Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i najveći od srodnih fakulteta u Hrvatskoj. Od organizacije prve nastave 1919. godine u okviru Kraljevske visoke tehničke škole studiji strojarstva i brodogradnje, a od 1995. i studij zrakoplovstva, svojim su sadržajem bili suvremeni zahvaljujući uspješnoj sintezi općih i stručnih temeljnih znanja sa stručnim znanjima na petorim područjima: konstrukcije, materijala, energetike, proizvodnje i organizacije. Struktura studija i nastavni sadržaji čine nastavni program usporedivim s programima istorodnih studija na renomiranim europskim učilištima i time omogućuju da Fakultet strojarstva i brodogradnje zadrži mjesto među vodećim tehničkim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj.
Fakultet strojarstva i brodogradnje nositelj je suvremenih studijskih programa iz područja tehničkih znanosti za obrazovanje stručnjaka u svim granama industrije. Na Fakultetu se izvode tri sveučilišna preddiplomska i diplomska studija: strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva. Područja stručnog te potencijalno znanstvenog rada po završetku studija mogu biti: projektiranje, konstruiranje i proizvodnja, vođenje procesa, eksploatacija i održavanje proizvodnih sustava te organizacija rada u njima i to u svim granama industrije od rudarstva i poljoprivrede, preko metalne, kemijske i procesne industrije do energetike te brodograđevne i zrakoplovne tehnike.
Zašto odabrati Fakultet strojarstva i brodogradnje za sveučilišno obrazovanje? 
 
Zato što Fakultet strojarstva i brodogradnje nudi istodobno zavidnu i širinu i dubinu sveučilišnog stručnog obrazovanja, zasad najširu i najdublju od svih tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz teorijska znanja, koja prenose vrhunski nastavnici s ukupno 13 zavoda i 40 katedri, praktična su znanja bitan element obrazovanja na Fakultetu što potvrđuje podatak o 43 laboratorija te intenzivna suradnja s privredom. Brojni izborni kolegiji nude raznovrsno stručno profiliranje kroz spomenute studije.
Mogućnosti zapošljavanja po završetku sveučilišnih studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje su velike. Dokaz za to je i vrlo malen broj nezaposlenih magistara inženjera strojarstva, brodogradnje te zrakoplovnog inženjerstva na burzi rada (prema izvješću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i analizi portala MojPosao). Prema povratnim informacijama predstavnika tvrtki (Okrugli stol, 21. rujna 2011.) poslodavci su izuzetno zadovoljni s novozaposlenim magistrima inženjerima sva tri studija našeg fakulteta te je istaknuto da su spremni za sve praktične i primijenjene izazove koje poslodavci pred njih stavljaju. Nakon diplome Fakultet organizira i daljnju stručnu izobrazbu na različitim tečajevima i seminarima.
Pored toga kao prednosti studiranja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje valja istaknuti: 
 • održavanje predavanja i vježbi u suvremeno opremljenim dvoranama, učionicama i laboratorijima;
 • mogućnost rada na računalima s modernim inženjerskim programima umreženim u gigabitnu mrežu u jednoj od 11 računalnih učionica koje su na raspolaganju studentima od 8 do 20 sati;
 • fakultetska knjižnica bogatog fonda dostupna studentima od 8 do 18 sati;
 • u glavnoj zgradi Fakulteta smješten je moderan restoran studentske prehrane koji posluje u sklopu Studentskog centra;
 • pristup bežičnom internetu;
 • pogodnosti za aktivne sportaše;
 • opremljenost pomagalima za invalide;
 • implementirano e-učenje, već i za kolegije na prvoj godini;
 • program mentora: studentima prve godine dodjeljuje se mentor koji pomaže savjetima u vezi sa studijem;
 • studentske međunarodne razmjene;
 • industrijske prakse u tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • diploma koja je prepoznata diljem Europe.
Vizija
 
