Pretraga

Sveučilište u Splitu

GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Kratka povijest i Fakultet danas

Visokoškolsko obrazovanje u području graditeljstva u Splitu započinje 1971. godine kada se osniva odjel Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Samostalnim radom, pod nazivom Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu, ustanova započinje 1977. godine. Od srpnja 1991. godine djeluje samostalna organizacija u visokoškolskom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu pod nazivom Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Nakon ustroja studija arhitekture u rujnu 2003. godine utemeljen je današnji Građevinsko-arhitektonski fakultet, Sveučilište u Splitu.
Fakultet od prvog dana djeluje pod vlastitim krovom. Danas ima ukupno 8400 m2 korisnog prostora za dvorane, predavaonice, učionice, kabinete, laboratorije, knjižnicu, vijećnicu.
Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se kroz 21 katedru i 5 centara.
Fakultet danas ima 1273 upisana studenta, a do sada su studij završili: 962 diplomirana inženjera građevinarstva, 27 diplomiranih inženjera arhitekture i 473 inženjera građevinarstva, 189 sveučilišnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 94 sveučilišna prvostupnika inženjera arhitekture, 129 stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva, 37 magistara inženjera građevinarstva te 2 magistra inženjera arhitekture . Stupanj magistra tehničkih znanosti steklo je 44 pristupnika, a stupanj doktora tehničkih znanosti 19 pristupnika.
Nastavu na Fakultetu izvodi 54 nastavnika, od čega 42 doktora znanosti i 6 magistara znanosti, 14 asistenata te 30 vanjskih suradnika. U nastavni proces je uključeno 26 znanstvenih novaka od kojih 3 imaju znanstveni stupanj doktora znanosti i 4 znanstveni stupanj magistra znanosti.
Četiri djelatnika su članovi akademija.
Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu organizirani su sveučilišni studiji građevinarstva, sveučilišni studiij arhitekture, sveučilišni studij gepodezije i geoinformatike i stručni studij građevinarstva.
Na Fakultetu se od akademske 1992./93. godine organiziraju i izvode i poslijediplomski studiji.
Djelatnost fakulteta
 • ustrojava i izvodi sveučilišnu preddiplomsku i diplomsku nastavu u znanstvenom polju građevinarstvo i znanstvenom polju arhitekura i urbanizam
 • ustrojava i izvodi stručni studij u znanstvenom polju građevinarstvo
 • ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju građevinarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (doktorski studij)
 • ustrojava i izvodi poslijediplomske specijalističke studije u znanstvenom polju građevinarstvo za stjecanje naziva specijalist
 • ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja u znanstvenom polju građevinarstvo i u znanstvenom polju arhitektura i urbanizam
 • obavlja poslove stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša
 • ustrojava i izvodi program stručnog usavršavanja u graditeljstvu
 • obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju građevinarstvo i znanstvenom polju arhitektura i urbanizam, u znanstvenim disciplinama koje su povezane sa znanstvenim poljem građevinarstva i znanstvenim poljem arhitekture i urbanizma
 • ustrojava i provodi znanstvenoistraživačke razvojne i primijenjene poslove inženjerskog, fizikalnog i numeričkog modeliranja i analize u poljima građevinarstvo, arhitektura i urbanizam te drugim poljima koja su od razvojnog interesa građevinskih i drugih tehničkih fakulteta
 • predlaže razvojne i znanstvenoistraživačke programe
 • ustrojava i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata
 • ustrojava domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama
 • ustrojava i izvodi istraživački i stručni rad za potrebe gospodarstva
 • obavlja visokostručni i umjetnički rad u polju arhitekture i urbanizma
 • obavlja stručne poslove prostornog uređenja u svezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • izrađuje studije za složene građevine i sustave
 • projektira složene građevine i sustave
 • obavlja poslove izrade geotehničkih elaborata, ispitivanja tla i stijena
 • obavlja mjerenje i predviđanje buke
 • obavlja laboratorijska ispitivanja iz područja građevinarstva
 • obavlja recenzentske, revidentske i eksperimentalne poslove
 • obavlja konzultantske i ekspertne poslove
 • obavlja konzalting i nadzor u području građevinarstva, arhitekture, ekologije, uređenja prostora i tehničke opreme
 • obavlja kontrolu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o kontroli projekata
 • obavlja poslove izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
 • obavlja poslove stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš
 • obavlja nostrifikaciju za arhitektonsko područje projektiranja i građevinsko područje Projektiranja
 • izrađuje, testira i tumači računalne programske pakete
 • obavlja nakladničku djelatnost.
 • Fakultet može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe unapređenju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, te opreme.
UVJETI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO (2012./2013.)
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i koja je u okviru srednjoškolskog obrazovanja imala predmet Matematika sve četiri godine te predmet Fizika najmanje jednu godinu i ima položenu državnu maturu.
Pristupnici za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo izabiru se prema postignutim bodovima na temelju:
 • vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 • vrednovanja uvjeta predmeta državne mature.
 • Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju provodi se na temelju prosjeka ocjena za sva četiri razreda srednje škole.
Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature

Upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo podrazumijeva položenu zadanu razinu za obvezne ispite državne mature. Obvezni ispiti državne mature su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Izborni ispit državne mature je fizika čijim polaganjem se ostvaruju dodatni bodovi.
Svim pristupnicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz matematike ili fizike tijekom srednjoškolskog obrazovanja omogućen je izravan upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo.
Za prolaz na Arhitektonskom fakultetu morati imati opću predispoziciju za studij arhitekture, a to je sposobnost likovnog izražavanja i prostorne percepcije. Taj dio ispita donijet će vam čak 50 posto od ukupnih bodova, a obvezan je za polaganje. Praga za prolaz nema

PROVEDBA PRIJAVE, RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA

Svi pristupnici prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Detaljna procedura prijava na studijske programe bit će navedena u brošuri koja će biti dostupna u školama te na stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.
Sve dodatne obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči i web-stranici Fakulteta www.gradst.hr
U akademskoj godini 2012./2013. na 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva upisat će se: 80 redovitih studenata uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Sve detaljne upute o upisu pristupnika koji su to pravo stekli temeljem konačne rang liste moći će se dobiti u studentskoj referadi, odnosno tajništvu te na web-stranici Fakulteta.
ODLUKA O VISINI PARTICIPACIJE I NAČINU PLAĆANJA ZA STUDENTE KOJI DRUGI PUT UPISUJU 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG, TE STRUČNOG STUDIJA NA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U RH U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.
Redoviti studenti koji mijenjaju studijski program i DRUGI put upisuju 1. godinu studija dužni su platiti puni iznos participacije u iznosu od 8.000,00 kuna.
Participaciju mogu platiti u dvije rate na slijedeći način:
1. rata u iznosu od 1.000,00 kuna prilikom upisa
2. rata u iznosu od 7.000,00 kuna do početka akademske godine 2012./2013. (1.10.2012.)
Općom uplatnicom koja se popunjava na slijedeći način:
Primatelj: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Žiroračun: 2330003-1100098382
Poziv na broj odobrenja: 07 1001-19
Opis plaćanja: školarina za akademsku godinu 2012./2013.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHITEKTURA
UVJETI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHITEKTURA (2012./2013.)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, i koja je u okviru srednjoškolskog obrazovanja imala predmet Matematika barem dvije godine.
Pristupnici za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura izabiru se putem razredbenog postupka.
Pristupnik stječe pravo na upis prema postignutim bodovima na temelju:
 • vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 • vrednovanja uvjeta predmeta državne mature, te
 • vrednovanja dodatne provjere znanja i sposobnosti.
 • Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju provodi se na temelju prosjeka ocjena za sva četiri razreda srednje škole.
 • Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature
Upis na Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura podrazumijeva položenu višu razinu za obvezne ispite državne mature te položen izborni predmet državne mature. Obvezni ispiti državne mature su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Izborni ispit državne mature je likovna umjetnost.
Vrednovanje dodatne provjere znanja i sposobnosti
Dodatna provjera znanja i sposobnosti podrazumijeva provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i prostorne percepcije. Provjera se provodi putem grafičkih testova kojima se provjerava grafičko-likovna sposobnost, vizualna memorija, sposobnost zapažanja, prostorna percepcija, vještina prikaza prostora projekcijom na plohu i slično.
Pristupnici su dužni doći na ovo testiranje u oglašenom terminu bez posebne obavijesti. Termin testiranja, popis i raspored pristupnika u crtaonicama za testiranje bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web- stranici Fakulteta www.gradst.hr.
Testiranje se provodi na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15.
Pristupnik je dužan donijeti na testiranje osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
Ako pristupnik ne pristupi testiranju u određeno vrijeme, ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od testiranja.
Pristupnik je dužan pristupiti svim dijelovima dodatne provjere znanja i sposobnosti.
PROVEDBA PRIJAVE, RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA
Detaljna procedura prijava na studijske programe bit će navedena u brošuri koja će biti dostupna na stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.
Sve dodatne obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči i web-stranici Fakulteta www.gradst.hr.

