Grad Zagreb traži borce za prava mladih: Raspisan poziv za članove Savjeta

Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. Poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba upravo je raspisan, a ako mislite da ste podobni kandidat, prijaviti se možete uz uvjet da imate između 15 i 30 godina i prebivalište u Zagrebu.

Savjet mladih grada Zagreba ima 15 članova, a zadaća mu je braniti i zagovarati prava i interese mladih u metropoli. Poziv za izbor novih članova je u tijeku, a članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.

Mladi bez motiva: Samo jedna prijava za Savjeta mladih Grada Opatije

Poziv je upućen udrugama koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učeničkim vijećima, studentskim zborovima, pomladcima političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnim skupinama mladih od najmanje 50 mladih. 

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike moraju biti u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju.
Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 

Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata za članove i dva kandidata za njihove zamjenike.
Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici koji možete pronaći na službenoj stranici Grada Zagreba te se dostavlja na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 50 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB. 

Rok za isticanje kandidatura je petnaest dana od dana objave poziva.

Odgovori