Fakultet strojarstva i brodogradnje treba biti središte kreacije i prenošenja naprednog inženjerskog znanja, čvrsto umrežen u europsko okruženje.
Svoju viziju o umreženosti u europsko okruženje Fakultet ostvaruje u različitim europskim znanstvenim, nastavnim ili kohezijskim projektima, bilateralnim projektima te programima razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Također postoji suradnja sa SAD-om. Svoju viziju o Fakultetu, kao središtu kreacije i prenošenju naprednog inženjerskog znanja, ostvaruje osnivanjem centara izvrsnosti (Centar za modeliranja u toplinskoj obradi metala, Centar za razvoj proizvoda, i sl.) koji okupljaju vrhunske stručnjake pojedinih područja i nude gospodarstvu rješavanje složenih problema. Pri Fakultetu također djeluje 19 stručnih društava, čiji su predsjednici uglavnom profesori Fakulteta.
Misija
 
Doseći i trajno održavati izvrsnost u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti Fakulteta, prvenstveno usmjerenu na korištenje hrvatskih komparativnih prednosti.
Fakultet ostvaruje svoju misiju obrazovanjem stručnjaka kroz preddiplomske, diplomske, poslijediplomske doktorske, poslijediplomske specijalističke studije, te u ljetnim školama i programima cjeloživotnog učenja i to u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva. U području strojarstva Fakultet nudi široku lepezu smjerova poput: Proizvodnog inženjerstva, Procesno energetskog smjera, Materijala, Mehatronike i robotike, i sl., koja se na nekim inozemnim sveučilištima izvode kao zasebni studiji.
Kriteriji upisa na preddiplomske studije Fakulteta strojarstva i brodogradnje za akademsku godinu 2013/2014:
 
a) Temeljem uspjeha u srednjoj školi – do 400 bodova.
b) Temeljem položenih ispita na državnoj maturi:
 • matematika (viša razina) – do 400 bodova;
 • fizika ili kemija* – do 150 bodova;
* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
c) Temeljem provjera posebnih sposobnosti – nema bodova.
d) Temeljem dodatnih postignuća učenika**:
 • po pet (5) dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz matematike, fizike i kemije u svakom razredu srednje škole – do 40 bodova;
 • po pet (5) dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i brodogradnje pod pokroviteljstvom ASO/MZOŠ (tehnička mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom) – do 20 bodova;
** Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike ili fizike ili kemije – izravan upis (1000 bodova):
 • sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz matematike ili fizike ili kemije – izravan upis (1000 bodova);
 • jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika – učenika iz srednjoškolskih inovatorskih udruga ili klubova.
IZRAVAN UPIS imaju učenici sa 1000 bodova.
Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente: 
1. matični list,
2. indeks,
3. prijavni list,
4. kopiju opće uplatnice na iznos troškova upisa,
5. dvije jednake fotografije 4×6 cm (za indeks i matični list),
6. rodni list (neovisno o starosti dokumenta),
7. domovnicu (neovjerena kopija),
8. svjedodžbu završnog ispita srednje škole,
9. potvrdu o prebivalištu (samo za pristupnike izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije).
Prva četiri dokumenta mogu se nabaviti u skriptarnici Fakulteta (od 10 do 13h).
Rodni list i svjedodžbu pristupnici predaju isključivo u izvorniku, a domovnicu i potvrdu o prebivalištu u izvorniku ili preslici, uz predočenje izvornika.
Matični list je omotnica s općim podacima i u nju se odlažu prijavnice za ispite, bilježe podaci o izdanim dokumentima, potvrdama i drugo.
Indeks je dokument potreban studentu tijekom čitavog studija kao dokaz o pohađanju predavanja, vježbi i položenim ispitima. To je službeni dokument, pa se u njemu ne smije ništa ispravljati ili brisati bez dogovora sa studentskom službom FSB-a.
Prijavni list sadrži statističke podatke koji se šalju Državnom zavodu za statistiku.
Troškovi upisa iznose 450,00 kn (uplatnica se kupuje u skriptarnici Fakulteta) i uplaćuju se na žiro račun FSB-a broj: 2360000-1101346933, uz naznaku “troškovi upisa”, uplata se može izvršiti i putem internet bankarstva.
Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2012. godine studenti prve godine preddiplomskog studija su oslobođeni plaćanja participacije. Prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu studenti viših godina plaćaju participaciju prema sljedećem modelu: studenti koji su ostvarili 55 i više ECTS bodova su oslobođeni plaćanja participacije; studenti koji su ostvarili između 30 (uključivo) i 54 ECTS boda (uključivo) plaćaju participaciju čiji se iznos dobije množenjem broja ponovno upisanih ECTS bodova iz prethodne akademske godine s cijenom jednog ECTS boda (za tehničko područje 140 kn); studenti koji su ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalni iznos participacije od 8400 kn.
Sve aktualne informacije o upisima možete naći na http://www.fsb.unizg.hr/?smotra
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje istaknuta su tri pravca orijentacije znanstvenog rada i to: 
 