UPUTE ZA PRIJAVU NA PROVEDBU DODATNE PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI I PRIJAVA

PROTOKOL O PROVEDBI DODATNE PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA
UVJETI ZA UPIS (2012./2013.)
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine koja je u okviru srednješkolskog obrazovanja imala predmet Matematika sve četiri godine te predmet Fizika najmanje jednu godinu i ima položenu državnu maturu.
Pristupnici za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika izabiru se prema postignutim bodovima na temelju:
 • vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 • vrednovanja uvjeta predmeta državne mature.
 • Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju provodi se na temelju prosjeka ocjena za sva četiri razreda srednje škole.
Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature
Upis na Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika podrazumijeva položenu zadanu razinu za obvezne ispite državne mature te položen izborni predmet državne mature. Obvezni ispiti državne mature su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Izborni ispit državne mature je informatika ili fizika.
 
Svim pristupnicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta matematike, fizike ili informatike te Državnom natjecanju učenika graditeljskih i geodetskih škola iz područja geodezije, tijekom srednješkolskog obrazovanja omogućen je izravan upis na Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika.
 
PROVEDBA PRIJAVE, RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA
 
Svi pristupnici prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Detaljna procedura prijava na studijske programe bit će navedena u brošuri koja će biti dostupna u školama te na stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.
Sve dodatne obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči i web-stranici Fakulteta www.gradst.hr.
 
Sve detaljne upute o upisu pristupnika koji su to pravo stekli temeljem konačne rang liste moći će se dobiti u studentskoj referadi, odnosno tajništvu te na web-stranici Fakulteta.
UVJETI ZA UPIS NA STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO

Stručni studij Građevinarstvo može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine koja je u okrviru srednjoškolskog obrazovanja imala predmet Matematika sve četiri godine te predmet Fizika najmanje jednu godinu i ima položenu državnu maturu.
Pristupnici za upis na Stručni studij Građevinarstvo izabiru se prema postignutim bodovima na temelju:
 • vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 • vrednovanja uvjeta predmeta državne mature.
 • Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju provodi se na temelju prosjeka ocjena za sva četiri razreda srednje škole.
Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature
Upis na Stručni studij Građevinarstvo podrazumijeva položenu nižu razinu za obvezne ispite državne mature. Obvezni ispiti državne mature su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Izborni ispit državne mature je fizika čijim polaganjem se ostvaruju dodatni bodovi.
Svim pristupnicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz matematike ili fizike tijekom srednjoškolskog obrazovanja omogućen je izravan upis na Stručni studij Građevinarstvo.

