GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu

O nama Upisi Znanost na fakultetu Suradnja sa stranim Sveučilištima Preddiplomski studij Diplomski studij Kontakt
Tradicija visokoškolske nastave na Geotehničkom fakultetu bilježi svoj početak 1969. godine kada je osnovana Viša tehnička rudarska geoistraživačka škola. Godine 1975. dolazi do preimenovanja u Višu geotehničku školu, koja djeluje u okviru Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 1990. godine. Iste godine Viša geotehnička škola prerasta u Geotehnički fakultet koji postaje sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu. 
Znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost fakulteta odvija se putem ustrojbenih jedinica i to: Zavoda za opće znanosti,Zavoda za geotehniku i Zavoda za hidrotehniku. Fakultet raspolaže geotehničkim laboratorijem, laboratorijem za oplemenjivanje sirovina, laboratorijem za geokemiju okoliša, informatičkim centrom za GIS-edukaciju, a primjereno je opremljen i za terenske istraživačke radove. 
Dekan fakulteta je prof. dr. sc. Josip Mesec, a prodekani su: doc. dr. sc. Ivan Kovač (prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom), prof. dr. sc. Mladen Božičević (prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju) idoc. dr. sc. Stjepan Strelec (prodekan za poslovanje). 
Geotehnički fakultet je koncipirao svoj “bolonjski” studijski program na taj način da je s jedne strane nastojao donekle sačuvati tradiciju dosadašnjeg programa (geotehnika i hidrotehnika), a istovremeno se okrenuti određenim segmentima zaštite okoliša. Tako se novi studijski program sastoji od tri usmjerenja. To su dva prijašnja usmjerenja koja za sada zadržavaju iste nazive kao i u tzv. starom programu, ali su u sadržajnom smislu obogaćena sadržajima iz područja zaštite okoliša. Treće, novo studijsko usmjerenje ima naziv “Inženjerstvo okoliša”, a svoj sadržaj nalazi u onim segmentima zaštite okoliša koji poglavito pokrivaju problematiku upravljanja vodama, onečišćenja tla, te zbrinjavanja otpada. 
Sve informacije o upisima na 1. Godinu preddiplomskog fakulteta nalaze se na stranicama www.unizg.hr i www.postani-student.hr
Temeljni podatci o kriterijima za bodovanje