1. istraživanja u okviru međunarodnih projekata;
2. istraživanja u okviru projekata koje financiraju domaće agencije i državna tijela;
3. i istraživanja za potrebe gospodarstva.
Svako od navedenih područja zahtijeva poseban pristup koji proizlazi iz načina financiranja i strategije razvoja na različitim razinama (EU, RH, gospodarski subjekti). Prioritetna područja istraživanja Fakulteta kompatibilna su s područjima istraživanja međunarodnih tijela i profesionalnih organizacija u strojarstvu, brodogradnji i zrakoplovstvu:
 • Bioinženjerstvo (Bioengineering),
 • Dinamika sustava i upravljanje (Dynamic Systems & Controls),
 • Energetski sustavi i zaštita okoliša (Energy Systems),
 • Računalna mehanika (Computational Mechanics),
 • Konstruiranje i CAD (Design and Computer Aided Design – CAD),
 • Mala i specijalna brodogradnja,
 • Mikro i nano inženjerstvo (MEMS/Nano Engineering),
 • Proizvodne tehnologije i računalom podržana proizvodnja (Manufacturing and Computer Aided,
 • Manufacturing -CAM),
 • Osiguranje kvalitete (Quality Management),
 • Razvoj novih materijala (Engineering Materials),
 • Toplinska obrada i inženjerstvo površina (Heat Treatment and Surface Engineering),
 • Razvoj objekata za eksploataciju mora i podmorja,
 • Termodinamički sustavi i prijenos topline (Thermal Systems and Heat Transfer),
 • Tribologija (Tribology),
 • Zrakoplovno inženjerstvo.
Fakultet je otvoren međunarodnoj suradnji te podržava sve individualne kontakte, suradnju između istraživačkih grupa na bilateralnom i multilateralnom planu, mobilnost nastavnika i studenata, organiziranje i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, organizaciju međunarodnih ljetnih škola i sl. Fakultet održava bilateralnu institucionalnu suradnju kroz bilateralne ugovore Sveučilišta u Zagrebu, ali ima i šest vlastitih bilateralnih ugovora o suradnji, kao i 19 ugovora o razmjeni studenata i nastavnika u sklopu programa ERASMUS.
ERASMUS
Novčanu potporu boravku u inozemstvu, naši studenti ostvaruju prvenstveno putem ERASMUS programa. Na fakultetskim web stranicama i oglasnim pločama se redovito objavljuju oglasi o međunarodnim studentskim stipendijama i mogućnostima da studenti dio svog studija provedu u inozemstvu. Na Fakultetu se redovito održavaju studentske tribine na kojima se zainteresirani studenti dodatno informiraju o mogućnostima i uvjetima odlaska u inozemstvo. Organiziraju se, također, i videokonferencije na kojima naši studenti poslijediplomskih studija koji borave na prestižnim svjetskim sveučilištima govore o svojim iskustvima i odgovaraju na studentska pitanja. Nastavnici i suradnici Fakulteta aktivno pomažu u pronalaženju mogućnosti za odlazak studenata na sveučilišta s kojima surađuju. ECTS koordinator potiče studente na odlazak na druga sveučilišta radi stjecanja novih iskustava te im pomaže pri odabiru odgovarajućeg sveučilišta, studijskog programa i pojedinih kolegija.
Međunarodna suradnja studenata Fakulteta odvija se i preko studentskih udruga. Većina od devet aktivnih studentskih udruga sudjeluje u međunarodnim udruženjima, projektima, kongresima, simpozijima, natjecanjima i radionicama, a mogu se pohvaliti i velikim brojem priznanja. Na Fakultetu sjedište ima i IAESTE Hrvatska – udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti, koja organizira inozemnu praksu našim studentima, ali i dolazak stranih studenata.
Studentska praksa obavljena u inozemstvu, u gospodarstvu ili na Sveučilištu, priznaje se kao stručna praksa u okviru redovitih studijskih programa na Fakultetu.
