Pretraga

Školovanje u Hrvatskoj je besplatno? Evo koliko pojedini fakulteti zarađuju od vaših školarina

A- A+

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju 55 fakulteta, čiji je cilj bio
utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirati
ostvarenje prihoda i primitaka
te rashoda i izdataka u skladu s
planom, provjeriti usklađenost
poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava
te
provjeriti druge aktivnosti
u vezi s
poslovanjem
visokih učilišta. Kako političari često vole naglašavati da je obrazovanje u nas besplatno, odlučili smo dokazati da to uopće nije istina, te istražiti koliko su pojedini fakulteti obuhvaćeni ovom revizijom zaradili 2014. godine i to od školarina koje iz svog džepa plaćaju studenti i njihovi roditelji. Iznosi dosežu i brojke iznad 20 milijuna kuna godišnje po fakultetu.

Dio školarina redovitih studenata subvencionira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, iz državnog proračuna (3.650 kuna po studentu). Ipak, oni koji nisu ostvarili dovoljan broj ECTS-a, dio će školarine, ovisno o broju ECTS-a ili punu školarinu morati plaćati sami.

Istražili smo koliko su pojedini fakulteti ‘zaradili’ na školarinama iz džepa studenata, uz napomenu kako su dodatni prihodi fakulteta i subvencije školarina koje Ministarstvo isplaćuje za najizvrsnije studente, a koje ovdje nisu uračunavate. Neposredno, i te iznose na račune fakulteta uplaćuju opet roditelji studenata, kao porezni obveznici.

Ministarstvo se obvezalo
za
redovne studente,
koji prvi put upisuju prvu godinu studija i koji su u prethodnoj
akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od akreditiranih studijskih
programa Sveučilišta, osigurati subvenciju
u iznosu 3.650,00 kn po studentu.

Agronomski fakultet

Upisna kvota na prvu godinu studiranja za akademsku godinu 2014./2015 je 815 studenata. U prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku godinu 2014./2015. upisano je 786 studenata. Na svim godinama preddiplomskog i diplomskog studija u akademskoj godini 2014./2015. upisana su 2.472 studenata.

Prihodi od školarina za
preddiplomske i diplomske studije su evidentirani u iznosu 4.279.988,00 kn.
Školarine su utvrđene prema Pravilu o načinu participiranja redovnih
studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim
studijima Sveučilišta u Zagrebu iz ožujka 2013.,
te
Dopune Pravila iz lipnja 2013. Visina
maksimalne participacije za redovite studente je utvrđena u
iznosu 8.400,00
kn
(biotehničko područje), a
plaćaju je studenti koji su ostvarili manje od 30 ECTS bodova.
Studenti koji su ostvarili od 30 do 54 ECTS bodova plaćaju školarinu na neostvarene
ECTS bodove. Vrijednost ECTS boda iznosi 140,00 kn.

Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Upisna kvota na prvu
godinu studiranja za akademsku godinu 2014
./2015.
za
preddiplomske studije bila je
79 studenata (od čega
jedanaest
za strane državljane, bez
plaćanja na temelju bilateralnih odnosa
).
Upisana su 43
studenta. Ukupno je na preddiplomskom i diplomskom studiju te akademske godine bio upisan 331 student.

Prihodi ADU-a od
studenata za
školarine iznosili su 178.672,00 kn.
Visine naknada
u
tvrđene su odlukama dekana. Prema odluci
Sveučilišta,
visina maksimalne
školarine (participacije u troškovima
studiranja)
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija za akademske godine 2013
./2014. i 2014
.
/2015. iznosila je 9.600,00 kn.

Maksimalnu
školarinu
studenti su obavezni plaćati
ukoliko su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili
manje od 30 ECTS bodova, ukoliko studiraju ili su studirali drugi
studij na teret Ministarstva
te ako su strani državljani. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli od 30 do
54 ECTS bodova,
plaćaju
školarinu
razmjerno
neostvarenom
broju ECTS bodova.
Vrijednost jednog ECTS boda u umjetničkom području iznosi 160,00
kn.

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

U akademskoj godini 2014./2015. je
na svim godinama studija upisano 405 redovnih studenata
. Akademija nema izvanrednih
studenata.
Upisna kvota studenata u akademskoj
godini
2014./2015. je
148 studenata, a
upisano je 135 studenata. Od toga je na preddiplomski studij upisan 61 student
i na
integrirani preddiplomski i diplomski studij osam studenata, a na diplomski studij je
upisan
o
66
studenata.

Prihodi od školarina odnose
se
na školarine u iznosu 465.475,00 kn (preddiplomski, diplomski i integrirani
studij 251.790,00 kn i poslijediplomski studij 213.685,00 kn).

Odlukama Akademijskog
vijeća iz srpnja 2013. i studenog 2014. obveza studenata u troškovima studiranja
(školarina) utvrđena je u iznosu 9.600,00 kn za sve redovite studente koji su upisali studij
uz plaćanje u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

Arhitektonski fakultet, Zagreb

Upisna kvota u akademskoj godini 2014./2015. za prvu godinu studija bila je 314
polaznika, a u prvu godinu studija upisano je 302 polaznika. U akademskoj
godini 2014./2015. na oba obrazovna stupnja uključujući i dodiplomski studij po starom
predbolonjskom programu upisano je ukupno 1.037 polaznika.

Prihodi
od
školarina
studenata
u iznosu 1.796.308,00 kn
ostvareni su
prema
Odluci o visini i načinu naplaćivanja
participacije studenata u troškovima studiranja viših godina na
Studiju arhitekture i
urbanizma iz veljače 2014.