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program  Inženjerstvo okoliša sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Matematika (osnovna razina): do 300 bodova
 • Fizika do 200 bodova
 • Kemija do 100 bodova
Nisu uvjeti za upis na studij, no donose bodove ako su predmeti položeni na državnoj maturi.
C. Na temelju provjera posebnih sposobnosti nema bodova
D. Na temelju dodatnih postignuća učenika
 • Osvojeno jedno od prava tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, 
 • fizike, kemije, biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti: IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
Za sve informacije o upisima u prvu godinu preddiplomskog studija na Geotehničkom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 042/408-904 ili studentska.referada@gfv.hr, Sanja Majer 
Znanstveni projekt: Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Plitvička jezera su zbog izuzetne prirodne ljepote krajolika i specifičnog odnosa stijena-voda-biorazličitost već 1949. godine proglašena Nacionalnim parkom, a 1954. godine uvrštena na listu Svjetske baštine UNESCO-a. Predloženi projekt će obrađivati vodne resurse i njihov odnos prema karbonatnom masivu. Radi se o tipičnom krškom ambijentu visokog stupnja prirodne ranjivosti s jedne strane i sve većeg opterećenja velikog broja posjetitelja parka s druge strane, čija je brojka 2005. godine dosegla 900.000. Uz jezera su izgrađeni hoteli i brojni drugi turistički sadržaji, a posebno uz najveće jezero Kozjak. Temeljni problem Nacionalnog parka je kako zaštititi vodne resurse, jer samo stabilna visoka kvaliteta vode osigurava održivost cjelokupnog ekološkog sustava. Cilj projekta je bolje razumijevanje i unapređenje znanja o dinamici vodnih sustava uz korištenje novih metoda istraživanja kao temelja razvoja održivog upravljanja i zaštite Nacionalnog parka. Pri tome se veliki značaj daje uspostavi i edukaciji kompetentnog tima istraživača u Istraživačkom centru “Ivo Pevalek” Nacionalnog parka “Plitvička jezera”, koji će nakon završetka projekta moći samostalno istraživati i upravljati vlastitim vodnim resursima. Očekivani rezultati su definiranje cjelokupnog sliva glavnih izvora, unutrašnje dinamike vode u jezerima, sustava prelijevanja vode iz jezera u jezero, odnosa jezerske vode s podzemnim vodama posebice u zoni najvećih opterećenja prostora, ocjene mogućnosti pronalaženja alternativnih izvora pitke vode za Nacionalni park i znanstvene podloge za komunalno uređenje Nacionalnog parka (otpadne vode, deponije krutog otpada). Posebna pažnja u sklopu ovog znanstvenog projekta posvetit će se primjeni Nove Europske Metode za zaštitu krških vodonosnika (EU COST 620) usmjerene na ocjenu prirodne ranjivosti, hazarda i analizu rizika, što je od izuzetnog značaja za izradu plana upravljanja Nacionalnim parkom. Provjera rezultata istraživanja je moguća kroz objavljene radove u znanstvenim časopisima, obveznu međunarodnu recenziju u sklopu projekta Water Pool Vlade Republike Austrije i kroz direktnu primjenu rezultata u zaštiti vodnih resursa za Nacionalni park “Plitvička jezera”. Važnost predloženog programa se očituje kroz interes sudjelovanja u projektu istraživačkog tima iz N.P., sufinanciranju istraživačkog projekta od strane Vlade Republike Austrije, dvije doktorske disertacije koje su u tijeku i cijelog niza diplomskih radova na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. 
Voditelj projekta: Božidar Biondić
Znanstveno područje: Tehničke znanosti 
Prosudbena skupina: Kemijsko inženjerstvo; rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; metalurgija; tekstilna tehnologija; grafička tehnologija 
Ugovor od: 02.01.2007. 
Suradnici: Božidar Biondić, Ranko Biondić, Sanja Kapelj, Ivan Kovač, Hrvoje Meaški
Ured za međunarodnu suradnju / International cooperation office
voditelj: prof.dr.sc. Ranko Biondić, dipl.ing.geol.
e-mail: rbiondic@gfv.hr
prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Mladen Božičević
e-mail: mladen.bozicevic@gfv.hr
administrator: Štefanija Hrgović, univ.bacc.oec.
e-mail: stefanija.hrgovic@gfv.hr
tel: +385 (42) 408-908
fax: +385 (42) 313-587 

Misija Ureda za međunarodnu suradnju Geotehničkog fakulteta:
 • poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • sudjelovanje u pripremi prijedloga i organizacija dijela Međunarodnog doktorskog studija (Tehničko sveučilište Graz, Građevinski fakultet; Sveučilište u Mariboru, Građevinski fakultet; Tehničko i ekonomsko sveučilište u Budimpešti; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet)
 • znanstvena suradnja u okviru međufakultetskih ugovora o suradnji
 • poticanje sudjelovanja i predlaganja međunarodnih projekata (IPA, bilateralni projekti, Framework programi)
 • poticanje sudjelovanja u međunarodnim znanstvenim projektima Europske Unije COST (European Cooperation in Science and Technology)
Zainteresirani za natječaje i obavijesti objavljene na ovoj stranici mogu se javiti administratorici Ureda. Daljnji kontakti sa Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu odvijaju se preko Ureda za međunarodnu suradnju Geotehničkog fakulteta. 
U sklopu međunarodne suradnje posebno se ističu: 
MOBILNOST
prof. Hoe I. Ling – Columbia University iz New Yorka (Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics)
U prosincu 2008. godine održao nekoliko vrlo istaknutih predavanja
gosp. Steve Mangion – US EPA (Environmental Protection Agency)
Tijekom listopada 2008. godine održao nekoliko vrlo kvalitetnih predavanja i sudjelovao u pripremi novog studijskog programa našeg fakulteta.
MEĐUNARODNI DOKTORSKI STUDIJ
Tijekom akademske godine 2010./11. početak Međunarodnog doktorskog studija; organizacija prve “zajedničke škole” na GFV-u 
MEĐUFAKULTETSKA SURADNJA

Suradnja sa stranim sveučilištima:
 • Užgorodskij nacionaljnij univerzitet (UžNU) – Užgorod, Ukrajina
 • Voronježskij gosudarstvenij arhitekturno stroiteljnij univerzitet (VGASU) – Voronjež, Rusija
 • Sveučilište u Mariboru – Maribor, Slovenija
 • Graz University of Technology – Graz, Austrija
 • Budapest University of Technology and Economics – Budimpešta, Mađarska
MEĐUNARODNI PROJEKTI

