Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

SIMET: Metalurški fakultet

Metalurški fakultet nekada i danas

Gospodarski razvoj sredinom 20. stoljeća nametnuo je potrebu bržeg osposobljavanja visokostručnih i specijaliziranih kadrova u Republici Hrvatskoj u tehničkom području, uključujući i metalurgiju. Prve aktivnosti započete su u ljeto 1958. godine, uz nastojanja za osnivanjem Tehničke visoke škole s metalurškim i tehnološkim smjerom. Međutim, odustalo se od toga rješenja, te se pristupilo osnivanju odjela u Sisku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu i to Metalurškog odjela i Tehnološko pogonskog odjela za naftu. 
Visokoškolska nastava oba spomenuta odjela Tehnološkog fakulteta započela je u Sisku akad. god. 1960./61. kada je upisano 89 studenata (49 studenata metalurgije i 40 studenata na naftnom smjeru). Veliku pomoć u osnivanju i razvoju, posebice u prvim godinama odvijanja
visokoškolske nastave u Sisku, pruža matični Tehnološki fakultet u Zagrebu izravnim sudjelovanjem u nastavi, u organizaciji i formiranju laboratorija, te podizanju nastavnog kadra.
Godine 1963. dolazi do preustroja Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, pri čemu se visokoškolska nastava u Sisku odvija u dva odjela: Metalurški odjel i Kemijskotehnološki odjel za naftu. Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća dolazi do izražaja problem prostora zbog povećanja broja studenata radi izvođenja nastave na sva tri stupnja što se rješava dobivanjem novog korisnog prostora (oko 620 m2) u Institutu za metalurgiju Željezare Sisak.
Do sljedećeg preustroja Tehnološkog fakulteta u Zagrebu dolazi 1974. kada se i ukidaju dotadašnji odjeli u Sisku te se Metalurški odjel transformira u Osnovnu organizaciju udruženog rada (OOUR) Metalurško inženjerstvo, kao jedan od šest OOUR-a Tehnološkog fakulteta. Osnovna djelatnost OOUR-a Metalurško inženjerstvo je znanstveno-nastavna iz područja metalurškog inženjerstva i srodnih disciplina.
Novo preustrojstvo, kao posljedica društvenih kretanja, a s ciljem pronalaženja organizacijskog oblika povezivanja visokoškolskog obrazovanja u području metalurgije i znanstveno istraživačkog rada, slijedi 1979. god. integracijom OOUR-a Metalurško inženjerstvo i Instituta za metalurgiju, te nastaje Radna organizacija (RO) Institut za metalurgiju Sisak u okviru Složene organizacije udruženog rada (SOUR) Metalurškog kombinata (MK) Željezare Sisak. 
Time se RO Institut za metalurgiju Sisak sastoji od dva OOUR-a (OOUR Metalurški fakultet i OOUR Tehničko-uslužne djelatnosti) i Radne zajednice (RZ) za opće poslove. Integracijom se dobiva veća potpora u organizaciji i financiranju nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, dok Metalurški fakultet i kadrovski ojačava, dobiva se više laboratorija za korištenje, olakšava se nabava nove opreme itd.
Integriranjem Instituta za metalurgiju i OOUR-a Metalurško inženjerstvo u nastalom OOUR-u Metalurški fakultet došlo je do povećanja broja stručnog osoblja koje nije sudjelovalo u nastavi. Od ukupno 107 zaposlenih u akad. god. 1979./80. samo 57 djelatnika radi u nastavi kao izabrano znanstveno-nastavno i nastavno osoblje.
Znanstveno-nastavno vijeće (ZNV) Metalurškog fakulteta konstituirano je 3. studenog 1978. godine. Na temelju Zakona o visokom obrazovanju Metalurški fakultet postaje 1. veljače 1979. godine jedna od 56 samostalnih članica Sveučilišta u Zagrebu. U godini 1979. Metalurški fakultet ima 14 doktora znanosti, od čega je 6 doktora iz područja metalurgije. Kako ZNV Metalurškog fakulteta u to vrijeme još ne ispunjava zakonske uvjete koji bi omogućili provođenje izbora u zvanja nastavnika i postupke za stjecanje magisterija i doktora znanosti, godine 1981. Sveučilište u Zagrebu