PROVEDBA PRIJAVE, RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA

Svi pristupnici prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Detaljna procedura prijava na studijske programe bit će navedena u brošuri koja će biti dostupna na stranicama www.postani-student.hr i www.studij.hr.
Sve dodatne obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči i web-stranici Fakulteta www.gradst.hr.
Sve detaljne upute o upisu pristupnika koji su to pravo stekli temeljem konačne rang liste moći će se dobiti u studentskoj referadi, odnosno tajništvu te na web-stranici Fakulteta.
Misija
Jedna od temeljnih zadaća Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu je aktivno sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu hrvatske akademske zajednice. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu je promotor znanstvenih istraživanja u području tehničkih znanosti u disciplinama koje su u najširem smislu vezane za graditeljstvo s težnjom da se njegova prepoznatljivost proširi i na međunarodnu razinu. U tom smislu se potiču sve aktivnosti koje vode uključivanju naših znanstvenika u europski istraživački prostor.
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu ulaže velike napore u uspostavi kolaborativnih projekata, te osim suradnje s najvećim tvrtkama u regiji surađuje i s lokalnim državnim tijelima i na taj način promiče svoju ulogu u društvu. Neposrednu primjenu svoje znanstvene izvrsnosti Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu ostvaruje kroz nastavnu djelatnost na svojim preddiplomskim, diplomskim studijima građevinarstva. Izvorište svog znanstvenog istraživanja Fakultet ostvaruje i u okviru svog Poslijediplomskog doktorskog studija građevinarstva.
Vizija
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu će biti prepoznatljiv po svojim visokim standardima u znanstveno-istraživačkom radu, te utjecaju rezultata na tehnologijski razvitak društva. Njegova prepoznatljivost se ogleda kroz rad nekoliko istraživačkih grupa koje će postati vodeće u svojim područjima istraživanja. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu će biti vodeći promicatelj kolaborativnog istraživanja koje uključuje gospodarstvo, akademsku zajednicu i državna tijela i institucije. Istraživači, nastavnici koji su zaposleni na fakultetu, kao i studenti koji studiraju studijske programe bit će najbolji unutar svojih istraživačkih disciplina.
Vrijednosti koje promičemo:
 • slobodu istraživanja
 • kritičko razmišljanje
 • inovativnost
 • čestitost, etičnost i odgovornost
 • izazove koje donosi tehnologijski razvitak
 • pozitivna klima za mlade istraživače
Neposredne aktivnosti:
 • Uključivanje u europski istraživački prostor kroz FP7 projekte
 • Uključivanje nastavnika u združene međunarodne poslijediplomske studije
 • Jača kooperacija sa znanstvenim institutima
 • Jača sprega programa stručnog usavršavanje i istraživanja, te primjena ECTS sustava u području cjeloživotnog obrazovanja inženjera
 • Poticanje jače i učinkovitije suradnje s gospodarstvom kroz tehnologijske parkove, spin-off kompanije i sl.
Područja istraživanja:
 • Teorija konstrukcija
 • Primijenjena teorija konstrukcija
 • Hidrologija
 • Hidrotehnika
 • Vodni resursi i ekologija
 • Upravljanje i sustavi za podršku odlučivanju
 • Geotehnika i prometnice
 • Arhitektura i urbanizam
Laboratoriji i oprema:
 • Laboratorij za konstrukcije i materijale
 • Laboratorij za geomehaniku
 • Laboratorij za hidrotehniku
 • GIS laboratorij