U službi za vanjsku suradnju stručni suradnik za međunarodnu suradnju stoji na raspolaganju s informacijama svim zainteresiranim studentima, ali i pomoć u pripremi dokumenata potrebnih za međunarodnu mobilnost. Sve bitne informacije o međunarodnoj mobilnosti za hrvatske i strane studente (na engleskom jeziku) nalaze se na web stranici http://www.fsb.unizg.hr/uzms/.
Na studiju strojarstva obrazuju se stručnjaci za rad na razvoju, konstruiranju, gradnji, uporabi i održavanju postrojenja, strojeva, alata, uređaja i ostale opreme te projektiranju toplinskih, energetskih i proizvodnih procesa, materijalike, automatizacije, robotizacije, vođenja procesa, osiguranja kvalitete, mjerenja te unapređenja proizvodnje i organizacije rada. Ovako široko područje obrazovanja i mogućnost prilagođavanja studija željama i ambicijama studenata osigurano je, uz temeljno obrazovanje struke,  kroz devet smjerova, 19 usmjerenja i nizom izbornih kolegija.
Na studiju brodogradnje školuju se stručnjaci opće brodogradnje za poslove osnivanja i konstrukcije broda, tehnologije gradnje i organizacije te eksperti klasifikacije i nadzora, gradnje broda, upravljanja, održavanja i iskorištavanja broda, studijskih i modelskih ispitivanja, u konzultantskim organizacijama, državnim nadzornim ustanovama, i to za sve tipove i veličine brodova i pomorskih objekata.
Na studiju zrakoplovnog inženjerstva studiraju budući stručnjaci za poslove održavanja konstrukcije i opreme aviona i helikoptera, za njihove modifikacije, projektiranje i dokumentaciju, koji se provode u državnim agencijama i ustanovama. Na temeljna tehnička znanja strojarske struke nadograđuju se specijalistička znanja iz područja konstrukcije, pogona, aerodinamike, mehanike leta i upravljanja te projektiranja letjelica, iz područja opreme, uređaja i instrumenta zrakoplova kao i područja tehnologije i organizacije gradnje i održavanja zrakoplova.
Preddiplomski sveučilišni studiji organizirani na Fakultetu strojarstva i brodogradnje su:
 • Studij strojarstva – 210 ECTS bodova, trajanje sedam (7) semestara, titula: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva;
 • Studij brodogradnje – 210 ECTS bodova, trajanje sedam (7) semestara, titula: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodogradnje;
 • Studij zrakoplovstva – 210 ECTS bodova, trajanje sedam (7) semestara, titula: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva.
Smjerovi Studija strojarstva (s usmjerenjima): 
 • konstrukcijski (dizajn medicinskih konstrukcija, konstruiranje i razvoj proizvoda, mehanizmi i roboti, motori i vozila);
 • procesno-energetski (termotehnika, procesna tehnika, energetika);
 • proizvodno inženjerstvo (automatika u proizvodnji, obradni sustavi, osiguranje kvalitete, preradba i montaža, zavarne konstrukcije);
 • brodostrojarski;
 • inženjersko modeliranje i računalne simulacije;
 • računalno inženjerstvo (inteligentni montažni sustavi, proizvodnja polimernih tvorevina, računalno modeliranje alata i kalupa, računalno vođenje procesa, računalom integrirani razvoj proizvoda, suvremeni obradni sustavi i procesi, upravljanje kvalitetom);
 • industrijsko inženjerstvo i menadžment;
 • inženjerstvo materijala;
 • mehatronika i robotika.
Studij brodogradnje i zrakoplovstva nemaju smjerove.
Diplomski sveučilišni studiji na Fakultetu strojarstva i brodogradnje:
 • Studij strojarstva – 90 ECTS bodova, trajanje tri (3) semestra, titula: magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva;
 • Studij brodogradnje – 90 ECTS bodova, trajanje tri (3) semestra, titula: magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnje;
 • Studij zrakoplovstva – 90 ECTS bodova, trajanje tri (3) semestra, titula: magistar/magistra inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva.
Smjerovi studija strojarstva su isti kao i na preddiplomskom studiju.
Poslijediplomski doktorski studij 
 
