EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

Povijest O školi Smjerovi Vježbeničke tvrtke Školski kurikulum Kontakti

Ekonomska i trgovačka škola u Dubrovniku državna je srednja škola osnovana 1913. godine. Ne zna se koliko je do sad učenika završilo školovanje u ovoj školi, ali raspolažemo podatkom da je nakon stanke za vrijeme 2. svjetskog rata nastava opet počela u veljači 1945. god. Te godine bilo je upisano 117 učenika.

Ekonomska škola u Dubrovniku mijenjala je vrlo često radni prostor. Do 1953./54. radila je u privatnoj zgradi u ulici Od puča. Školske godine 1954./55. preseljena je u popodnevnu smjenu zgrade Učiteljske škole na Gracu. Iduće školske godine ponovno je preseljena u zgradu Pomorske škole. Nakon pet godina podstanarstva, ponovno je 1960./61. preseljena u pomoćnu zgradu Druge osnovne škole u Lapadu. Zadnju selidbu doživjela je škola 1. prosinca 1966. Tada je preseljena u sadašnju školsku zgradu koja se nalazi na Putu Iva Vojnovića 14. Ni ta zgrada nije sagrađena za rad škole. Bila je to vojna zgrada, koja je adaptacijama prilagođena potrebama škole.

Danas se rad škole održava u dvjema zgradama.

Na lokaciji Iva Vojnovića 12 nalaze se učionice koje u dvjema smjenama s Obrtničkom školom dijele učenici koji pohađaju smjer trgovinu.

Na lokaciji Iva Vojnovića 14, škola raspolaže sa:

  • 8 klasičnih učionica (klimatiziranih, s laptopom, projektorom i grafoskopom)

  • specijalziranom učionicom za strukovne predmete: knjigovodstvo na računalu i kompjutersku daktilografiju (18 umreženih računala, pisač, LCD projektor i laptop, klimatizirano)

  • specijalziranom učionicom za strukovne predmete: poslovne komunikacije i poslovanje vježbovne tvrtke (16 umreženih računala, LCD projektor, laptop, pisač, fotokopirni aparat, fax-telefon, klimatizirano)

  • specijaliziranom učionicom za informatiku (17 umreženih računala, LCD projektor, laptop, 2 pisača i ostala oprema, klimatizirano)

  • kongresnom dvoranom sa 60 mjesta (kompjuter + LCD projektor, klimatizirano)

Škola ne raspolaže s dvoranom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a niti s vanjskim terenima. Cjelokupna nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u gradskoj sportskoj dvorani u Gospinom polju.

Ekonomska gimnazija

U želji da našim učenicima omogućimo još bolju vertikalnu prohodnost prema fakultetima i visokim školama, a naročito onih društvenog smjera, za školsku godinu 2013./2014. ponudili smo program ekonomske gimnazije.

Program ekonomske gimnazije ima više općeobrazovnih predmeta. Učenici imaju priliku učiti psihologiju, sociologiju i likovnu umjetnost, imaju puno veći broj sati povijesti, kemije, biologije i stranih jezika u odnosu na smjer ekonomist. S druge strane ekonomska struka nije zanemarena pa će učenici kao i u smjeru ekonomist učiti o osnovama ekonomije, računovodstvu, marketingu i poduzetništvu u okviru vježbeničke tvrtke. Moramo naglasiti da su strani jezici u ovom smjeru dodatno pojačani satnicom poslovnog stranog jezika.

Osim što će učenik steći uvjete za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama, učenik ekonomske gimnazije biti će osposobljen za odgovorno i samostalno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području: računovodstvenih poslova, istraživanja tržišta, poslova primjene marketinškog instrumentarija, bankarskih poslova te poslova organizacije uredskog poslovanja.

PROGRAM

Ekonomist

Nastavni plan i program za naše ekonomiste koji se dugo godina nije mijenjao, sada je bolji i suvremeniji. Tako je npr. predmet Vježbenička tvrtka postao obvezan u 3. i 4. razredu dok je do sada to bio samo izborni predmet u 4. razredu. Poduzetništvo se više ne izučava sve četiri godine već samo dvije, budući da se poduzetnički sadržaji obrađuju kroz vježbeničku tvrtku. Osnove ekonomije je predmet koji se do sada izučavao pod nazivom Gospodarstvo, a Tržište kapitala je predmet koji je zamijenio Dioničarsko gospodarstvo.