Iznos
pune
participacije u troškovima studija za redovne
studente Studija arhitekture i urbanizma iznosi godišnje 8.400,00 kn.
Prema
odluci
voditelja
Studija
dizajna,
iz svibnja 2014.,
iznos pune participacije u
troškovima
studija za
redovne studente na preddiplomskom
i diplomskom
Studiju dizajna iznosi
9.600,00 kn.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb

U akademskoj godini
2014./2015.,
na Fakultetu
je 811
studenata
(461 student na
preddiplomskom studiju, 350 studenata na diplomskom studiju) i
osam
gostujućih
studenata putem međunarodne razmjene studenata.

Prihodi od školarina i upisnina
koje plaćaju studenti
ostvareni
su
u iznosu
1.186.369,00
kn.
Od toga su prihodi od školarina za diplomski studij 222.110,00 kn, a prihodi od školarina za
preddiplomski studij 130.920,00 kn, dakle ukupno 353.030,00 kuna. Iznosi školarina
i upisnina
utvrđeni su
odlukama
Senata
Sveučilišta
i
dekanice
Fakulteta.

Školarina za preddiplomski i diplomski studij iznosi
7.200,00
kn godišnje.

Ekonomski fakultet, Osijek

Upisna kvota za akademsku godinu 2014./2015. za prvu godinu studija je bila
1.300
studenata (diplomski studij
555,
preddiplomski studij
445
i
stručni studij
300
studenata
).
Upisano je
958
studenta i to na
diplomski studij
508,
preddiplomski studij
386
i
stručni
studij
64 studenta.
U akademskoj godini 2014./2015. na svim studijima,
ukupno je bilo
3.189 studenata.

Prihod od školarina
za
preddiplomske, diplomske i stručne studije redovitih
studenata iznosio je 351.287,00 kn.

Ekonomski fakultet, Rijeka

Upisne kvote u akademskoj godini 2014./2015. za prvu godinu studija su bile
odobrene za 805 studenata, od kojih na preddiplomskom studiju za 370 studenata, a na
diplomskom za 435 studenata. Na prvu godinu studija u akademskoj godini 2014./20
15.
upisano je 610 studenata. Ukupno je na sve godine studija za
akademsku godinu 2014./2015. upisano 1.846 studenata, što redovnih što izvanrednih.

Ukupno, prihod od školarine za redovni i izvanredni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iznosile su
5.549.045,00 kn.
Participacija za studije koji se
izvode u znanstvenom području društvenih znanosti iznosi 5.500,00 kn (1 ECTS iznosi
91,67 kn.

Ekonomski fakultet, Split

Upisne kvote u akademskoj godini 2014./2015. za prvu godinu studija su odobrene
za 1.280 studenata, a upisana su 1.073
studenta.
U
akademskoj godini 2014./2015. na
sve godine studija upisana su 3.382 studenta.

U
okviru prihoda od školarina i pruženih usluga, vrijednosno su značajni prihodi od
školarina (participacije studenata u troškovima studiranja) u iznosu 12.645.537,00 kn
, od čega su školarine dodiplomskog
i diplomskog studija iznosile
11.182.646,00
kn.

Ekonomski fakultet, Zagreb

U akademskoj godini 2014./2015., na sve godine studija je upisano 9.715
studenata.
Upisna kvota za upis u prvu godinu studija
bila
je
3.110 studenata, a
upisano je
4.553 studenta (od toga 2.003
ponavljača), od kojih 3.125
redovnih i
1.428 izvanrednih.

Prihodi od školarine
za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i
preddiplomski stručni studij ukupno su iznosili 27.130.456,00 kn.

Elektrotehnički fakultet, Osijek

U akademskoj godini
2013./2014. Fakultet je imao 2.070 studenata, a u 2014./2015.
je imao 2.056 studenata.
Upisna kvota
za upis studenata na prvu godinu
stručnog,
preddiplomskih
i diplomskih
sveučilišnih
studija u
akademskoj
godini
2014./2015.
bila
je
720
studenata, a upisana su 672
studenta.

Prihodi od školarina preddiplomskih i diplomskih
studija iznosili su
3.484.547,00
kn
(od čega se na
participacije u troškovima studija po ostvarenim
ECTS bodovima
odnosi
555.169,00 kn
)
i
razlikovne godine u iznosu 673.997,00 kn.

Odlukom
Senata
o
linearnom modelu
studiranja na
Sveučilištu, školarina
za
preddiplomske
i diplomske
studije
u području tehničkih znanosti
iznosi 7.370,00 kn
godišnje.

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Na prvu godinu studija u akademskoj godini 2013./2014.
je
bilo
upisano 1.011
studenata, od kojih na preddiplomski studij 552, a diplomski 459 studenata. U akademskoj godini 2013./2014. na preddiplomski, diplomski, doktorski i
specijalističke studije je bilo upisano 3.358 studenata, a u akademskoj godini 2014./2015.
je bio upisan 3.331 student.

Prihodi od školarina
poslijediplomskog
doktorskog
studija iznosili su 2.698.745,00 kn,
a od školarina
poslijediplomskih
specijalističkih
studija u iznosu 912.000,00 kn. Prihodi od školarina
za
preddiplomski i diplomski studij
ostvareni su u iznosu od 5.742.604,00 kn.

Ukupno, dakle, fakultet je od školarina studenata svih godina ‘zaradio’ 9.353.349, 00 kn.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

Za prvu godinu studija, upisne
kvote
u
akademskoj godini 2014./2015
.
su odobrene
za
1.000
studenata, a upisana su
762 studenta (preddiplomski i stručni studij 560, a
diplomski
studij
202 studenta).
U
akademskoj godini 2014./2015.
na sve godine studija
upisana su
2.344 studenta.