Knet wasser – Mountainous lakes: Sustainable utilization of water in the pilot area Plitvice Lakes
Sufinanciranje: Savezno ministarstvo gospodarstva i rada R. Austrije, Savezna država Styria, Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalni park Plitvička jezera; 2005-2008; B.Biondić, R.Biondić, S.Kapelj, H.Meaški 
Geotehnički smjer obuhvaća studijski program geotehničkog inženjerstva (Geotechnical Engineering) razvijen tijekom prošlog stoljeća u posebnu tehničku disciplinu. Tako se npr. u SAD oko 15% članova ASCE (American Society of Civil Engineers) izjašnjavanju kao inženjeri geotehnike. Osim toga u okviru ASCE osnovana je posebna udruga Geo-Institute koja  okuplja stručnjake iz tog područja u svrhu znanstvene i stručne promocije geotehničkog inženjerstva. 
Premda se kod nas geotehnika uobičajeno svrstava u užu specijalnost područja građevinarstva, ovdje je potrebno naglasiti da geotehničku struku 
karakteriziraju neke specifičnosti, zbog kojih ona treba biti posebna disciplina. 
Predmet geotehnike su prirodni materijali – tlo i stijena,  čije su osobine kompleksnije u odnosu na proizvedene materijale. Stoga je potrebno znatnu pažnju posvetiti istraživanju osobina tla i stijena,  te opažanju geotehničkih konstrukcija (za vrijeme i nakon građenja), u svrhu teorijskog poznavanja ponašanja tih materijala, i u svrhu što pouzdanijeg i ekonomičnog projektiranja i izvođenja geotehničkih konstrukcija. Kod toga je bitno naglasiti važnost inženjerskog prosuđivanja (engineering judgement) koje je neophodno, zbog nedovoljnih teorijskih saznanja o ponašanju tla i stijena, i zbog vrlo često oskudnih podataka, koji se mogu dobiti terenskim istražnim radovima u pojedinom geotehničkom zahvatu. 
Sveučilište u Zagrebu
Prijedlog studijskog programa geotehničkog smjera sadrži kolegije koji završenom studentu  daju kompetentnost u projektiranju i izvođenju geotehničkih radova i konstrukcija s jedne strane, ali i kompetentnost u projektiranju i provođenju terenskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja (field exploration, laboratory testing), te opažanja geotehničkih radova i konstrukcija (geotechnical monitoring), s druge strane. Naglasak na provođenje terenskih istraživanja, laboratorijskih ispitivanja i opažanja geotehničkih konstrukcija u cilju boljeg poznavanja ponašanja tla, daje težinu ovom prijedlogu studijskog programa geotehničkog smjera u odnosu na slična usmjerenja na građevinskim fakultetima u Hrvatskoj. U 
tom pristupu potiče se studente na samostalno razmišljanje o mogućnostima koje pruža današnje stanje tehničkih znanosti u razvoju opreme za terenska istraživanja i opažanja te laboratorijska ispitivanja, interpretaciji dobivenih rezultata, numeričkom modeliranju ponašanja tla i usporedbi proračuna s rezultatima mjerenja tijekom i nakon izgradnje geotehničkih konstrukcija.
Hidrotehnički smjer obuhvaća studijski program vodnih resursa, od istraživanja do integralnog upravljanja. Posebno mjesto u studiju imat  će voda za piće, koja postaje sve značajniji resurs budućih razvoja na svjetskoj i europskoj razini, ali i ostali načini korištenja voda, koji  će imati veliki značaj u ukupnom razvoju naše zemlje. Za Hrvatsku su vodni resursi izuzetno značajni, jer je Hrvatska u europskim razmjerima visoko pozicionirana po količini i kakvoći površinske i podzemne vode, pa naši stručnjaci imaju veliku odgovornost za učinkovitu zaštitu i racionalno korištenje vodnih resursa. 
