Pretraga

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Godine 1953. osnovana je Viša stručna pedagoška škola u Rijeci koja je osposobljavala sve nastavnike za stručni dio nastave u industrijskim i drugim školama. Viša stručna pedagoška škola prerasla je 1962. godine u Visoku industrijsko-pedagošku školu u Rijeci koja se 1972. godine transformirala u Fakultet industrijske pedagogije.
Pedagoški fakultet u Rijeci nastao je 1977. godine udruživanjem Fakulteta industrijske pedagogije, Pedagoške akademije Rijeka (osnovana je 1960. godine), Pedagoške akademije Pula (osnovana je 1961. godine) i Pedagoške akademije Gospić (osnovana je 1963. godine). Pedagoški je fakultet 27. veljače 1998. godine promijenio naziv u Filozofski fakultet u Rijeci.
Filozofski fakultet u Rijeci jedan je od najveæih fakulteta Sveuèilišta u Rijeci, kako po broju studenata, tako posebno po broju programa.
U akademskoj godini 2007/08 na Filozofskom fakultetu upisana su 1428 studenta.
Nastavu izvode 153 nastavnika te brojni nastavnici –  vanjski suradnici Fakulteta.
 
Izvodi se 100 studijskih programa i to:
 • 8 preddiplomskih jednopredmetnih studija  (tzv. “bolonjski” studiji)
 • 56 preddiplomskih dvopredmetnih studija u slobodnoj kombinaciji (tzv. “bolonjski” studiji)
 • 1 diplomski jednopredmetni studij (tzv. “bolonjski” dilmski studij)
 • 3 jednopredmetna dodiplomska studija
 • 4 dvopredmetna dodiplomska studija u fiksnoj kombinaciji
 • 28 dvopredmetnih dodiplomskih studija u slobodnoj kombinaciji
Svi preddiplomski studiji na Filozofskom fakultetu u Rijeci traju 3 godine (stječe se stručni naziv – prvostupnik), nakon kojih se može upisati odgovarajući diplomski studij u trajanju od 2 godine (stječe se stručni naziv – magistar). 
Svi dodiplomski studiji četverogodišnji su studiji kojima se stječe stručni naziv – profesor.
Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.
Ustrojbena jedinice sustava za osiguranje kvalitete na Fakultetu je Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete na Fakultetu koji se sastoji od 8 članova:
Članovi Odbora  za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete na Fakultetu imenovani na 4. sjednici Fakultetskoga vijeća od 26. siječnja 2010. :
izv.prof. dr.sc. Ines Srdoč-Konestra, predstavnica Uprave
mr.sc. Gordan Đurović, predstavnik Uprave
doc. dr.sc. Vesna Kovač, predstavnica nastavnika
doc.dr.sc. Sanja Smojver-Ažić, predstavnica nastavnika
dr.sc. Irena Vodopija-Krstanović, predstavnica nastavnika
Patricija Baf,  predstavnica nenastavnog osoblja
Sanja Franov, predstavnica studenata
Lorena Zec, predstavnica studenata
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci  posebna je ustrojbena jedinica Fakulteta u kojoj se ostvaruje knjižnično-informacijska djelatnost za potrebe svih stupnjeva znanstveno-nastavne djelatnosti i znanstveno-istraživačkog i studijskog rada. Utemeljena je 1953. godine.
Knjižnica  djeluje kao visokoškolska knjižnica svojim fondom i radom namijenjena je isključivo potrebama znanstvenih djelatnika, profesora i studenata ovog Fakulteta. Knjižnica je znanstveno-informacijska stručna služba čiji program i zadaci  proizlaze iz programa znanstveno-istraživačkog rada i znanstveno-nastavne djelatnosti Fakulteta. Iz ovog osnovnog zadatka izvode se sve funkcije, djelatnosti i dužnosti visokoškolske knjižnice koje se prepliću i dopunjavaju s funkcijama Fakulteta, ali i s potrebama Sveučilišta uopće.
Osnovna funkcija  Knjižnice je nabava, skupljanje, sređivanje, čuvanje, stručna obrada i osiguravanje mogućnosti  korištenja knjiga, časopisa, ostalih tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa i informacija znanstvenoga, obrazovnoga i opće kulturnoga karaktera, izrađuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, sudjeluje u izradi baza podataka  te osigurava protok informacija i dostupnost publikacijama svih vrsta i na svim razinama, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima, evidenciju utrošenih sredstava, korištenju knjižničnoga fonda, knjižničnu statistiku i slično. Knjižnica svoje poslovanje prilagođava novim informacijskim tehnologijama.
Knjižnica je informacijsko središte Fakulteta.
Knjižnica djeluje na 3. katu zgrade Fakulteta u prostoriji 304,svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.
Fond Knjižnice primjeren je potrebama studija i znanstveno-istraživačke djelatnosti na Fakultetu.
KnjižnicA Filozofskog fakulteta u Rijeci ima ukupno 83.259 svezaka, odnosno 45.199 naslova knjiga i časopisa.
Od toga 74.723 sveska (43.897 naslova) knjiga (priručnici, udžbenici, zbirke, enciklopedijska izdanja, rječnici, lijepa književnost), 533 naslova (7.447 sveska) časopisa i novina, te 770 rukopisa (doktorske disertacije i magistarske radnje), 459 CD i oko 50-tak jedinica ostale neknjižne građe. Tek oko 150 naslova je tekuće periodike (od toga 22 naslova inozemnih časopisa).
Fond knjižnice je interdisciplinaran, primjeren potrebama studija i znanstvenoistraživačke djelatnosti na fakultetu, s područja filozofije, psihologije, religije, sociologije, pedagogije, povijesti, povijesti umjetnosti, primijenjenih znanosti, tehnike, kulturalnih studija, stranih jezika i književnosti te hrvatskoga jezika i književnosti. 
U fond knjižnice uključene su i zbirke magistarskih radnji (187 svezaka) i doktorskih disertacija (583 sveska) obranjenih na Filozofskim fakultetima u Rijeci, Zagrebu i Zadru.
Knjižnica posjeduje konvencionalnu građu, a dostupni su elektronički izvori informacija i online baze podataka.
Nabava knjižnične građe obavlja se na temelju nastavnih planova i programa, znanstveno-istraživačkog rada i projekata. Sva knjižnična građa nabavlja se uglavnom kupnjom (praćenjem domaće i inozemne izdavačke djelatnosti), dio fonda pristiže donacijama ili darovanjem, a manji dio međuknjižničnom razmjenom.
Podaci o cjelokupnom fondu nalaze se u klasičnim katalozima, a od 2003. godine i u online katalogu (uneseno oko 21.000 zapisa, uglavnom fond nabavljen proteklih 20 godina).
Cjelokupan fond namijenjen je prvenstveno potrebama studenata i znanstveno-nastavnih djelatnika Fakulteta. Knjižnica je poluzatvorenog tipa.
Radno vrijeme prilagođeno je potrebama studenata i usklađeno s održavanjem nastave.
Periodične publikacije, referalna zbirka, posljednji primjerak svakog naslova, rukopisi i dokumentacija koriste se samo u čitaonici u radno vrijeme knjižnice.
Međuknjižničnom posudbom naslova koje Knjižnica nema, omogućuje se posudba i korištenje knjižnične građe iz fondova drugih srodnih knjižnica. Tako pribavljenu knjižničnu građu korisnici mogu dobiti na korištenje samo u čitaonici.
 