donosi odluku o konstituiranju zajedničkog ZNV-a Metalurškog fakulteta u Sisku i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu za provođenje spomenutih postupaka.
Od 14. rujna 1987. konstituirano je novo ZNV Metalurškog fakulteta od kada Metalurški fakultet ispunjava sve propisane uvjete za provođenje postupka stjecanja doktorata znanosti i može provoditi taj postupak za znanstveno polje metalurgije u području tehničkih znanosti, kao i postupak izbora u znanstvenoistraživačka zvanja tog područja, te davati mišljenje o postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja
za isto znanstveno područje.
Stupanjem na snagu Zakona o poduzećima (1989.) dolazi do preobrazbe SOURa MK Željezare Sisak, tako da RO Institut za metalurgiju postaje istraživačko-razvojni institut (IRI d.o.o.) s Metalurškim fakultetom kao sektorom (bez pravne osobnosti) toga poduzeća (1989. – 1991.), a istodobno ostaje članicom Sveučilišta u Zagrebu.
Od kraja 1978. do 1991. godine organizacija i upravljanje Metalurškim fakultetom odvijala se na tri strukturne razine: znanstvenoj, istraživačko-razvojnoj i poslovodnoj.
U akad. god. 1990./91. Metalurški fakultet se odvaja iz SOUR-a MK Željezare Sisak i 1. lipnja 1991. godine postaje samostalna znanstveno-nastavna organizacija Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće aktivnosti:
 • znanstveno-nastavnu, u području tehničkih znanosti (metalurgija);
 • znanstveno-istraživačku, u području metalurgije, kemijskog inženjerstva i drugih
 • tehničko-tehnoloških područja relevantnih za područje metalurgije;
 • pomoćne znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Činom osamostaljenja, Metalurški fakultet (u daljnjem tekstu: Fakultet, MF) nakon gotovo 31 godine odvijanja visokoškolske nastave metalurgije u Sisku, prošavši kroz brojne organizacijske oblike, ostaje punopravna samostalna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Tada je na Metalurškom fakultetu bilo ukupno upisanih 119 studenata, a u prvu je godinu upisan 61 student. Od 1991. mijenja se i unutarnja organizacija
Metalurškog fakulteta, tako da se rad organizira putem Zavoda za materijale i Zavoda za metalurgiju. Kao tijelo upravljanja djeluje stručni kolegij kojeg čine dekan, prodekan, tajnik i predstojnici zavoda. Formirano je ZNV Metalurškog fakulteta, a dužnost predsjednika Vijeća obnaša dekan.
Tijekom razvitka Metalurškog odjela, Metalurškog inženjerstva, odnosno Metalurškog fakulteta, broj katedri i zavoda se mijenjao (a neki su mijenjali i naziv) u skladu s brojem nastavnih predmeta, nastavnika i suradnika. 
Na temelju Pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja i polja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (NN 29/97) i Statuta Metalurškog fakulteta, donesenog 28. veljače 1997. od 1. listopada pa sve do danas, Metalurški fakultet čine tri zavoda: Zavod za procesnu
metalurgiju, Zavod za mehaničku metalurgiju i Zavod za fizičku metalurgiju.
Danas se nastavna i znanstvenoistraživačka aktivnost Fakulteta odvija praktički na istom mjestu (u dvije zgrade na istoj lokaciji) što doprinosi znatno nižim režijskim troškovima te bržoj i boljoj komunikaciji, kako između nastavnika, tako i između nastavnika i studenata. Tijekom djelovanja Metalurškog fakulteta u okviru Instituta za metalurgiju (1979.-1989.), odnosno Istraživačko-razvojnog instituta (1989.-1991.) Željezare Sisak, aktivnosti Fakulteta odvijale su se i u tim institucijama.