Strategija razvoja znanstvenih aktivnosti na Fakultetu
Glavni cilj: Maksimiziranje prepoznatljivosti Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Republici Hrvatskoj i široj regiji po svojim visokim standardima u znanstveno-istraživačkom radu, te utjecaju rezultata istraživanja na tehnologijski razvitak društva.
Potciljevi: Maksimizirati izlaze, rezultate istraživanja, odnosno ostvariti 50% aktivnosti u istraživačkom radu.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Motivirati znanstvenike na objavljivanje radova uvjetima na lokalnoj razini (mentorstvo, nagrade novacima, i sl.)
 • Ostvariti sudjelovanje u FP7 projektima
 • Potaknuti istraživanja i objavljivanje radova kroz višu izvrsnost/jače uvjete na doktorskom studiju
 • Povećati broj znanstvenih novaka i doktorskih studenata.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
Razgovor s poslodavcima o financiranju svoji zaposlenika kao istraživača-doktoranata
Osigurati dodatna sredstva za novake, odnosno plaćati im angažman u nastavi
Ojačati laboratorije.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Nabavka znanstvene opreme iz sredstava stručnog rada
 • Zaposliti kvalitetan kadar u laboratorijima koji će se školovati do razine obrazovanja doktorata znanosti
 • Ostvariti suradnju s velikim tvrtkama i institutima kroz zajednička laboratorijska istraživanja
 • Potaknuti znanstveno istraživanje u polju arhitektura i urbanizam.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Uključiti nastavnike iz polja arhitekture i urbanizma u istraživanje s građevinarima, stvoriti interdisciplinarna područja istraživanja
 • Povećati prihode od istraživanja.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Uključivanje u Europski istraživački prostor (ERA) kroz FP7 projekte
 • Suradnja s gospodarstvom u istraživačkom radu
 • Ostvariti pozitivno okruženje za istraživanje.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Formiranje viših organizacijskih struktura u svrhu istraživanja
 • Grupiranje nastavnika u istraživačke grupe
 • Maksimizirati međunarodnu suradnju i razmjenu istraživača.
Aktivnosti za ostvarenje cilja:
 • Još više ojačati program znanstvenih seminara
 • Priprema za sudjelovanje ERASMUS MUNDUS studijskim programima
ERASMUS program
Learning agreement
U okviru hrvatsko-japanskog projekta:

„PROJECT OF RISK IDENTIFICATION AND LAND-USE PLANNING FOS DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES AND FLOODS IN CROATIA“ Prof. dr.sc. Ognjen Bonacci, project manager za Hrvatsku je od 20. do 22. veljače 2010, zajedno s voditeljima radnih timova iz Hrvatske, sudjelovao na znanstvenoj radionici u Tokiu.
Prof.dr.sc. Jure Margeta je na poziv UNEP-MAP/PAP u periodu od 9 -11.12.2009. sudjelovao kao predavač i moderator na trodnevnoj radionici “Workshop on Integrated Coastal Urban Water Planning in Coastal Areas of the Mediterranean” u Barceloni, Španjolska.
Prof.dr.sc. Ognjen Bonacci je 3. prosinca 2009. prisustvovao prvoj sjednici povjerenstva pod nazivom: “Academic Committee of the International Research Center of Karst” (IRCK), koji djeluje pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Sjednica je održana u Guilinu, Kina. IRCK je međunarodna znanstvena institucija u sklopu Kineske akademije geoloških znanosti smještena u Guilinu. Poziv za članstvom u ovom povjerenstvu upućen je prof. Bonacciju u rujnu 2009. godine.
Prof.dr.sc. Jure Margeta je na poziv Svjetske zdravstvene organizacije – ured u Ateni, u periodu od 24.- 27. studenog 2009. održao trodnevni trening tečaj u Podgorici, Crna Gora. Trodnevni tečaj pod naslovom “Upravljanje otpadnim vodama” organizirali su Svjetska zdravstvena organizacija Regionalni ured za Europu u suradnji sa Ministarstvom uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, te Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva izvodi se na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara). 
Završetkom Preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva.
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka građevinarstva:
 • stječe osnovne kompetencije za rad na određenim poslovima i zadacima u građevinskoj privredi te temeljna znanja koja mu/joj omogućavaju praćenje diplomskih studija građevinarstva te različitih programa cjeloživotnog obrazovanja
 • tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih inženjerskih problema u građevinarstvu te njihovog rješavanja do određene razine
 • osposobljen-a je za dimenzioniranje jednostavnih građevinskih konstrukcija ili dijelova složenijih konstrukcija na statička opterećenja koristeći suvremene računarske alate za provedbu proračuna te za suradničke poslove u izradi i razradi projektne i tehničke dokumentacije u području konstrukcija, hidrotehnike i prometnica
 • osposobljen-a je za organizaciju građenja i vođenje manjih građevinskih zahvata te suradničke poslove u planiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju većih građevina
 • osposobljen-a je za suradničke poslove u radu stručnih službi komunalnih tvrtki, lokalne i državne uprave.
Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva stječe se 180 ECTS bodova.
Kandidati koji završe ovu razinu studija stječu uvjet za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva.
USTROJSTVO STUDIJA
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva izvodi se u cijelosti na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu.
Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHITEKTURE
Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture izvodi se na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).
Završetkom Preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture.
Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture osposobljava studente za suradničke poslove na području arhitektonske djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima (Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu).
Na Preddiplomskom sveučilišnom studiju arhitekture stječe se 180 ECTS bodova.
Kandidati koji završe ovu razinu studija stječu uvjete za upis na Diplomski sveučilišni studij arhitekture.
USTROJSTVO STUDIJA
Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture izvodi se u cijelosti na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu uz sudjelovanje nastavnika Fakulteta kao i nastavnika s drugih visokih učilišta Sveučilišta u Splitu, sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemnih gostujućih sveučilišnih nastavnika.
Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEODEZIJE I INFORMATIKE
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA
Diplomski sveučilišni studij građevinarstva izvodi se na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu i traje dvije akademske godine (četiri semestra).