Sustav integralnog upravljanja i učinkovite zaštite uključuje i rješavanje problema otpadnih voda i krutog otpada, što je danas veliki problem u Hrvatskoj i zemljama Europske Unije, posebno novih  članica. Posebna pažnja u studiju posvetit će sanitarnoj (zdravstvenoj) hidrotehnici, odnosno prednosti se daju utvrđivanju količina i kakvoće vode za piće. 
Hidrotehnika također obuhvaća široko i kompleksno područje niza velikih i značajnih građevina (hidroelektrane, plovni kanali, regulacije rijeka, melioracijski sustavi, …). Rješavanje navedenih problema moguće je postići dobro obrazovanim stručnjacima, što predlažemo smjerom
hidrotehnike u sklopu studija geoinženjerstva na našem fakultetu. 
Posebnu pažnju u nastavi posvetit  ćemo međunarodnoj suradnji i mobilnosti studenata unutar našeg sveučilišta i prema sveučilištima nama susjednih zemalja. Planiramo povremeno sudjelovanje u nastavi eminentnih profesora iz Graza i Ljubljane, kao i zajedničku terensku i laboratorijsku nastavu sa studentima Tehničkog sveučilišta iz Graza. Na taj način ćemo našim studentima omogućiti usvajanje novih analitičkih 
i informatičkih tehnologija u istraživanju i upravljanju vodnim resursima.
Inženjerstvo okoliša je novi smjer i nadgradnja je geotehničkog i hidrotehničkog smjera u zaštiti okoliša. Ovaj novi interdisciplinarni smjer obuhvaća inženjerski pristup u identificiranju, sprječavanju i ublažavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš. Kao uporište za ovakvu definiciju sadržaja predloženog smjera može poslužiti rečenica preuzeta iz studijskog priručnika Sveučilišta u Newcastleu (http://www.ncl.ac.uk): “Zdravlje, sreća i napredak svakog društva, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, neraskidivo su povezani s njegovom sposobnošću da si osigura vodu i da zbrine svoj otpad”. 
Završeni diplomirani studenti ovog smjera bit  će osposobljeni za sljedeće zadaće: istražni radovi u onečišćenim područjima, ocjena stanja kakvoće vode i tla, zaštita tla od erozije i ljudskih aktivnosti, zaštita vodonosnih slojeva, pročišćavanje otpadnih voda, ponovna upotreba voda, korištenje oborina, sanacija onečišćenog tla, postupci obrade otpada, podzemno i nadzemno odlaganje otpada, projektiranje odlagališta otpada, proračuni stabilnosti odlagališta, procjena rizika za okoliš i slično. 
Neophodan preduvjet za usvajanje znanja i vještina potrebnih za rješavanje navedenih problema upravo su temeljna znanja iz područja geotehnike i hidrotehnike. Stoga  će predloženi smjer Inženjerstvo okoliša, zajedno s novo ustrojenim geotehničkim i hidrotehničkim smjerom, predstavljati cjelinu u obrazovanju stručnjaka koji su potrebni hrvatskom gospodarstvu. Interdisciplinarno područje očuvanja okoliša, koje će pokrivati Geotehnički fakultet, zadire u dio zaštite tla i vode te projektiranja odgovarajućih sustava. Dobro obrazovani stručnjaci kompetentni za rješavanje ovih kompleksnih problema moraju biti upoznati s ponašanjem tla i vodnim resursima. Pored zajedničkih predmeta s geotehničkog i hidrotehničkog smjera, bit će im potrebna dodatna znanja iz područja biologije, ekologije, kemije, toksikologije itd. Za izvođenje tako zamišljenog programa bit će neophodno ostvariti suradnju s drugim fakultetima u Hrvatskoj.
Naziv studija: Studij geoinženjerstva 