Osim temeljnog obrazovanja strojarskih, brodograđevnih i zrakoplovnih stručnjaka na preddiplomskoj i diplomskoj razini, nužno je i daljnje obrazovanje, koje se u suvremenim trendovima ubrzanog razvoja struka i povećanja znanja očituje prije svega u cjeloživotnom učenju. Stoga postoji potreba za osnivanjem poslijediplomskih studija, kako bi bilo moguće postojeće znanje upotpuniti novim spoznajama temeljenim na znanstvenom pristupu istraživanja specifičnih problema struke.
Poslijediplomski studiji na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu su, po svom sadržaju i usmjerenjima, usporedivi sa sličnim studijima na uglednim europskim i svjetskim sveučilištima. Ustrojeni su na principima Bolonjske deklaracije te stoga podrazumijevaju i pokretljivost studenata i nastavnika. Vrednovanje napora polaznika temelji se na ECTS sustavu, što je preduvjet za studentsku mobilnost. Na poslijediplomskom doktorskom studiju stječe se akademski stupanj doktora znanosti.
Doktorski studij strojarstva i brodogradnje izvodi se po smjerovima. U skladu s Pravilnikom o utvrđivanju znanstvenih područja (“Narodne novine”, br. 29/97), studij pripada znanstvenom području tehničke znanosti.
Znanstveno polje strojarstvo zastupljeno je sa šest smjerova:
 • Procesno-energetski smjer,
 • Teorija konstrukcija,
 • Robotika i automatizacija,
 • Materijali,
 • Strojarske tehnologije,
 • Industrijsko inženjerstvo i menadžment,
 • a znanstveno polje brodogradnja smjerom:
 • Brodogradnja i pomorska tehnika.
Poslijediplomski specijalistički studij
Stjecanje zvanja specijalista moguće je iz sljedećih područja:
 • Industrijskog inženjerstva i menadžmenta,
 • Inženjerstva materijala,
 • Mehaničkog proračuna konstrukcija,
 • Montaže i pakiranja,
 • Naprednih proizvodnih tehnologija,
 • Polimerijskog inženjerstva,
 • Pomorskih konstrukcija.
Student odabire specijalističko područje prilikom upisa na studij. Studijski program na Poslijediplomskom specijalističkom studiju otvoren je i za posve nove smjerove, sve u ovisnosti o daljnjem razvoju pojedinih disciplina, ali i o interesu potencijalnih polaznika.
Daljnje informacije potražite na http://www.fsb.unizg.hr/index.php?opis_programa_specst .
Studentski fakultetski život nadopunjuju devet vrlo aktivnih i uspješnih udruga koje svojim aktivnostima i projektima okupljaju studente Fakulteta, ali i izvan njega:
Udruge omogućuju studentima sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima: Formula student, brodocikl utrke, “Air Cargo Challange” i dr.

Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102
Tel: +385 1 6168 222 (centrala)
Fax: +385 1 6156 940 (urudžbeni)
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933,
Studentska služba vam stoji na raspolaganju za pitanja vezana za upise na fakultet, upise u više godine, rad referade, potrebnih dokumenata, …
voditelj službe, + 385 1 6168 477
referada + 385 1 6168 160

https://maps.google.hr/maps?q=Fakultet+strojarstva+i+brodogradnje&hl=en&cid=17808317807451309067&gl=HR&t=m&z=16&iwloc=A

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!