Međunarodne stipendije
STIPENDIJE ZA STUDIJ 
1. Raspisan je natječaj za upis na diplomske (Master) i poslijediplomske (PhD) programe za akademsku godinu 2008./09. na Central European University (CEU) u Budimpešti.
CEU nudi diplomske i poslijediplomske programe u području društvenih i humanističkih znanosti te zaštite okoliša i matematike. Službeni jezik na kojem se studira na CEU je engleski. CEU nudi potpunu i djelomičnu financijsku potporu za studij na CEU. Prvi rok za prijavu je 15. siječnja 2008., a drugi rok je 28. veljače 2008.Tekst natječaja i prijavni obrazac dostupni su na stranicama nacionalnog internetskog portala o stipendijama www.stipendije.info (direktan link: http://www.stipendije.info/stipendije.php?id=905&lang=hr).
 
Dodatne informacije o natječaju i procesu prijave možete dobiti u Institutu za razvoj obrazovanja. Kontakt osoba za CEU programe je Nina Vranešević.
 
2. VIŠEGRAD STIPENDIJE
Višegard stipendije promoviraju razmjenu studenata sveučilišta V4 zemalja (Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka), ali omogućavaju i razmjenu studenata iz zemalja centralne i istočne Europe i Balkana koje nisu članice Europske Unije.Program stipendija novčano potpomaže studente diplomskih i postdiplomskih studija koji sudjeluju u razmjeni, kao i sveučilište domaćin.