Nositelj i izvođač studija: Geotehnički fakultet 
Trajanje studija: preddiplomski program 3 godine, diplomski program 2 godine 
Preddiplomski program 

Zajednički dio programa
I. godina – 60 ECTS bodova  
II. godina – 60 ECTS bodova 
Usmjereni dio programa
III. godina – Smjer “Geotehnika”: 60 ECTS bodova (50% zajednički kolegiji) 
III. godina – Smjer “Hidrotehnika”: 60 ECTS bodova (50% zajednički kolegiji) 
III. godina – Smjer “Inženjerstvo okoliša”: 60 ECTS bodova (50% zajednički kolegiji)

Preddiplomski program:  
a. Kompetencije koje student stječe završetkom studija su: 

Geotehnički smjer
Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zajednostavne geotehničke zadatke 
Vođenje standardnih pokusa u geotehničkom laboratoriju 
Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za jednostavnije geotehničke zadatke 
Sudjelovanje u projektantskom timu na projektiranju jednostavnih geotehničkih zadataka 
Sudjelovanju u nadzoru nad izvođenjem jednostavnih geotehničkih radova 
Provođenje kontrolnih mjerenja (geotehnička opažanja) i interpretacija rezultata u jednostavnim geotehničkim zadacima 
Prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskog informacijskog sustava (GIS) u geotehničkom projektiranju 
Sudjelovanje u projektiranju eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 
Sudjelovanje u izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 
Hidrotehnički smjer
Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zajednostavne hidrotehničke zadatke 
Vođenje standardnih pokusa u hidrotehničkom laboratoriju 
Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za jednostavnije hidrotehničke zadatke 
Sudjelovanje u projektantskom timu na projektiranju jednostavnih hidrotehničkih građevina 
Organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa 
Prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskog informacijskog sustava (GIS) u hidrotehničkom projektiranju 
Trasiranje podzemnih tokova u jednostavnijim hidrotehničkim zadacima 
Provođenje standardnih hidroloških mjerenja 
Provođenje kontrolnih mjerenja na hidroenergetskim građevinama 
Izvođenje i kontrola zdenaca za eksploataciju podzemnih voda 
Sudjelovanje u izradama vodnogospodarskih osnova Sveučilište u Zagrebu
Inženjerstvo okoliša
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zajednostavne slučajeve onečišćenog tla, te za sanaciju manjih neuređenih odlagališta otpada (otpad, tlo, podzemna voda) 
 • Uzorkovanje i analiza kakvoće vode 
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za sanaciju manjih neuređenih odlagališta otpada  
 • Sudjelovanje u projektantskom timu na projektiranju građevina zaštite okoliša 
 • Prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskog informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla 
 • Sudjelovanje u izradi studija i elaborata o utjecaju na okoliš 
 • Provođenje kontrolnih mjerenja (tlo i podzemna voda) nakon provedenih mjera sanacije tla i sanacije odlagališta otpada 
 • Vođenje timova u komunalnim djelatnostima 
b. Završetkom studija student je osposobljen za sljedeće poslove: 

Geotehnički smjer
 • Suradnik u geotehničkom laboratoriju 
 • Voditelj jednostavnijih terenskih istražnih radova 
 • Projektant suradnik 
 • Istraživač suradnik 
 • Voditelj programa opažanja 
 • Voditelj eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 
Hidrotehnički smjer
 • Suradnik u hidrotehničkom laboratoriju 
 • Voditelj jednostavnijih terenskih istražnih radova 
 • Projektant suradnik 
 • Istraživač suradnik 
 • Voditelj programa opažanja 
 • Voditelj manje složenih komunalnih sustava Sveučilište u Zagrebu
Inženjerstvo okoliša
 • Voditelj jednostavnijih terenskih istražnih radova 
 • Istraživač suradnik 
 • Voditelj programa opažanja 
 • Voditelj manje složenih komunalnih sustava 
 • Projektant suradnik 
 • Voditelj manjih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 • Voditelj manjih sustava oporabe otpada 
c. Nakon završetka preddiplomskog studija student bi mogao pratiti diplomski program geoinženjerstva na Geotehničkom fakultetu, te odgovarajuće diplomske programe na građevinskim fakultetima, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog 
inženjerstva i tehnologije.
Diplomski program 

IV. godina – Smjer “Geotehnika”: 60 ECTS bodova (30% zajednički kolegiji) 
IV. godina – Smjer “Hidrotehnika”: 60 ECTS bodova (30% zajednički kolegiji) 
IV. godina – Smjer “Inženjerstvo okoliša”: 60 ECTS bodova (30% zajednički kolegiji) 
V. godina – Smjer “Geotehnika”: 60 ECTS bodova (20% zajednički kolegiji) 
V. godina – Smjer “Hidrotehnika”: 60 ECTS bodova (20% zajednički kolegiji) 
V. godina – Smjer “Inženjerstvo okoliša”: 60 ECTS bodova (20% zajednički kolegiji)

a. Kompetencije koje student stječe završetkom studija su: 