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva izvodi se u četiri smjera:
 • opći smjer
 • smjer modeliranje konstrukcija
 • smjer konstrukcije
 • smjer hidrotehnika
Završetkom Diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva.
Magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva osposobljen je za sve poslove u području građevinske djelatnosti u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom (kompetencije koje po dosadašnjim zakonima odgovaraju zvanju diplomirani inženjer građevinarstva). Među ostalim:
 • stječe osnovne kompetencije za sveobuhvatno prepoznavanje, razumijevanje i analiziranje općih fenomena i problema građevinarstva te za pronalaženje prihvatljivih rješenja, a posebno u grani građevinarstva u koju se usmjerio-la
 • osposobljen-a je za planiranje, nadziranje i izvođenje stručnih, razvojnih i znanstvenih projekata, preuzimanje vodeće uloge u poduzećima i istraživačkim institucijama te kreiranje rješenja za tehničke i ljudske probleme u radnom okruženju
 • osposobljen-a je za primjenu stečenih znanja i vještina pri planiranju, projektiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju građevinskih objekata i sustava u grani za koju se opredijelio-la s gledišta nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, uporabljivosti, ekonomičnosti i zaštiti okoliša
 • sposoban-na je koristiti usvojena znanja, stjecati nova znanja i iskustva, donositi znanstveno i stručno utemeljene zaključke te se razvijati u smislu znanstvenog i primijenjeno-znanstvenog istraživanja
 • stječe osnovne kompetencije za nastavak školovanja na poslijediplomskim znanstvenim i specijalističkim studijima te različitim programima cjeloživotnog obrazovanja.
Na Diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva stječe se 120 ECTS bodova.
Kandidati koji završe Diplomski sveučilišni studij građevinarstva stječu uvjete za upis na Poslijediplomski doktorski studij građevinarstva na visokim učilištima koja provode taj studij, među kojima je i Građevinsko-arhitektonski fakultet, Sveučilište u Splitu.
USTROJSTVO STUDIJA
Diplomski sveučilišni studij građevinarstva (za tri smjera) izvodi se u cijelosti na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu.
Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHITEKTURE
Diplomski sveučilišni studij arhitekture izvodi se na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu i traje dvije akademske godine (četiri semestra).
Završetkom Diplomskog sveučilišnog studija arhitekture stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture.
Magistri/magistre inženjeri/inženjerke arhitekture osposobljeni su za sve poslove u području arhitektonske djelatnosti u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (kompetencije koje po dosadašnjim zakonima odgovaraju zvanju diplomirani inženjer arhitekture), kao što su:
 • izrada arhitektonskih projekata i poslovi vezani za funkciju glavnog projektanta (u skladu sa Zakonom o gradnji)
 • izrada dokumenata prostornog uređenja
 • izrada projektne dokumentacije na području zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa
 • poslovi vezani uz konzalting i inženjering u graditeljstvu (upravljanje projektima, programiranje, projektne i programske studije, investicijske studije, stručni nadzor nad izvođenjem, rukovođenje gradilištem i organizacijom građenja)
 • rad u stručnim službama lokalne i državne uprave
 • nastavni rad na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini
 • ostali poslovi.
Na Diplomskom sveučilišnom studiju arhitekture stječe se 120 ECTS bodova.
Kandidati koji završe Diplomski sveučilišni studij arhitekture stječu uvjete za upis na Poslijediplomski doktorski studij arhitekture na visokim učilištima koja provode taj studij.
USTROJSTVO STUDIJA
Diplomski sveučilišni studij arhitekture izvodi se u cijelosti na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Splitu uz sudjelovanje nastavnika Fakulteta kao i nastavnika s drugih visokih učilišta Sveučilišta u Splitu, sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemnih gostujućih sveučilišnih nastavnika.
Nastavni plan sastoji se od obveznog dijela programa te izbornog/fakultativnog dijela programa i usklađen je s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.
Poslijediplomski doktorski studij građevinarstva
Poslijediplomski sveučilišni studij građevinarstva (doktorski) izvodi se u cijelosti na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva stječe se 180 ECTS bodova. Studij se organizira kao redoviti s punim radnim vremenom i traje tri godine (šest semestara) tijekom kojih student prikuplja 180 ECTS bodova.
U posebnim slučajevima, studij se može organizirati kao studij s pola radnog vremena i tada traje šest godina. Nastava na kolegijima se, uz istraživački rad, odvija tijekom prvih triju semestara. Preostali semestri predviđeni su za znanstveno istraživanje i izradu disertacije. Od ukupno 180 ECTS bodova, 57 ECTS bodova se stječe polaganjem ispita, a 123 ECTS boda ishodima aktivnosti koje se odnose na originalno znanstveno istraživanje koje rezultira izradom doktorske disertacije.
Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija građevinarstva stječe se akademski naziv doktor/doktorica tehničkih znanosti. Doktori tehničkih znanosti u polju građevinarstva koji završe ovaj studij stječu vrhunsko znanstveno obrazovanje u struci temeljeno na znanstvenim istraživanjima, a osposobljeni su za:
 • otkrivanje novih znanja
 • širenje i prenošenje znanja na mlađe
 • primjenu znanja u praksi i odgovorno pomaganje narodu Hrvatske i građanima svijeta u otkrivanju, širenju i razvitku znanstvene misli s ciljem uočavanja i rješavanja problema
 • očuvanje znanja kao temeljne vrijednosti za održivost i razvitak čovjeka i društva
 • samostalno obavljanje vrhunskog znanstvenoistraživačkog rada
 • rad u znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama
 • napredovanje u znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama
 • sudjelovanje u znanstvenim timovima na realizaciji znanstvenih projekata i studija u zemlji i inozemstvu
 • samostalno vođenje studija i znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu
 • vođenje primijenjenih i razvojnih projekata u gospodarstvu
 • vođenje timova prilikom realizacije najsloženijih poslova u poduzećima, gospodarskim komorama te u lokalnoj i državnoj upravi.
Odluku o raspisivanju natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij građevinarstva donosi Fakultetsko vijeće Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, sukladno potrebama i interesu, a u pravilu najmanje jednom u dvije godine.
Sjedište:
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Telefoni:
centrala – 021 303 333
studentska referada – 021 303 303 i 021 303 375
glavna tajnica – 021 303 304
Telefaks:
021 465 117
Web stranica: www.gradst.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!