Područje bankarstva je prošireno sa osiguranjem i ovi su sadržaji zamijenili dosadašnje Novčarstvo. Poslovne komunikacije i Marketing se prema novom programu izučavaju kroz dvije godine umjesto jedne kao što je to bilo do sada.

Učenici koji završe ovaj smjer mogu se zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na visokim školama i fakultetima. Ekonomisti mogu raditi kao računovođe, službenici u bankama i osiguravajućim društvima, marketinški stručnjaci, istraživači i analitičari tržišta. Konačno, ekonomisti mogu biti poduzetnici što znači da mogu pokretati i voditi vlastite poslove.

Ponovimo još jednom! Novi nastavni plan i program za ekonomiste primjenjuje se od školske 2011./2012. godine.

Komercijalist

Znate li što znači komercijalist? Učenici, ali i neki odrasli veoma često pogrešno komercijaliste izjednačavaju s prodavačima. Komercijalist nije prodavač, to je osoba koja u trgovini priprema posao za prodavača.

Komercijalisti istražuju što se može najbolje prodavati, posjećuju sajmove, sklapaju poslove, ugovaraju nabavu, biraju načine prijevoza robe. Zvanje komercijalist traži komunikacijske i prezentacijske vještine pa u ovom smjeru učenici imaju više sati poslovnih komunikacija. Učenici uče dva strana jezika: engleski, talijanski ili njemački po izboru, a mogu izabrati i treći jezik-francuski fakultativno.

Na popisu predmeta možete primjetiti da se u ovom smjeru u našoj školi ne izučavaju prirodne znanosti.

Od stručnih predmeta ovdje ćemo analizirati samo neke koji se nalaze na popisu. Poznavanje robe se uči jer komercijalisti moraju dobro poznavati svojstva robe da bi je mogli prodavati. Uz taj predmet dosta se vezuju Poslovne komunikacije i Psihologija prodaje.

U Poslovnim komunikacijama stječu se i razvijaju se komunikacijske vještine. Izučavajući Psihologiju prodaje, komercijalisti uče psihologiju kupaca: zašto kupuju, kakve su im navike u kupovini, kako donose odluke o kupnji…Ovakva znanja pomažu komercijalistima da bolje prodavaju svoju robu.

Trgovinsko poslovanje osigurava učenicima znanja o organizaciji i poslovanju prodavaonica. Transport, špedicija i osiguranje se uči jer komercijalisti moraju poznavati puteve i načine prijevoza robe, moraju znati odabrati najjeftiniji i najsigurniji put i način prijevoza robe.

Ovaj smjer preporučamo onima koji više vole strane jezike i žele raditi na radnim mjestima koja zahtijevaju česta putovanja i uspješnu komunikaciju s poslovnim partnerima, ne samo domaćim već i stranim.

Učenici koji završe smjer komercijalist mogu se zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na visokim školama i fakultetima.

Komercijalisti su zaduženi za poslove prodaje i nabave, mogu raditi kao trgovački predstavnici, agenti za prodaju, akviziteri. Ne moraju raditi isključivo u trgovinama. Mogu raditi i u hotelima, agencijama, bankama, osiguravajućim društvima. Komercijalisti također mogu biti poduzetnici.

Poslovni tajnik

Nemojte misliti da je ovaj smjer namijenjen samo djevojkama. Ovaj je smjer jednako dobar i za mladiće. Zvanje poslovnog tajnika ili tajnice danas zauzima važno mjesto u poslovanju svih, posebno većih tvrtki. Možemo reći da su poslovni tajnici desna ruka direktorima. Sve stručne službe, državni uredi, ustanove moraju imati tajnika ili tajnicu.