Geotehnički smjer
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zakompleksne geotehničke zadatke 
 • Vođenje složenih (nestandardnih) pokusa u geotehničkom laboratoriju 
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za kompleksne geotehničke zadatke 
 • Vođenje projektantskog tima u projektiranju kompleksnih geotehničkih zadataka 
 • Nadzor nad izvođenjem kompleksnih geotehničkih radova 
 • Provođenje kontrolnih mjerenja (geotehnička opažanja) i interpretacija rezultata u kompleksnim geotehničkim zadacima 
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) za potrebe geotehničkog projektiranja 
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području 
 • Projektiranje eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 
 • Vođenje radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovinaž Sveučilište u Zagrebu
Hidrotehnički smjer
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zakompleksne hidrotehničke zadatke 
 • Vođenje složenih (nestandardnih) pokusa u hidrotehničkom laboratoriju 
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za složene hidrotehničke zadatke 
 • Vođenje projektantskog tima u projektiranju kompleksnih hidrotehničkih građevina 
 • Planiranje i provođenje istraživanja vodnih resursa 
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) za potrebe hidrotehničkog projektiranja 
 • Analiza i trasiranje podzemnih tokova u kompleksnim hidrotehničkim zadacima 
 • Provođenje kompleksnih hidroloških mjerenja 
 • Planiranju i izvođenju hidrotehničkih radova u komunalnim organizacijama 
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima u hidrotehničkom području 
 • Projektiranje i nadzor nad izvođenjem zdenaca za eksploataciju podzemnih voda 
 • Projektiranje i izrade vodnogospodarskih osnova 
 • Upravljanje vodnim resursima 
 • zrada planova zaštite vodnih resursa 
Inženjerstvo okoliša
 • Izrada programa istražnih radova, izvođenje istražnih radova i interpretacija rezultata zakompleksne slučajeve ocjene stanja kakvoće vode i tla 
 • Izrada završnog elaborata o provedenim istražnim radovima za velika neuređena odlagališta otpada  
 • Vođenje projektantskog tima na projektiranju građevina zaštite okoliša 
 • Sudjelovanje u planiranju i projektiranju regionalnih sanitarnih odlagališta otpada, odnosno regionalnih centara za zbrinjavanje otpada 
 • Vođenje timova za izrada studija i elaborata o utjecaju na okoliš 
 • Organiziranje geografskog informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra kakvoće tla i kakvoće vode 
 • Sudjelovanje u multidisciplinarnim timovima pri izradi strategije i planiranja gospodarenja prostorom 
 • Organiziranje komunalnih sustava općina, gradova i županija 
 • Sudjelovanje u multidisciplinarnim znanstveno-istraživačkom projektima u području inženjerstva okoliša Sveučilište u Zagrebu
b. Završetkom studija student je osposobljen za sljedeće poslove: 

Geotehnički smjer
 • Projektant geotehničkih građevina 
 • Voditelj geotehničkog laboratorija 
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova 
 • Glavni istraživač
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja 
 • Projektant eksploatacije i prerade mineralnih sirovina 
 • Projektant i voditelj informatičkih sustava (GIS) 
Hidrotehnički smjer
 • Projektant hidrotehničkih građevina 
 • Voditelj hidrotehničkog laboratorija 
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova 
 • Glavni istraživač
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja 
 • Projektant i voditelj složenih komunalnih sustava 
 • Projektant i voditelj informatičkih sustava (GIS) 
Inženjerstvo okoliša
 • Projektant objekata zaštite okoliša 
 • Projektant i voditelj složenih terenskih istražnih radova 
 • Glavni istraživač
 • Voditelj izrada Studija utjecaja na okoliš 
 • Projektant i voditelj složenih programa opažanja 
 • Projektant i voditelj složenih komunalnih sustava 
 • Projektant i voditelj složenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 • Projektant i voditelj složenih sustava oporabe otpada Sveučilište u Zagrebu
c.  Za praćenje diplomskog programa dovoljan je preddiplomski program Geotehničkog fakulteta, te preddiplomski programi na građevinskim fakultetima, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Geotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
Telefon: 042/408-900 
Faks: 042/313-587 
E-mail: ured.tajnika@gfv.hr

Ocjene Glasova: 6 Ocjena: 3.46
Kvaliteta nastave 2.83
Opremljenost učionica 3.83
Knjižnica 2.83
Izvannastavne aktivnosti 3.83
Dostupnost interneta 4.17
Prostori za druženje 3.67
Mogućnosti zapošljavanja 2.83
Preporuka upisa 3.67

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2018/2019 Glasova: 2 Ocjena: 3.44
2017/2018 Glasova: 1 Ocjena: 1.5

Odgovori