U posljednjih desetak godina nastava na Metalurškom fakultetu doživjela je značajne transformacije s ciljem daljnjeg unapređenja. Istodobno s Grafičkim fakultetom iz Zagreba, Metalurški fakultet je uveo ECTS sustav (kao drugi, odnosno treći fakultet od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu). Obnovljeni nastavni plan i program dodiplomskog četverogodišnjeg studija iz područja metalurgije započeo je akad. god. 2000./01. Prihvaćen je Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 13. veljače 2001. nakon što je prethodno dobiveno pozitivno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske. 
Studij se odvijao kroz zajedničke programske osnove tijekom sedam semestara, s mogućnošću izbora jedne od tri izborne skupine (procesna metalurgija, ljevarstvo, prerada metala) u VIII. semestru. 
Nakon završetka dodiplomskog studija studenti stječu naziv diplomiranog inženjera metalurgije,neovisno o izbornoj skupini. Godinu dana kasnije, od akad. god. 2001./02. uveden je nastavni plan i program obnovljenoga poslijediplomskoga znanstvenog studija metalurgije koji je prihvaćen
Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 10. srpnja 2001., nakon što je dobiveno pozitivno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske.
Trajanje studija je četiri semestra. Nakon završetka poslijediplomskog studija stječe se naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, donesen 2003. godine, počiva na Bolonjskim načelima te su, u skladu s tim akad. god. 2005./06. uvedeni novi nastavni planovi trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog sveučilišnog studija metalurgije. Izvođenje tih studija utemeljeno je na dopusnicama, koje je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine. 
Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka metalurgije (univ.bacc.ing.met.). Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka metalurgije (mag.ing.met.).
Novi programi preddiplomskog i diplomskog studija metalurgije, usklađeni s Bolonjskim procesom, ukazali su na potrebu uvođenja novog programa poslijediplomskog doktorskog studija metalurgije, koji je oblikovan tako da može predstavljati i nastavak diplomskog studija metalurgije i/ili nekoga drugoga srodnog diplomskog studija. Odvijanje studija prihvaćeno je Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 15. prosinca 2004. godine, a izvodi se od akad. god. 2007./08. na temelju dopusnice od 15. lipnja 2007. godine, koju je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Doktorski studij traje šest semestara, a završava javnom obranom doktorskog rada pred stručnim povjerenstvom nakon provedenog postupka
propisanog Pravilnikom o poslijediplomskom doktorskom studiju metalurgije. Stečeni akademski stupanj je doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgije.
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. srpnja 2009. godine, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij metalurgije provodi se po izmijenjenom nastavnom planu i programu za akad. god. 2009./10.
Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. ožujka 2011. godine osniva se i izvodi preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo. Početak održavanja nastave je akad. god. 2011./12. u trajanju od 5 semestara, a završetkom studija stječe se naziv stručni pristupnik ljevarstva/stručna pristupnica ljevarstva.
Misija i vizija