Program uključuje:
 • Intra-Visegrad Scholarships koje potiču studente V4 zemalja da studiraju u V4 regiji 
 • Out-Going Scholarships koje omogućavaju studentima V4 zemalja  da studiraju u zemljama van regije (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska , Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajna)
 • In-Coming Scholarships koje omogućavaju studentima gore navedenih zemalja da studiraju na sveučilištima V4 zemalja
3. Poslijediplomski studij CESPEM

Sveučilište u Bologni raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij Master for creation and development of innovative SME in transition countries – CESPEM.
4.  DAAD’s Mummert stipendije (više informacija na : www.uniri.hr )
 Dodiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

1. UCL (University College London) nudi dvjestotinjak diplomskih studijskih programa iz raznih područja, kao i programe koji uključuju istraživanja te stručna usavršavanja. Većina diplomskih studija traje jednu godinu.
2. Mittuniversitet (Mid Sweden University) iz Švedske nudi diplomski studij pod nazivom Ecotechnology and Sustainable Development.   Z
 
3. Jönköping International Business School (JIBS) iz Švedske organizira dolje navedene poslijediplomske studije: jednogodišnji  i dvogodišnji programi. Svi programi izvode se na engleskom jeziku i ne uključuju plaćanje školarine. 
4. University of Mannheim (Njemačka) organizira tri doktorska studija: Business, Economics i Social Sciences.
 
5. British American College London – studiji bazirani na američkom programu: psihologija, društvene znanosti, menadžment, međunarodno poslovanje, marketing, kominikacije, javni odnosi, povijest, političke znanosti, međunarodni odnosi i studij o filmu. 
6. Danube University Krems organizira poslijediplomske studije: EURAS – Master in European StudiesMaster of Arts (Intenational Relations) 
7. Diplomatska akademija u Beču – obrazovni programi u 2007./08.
 • jednogodišnji diplomski studij za međunarodne odnose
 • jednogodišnji poslijediplomski studij Master of Advanced Studies
8. Hertie School of Governance iz Berlina organizira poslijediplomski studij pod nazivom Master of Public Policy (MPP)
 
9. Institut za međunarodne odnose i političke znanosti na Sveučilištu u Vilniusu organizira poslijediplomski studij: Master in Eastern and Central European Studies”.
10.  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Bologni organizira poslijediplomski studij “Master for Creation and Development of Innovative Small and Medium Enterprises in Transition Countries (CESPEM)”
11.  Sveučilište u Klagenfurtu organizira poslijediplomski studij pod nazivom “Organisationsentwicklung”.  
12.  Sveučilište u Wroclawu organizira jednogodišnji interdisciplinarni studij na engleskom jeziku iz sljedećih područja humanistika i društvene znanosti,  prirodne znanosti, materijalna tehnologija. 
ERASMUS


Jednopredmetni studiji:
 • Hrvatski jezik i književnost
 • Psihologija
 • Pedagogija
 • Kulturologija
 • Politehnika
Dvopredmetni studiji u slobodnoj kombinaciji:
 • Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
 • Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
 • Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
 • Hrvatski jezik i književnost / Povijest
 • Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti
 • Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
 • Hrvatski jezik i književnost / Informatika*
 • Engleski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost / Filozofija
 • Engleski jezik i književnost / Povijest
 • Engleski jezik i književnost / Povijest umjetnosti
 • Engleski jezik i književnost / Pedagogija
 • Engleski jezik i književnost / Informatika*
 • Njemački jezik i književnost / Filozofija
 • Njemački jezik i književnost / Povijest
 • Njemački jezik i književnost / Povijest umjetnosti
 • Njemački jezik i književnost / Pedagogija
 • Njemački jezik i književnost / Informatika *
 • Filozofija / Povijest
 • Filozofija / Povijest umjetnosti
 • Filozofija / Pedagogija
 • Filozofija / Informatika*
 • Povijest / Povijest umjetnosti
 • Povijest / Pedagogija
 • Povijest / Informatika*
 • Povijest umjetnosti / Pedagogija
 • Povijest umjetnosti / Informatika*
 • Pedagogija / Informatika*
* Dvopredmetni preddiplomski studij informatike izvodi Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
Jednopredmetni studiji:
 • Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
 • Hrvatski jezik i književnost (opći kroatistički smjer)
 • Psihologija
 • Pedagogija
 • Kulturologija
Dvopredmetni studiji u slobodnoj kombinaciji:
 • Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
 • Hrvatski jezik i književnost (opći kroatistički smjer)
 • Engleski jezik i književnost (nastavnički smjer)
 • Njemački jezik i književnost (nastavnički smjer)
 • Njemački jezik i književnost (smjer interkulturalna germanistika)
 • Filozofija (nastavnički smjer)
 • Filozofija (opći smjer)
 • Povijest (nastavnički smjer)
 • Povijest umjetnosti (opći smjer)
 • Pedagogija
 • Informatika (nastavnički smjer) *
* Dvopredmetni diplomski studij informatike izvodi Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
Dovpredmetni studiji (fiksna kombinacija)
 • Politehnika i informatika
PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA
DPPO – Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike

CENTAR ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
Centar za obrazovanje nastavnika se osniva se kao centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja.
Osnovne djelatnosti Centra su:
 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave za stjecanje nastavničkih kompetencija u okviru Nastavničkog modula na nastavničkim studijima Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci;
 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave programa cjeloživotnog učenja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika kao razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva;
 • planiranje, organiziranje i provođenje specijalističkih studija za nastavnike na svim razinama obrazovanja;
 • planiranje, organiziranje i provođenje kraćih programa cjeloživotnog učenja;
 • organizacija provjere specifičnih kompetencija (jezičnih, informatičkih i drugih);
 • organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i ljetnih škola;
 • pokretanje domaćih i međunarodnih projekata iz područja obrazovanja nastavnika i cjeloživotnog učenja. 
Talijanistika – programi
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira Stručno usavršavanje talijanskoga jezika, komunikacije i kulture 1 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1) u svrhu stručnog usavršavanja iz područja talijanskoga jezika i talijanske kulture u gotovo svim područjima djelatnosti, kako u javnom tako i u privatnom sektoru (međunarodna suradnja, gospodarstvo, kultura, politika, turizam, mediji, istraživanja arhivske građe i slično). Polaznici tečaja steći će nova (praktična) znanja iz talijanskoga standardnog jezika i razviti specifične vještine te će time biti konkurentniji na tržištu rada.
Programom su obuhvaćena tri područja: talijanski jezik, komunikacija i talijanska kultura.  Program se sastoji od dva obvezna predmeta, Talijanski jezik i komunikacija i Talijanska kultura XX. stoljeća, te dva izborna predmeta, od kojih polaznici biraju jedan, Talijansko društvo i institucije i Talijanski mediji: kultura i zabava.
Mjesto održavanja: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, S. Krautzeka bb, Rijeka
Vrijeme održavanja: ožujak, travanj i svibanj 2011. godine. Na prvom susretu s pristupnicima dogovorit će se točni termini održavanja predavanja, seminara i vježbi.
Trajanje tečaja: 75 sati
Cijena tečaja: 3000,00 kn (plativo u ratama, do 3 rate)
Uvjeti za prijavu na program Stručno usavršavanje talijanskog jezika i kulture 1 jest  završeni preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski studij  (prvostupnička svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili diploma o završenom predbolonjskom) uz aktivno poznavanje talijanskog jezika o čemu treba priložiti potvrdu ovlaštene ustanove ili svjedodžbu završene osnovne ili srednje škole na talijanskom jeziku. 
Upis na predloženi program moguć je nakon bilo kojeg preddiplomskog /diplomskog sveučilišnog studija na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, kao i nakon jednakopriznatog četvorogodišnjeg sveučilišnog studija prije uvođenja Bolonjske reforme.
Fakultet organizira
 • poslijediplomski specijalistički studij: Psihološko savjetovanje
 • sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij: Filozofija i suvremenost
 • sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij: Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Fakultet provodi postupke obrane doktorskih disertacija iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, i područja humanističkih znanosti, polja filologije.
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta provodi ispite iz hrvatskoga jezika za strane državljane koji namjeravaju studirati na fakultetima Sveučilišta u Rijeci. Pristupnici koji polože pismeni i usmeni ispit dobivaju potvrdu o razini poznavanja hrvatskoga jezika.
Rad se na Fakultetu obavlja na ovim lokacijama:
U zgradi Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Slavka Krautzeka b.b. održava se nastava za obrazovni program Psihologija; poslijediplomski specijalistički studij: Psihološko savjetovanje.
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilišna avenija 4, Rijeka
Tel. 051/ 265-600
Fax. 051/ 216-099
Dekanat: 051/ 265-602, dekanat@ffri.hr
Studentska služba: studentska@ffri.hr
voditelj: 051/ 265-880
referentice: 051/ 265-881, 265-882, 265-883
Pitanja studenata: studentipitaju@ffri.hr 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!