Prihodi od školarina redovitih studenata koji plaćaju participaciju su ostvareni u
iznosu 4.962.760,00 kn
.

Visina participacije školarina utvrđena je odlukama Senata
Sveučilišta iz rujna 2012. i dekana Fakulteta iz rujna 2014. za akademsku godinu
2013./2014. i 2014./2015
.
Redoviti studenti,
ako u prethodnoj akademskoj godini ostvare
manje od 55 ECTS bodova, plaćaju participaciju školarine i to ako ostvare manje od 42
ECTS boda
plaćaju punu participaciju u iznosu 8.000,00 kn, a ako ostvare
od
42
do
54
ECTS boda plaćaju razmjerni dio participacije u
iznosu
800,00 kn do 2.400,00 kn ovisno o
broju ECTS bodova.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split

Upisne
kvote
u akademskoj godini 2014./2015. za prvu godinu studija
su odobrene
za
3
60
studenata
(preddiplomski 160, diplomski 155 i stručni studij 45),
a upisana su
302
studenta
(preddiplomski
160,
diplomski
97
i stručni studij
45
).

U akademskoj godini 2014./2015.
na sve godine studija upisano je 860
studenata.

Za ovaj fakultet ne postoji konkretan podatak koliki je prihod samo od školarina studenata, ali je poznato kako prihodi školarina (participacije studenata u troškovima
studiranja), upisnina i
drugih uplata studenata u iznose ukupno 1.563.927,00 kn.

Puna participacija po studentu iznosi 8.000 kuna.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Na prvu godinu preddiplomskog studija u akademskoj godini
2014./2015. upisano
je
220 studenata, koliko je i bila upisna kvota. Na prvu godinu diplomskog studija upisano je
89, a dozvoljena kvota
upisa
je 125 studenata. U akademskoj godini
2013./2014. Fakultet
je pohađalo 989 studenata, a u akademskoj godini 2014./2015. Fakultet je pohađalo 1.040
studenata.

Studenti
koji u prethodnoj akademskoj godini ostvare
manje od 30 ECTS bodova plaćaju
maksimalni iznos participacije, koji iznosi 8.400,00 kn, a oni koji plaćaju po ECTS-u jedan bod plaćaju 140 kuna.

Prihodi od školarina
studenata za preddiplomski i diplomski studij
ostvareni su
u
iznosu 2.173.596,00 kn.

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

U akademskoj godini 2014./2015. je upisano
2.865
studenata,
od čega
izvanrednih 1.220.
Na prvu
godinu studija u akademskoj 2014./2015. upisano je ukupno 864. studenata
od čega 622
redovita i 242 izvanredna studenta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada na ovom fakultetu čine i školarine koje plaćaju studenti. Tako su one za redovni studij ukupno
iznosile 1.640.377,00 kn, za izvanredni studij
3.814.257,00
kn, za nastavak studija 592.927,00 kn i redovni studij stranih studenata
12.000,00 kn.

Ukupan prihod od školarina na ovom je fakultetu 6.048.761,00 kuna.

Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Ukupan broj polaznika Fakulteta u akademskoj godini 2014./2015. je 1.707 studenata
od čega 986 studenata preddiplomskih studija, 662 studenta diplomskih studija, 30
studenata poslijediplomskih studija i 29 studenata poslijediplomskih specijalističkih studija.

Puna školarina na ovom Fakultetu iznosi 7.200 kuna, a za izvanredne studente je 5.500 kuna.

Ukupni prihodi od školarina tako su na FPZG-u iznosili su 4.160.686,00 kn. Od toga su iznosa školarine za poslijediplomske studije (doktorski i
specijalistički studiji) iznosile 2.206.215,00 kn, a školarine za
preddiplomske i diplomske studije (redovni i izvanredni studenti) 1.954.471,00 kn.

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

U akademskoj godini 2014./2015. na
Fakultetu
je bilo upisano
ukupno
2.459
studenata,
što je za 138 studenata manje nego u akademskoj
godini 2013./2014. Upisna kvota u akademskoj godini 2014./2015. je 515 studenata, ali na prvu godinu studija u toj akademskoj
godini upisano je 476 studenata.

Utvrđena
je
vrijednost ECTS
boda
za fakultete
tehničkog područja u iznosu 140,00 kn, a maksimalna participacija
iznosi
8.400,00 kn.

Od školarina izvanrednih studenata po bolonjskom
programu fakultet je ostvario prihod od 4.210.183,00 kn, a školarina redovnih studenata po bolonjskom programu 2.698.100,00 kn. Ukupno dakle, prihod od školarina bio je 6.908.283 kune.

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Na Fakultetu
je
u akademskoj godini 2014./2015.
ukupno bilo 2.322
studenata,
od
kojih 1.621 na preddiplomskom studiju, 619 na diplomskom te 82 na poslijediplomskom
sveučilišnom studiju (doktorski i specijalistički).
Upisna kvota za upis u prvu godinu
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2014./2015. je
815
studenata, a
upisano
je
988
studenata.

Prihodi od školarina za dodiplomske i diplomske studije ostvareni su u iznosu
2.699.023,00 kn.
Fakultetsko vijeće je donijelo odluke o plaćanju participacije školarine,
kojima je utvrđen maksimalni iznos participacije za preddiplomski i diplomski studij u
iznosu 8.400,00 kn za akademsku godinu.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Rijeka

U akademskoj 2014./2015. na Fakultetu je studiralo ukupno 2.086 studenta, i to
1.614 na preddiplomskom sveučilišnom studiju,
120
na stručnom studiju i 352 na diplomskom
sveučilišnom studiju. Studenata prve godine bilo je 614.

Većinu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
čine školarine u ukupnom iznosu 8.494.194,00 kn.

Puni iznos školarine po studentu iznosi 5.500 kuna, a cijena jednog ECTS-a je 91,76 kuna.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Ukupan broj upisanih studenata na svim studijima (integriranom, poslijediplomskom i
specijalističkom) za akademsku godinu 2013./2014. je bio
841, a za 2014./2015. je bio
961
. U akademskoj godini
2013./2014., na prvu godinu integriranog studija
su
upisana
154
studenta.
U 2014./2015.,
na prvu godinu integriranog studija
je upisano
156
studenta.

Student koji je u
prethodnoj akademskoj godini ostvario manje od 30 ECTS bodova plaća maksimalni iznos
participacije, koja iznosi 9.600,00 kn, a cijena jednog ECTS-a je 160,00 kuna. Tako je ukupan prihod FBF-a od školarina iznosio 2.040.056,00 kn.

Filozofski fakultet, Osijek

Akademske godine 2014./2015.upisano je
386
studenta i to na preddiplomski studij
215 i
diplomski studij
171
student. U akademskoj
godini 2014./2015. na svim studijima ukupno je bilo
1.457
studenta
od čega 759
na
preddiplomskom studiju,
577
diplomskom
i 121 na
poslijediplomskom studiju.

Prihodi
od školarina iznosili su 1.561.176,00 kn
, od čega je dio ostvaren od školarina za preddiplomski i diplomski studij, u
iznosu 937.886,00 kn, a dio od školarina za
poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, u iznosu 623.290,00 kn.

Puna školarina za jednu godinu studija iznosi 5.500 kuna, a cijena jednog ECTS-a 152,77 kuna.

Filozofski fakultet, Rijeka

Na prvu godinu studija u akademskoj godini 2014./2015.
upisano je
494
studenta (na preddiplomskom studiju
306
redovnih
i
na diplomskom studiju
188
redovnih
studenata
). Ukupno je na sve godine studija za akademsku godinu
2014./2015. upisano
1.515
studenata.

Prihodi od školarina za preddiplomski i
diplomski studij iznosili su ukupno 1.969.848,00 kn, a od školarina za poslijediplomske studije 569.165,00 kn. Ukupno, Fakultet je od školarina studenata ‘zaradio’ 2.539.013, 00 kn.

Filozofski fakultet, Split

U akademskoj godini 2014./2015. na preddiplomskom, diplomskom, stručnom i
integriranom studiju je upisano 1.266 studenata.
Studenata prve godine bilo je 382.

Puna školarina iznosi 7.000 kuna, a ukupno je fakultet od školarina ostvario prihod od 1.786.762,00 kn.

Filozofski fakultet, Zagreb

Fakultet je
u
akademskoj
godini 2014./2015. pohađalo 6.365 studenata
, upisna kvota je bila 2.496 studenata, a na
prvu godinu studija je bilo
upisano
1.870 studenata.

Prihod od školarina studenata preddiplomskih i diplomskih fakulteta iznosio je 4.801.278,00 kn, a od školarina za poslijediplomske studije 6.121.367,00 kn. Ukupno, FFZG je od školarina ostvario prihod u iznosu od 10.922.645 kuna.

Puna školarina za studente preddiplomskih i diplomskih studija iznosila je 7.200 kuna, a jedan ECTS koštao je 120 kuna.

Geodetski fakultet, Zagreb

U akademskoj godini 2014./2015. u prve godine studija bilo je upisano 176 studenata. Te akademske godine, na sve godine studija
bilo
je upisano ukupno 555 studenata
, od čega
na diplomskom studiju njih 196, preddiplomskom 310,
poslijediplomskom specijalističkom tri i na doktorskom studiju 46
studenata.

Ukupni prihodi fakulteta od školarina studenata iznosili su 477.369, 00 kn. Maksimalna školarina na ovom fakultetu iznosi 8.400 kuna, a cijena jednog ECTS-a iznosi 140,00 kuna.

Građevinski fakultet, Osijek

Fakultet je u akademskoj godini 2014./2015. imao ukupno 1.155 studenta, od
čega se na preddiplomski sveučilišni studij odnose 502 studenta, preddiplomski stručni
studij 309 studenata, diplomski sveučilišni studij 231 student, poslijediplomski sveučilišni
studij 40 studenata, poslijediplomski specijalistički studij
devet
studenata,
razlikovna
godina 33 studenta i specijalistički diplomski stručni studij 31 student. U prvu godinu studija te je godine bilo upisano 267 studenata.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada ovog fakulteta čine školarine u ukupnom
iznosu 1.811.828,00 kn
(sveučilišni preddiplomski studij u iznosu 1.367.116,00 kn,
sveučilišni diplomski studij 56.819,00 kn, školarine za studij do bolonje
111.962,00 kn i
preddiplomski stručni studij za redovite studente 275.931,00 kn).

Građevinski fakultet, Zagreb

Fakultet je 2014./2015. pohađalo 805 studenata preddiplomskog studija i 461 student
diplomskog studija, ukupno, dakle 1.266 studenata.
Na
prvu
godinu studija te akademske godine upisano je 187 studenata
preddiplomskog studija
te 173 studenata diplomskog studija.

Ukupni prihodi od školarina u iznosili su 3.853.551,00 kn. Prihodi od školarina se odnose na
školarine za preddiplomski studij u iznosu 3.230.809,00 kn, diplomski studij u iznosu
54.472,00 kn i poslijediplomski studij u iznosu 568.271,00 kn.

Puna školarina na Građevinskom u Osijeku je 8.400 kuna.

Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

U prvu godinu
preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku godinu 2014./2015.
su
upisana
193
studenta, od kojih bez plaćanja
115. Na svim godinama
preddiplomskog, diplomskog i stručnog
studija u akademskoj godini 2014./2015. je bilo
869
studenata.

Prihodi od školarine
studenata na preddiplomskim i integriranim
preddiplomskim i diplomskim programima Fakulteta iznosili su 318.055,00 kn. Prihodi od školarina za posljediplomski studij iznosili su 252.750,00 kn, a prihodi od školarina izvanrednih studenata 108.875,00 kn. Ukupni su prihodi KBF-a od školarina tako iznosili 679.680,00 kn.

Maksimalna
participacija studenata u troškovima studija za redovite studente iznosi 7.200,00 kn, a cijena jednog ECTS boda iznosi 120,00 kn.

Kemijsko – tehnološki fakultet, Split

U akademskoj godini 2014./2015. upisan je
231
student
(preddiplomski studij 118,
diplomski 33, integrirani preddiplomski studij 31 i stručni studij 49). Na sve godine studija tada je bilo upisano
597
studenata.

Prihodi od školarina redovitih
studenata na preddiplomskim,
diplomskim
i stručnim
studijima iznosili su 988.882,00 kn
te
poslijediplomskim
doktorskim
studijima 215.000,00 kn. Ukupno je od školarina koje plaćaju sami studenti fakultet tako imao prihod u iznosu od 1.203.882,00 kn.

Prema
odluci Senata Sveučilišta u Splitu, puni iznos participacije
za prirodne, tehničke i biotehničke znanosti iznosi 8.000,00
kn, a za biomedicinu i zdravstvo 10.000,00 kn.

Kineziološki fakultet, Zagreb

U akademskoj godini 2014./2015. upisana su
ukupno 2.262
studenta
, od čega
1.343 na sveučilišni studij, 101
na stručni studij te 818 na izvanredni stručni studij. Na prvu godinu studija tada je upisano 555 studenata.

Budući da se radi o izvanrednom studiju, fakultet je najveći prihod ostvario od školarina studenata sa studija Izobrazba trenera, čak 7.117.888,00 kn. Doktorandi su ukupno za školarine uplatili 524.082,00 kn na račun fakulteta. Dodatna 2.740.662,00 kn bio je prihod od školarina redovnih studenata preddiplomskih i diplomskih studija. Ukupan prihod od školarina tako je na KIF-u iznosio 10.382.632 kn.

Puna školarina iznosi 7.200 kuna, a jedan ECTS bod košta 120,00 kn.

Medicinski fakultet, Osijek

U akademskoj
godini
2013./2014. fakultet je imao
1.003
studenta, a u 2014./2015.
je
imao
1.083
studenta.

Uz
navedene
studente,
upisan je 341 student na poslijediplomskim
doktorskim
studij
ima
i 45 na poslijediplomskim
specijalističkim studijima. Ukupno je u prvu godinu 2014./2015. upisano 376 studenata.

Dio prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada čine školarine i to u iznosu
od 5.098.069,00 kn.
Prihodi od školarina se odnose na školarine od izvanrednih studija u iznosu
2.923.226,00 kn, poslijediplomskih studija u iznosu 1.709.512,00 kn i participacija
u
troškovima studija po ostvarenim ECTS
bodovima u iznosu 465.331,00 kn.

Medicinski fakultet, Rijeka

Ukupan broj
upisanih
u akademskoj
godini 2014./2015. je
bio 1.070
studenata
. Na prve godine diplomskih i preddiplomskih studija te je godine bilo upisano 216 studenata, od koji 34 uz plaćanje.

Ukupni ostvareni prihodi od školarina iznosili su 5.030.576,00 kn, a puna školarina na ovom fakultetu iznosi 9.240,00 kn po godini studija.

Medicinski fakultet, Split

U akademskoj 2014./2015., na sve godine studija,
upisano je bilo 983
studenta,
od kojih
na
integrirane preddiplomske i diplomske studije 846, a na poslijediplomske studije 137
studenata.
Upisne kvote u akademskoj 2014./2015. za prvu godinu studija su odobrene za 170
studenata, a upisano je 167 studenata.

U prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ovog fakulteta spadaju i školarine studenata u iznosu od 8.318.774,00 kn. Dodatni su prihod i školarine za
studij
Medicine
na engleskom jeziku
u iznosu 6.488.652,00 kn,
tri poslijediplomska sveučilišna studija u iznosu 1.459.330,00 kn
i dva
integrirana preddiplomska i diplomska studija
(
Medicina
i
Dentalna medicina
) u
iznosu 370.792,00 kn.

Kada se školarine svih ovih studija zbroje, ukupan prihod fakulteta od te stavke bio je 16.637.548, 00 kn.

Medicinski fakultet, Zagreb

Na svim godinama studija u akademskoj godini 2014./2015.,
bilo
je
2.297
studenata
, od kojih 1.903
na
studiju
medicine, 253
na studiju
medicine
na engleskom jeziku i 141 na studiju.

Prihodi od školarina
se
odnose se na školarine
za
diplomski
studij
medicine
na
engleskom jeziku u iznosu 11.573.985,00 kn i poslijediplomske studije u iznosu
6.856.495
,00 kn. U okviru prihoda
po posebnim propisima
u
iznosu 1.939.069,00 kn,
iskazani su
prihodi
od školarina za diplomski studij
medicine
i
diplomski
studij sestrinstva
.

Ukupni prihodi od školarina iznosili su 20.369.549,00 kn.

Maksimalna participacija za
biomedicinsko područje iznosi 9.600,00 kn, a cijena jednog ECTS-a iznosi 160,00 kn.

Muzička akademija, Zagreb

U
akademskoj godini 2014./2015.
Akademiju je
pohađalo ukupno 559 studenata
,
od kojih je 518 na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, a
41
je
apsolvent.
Na prvu godinu preddiplomskog i diplomskog
integriranog sveučilišnog
studija
je upisano 106 studenata.

Školarine
za
preddiplomski i diplomski
integrirani
sveučilišni
studij donijele su ukupan prihod u iznosu od 368.452,00 kn
i, a školarine
za
diplomski
studij 112.766,00
kn. Prihodi od školarina za poslijediplomski specijalistički studij bili su 184.666,00 kn.

Ukupno, prihod fakulteta od školarina iznosio je 665.884 kuna, a maksimalna participacija studenata na Muzičkoj akademiji iznosi 9.600 kn.

Poljoprivredni fakultet, Osijek

Upisano je 2014./2015. na prvu godinu 694 studenta i to na preddiplomski studij 330, stručni studij 105 i diplomski
studij 259 studenata. U akademskoj godini 2014./2015., na svim studijima,
ukupno je bilo
1.653 studenta
i to 787 na preddiplomskom
studiju, 452 diplomskom, 252 stručnom, 139
poslijediplomskom doktorskom i 23 poslijediplomskom specijalističkom studiju.

Izvanredni studenti svih studija ukupno su platili 2.264.810,00 kn školarine, a redoviti studenti školarine u iznosu 2.213.920,00 kn. Ukupno, fakultet je od školarina studenata zaradio 4.478.730,00 kn. Puna školarina za jednu godinu studija iznosi 7.370,00 kn, a cijena jednog ECTS-a 205,00 kn.

Pomorski fakultet, Rijeka

U akademskoj
godini
2014./2015. na
Fakultetu
je studiralo
ukupno
1.979
studenata
i to
1.600
na preddiplomskom studiju i
379 na
diplomskom
studiju. Iste je godine na poslijediplomskom
sveučilišnom
studiju
bilo
je
129
studenata, od čega 28 redovitih i 101 izvanredni
student. Te je akademske godine na prvu godinu upisano 608 studenata.

Prihodi od upisnina i školarina
za redoviti, izvanredni i doktorski studij
ostvareni
su
u
iznosu
7.514.570,00
kn.
Maksimalna participacija studenta na riječkom Pomorskom fakultetu iznosi 7.370,00 kn.

Pomorski fakultet, Split

U akademskoj
godini
2014./2015.na Fakultetu
su
studirala
ukupno
1.643
studenta
,
i to
1.356
na preddiplomskom studiju i
287
na
diplomskom studiju. Te je akademske godine na prvu godinu studija upisan 531 student.

U izvješću izrađenom nakon provedene revizije, nije utvrđen ukupan i točan iznos školarine koju su uplatili studenti, ali je istaknut podatak kako je prihod fakulteta od upisnina i školarina zbrojeno bio 6.288.586,00 kn. Puna školarina na ovom fakultetu iznosi 8.000 kn, a cijena jednog ECTS-a bila je 133,00 kn.

Pravni fakultet, Osijek

U akademskoj godini 2014./2015.
upisano
je 366
studenata, a ukupno je na ovome fakultetu te godine studirao 2.551
student
, od čega se na integrirani studij odnosi 1.863, stručni upravni
studij 544,
stručni
specijalistički diplomski
studij 142, te poslijediplomski
specijalistički
studij dva studenta.
Na studente koji studiraju uz potporu
Ministarstva se odnosi 514, s
linearnim plaćanjem 426, te s maksimalnim plaćanjem
1.611 studenata.

U skladu s tim, prihod od školarina izvanrednih studenata iznosio je 9.145.527,00 kn, a od školarina redovitih studenata preddiplomskog i diplomskog studija 1.675.097,00
kn. Ukupno, putem školarina je fakultet ostvario prihod od 10.820.624 kn.

Pravni fakultet, Rijeka

Ukupan broj studenata 2013./2014. bio je 2.017 od čega 1.325 redovnih studenata, 570
izvanrednih te 122 na specijalističkim
studijima. Godinu poslije, na ovom je fakultetu studiralo 1.868 studenata, od čega 1.263 redovnih
studenata, 509 izvanrednih te 96 na specijalističkim studijima. Te 2014./2015. u prvu godinu studija bilo je upisano 315 studenata.

Najznačajniji
vlastiti
prihodi fakulteta
se
odnose na školarine za
redovni i izvanredni
dodiplomski
studij u iznosu 5.891.947,00 kn
te
školarine za
poslijediplomski znanstveni, specijalistički i doktorski
studij u iznosu 1.460.660,00 kn. Ukupno, školarine su fakultetu donijele prihod od 7.352.607 kn.

Puna školarina ovdje je bila 5.500 kn, a cijena jednog ECTS-a 91,67 kn.

Pravni fakultet, Zagreb

Za akademsku godinu 2014./2015.,
na
sve godine studija
je upisan
7.941
student
,
(redovitih 3.514 i izvanrednih 4.427).
U prvu godinu studija
je upisano 2.743 studenta
od
kojih
1.491 redovitih i 1.252 izvanrednih. Uz financijsku potporu
Ministarstva znanosti
obrazovanja i sporta
je
upisano
1.453
studenata, što je u visini upisne kvote.

U ovom izvještaju zbrojen je prihod od školarina i upisnina studenata, a radi se o iznosu od 
32.756.138,00 kn.

Školarine
kod upisa na više godine, za preddiplomske i diplomske studije za obje
akademske godine određene su
prema
upisan
im ECTS bodovima
u iznosu 120,00 kn za
redovite studente, a 100,00 kn za izvanredne studente.

Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Zagreb

Na svim godinama
sveučilišnih
studija u akademskoj godini 2014./2015. fakultet su
pohađala
952 studenta
, od kojih 634 na preddiplomskom studiju, 252 na diplomskom te 66
na poslijediplomskom
sveučilišnom
studiju. Te je godine u prvu godinu studija upisano 319 studenata.

U okviru prihoda po posebnim potrebama evidentirani su prihodi
od školarina za
preddiplomski i diplomski
sveučilišni
studij u iznosu 1.151.491,00 kn. Dodatna stavka su školarine za poslijediplomski
sveučilišni
studij u iznosu
499.789,00 kn. Ukupno je, dakle, od školarina studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija fakultet zaradio 1.651.280 kn.

Student koji ostvari manje od 30 ECTS bodova plaća godišnju školarinu u iznosu
8.400,00 kn.

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Ukupan broj upisanih studenata na sve godine studija za akademsku godinu
2014./2015. je
797.
Upisna kvota u akademskoj godini 2014./2015. je
253, a upisana
su
204
studenta.

Školarine od poslijediplomskih i izvanrednih studija ukupno su donijele prihod od 750.596,00
kn, a školarine za
preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij 869.164,00
kn. Ukupno, prihodi od školarina iznosili su 1.619.760,00 kn.

Puni iznos školarine na ovom fakultetu je 7.370, 00 kn, a cijena jednog ECTS boda je 204,72 kn.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Split

U
akademskoj
2014./2015. godini u prvu je godinu preddiplomskog studija bilo upisano 237 studenata.
Upisne kvote u akademskoj 2014./2015. za diplomske sveučilišne
studije su
odobrene za 249 studenata, a upisana su 84 studenta.
Sveukupno je te godine na fakultetu studiralo
968 studenta
, od kojih
na preddiplomskom studiju 735, diplomskom 209 i poslijediplomskom studiju 24 studenta. Od ukupnog broja studenata, 734 studenta je studiralo uz potporu Ministarstva, a
234 studenta uz plaćanje školarine.

Vrijednosno su
značajni prihodi PMF-a od
školarina, odnosno participacija studenata u troškovima studiranja,
u iznosu
1.835.670,00 kn

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Ukupan
broj
upisanih na
svim
studijima
(preddiplomski,
diplomski,
integrirani,
poslijediplomski
i
poslijediplomski
specijalistički
studij)
u
akademskoj
godini
2014./2015.
bio je
4.664
studenata.
Te je godine u prvu godinu studija upisano 1.189 studenata.

Vrijednosno
značajniji
vlastiti prihodi
su
ostvareni
od
poslijediplomskih
školarina
u
iznosu
2.483.652,00
kn, a prihodi školarina
za
preddiplomski,
integrirani
i diplomski
studij iznosili su
4.703.575,00
kn. Ukupni prihodi od školarina na zagrebačkom PMF-u bili su 7.187.227, 00 kn.

Puna školarina iznosila je 8.400 kn, a cijena jednog ECTS-a bila je 140,00 kn.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

U prvu godinu studija za akademsku godinu 2014./2015. upisano je
289
studenata, što je za
79
studenta
manje
od odobrene upisne kvote.
S ponavljačima prve
godine
upisano je
ukupno
366 studenata na
prvu godinu preddiplomskog
i diplomskog
studija.
Fakultet je u 2014./2015. imao ukupno 831 studenta.

Vrijednosno najznačajniji prihodi
od
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge i
participacije u iznosu 1.546.727,00 kn
, ali ovi prihodi nisu isključivo od školarina već su u njih uračunati i ispiti
te razredbeni
postupak.

Stomatološki fakultet, Zagreb

U 2014./2015. upisano je u prvu godinu studija bilo 125
studenata (bez plaćanja 84, s linearnim plaćanjem
22
i maksimalnim plaćanjem
19). Na svim je studijima (diplomski studij,
poslijediplomski doktorski studij, poslijediplomski specijalistički studij)
iste godine ukupno
bilo
upisano
907
studenata.

Vrijednosno
su
značajniji prihodi od pruženih usluga
ostvareni
od školarina za
studiranje na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju
u iznosu
2.000.343,00
kn. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
se odnose na
prihode od školarina
(studenti s plaćanjem školarine s linearnim i
maksimalnim plaćanjem, ovisno o ostvarenim ECT
S bodovima
prethodne akademske
godine)
u iznosu 809.470,00 kn te školarine stranih studenata u iznosu 212.913,00 kn.

Ukupno je od školarina fakultet imao profit u iznosu od 3.022.726 kn.

Strojarski fakultet, Slavonski brod

U akademskoj godini 2014./2015. upisano je
na prvu godinu 299 studenata, a uz punu subvenciju Ministarstva (bez
plaćanja) je upisano njih 298.
U akademskoj godini 2014./2015. upisana su ukupno
992 studenta
, od toga na sveučilišni preddiplomski studij 745 studenata,
sveučilišni diplomski studij 201 student,
poslijediplomski studij 43 studenta
te na
sveučilišni dodiplomski studij (izvanredni) tri studenta.

Prihodi od
školarina
koje plaćaj sami studenti iznosili su 2.840.967,00 kn, a odnose se na školarine
za izvanredni preddiplomski
i
diplomski studij,
za poslijediplomski studij i
školarinu za razlikovnu godinu. Dodatan prihod bile su školarine redovnih studenata preddiplomskog i diplomskog studija u iznosu 517.869,00
kn.

Ukupno su tako školarine koje su studenti sami platili, ‘kasu’ fakulteta obogatile za 3.358.836 kn.

Puni iznos školarine na ovom je fakultetu tada bio 7.370,00 kn.

Šumarski fakultet, Zagreb

Ukupno je na sve godine studija u akademskoj godini 2014./2015.
u
pisano
1.152
studenta.
Upisna
kvota
Fakulteta za
navedenu
akademsku godinu
je
iznosila
485, a
upisano je 414 studenata.

Prihodi
od
školarina
studenata iznosili su
1.910.899,00 kn,
a odnose se
na
uplate studenata koji
ni
su ostvarili
dovoljan broj
ECTS bodova, pa se njihova participacija
školarine ne subvencionira iz sredstava državnog proračuna.

Fakultetu je
određena
visina
pune
participacije
u iznosu
8.400,00 kn
i
vrijednost ECTS boda u iznosu 140,00 kn.

Tehnički fakultet, Rijeka

Upisna kvota za prvu godinu studija za akademsku godinu 2014./2015. bila je 818, a
upisano je 666 studenata. U istoj akademskoj godini 2014./2015. bilo je ukupno 2.026 studenata, od kojih 1.094 na
preddiplomskom sveučilišnom studiju, 503 na preddiplomskom stručnom studiju i 429 na
diplomskom sveučilišnom studiju.

Prihodi od školarina za poslijediplomsku
nastavu iznosili su 179.192,00 kn, a prihodi po posebnim propisima odnose
se
djelomično i na
prihode od školarina za dodiplomsku nastavu i iznosili su 4.052.064,00 kn.

Ukupni prihodi od školarina na Tehničkom fakultetu tako su iznosili 4.231.256 kn.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Ukupan broj studenata u akademskoj godini 2014./2015. na svim
godinama i smjerovima je 1.229
, od kojih su
252 apsolvenata.
Za akademsku godinu
2014./2015.
odobrena je upisna kvota
za
upis
640 studenata.
Na prvu godinu studija
upisano je 412 studenata,
od čega za preddiplomski
sveučilišni studij 271 student,
preddiplomski stručni studij 38 te diplomski studij 103 studenta.

Školarine
za
poslijediplomski doktorski studij i stručni studij iznosile su ukupno 118.360,00 kn, a prihodi od školarina za
preddiplomske i diplomske studije u iznosu 848.781,00 kn
su ostvareni od studenata koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 55
ECTS bodova (manje od
30
bodova
student
i
s invaliditetom), a više od 30 bodova te
plaćaju
140,00 kn za svaki neostvareni
ECTS bod. Ukupni prihodi fakulteta od školarina iznosili su 967.078, 00 kn.

Studenti koji su ostvarili manje od 30
ECTS bodova
plaćaju
punu školarinu u iznosu 8.400,00 kn.

Učiteljski fakultet, Zagreb

Upisna kvota u 2014./2015. iznosi 568 polaznika.
Broj upisanih studenata
u
prvu
godinu studija u 2014./2015. je 569, od kojih je jedan upisani polaznik dijete branitelja
te
ne ulazi u upisnu kvotu. U sve godine studija
upisan
je
2.351 polaznik.

Vrijednosno najznačajniji prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada,
odnose se na prihode od izvanrednog studija u iznosu
4.877.057,00 kn (predškolski sveučilišni studij,
praksa i školarina) te studija po osobnim potrebama u iznosu 541.750,00 kn.

Ukupan prihod od školarina tako je iznosio 5.418.807,00 kn.

Umjetnička akademija, Split

U akademskoj godini 2014./2015. upisano je
137
studenata, od čega
72
na preddiplomski, deset na integrirani,
a
55
na diplomski studij.
Na
Akademiji
je
u akademskoj godini 2014./2015.
studiralo ukupno
408 studenata

i to
263
na
preddiplomskom studiju, 51 na integriranom studiju
i
94
na diplomskom studiju. Od ukupnog broja
studenata
351 student studira uz potporu
nadležnog ministarstva, a 57 studenata
plaća
školarinu.

U izvješću nisu navedeni isključivo prihodi od školarina, ali je poznato kako su vrijednosno značajniji vlastiti prihodi ukupni
prihodi
od
školarina i upisnina u iznosu
540.861,00 kn
.

Veterinarski fakultet, Zagreb

Upisna kvota u akademskoj 2014./2015. je
bila
150 studenata te je broj upisanih
studenata na prvu godinu studija u akademskoj 2014./2015. bio 147 studenata. Ukupan broj upisanih studenata u akademskoj godini 2014./2015. bio je
685.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada najvećim dijelom se odnose na prihode
od participacije studenata, a ostvareni su u iznosu 1.552.417,00 kn (namjenski prihodi), koju studenti
plaćaju na temelju ugovora i odluke o visini participacije, prilikom upisa na prvu godinu i
višu godinu studiranja na Fakultetu. Kada se ovom iznosu dodaju školarine poslijediplomskih i doktorskih studija, ukupni prihodi od školarina iznosili su 2.996.038, 00 kn.

Maksimalni iznos participacije po studentu je utvrđen
u visini 9.600,00 kn. Iznos plaćanja se utvrđuje prema uvjetima koje je student zadovoljio,
odnosno broju ECTS bodova.