Položaj u zajednici, vrijednosti koje se razvijaju i viđenje buduće uloge jedinog državnog fakulteta iz područja metalurgije.
MISIJA

Metalurški fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedina je visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj, koja djeluje na području tehničkih znanosti, polje metalurgija. Područje svog djelovanja razvija kroz nastavnu, znanstvenu i stručnu aktivnost. Nastavna aktivnost se ostvaruje kroz obrazovanje visokokompetentnih stručnjaka na razini preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija metalurgije. Znanstvena aktivnost se ostvaruje u okviru znanstvenih projekata koji podižu opću razinu fundamentalnih, primijenjenih i razvojnih znanja iz područja djelovanja Fakulteta. Stručna aktivnost omogućuje brzu i učinkovitu primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja u gospodarstvu i ostalim područjima od općeg i javnog interesa. Fakultet ostvaruje suradnju na međunarodnoj razini unapređujući svoju misiju kroz transfer znanja i mobilnost zaposlenika i studenata. Istovremeno djeluje na podizanju opće društvene svijesti o mjestu i ulozi vlastite struke, odnosno o aktualnim problemima i postignućima iz područja vlastitog znanstvenog, nastavnog i stručnog djelovanja koji imaju šire društvene implikacije.
VIZIJA

Metalurški fakultet će biti prepoznatljiviji kao mjesto stalnog unapređenja i poboljšanja studiranja i stjecanja znanja i kompetencija iz područja metalurgije, metalnih materijala i zaštite okoliša. Institucija će nastaviti poticati inovativnost, posebnost i izvrsnost svakog pojedinca prema svjetskim mjerilima vrednovanja, te djeluje u okruženju sukladno svim pozitivnim propisima, potrebama lokalne i šire zajednice. Nastavni proces će se zasnivati na najboljim svjetskim iskustvima povezanosti učenja, istraživanja i gospodarstva. Sukladno tome, Metalurški fakultet će kontinuirano renovirati i inovirati postojeće studijske programe za kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim razinama sveučilišnog studija uz uvođenje specijalističkog stručnog izvanrednog studija iz područja metalurgije (ljevarstvo). Završeni studenti Fakulteta bit će traženi kao široko obrazovani stručnjaci kompetentni za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga. Fakultet će nastaviti institucijsku brigu za razvitak znanstvenoistraživačkog i stručnog rada na domaćim i međunarodnim projektima razvoja inovativnih i unapređenja postojećih tehnologijskih procesa, proizvoda odnosno materijala. Fakultet će biti javno prepoznat kao odgovorna institucija koja doprinosi društvu podizanjem razine obrazovanosti, stručnosti inženjera unutar tehničkog područja, razvoju gospodarskih grana povezanih s metalurgijom, materijalima i zaštitom okoliša, te radom u skladu s akademskim etičkim standardima najuspješnijih svjetskih fakulteta.
Nakon ispunjenja uvjeta upisa putem državne mature upis na Metalurški fakultet se odvija u dva koraka. 1. korak je dostava dokumentacije prvi ili drugi dan.
DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

1. osobna iskaznica (izvornik i preslika),
2. završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole (izvornik),
3. potvrda o položenoj državnoj maturi (izvornik),
4. 2 fotografije 4cm x 6cm,
5. dokaz o uplati troškova upisa (200,00 kn; uplaćuju se na žiro-račun Metalurškog fakulteta broj: 2340009-1110015835, u pozivu na broj upisati OIB, a u modelu ostavite prazno).
Nakon predaje dokumentacije slijedi 2. korak – potpis ugovora. 
UPIS SMJEROVA:

Upisna kvota:
58 redovitih studenata od čega:
 • 55 hrvatskih državljana
 • 3 strana državljana.
Od 55 redovitih studenata hrvatskih državljana kvota se dijeli na smjerove:
 • 30 studenata na smjeru Metalurško inženjerstvo
 • 25 studenata na smjeru Industrijska ekologija.
Upisi na pojedine smjerove provodit će se na temelju uspješnosti na rang-listi. Pravo prvenstva pri izboru smjerova imaju kandidati od višeg mjesta na rang listi prema nižem.
 
Prostor za učenje

Metalurški fakultet nalazi se u Sisku i smješten je na adresi Aleja narodnih heroja 3. Nastavna djelatnost odvija se u dvije zgrade na istoj lokaciji (glavna zgrada površine 2208 m2 i dvorišna zgrada 1020 m2). Činjenica da se sve aktivnosti odvijaju na istom mjestu pridonosi bržoj i boljoj komunikaciji između nastavnika i studenata. Nastava na Metalurškom fakultetu održava se u pet moderno uređenih i funkcionalnih predavaonica, računalnoj učionici, laboratorijima i praktikumima, a studentima je na raspolaganju korištenje CARNet prostorije i Knjižnice. Nastavne aktivnosti uglavnom se odvijaju u prijepodnevnom terminu (izuzev vježbi i predavanja vanjskih suradnika, te nastave iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura).
Praksa

Studentska praksa provodi se sukladno nastavnom planu i programu sa svrhom da se studenti osposobe za organiziranje i praktično izvođenje poslova iz metalurške struke. Studenti preddiplomskog studija mogu podnijeti zahtjev za obavljanje studentske prakse nakon što ostvare 110 ECTS bodova. Studentska praksa se odvija u skladu s Naputkom o studentskoj praksi koji je sastavni dio Pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Metalurgije koji je dostupan na mrežnim stranicama Metalurškog fakulteta. Praksa se može odraditi u gospodarskim subjektima, a iznimno i na Metalurškom fakultetu.
 
Podaci vezani uz digitalni identitet, korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom
Studentima Metalurškog fakulteta omogućeno je korištenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom (računala, internet, a preko AAI sustava dostupne su i sve ostale usluge CARNet-a za studente). Prilikom upisa na studij dodjeljuje im se e-identitet koji ostaje otvoren sve do odlaska s Metalurškog fakulteta, bilo završetkom ili prekidom studija. Dodjeljivanje e-identiteta vrši sistem-inženjer na temelju pisanog zahtjeva. 
 
