Pretraga

HNB nudi osam unosnih stipendija od po 3.000 kuna mjesečno

A- A+

Hrvatska narodna banka nudi osam stipendija za studente, od kojih svaka iznosi po 3.000 kuna mjesečno. Stipendirat će studente u skladu sa svojim poslovnim interesima i mogućnostima odnosno podijelit će četiri stipendije studentima informatike, a po dvije studentima matematike i ekonomije. No, u svojoj obavijesti HNB navodi da ako se ne zaprimi dovoljan broj odgovarajućih prijava iz jednog područja, Hrvatska narodna banka zadržava pravo preusmjeriti broj stipendija iz jednog područja u drugo.

Foto: Srednja.hr

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2019. (uključujući i taj dan), a uvjeti natječaja su sljedeći:

 • kandidat mora biti redoviti student informatike ili matematike ili ekonomije završene najmanje prve godine preddiplomskoga ili diplomskog studija; odnosno integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija
 • kandidat mora imati državljanstvo Republike Hrvatske.

Poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na fakultetima / visokim učilištima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova sistem administratora, administratora baza podataka, mrežnih administratora, programera, ekonomista istraživača ili za poslove u kojima se traži sposobnost matematičkoga modeliranja i primjena analitičkih i numeričkih metoda odnosno onih koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Svi izrazi kojima se koristi u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Postupak prijave

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE” (u nastavku teksta: Prijavnica; poveznica se nalazi u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke).

Uz Prijavnicu se prilažu sljedeći zahtijevani dokumenti:

 • potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, datumu upisa studija odnosno studijskog programa
 • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena i brojem ukupno stečenih ECTS bodova, od upisa prve godine pa do prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta
 • preslika osobne iskaznice
 • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Potkrjepa ostalih navoda iz Prijavnice odnosno dopuna navedene zahtijevane dokumentacije (preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) može se, prema potrebi, dostaviti naknadno tijekom postupka odabira kandidata, u skladu s dobivenom obaviješću iz Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

 • upisani studij i studijski program odnosno smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke
 • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira
 • procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci
 • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka ocjena i slično) te drugi postignuti rezultati na natjecanjima kao i ostvarene nagrade (nagrada rektora/dekana)
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu
 • ukupno ostvareni broj ECTS bodova do trenutka prijave
 • aktivno znanje engleskog jezika, u govoru i pismu.

Obveze su stipendista:

 • redoviti upis u svaki sljedeći semestar odnosno svaku sljedeću akademsku godinu
 • svakog semestra dostava potvrde fakulteta / visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru
 • završetak studija šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.

Ovisno o mogućnostima i poslovnoj potrebi Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj narodnoj banci predviđeno je obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje te diplomski rad iz područja financija ili bankarstva ili nekoga od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke.

Između odabranoga kandidata, kao stipendista, i Hrvatske narodne banke, kao stipenditora, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ako Hrvatska narodna banka ima mogućnost te iskaže interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci i ostati na radu najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.

Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija (uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije).

Obveze su Hrvatske narodne banke:

 • početak isplate stipendije u iznosu od 3.000,00 kn neto mjesečno, od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju
 • isplata svake sljedeće stipendije najkasnije do 15. u mjesecu
 • mogućnost korištenja stručne knjižnice Hrvatske narodne banke.

Popunjena Prijavnica dostavlja se u preuzetom, definiranom formatu elektronički na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr, a zahtijevani dokumenti mogu se dostaviti ili skenirano, zajedno s prijavnicom na istu e-adresu, ili preporučeno, poštom, na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
“Prijava na 2. natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2019.”

Natječaj je otvoren do ponedjeljka 30. rujna 2019. (uključujući taj dan).

Osobe za kontakt jesu Branka Šerić (tel. 385 1 4565 064), Anita Gajski (tel. 385 1 4565 044) i Marica Vrban (tel. 385 1 4590 351).

HNB nudi osam unosnih stipendija od po 3.000 kuna mjesečno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap