Pretraga

Visoke škole

Effectus – studij Financije i Pravo

Osnivači Visokog učilišta Effectus su gospodarstvenici koji su na tržištu rada uočili deficit kadra sa znanjima i kompetencijama iz, u praksi primjenjivog,  područja prava i područja ekonomije. Ujedno stručnjaci u području prava i financija, osnivači su istražili programsku praksu u svijetu, a posebno obrazovnu ponudu Europske unije te su utvrdili da je interdisciplinarni spoj financija i prava uobičajena praksa nekih renomiranih visokoškolskih učilišta. S ciljem osposobljavanja upravo takvih stručnjaka koji će suvereno i samostalno vladati u oba područja prakse, 2008. godine razvijaju studijske programe koji se provode u Effectusu.
Jedna od strateških smjernica Effectusa je kontinuirano ispitivanje potreba tržišta rada što nam omogućuje upravo povezanost s gospodarstvom preko osnivača Škole. Na taj način studijski se program neprestano vrednuje i dopunjuje novim znanjima i rezultatima suvremenih istraživanja. Značaj Visokog učilišta Effectus je u provedbi jedinstvenog studijskog programa u Republici Hrvatskoj koji značajno doprinosi kvaliteti i efikasnosti radne snage koja iz ove Škole izlazi na dobrobit cjelokupnog gospodarstva.
Vizija je Visokog učilišta EFFECTUS – visoke škole za financije i pravo postati prvi izbor u stručnom visokoškolskom ekonomskom obrazovanju na nacionalnoj i regionalnoj razini temeljem integralnog pristupa financijama i pravu te kontinuirane izvrsnosti u svim područjima svoga djelovanja.
Visoko učilište EFFECTUS nastoji vrhunskom kvalitetom nastave, infrastrukturom, kadrovima, povezanosti sa gospodarstvom i akademskim institucijama te međunarodnim aktivnostima obrazovati stručnjake za sadašnje i buduće potrebe tržišta rada i time omogućiti odgovor na pitanje “što ne znam da ne znam?”. Pritom je inovativno u izvedbi i aktualno u nastavnim sadržajima. Naša misija jest postići da studenti žele više, postavljaju pitanja, zahtijevaju znanje, traže odgovore, žele vještine i kompetencije koje će ih učiniti konkurentnima i pobjednicima. Mi želimo unaprijediti način prijenosa znanja koristeći push- pull mehanizam čime će se povećati praktična primjenjivost stečenog znanja te omogućiti izravna primjena stečenih ishoda učenja u svakodnevnom gospodarskom životu.
Držimo da je vrhunsko obrazovanje nužan preduvjet ostvarivanja osobne konkurentske prednosti na tržištu rada te pridonosi osobnom integritetu pojedinca čime će se posljedično i na makro razini ostvariti izuzetni učinci.
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa na prvu godinu studija Financije i pravo.
Razredbeni postupak EFFECTUS provodi kroz dva odvojena načina vrednovanja postignuća:
 • kroz postupak polaganja ispita državne mature ili
 • kroz provođenje kvalifikacijskog postupka i polaganja ispita na EFFECTUS-u.
Državna matura je skup ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.
Elementi vrednovanja za studij Finacije i pravo na EFFECTUS-u:
 • Vrednovanje prosjeka svih ocjena iz srednje škole – 35%
 • Obvezni dio državne mature:
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 20%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 20%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%
Izborni dio državne mature
Nije zahtjev studija.
Učenici koji pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja obvezno polažu ispite državne mature, bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u.
Učenici koji pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) mogu polagati ispite državne mature, te za upis na stručni studij Finacija i prava imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:
 • polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis ili
 • pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u (bez potrebe polaganja državne mature).
Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a mlađi su od 24 godine imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:
 • Polagati ispite državne mature koje je EFFECTUS utvrdio kao uvjete za upis (bez potrebe pristupanja kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u) ili
 • Pristupiti kvalifikacijskom postupku na EFFECTUS-u (bez obveze polaganja državne mature).
Kvalifikacijski postupak
 
Rezultat kvalifikacijskog postupka čini zbroj bodova. Bodovi se zbrajaju kroz vrednovanje sljedećih elemenata: 
 • Uspjeh na provjeri pismenosti i motiviranosti- max. 600 bodova
 • Uspjeh postignut tijekom srednjoškolskog obrazovanja- max. 300 bodova
 • Posebne aktivnosti- max. 100 bodova
Pristupnik kroz kvalifikacijski postupak može ostvariti ukupno najviše 1000 bodova.
Minimalni broj bodova po osnovi srednjoškolskog uspjeha je 150 bodova, a po osnovi provjere pismenosti i motiviranosti je 200 bodova.
Provjera znanja, pismenosti i motiviranosti provodi se kroz vrednovanje dva postupka:
 • Esej- max. 300 bodova
 • Motivacijski intervju- max. 300 bodova
 • Sve zajedno iznosi maksimalnih 600 bodova
Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj što se provode pod nadzorom visokog ucilišta odnosno državne stručne organizacije, ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta za koji se polaže pisani ispit na razredbenom postupku, oslobađa se od provjere znanja i stječe pravo izravnog upisa na studij.
Školarina za jednu godinu stručnog studija Financije i prave utvrđena je u iznosu 25.000,00 kuna.
Školarina za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija utvrđena je u iznosu 29.000,00 kuna za studente koji imaju završen studij prethodne razine izvan EFFECTUS-a, odnosno u iznosu 26.500,00 kuna za studente koji imaju završen studij prethodne razine na EFFECTUS-u.
Student može podmiriti školarinu uplatom gotovine na žiro-račun Effectusa, uplatom putem kreditnih kartica Diners i American ili putem potrošačkih kredita.
U slučajevima jednokratnih uplata cjelokupnog iznosa školarine gotovinom na  žiro-račun Effectusa odobrava se popust od 5% na utvrđenu cijenu školarine.
Školarina za jednu akademsku godinu podmiruje se prema modelu plaćanja. Model plaćanja definira se sklapanjem Ugovora o studiranju i može biti:
1. na deset gotovinskih mjesečnih obroka (rata) – Model A;
2. jednokratno, uplatom cjelokupnog iznosa školarine prilikom upisa – Model B.
Kandidati koji upišu prvu godinu stručnog studija Financija i prava za prvi upis na prvu godinu stručnog studija ostvaruju pravo na 5% popusta na punu cijenu školarine za jednu akademsku godinu. Ukupna godišnja školarina iznosi 23.750,00 kuna.
Kandidati koji upišu prvu godinu stručnog studija Financije i pravo za prvi upis na prvu godinu stručnog studija ostvaruju pravo na 5% popusta na punu cijenu školarine za jednu akademsku godinu. Za gotovinsku uplatu cjelokupnog (jednokratnog) iznosa školarine prilikom upisa na studij uplatitelju se odobrava dodatni popust od 5% na iznos ukupne godišnje školarine utvrđene prema Modelu A. Ukupna godišnja školarina iznosi 22.562,50 kuna
Stipendije EFFECTUS – visoke škole za financije i pravo namijenjene su redovnom školovanju studenata Effectusa i određene su u iznosu visine utvrđene školarine za jednu akademsku godinu za studenta koji je prvi na rang listi kandidata, odnosno u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za studenta koji je drugi na rang listi kandidata.
Za svaku se akademsku godinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. Stipendija se, na temelju prijedloga stručnog povjerenstva, dodjeljuje za jednu akademsku godinu onim studentima koji se redovno školuju, koji su u prethodnoj akademskoj godini na studiju Visokog učilišta EFECTUS položili sve ispite s prosječnom ocjenom najmanje 4,50 i ispunili ostale akademske obveze. Stipendija se dodjeljuje dvama najboljim studentima koji su se prijavili na natječaj i koji u cijelosti obave upisni postupak na sljedeću godinu studija. Ukoliko više kandidata ispunjava navedene uvjete, stručno povjerenstvo kao primarni kriterij razlikovanja, prilikom usvajanja prijedloga, vrednuje postignute ukupnu prosječnu ocjenu kandidata.
 
Ukoliko više kandidata ima identičan postignut prosjek ocjena, povjerenstvo vrednuje sljedeće kriterije:
 • datum ostvarenja uvjeta za upis više godine studija; prednost imaju studenti koji su uvjet ostvarili u prvom redovnom ispitnom roku kojeg EFFECTUS organizira po završetku nastave u odnosnom semestru;
 • datum polaganja ispita; prednost imaju kandidati koji su ispite iz predmeta pojedinog semestra položili u prvom redovnom ispitnom roku kojeg EFECTUS organizira po završetku nastave u odnosnom semestru;
 • uspjeh postignut na prijašnjim godinama studija;
 • ili koji drugi uvjet koji stručno povjerenstvo ocijeni relevantnim za donošenje odluke.
Međunarodna suradnja jedan je od prioritetnih strateških ciljeva u razvoju Visokog učilišta Effectus te se paralelno s ključnim poslovnim procesima od prvog dana postojanja škole radilo na uspostavi međunarodnih kontakata i realizaciji primarnih oblika suradnje.
Ciljevi koji se postižu međunarodnim djelovanjem su prije svega razmjena iskustava koje izlaze iz nacionalnih okvira, podizanje kvalitete nastavnog procesa kojim se direktno utječe na podizanje kvalitete ishoda učenja te samim time i kvalitete profesionalaca na tržištu radne snage.
S početkom akademske godine 2011./2012. dobivena je Erasmus povelja te su učinjeni potrebni koraci za realizaciju studentske i nastavne mobilnosti u akademskoj godini 2012./2013.
Studentima Effectusa omogućeno je, temeljem proširene Erasmus povelje, obaviti studentsku razmjenu na temeljem potpisanih međunarodnih sporazuma o poslovnoj i nastavnoj suradnji.
Preddiplomski studij na Effectusu:
 • jedinstven interdisciplinarni studij koji daje čvrste kompetencije iz područja prava i područja ekonomije
 • program temeljen na praktičnoj primjeni stečenog znanja
 • po završetku trogodišnjeg studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije i 180 ECTS-a
Posljednjih godina u Hrvatskoj je evidentna potražnja za stručnim profilima menadžera i organizatora poslova koji će jednako suvereno pokazati stručnost i u području financija i u području prava, kako u poduzetništvu, gospodarstvu, tako i u brojnim negospodarskim područjima (zdravstvu, kulturi, državnoj upravi itd.).
Budući da se i od pravnika i od računovodstveno–financijskog stručnjaka očekuje poznavanje tehnika i tehnologija u područjima tržišnoga i poduzetničkoga poslovanja, glavni cilj i svrha stručnog studija financija i prava je svladavanje temeljnih teorijskih i najnaprednijih praktičnih i stručnih aspekata izvedbe i implementacije  pravničkih vještina u gospodarstvu odnosno ekonomsko-financijskih aspekata djelovanja pravnog sustava.
Uspješnim savladavanjem studijskog programa Stručnog studija financija i prava  student stječe  temeljna znanja iz područja financija, trgovačkog, građanskog i financijskog prava, financijske matematike, statističkih analiza, kao i znanja iz područja primjene informatičke tehnologije, poslovnog komuniciranja i korištenja poslovnih informacija, a predviđena obvezna stručna praksa ima za cilj studenete osposobiti za izravno uključivanje na tržište rada, domaće i međunarodno.
Studij je ustrojen na način da pruži odgovor sve većim zahtjevima koje nameće informacijska era kao i brzi razvoj novih tehnologija, ali i da zadovolji potrebe u širokom opsegu tržišnoga i poduzetničkoga poslovanja.
U teorijskom dijelu nastave studenti usvajaju temeljne zakone i načela, te njihove aplikacije, a kroz intenzivan praktični rad provjeravaju njihovu valjanost. Pri oblikovanju studijskog programa stručnog studija Financije i pravo pošlo se od ideje izrade suvremenog obrazovnog programa koji prati trendove i razvoj struke. Iz tog su razloga uzeti u obzir inozemni programi uglednih visokih učilišta i njihova iskustva, posebno iz zemalja Europske unije. Takvim pristupom kreiran je jedinstven studijski program koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije.
Kompetencije koje se stječu završetkom studija omogućavaju uspješno obavljanje čitavog niza poslova ne samo u gospodarstvu, već i u javnom sektoru.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financije osigurava stjecanje specijalističkih znanja iz područja financija. Student stječe kompetencije u području suvremenih analitičkih tehnika i novih vještina s osnovama za financijsko odlučivanje u svakodnevnoj praksi te povećanom individualnom učinkovitošću u području financija. Nakon završetka ovog programa student će biti osposobljen obavljati niz poslova iz gospodarskog i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, upravljanja rizicima. Završeni student osposobljen je za vođenje financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema tvrtke, kao i za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima. Specijalisti Effectusa posebice će biti osposobljeni za  obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Potreba za povećanjem kapaciteta dovela je do potrebe većeg prostora te se tijekom ljeta 2012. EFFECTUS preselio u novouređene prostore na adresi Trg J.F. Kannedyja 2  u kojima započinje s djelovanjem u nastavnoj godini 2012./2013. Novi je prostor površine veće od 1.000 m² pri čemu prostor dvorana i kabineta zauzima 670 m². Smješteni smo na tri etaže koje su pomno uređene i opremljene prema suvremenim načelima za stvaranje poticajnog okruženja za učenje i stvaranje studenata i nastavnika.
 
U prostoru Visokog učilišta Effectus nalaze se:
 • Otvorena i zatvoreni dio studentske službe s velikim dnevnim boravkom za studente;
 • Knjižnica;
 • Informatička dvorana s 30 radnih mjesta opremljena za suvremeno izvođenje nastave koje uključuje projektor, magnetnu ploču te nastavničko računalo, sve spojeno na bežićni internet;
 • Ured studentskog zbora;
 • Dekanat koji čine tri ureda i vijećnica;
 • Pet dvorana s ukupno 250 radnih mjesta, opremljene za suvremno izvođenje nastave;
 • Zbornica za nastavnike vanjske suradnike;
 • Sedam nastavničkih kabineta;
Pregledajte fotogaleriju
Adresa: Trg J.F.Kennedy 2
10000 Zagreb
Tel: 385 (1) 611 77 77
Fax: 385 (1) 617 70 22
OIB:47182242398
Osobni identifikacijski broj (OIB): 47182242398
Žiro-račun: 2390001 – 1100383019, Hrvatska poštanska banka

Visoko učilište Effectus nalazi se na adresi Trg J.F.Kennedy 2. U blizini je tramvajsko stajalište: ‘Harambašićeva’, a veze su tramvajske linije: 1, 9 i 17

Studentica druge godine stručnog studija Financije i pravo Tena Đurkin koja je na studij Financije i pravo prešla s drugog visokog učilišta  kaže:
 
‘Upisala sam studij na preporuku poznanika i očekivala sam bolje uvjete od onih s prethodnog studija. Meni osobno je doista značajno to što naši predavači uz to što su uključeni u znanstveni rad pa među njima ima i autora obvezne literature, imaju ne samo doticaja s praksom već su  značajni stručnjaci – praktičari u svom području. Imaju uvid u sve tijekove i novosti u izmjenama u financijskom i pravnim područjima te dobivamo informacije iz prve ruke i pratimo taj proces transformacije koji se dešava u realnosti.’
 
Blaženka Deanović je Tenina kolegica koja je studijsko iskustvo započela upravo na Effectusu, a radno iskustvo uz studij stječe radom u jednoj financijskoj instituciji. 
 
‘Nedavno sam započela rad u jednoj banci i očekivala sam da mi za to trebaju znanja iz ekonomskog područja što i je točno.  Međutim, svakodnevno otkrivam koliko su mi značajna znanja koja sam dobila slušajući pravne predmete. Snalazim se s ugovorima, nemam problema s razumijevanjem pravnih tekstova koje svakodnevno susrećem. Zapravo me čudi kako se neki poslovi uopće mogu raditi bez praktičnih znanja iz ova oba područja koja su na mom studiju integrirana u jedan program.’
 
Kako doživljava studiranje na Effectusu pojasnio je i student druge godine stručnog studija Financije i pravo Mario Čamber.
 
‘Gledajući cjelokupno ja sam doista zadovoljan studijem. Ne mogu točno reći što su bila moja očekivanja i u svakom slučaju studij nije lagan. No posebno mi se sviđa atmosfera u kojoj s jedne strane dobivamo motivaciju za učenjem, a s druge strane osjećamo da mi kao studenti i naše mišljenje nismo nebitni. Dekan je otvoren za razgovor i prihvaća naše prijedloge ukoliko su izvedivi. Tako je primjerice bio organiziran ciklus radionica za studente u kojem smo dodatno odrađivali primjere iz prakse s našim profesorima. Radionice koje su bile jednom tjedno tijekom cijelog semestra bile su potpuno besplatne. Bio je to prijedlog nas nekolicine i odmah je prihvaćen. Meni je to super.’

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!