Mogućnosti za studente s invaliditetom

Metalurški fakultet djelomično je prilagođen pristupu osoba u invalidskim kolicima –  pristup u glavnu zgradu nije prilagođen, dok je pristup u laboratorij u podrumu glavne zgrade, dvorišnu zgradu i Knjižnicu zadovoljavajući (uz jednu stepenicu prepreke). Na Fakultetu je organizirana koordinacija za studente s invaliditetom u čijem sastavu su prof.dr.sc. Ankica Rađenović i studentica Marta Sekulić. Više informacija možete pronaći u odgovarajućem dijelu weba Metalurškog fakulteta.
 
Informacije za studente u razmjeni

Studentima je omogućena međunarodna razmjena bilo za pohađanje nastave ili obavljanje stručne prakse, a preko natječaja u sklopu Programa ERASMUS. Koordinatorica za međunarodnu suradnju je prof.dr.sc. Jadranka Malina. Dodatne informacije mogu se pročitati na stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Metalurškog fakulteta.
 
Studentski zbor i studentski servis

Aktivnosti studenata Fakulteta odvijaju se putem Studentskog zbora kao predstavničkog tijela koje zastupa interese studenata, sudjeluje u radu i odlukama tijela Metalurškog fakulteta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu. Studentski zbor aktivno sudjeluje s izabranim predstavnicima (sa svake godine po jedan predstavnik) u radu Fakultetskog vijeća i Povjerenstva za nastavu. Sa svojim predstavnicima također sudjeluju u radu nekih drugih povjerenstava (Povjerenstvo za kvalitetu, Etičko povjerenstvo, Odbor za udžbenike i skripte, Koordinator za studente s invaliditetom i dr.). Među aktivnostima studenata može se istaći njihovo sudjelovanje na Tehnologijadi, međunarodnoj studentskoj praksi, Smotri Sveučilišta u Zagrebu, Danima otvorenih vrata, organiziranju Brucošijade i dr. U gradu djeluje Studentski centar Sisak na adresi Trg grada Heidenheima 17 koji nudi privremene i povremene poslove svima koji žele raditi, kako bi stekli nova radna iskustva, ostvarili dodatne prihode ili se pripremili za sve zahtjevnije tržište rada.
 
Smještaj i prehrana

U gradu Sisku nema organiziranog smještaja studenata već oni mogu kao podstanari unajmiti sobu ili stan. Studentska prehrana organizirana je u restoranu Trattoria (Matije Gupca bb, Sisak) uz predočenje x-ice.
 
Medicinske ustanove i psihološko savjetovalište

U Sisku djeluje Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ kao i Dom zdravlja u sklopu kojega se nalaze ambulante opće medicine, dentalne medicine i ginekologije. Pored ovih ambulanti postoje i mnoge privatne prakse. Više o medicinskim ustanovama dostupno je na:
Na Metalurškom fakultetu je imenovana koordinatorica za podršku studentima doc.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić koja je uključena u moguće aktivnosti ili usluge studentima koje se odnose na sljedeća područja: psihološko savjetovanje studenata, razvoj akademskih vještina i razvoj i upravljanje karijerom. U samom gradu djeluje služba za školsku i sveučilišnu medicinu. U sklopu Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti nalazi se i Savjetovalište za mlade. Za javljanje u Savjetovalište nije potrebna uputnica liječnika obiteljske medicine, a savjetovanje je besplatno. 
Financijska pomoć za studente (stipendije)

Studenti ostvaruju prava na sve studentske subvencije uz mogućnost ostvarivanja stipendija (grad, županija, država, Sveučilište u Zagrebu, tvrtka). Više na: http://www.stipendije.info/
Osiguranje

Studentima se svake godine otvara kolektivna polica osiguranja preko Croatia osiguranja. Polica osiguranja se plaća pri upisu i to u sklopu upisnih troškova. Više na: http://www.crosig.hr/osiguranja/osiguranje-od-nezgode/vrste/kolektivno-osiguranje-od-posljedica-nesretnog-slucaja