Na popisu općeobrazovnih predmeta, možete vidjeti da su u ovom smjeru dva strana jezika obvezna: engleski i drugi po vašem izboru talijanski ili njemački. Treći jezik možete učiti kao fakultativni, a to je francuski. U ovom smjeru imate veći broj sati iz hrvatskog jezika pa smjer preporučamo onima koji vole taj predmet. Važno je napomenuti da se povijest u ovom smjeru uči tri godine umjesto dvije kao u smjerovima ekonomist i komercijalist. Kao opći predmet učenici imaju i socijologiju. Ovaj smjer je najbogatiji općeobrazovnim predmetima u našoj školi!

Na popisu stručnih predmeta dosta je onih iz pravne struke pa se za ovaj smjer može reći da predstavlja spoj ekonomije i prava. Preporučamo ga svima koji se u budućnosti namjeravaju baviti pravom.

Prodavač

Jedini trogodišnji smjer u našoj školi je prodavač što znači da učenici koji završe ovaj smjer stječu srednju stručnu spremu s tri godine školovanja. Ovo je dobar smjer za one koji se žele što prije osamostaliti od roditelja i početi raditi. Osim zapošljavnja u trgovini, učenici nakon završene škole imaju mogućnost otvaranja vlastite prodavaonice čime postaju poduzetnici. Ovo je jedini smjer u našoj školi u kojem učenici obavljaju stručnu praksu tijekom školske godine.

Ukoliko se predomisle i žele nastaviti obrazovanje nakon završenog trećeg razreda, škola učenicima omogućuje upis u četvrti razred smjera komercijalist kroz obrazovanje odraslih. Na taj način završeni prodavači mogu, kroz obrazovanje odraslih, steći zvanje komercijalist.

Novina je od školske godine 2012./2013. da završeni prodavači mogu nastaviti obrazovanje i u statusu redovnih učenika (dakle, bez plaćanja školarine) u zanimanju komercijalist. Odobrenje za nastavak obrazovanja daje Nastavničko vijeće učenicima koji su tijekom trogodišnjeg obrazovanja u zanimanju prodavač imali dobar uspjeh i vladanje.

Poslovanje vježbeničke tvrtke

Jednom tjedno, po dva školska sata, u specijaliziranim kabinetima možete pronaći vrijedne djevojke i mladiće koji nisu samo zaposlenici, već su menadžeri naših tvrtki.

Naravno, to su naše vježbovne, fiktivne tvrtke koje rade sa zamišljenim proizvodima i novcem, a posluju isključivo s ostalim fiktivnim tvrtkama koje djeluju u ekonomskim školama diljem Republike Hrvatske.

Cilj je ovoga programa da se učenici što bolje pripreme za buduće poslovne procese u kojima će biti uključeni kao radnici, menadžeri ili kao poduzetnici.

Kako je raditi u ovim tvrtkama? Svaki tjedan učenici dobivaju nove zadatke-poslove koji se na satu moraju obaviti i nakon toga prezentirati. Radi se na izradi kataloga, naručuju se potrebni materijali, vodi se evidencija radnika, ispunjavaju se putni nalozi za službena putovanja, obračunavaju se plaće, obavlja se korespondencija s ostalim tvrtkama, šalju se ponude, upiti…

Školski kurikulum pogledajte ovdje.

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik

Iva Vojnovića 14

20 000 DUBROVNIK

HRVATSKA

Kontakt brojevi

Ravnateljica: +385(0)20 331624

Tajništvo: +385(0)20 331620

Trgovačka škola: +385(0)20 331622

Zbornica: +385(0)20 333117

Školski psiholog: +385(0)20 332996

Računovodstvo: +385(0)20 333371

Kontakt e-mail

ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr

tajnistvo@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 5
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 5
Knjižnica 5
Izvannastavne aktivnosti 5
Dostupnost interneta 5
Prostori za druženje 5
Mogućnosti zapošljavanja 5
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 3.38
2012/2013 Glasova: 1 Ocjena: 3.25

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Radmila Milaković hrvatski jezik 3.33
Svjetlana Goričanec hrvatski jezik 5
Iva Novak Razno 5
Ivan Bošnjak Informatika 4
Dragutin Migles Geografija 4.25
Ivana Puzak Povijest 3.56
Saša Kraljić Kemija 4.33

Odgovori