Prostori i oprema za sport

Studenti Metalurškog fakulteta nastavu iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura obavljaju u dvorani OŠ Viktorovac srijedom u trajanju od dva školska sata. U gradu djeluju mnogi sportski klubovi: http://www.sisak-sport.hr/index.php?page=clubs.
Na nekoliko lokaliteta nalaze se zatvoreni i otvoreni sportski objekti, između ostaloga zatvoreni olimpijski bazen, gradski stadion, klizalište, tenis tereni i dr. Više na: http://www.sisak-sport.hr/index.php?id=2&page=sites

Slobodne aktivnosti i tečajevi učenja jezika

U gradu se nalazi Gradski muzej Sisak http://www.muzej-sisak.hr/ sa svojom bogatom povijesnom ponudom, Dom kulture http://www.domkkv.hr/ u kojem se izvode kazališne i kino predstave. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije organizira kulturna i društvena događanja u gradu i okolici http://www.turizam-smz.hr/. Vrlo je aktivan Klub Koordinacije Udruga Mladih Siska http://www.skwhat.hr/. Tečajevi učenja stranih jezika organizirani su u nekoliko škola: SiArt, Angelus, Eurolingua http://www.elm.com.hr/.
Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za 2013. godinu

Rok: 19. prosinca 2012.
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11), članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Narodne novine, broj 151/02), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje
 
NATJEČAJ

za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu
 
I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:
 • A – za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija;
 • D-1 – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona;
 • E – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja i
 • P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom. 
II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu.
 
III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.
 
Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovu sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Prijave se podnose počevši od 19. studenoga 2012. godine do zaključno 19. prosinca 2012. godine.
Pravo prijave na natječaj nemaju:
 • studenti koji imaju zaostajanje tijekom studija;
 • studenti završne godine studija koji nisu završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi); 
 • studenti ”razlikovne” godine studija;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2012./2013.;
 • studenti koji već primaju državnu stipendiju;
 • studenti privatnih visokih učilišta.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom s naznakom “Natječaj za državnu stipendiju” ili “Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom” na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.
Na Metalurškom fakultetu trenutno se odvija pet znanstveno-istraživačkih projekata uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
TEKUĆI PROJEKTI:

1. Skrućivanje metalnih odljevaka (124-0000000-1503)
Faruk Unkić
2. Okolišem potpomognuta degradacija metala i adsorpcija na otpadnim C-materijalima (124-1241565-1524)
Jadranka Malina

3. Struktura, svojstva i separacija metalnih materijala (124-1241565-1537)
Tanja Matković

4. Utjecaj visokotemperaturnih procesa na svojstva visokolegiranih čelika (124-1241565-1544)
Mirko Gojić

5. Energetska učinkovitost i kvaliteta proizvoda u plastičnoj deformaciji metala (124-1241565-1559)
Ladislav Lazić
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, METALURŠKI FAKULTET – MEĐUNARODNA I MEĐUINSTITICIJSKA SURADNJA
UGOVORI O SURADNJI

1. Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica, 20.6.2008.
2. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu, 17.12.2009.
3. Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, 10.2.2010.
4. Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet Bor, 26.10.2010.
5. Istarska razvojna agencija, Pula, 31.5.2011.
6. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 8.6.2011.
7. Univerzitet u Zenici, Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica,
20.2.2012.
8. Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Bihać, 10.9.2012.
PROTOKOLI

1. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, 15.10.1998.
2. Национальная металлургическая академия Украины Днепропетровск, 27.10.2005.
3. Univerzitet u Zenici Fakultet za metalurgiju i materijale, 14.9.2006.
Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija sa smjerovima: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija

Dodijeljene kvalifikacije ovisno o smjeru na “novom” programu:
sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Metalurško inženjerstvo
sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Industrijska ekologija
Diplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija

Dodijeljene kvalifikacija:
 • Magistar inženjer(ka) metalurgije
Poslijediplomski doktorski studij Metalurgija

Dodijeljene kvalifikacija:
 • Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgije.
Sveučilište u Zagrebu                                                                          
Metalurški fakultet
Aleja narodnih heroja 3
HR 44103 Sisak
OIB: 48006703414
Žiro račun: 2340009-1110015835
Studentska referada: 044 533 379
Ured dekana:/fax: 044 533 378
e-mail: dekanat@simet.hr  
                                         

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!