Pretraga

Sveučilište u Zadru

Odjel za arheologiju

Odjel za Arheologiju

Odjel za arheologiju jedan je od najstarijih odjela na Sveučilištu u Zadru. Studij arheologije uveden je godine 1957. na tadašnjem Filozofskom fakultetu kao dvopredmetni sveučilišni studij, kojeg je bilo moguće studirati u kombinaciji s većinom tada postojećih studija. Studenti arheologije stjecali su znanja iz svih temeljnih grana europske arheologije (prapovijesna, antička, srednjevjekovna), metodologije arheoloških istraživanja, muzeologije i zaštite spomeničke baštine, te se na taj način temeljito osposobljavali za rad u arheološkim i drugim muzejima s arheološkim zbirkama, institutima, institucijama s područja zaštite kulturne baštine, fakultetskim odjelima i drugim ustanovama iz područja kulture.
Od uvođenja studija, na Odjelu za arheologiju predavali su ili predaju ugledni hrvatski arheolozi: akademik Mate Suić, prof. dr. sc. Janko Belošević, prof. dr. sc. Julijan Medini, prof. dr. sc. Šime Batović, akademik Nenad Cambi, itd.
Od akademske 2009/10., arheologiju je na Sveučilištu u Zadru moguće studirati isključivo kao jednopredmetni preddiplomski studij, jednopredmetni diplomski, te poslijediplomski doktorski studij. Završetkom preddiplomskog studija arheologije stječe se naziv prvostupnik (bakalaureus), a završetkom diplomskog studija naslov magistar (mag.) arheologije. Poslijediplomski studj znanstveni je studij čijim se završetkom stječe naslov doktora znanosti (dr. sc.).
Prema današnjem programu studija, usuglašenog s bolonskom modelom, nastava na Odjelu za arheologiju obuhvaća obvezatne i izborne kolegije iz svih grana arheologije, metodologije arheologije, osnova podvodne arheologije, muzeologije, zaštite spomenika kulture, informatike, stranih jezika i dr., te izborne kolegije s drugih studija na Sveučilištu u Zadru ili nekom drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu, koje studenti pohađaju prema osobnim sklonostim i izboru.
Osim pohađanja teorijske nastave, studenti arheologije sudjeluju i u istraživačkom radu kroz obvezatni terenski oblik nastave, a nastava se odvija i kroz vježbe u konzervaciji arheoloških predmeta, posjete muzejima, obilaske arheoloških nalazišta s predavanjima, jednodnevne stručne izlete, te višednevne stručne ekskurzije u zemlji i inozemstvu.
Znatan broj današnjih uglednih arheologa u Republici Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske, svoj studij završili su na Odjelu za arheologiju u Zadru, uključujući i obrane svojih magistarskih radnji i doktorskih disertacija.
Na Odjelu za arheologiju danas predaje 13 nastavnika s doktoratom znanosti od kojih su 3 redovita i 3 izvanredna profesora, 7 docenta, te 7 asistenta od kojih 1 s titulom magistra znanosti. Većina današnjih nastavnika svoje cjelokupno sveučilišno školovanje završili su upravo na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.
Osim nastavnog, kao jedna od vodećih znanstvenih institucija na području arheologije u Republici Hrvatskoj, Odjel ima razvijenu istraživačku djelatnost u svim granama arheologije. Nastavnici s Odjela za arheologiju trenutačno rukovode istraživanjima u okviru 5 znanstvenih projekata. Osim nastavnika, u njihovoj realizaciji sudjeluju i studenti arheologije.
Nastavnici Odjela autori su većeg broja monografija i brojnih znanstvenih priloga u stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu.
Nastavnici Odjela za arheologiju – prof. dr. sc. Janko Belošević i prof. dr. sc. Šime Batović – obnašali su dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, a prof. dr. sc. Ante uglešić, osim ranije dužnosti prodekana Filozofskog fakulteta, danas obnaša dužnost rektora Sveučilišta u Zadru.
Studijskim programom arheologije preddiplomski i diplomski studij predlažu se kao dva stupnja zaokruženoga obrazovnog procesa: niži ili stručni i viši ili znanstveni. Na stručnom dijelu studija student stječe temeljno znanje iz različitih grana arheologije, pomoćnih disciplina i kolegija koje odabire s komplementarnih Odjela, te ovladava tehnologijom i tehnikama terenskog i muzejskog rada. Osim preddiplomskog studija ustanove-predlagača, za praćenje studija dovoljni su i drugi istovrsni ili djelomice istovrsni studiji u RH ili inozemstvu. Po završetku preddiplomskog studija student može nastaviti izobrazbu na diplomskom studiju ustanove-predlagača. Na diplomskom dijelu studija student razvija specijalističko znanje odabirući kolegije (ne obvezatno) iz jedne od disciplina arheologije (prapovijesna, antička i srednjovjekovna arheologija) te ovladava metodologijom znanstvenog rada.
Studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, postoji od godine 1962., a novi preddiplomski i diplomski studij arheologije na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru pokreće se zbog implementacije Bolonjske deklaracije, a temelji se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U prve tri godine osposobljavat će studente za stručni, a u sljedeće dvije i za samostalan znanstveni rad. Mjesto zapošljavanja budućih arheoloških tehničara i magistara arheologije u prvom su redu institucije javnoga sektora i državne uprave, koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstvenoprofiliranim kadrom: muzejske ustanove, znanstvenoistraživački instituti, državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, itd. Za vjerovati je da će dio kadra svoje mjesto naći i na visokim učilištima ili sveučilištima u svojstvu znanstvenih novaka.
Svrha studija je, međutim, ponuditi visokostručni kadar i privatnom sektoru, koji bi vrlo brzo mogao pokazati interes za pokretanjem privatnih agencija koje bi obavljale arheološke radove (iskapanja) ili vršile usluge konzervacije i restauracije. Novi preddiplomski i diplomski studij arheologije u prvom će redu biti utemeljen na dosadašnjim znanstvenim spoznajama s područja arheologije, ali će u nastavni proces biti uključeni i rezultati najnovijih arheoloških istraživanja. Nastavnici s Odjela za arheologiju vode ili su ravnopravno uključeni u mnoga arheološka istraživanja na području RH (Burnum, Asseria, Crno Vrilo, Podvršje, itd.), a prvi je put u planu i međunarodna aktivnost. Osim arheologije, studij će obuhvatiti i neka područja srodnih znanstvenih disciplina s područja povijesnih znanosti. Tako će pojedini kolegiji obrađivati i neke aspekte religije, mitologije, lingvistike, umjetnosti ili antropologije, doticati se tema kojima se bave potpuno nove znanstvene discipline ili one koje su tek u povojima, ili se pak baviti pitanjima zaštite, istraživanja i očuvanja cjelokupne kulturne baštine.
S obzirom na to da je prijedlog studija usklađen s uputama koje je na svojoj sjednici od 14. prosinca 2004. donio Rektorski zbor, u njemu su ispoštovana sva načela zacrtana u dokumentima EU i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: podjela studijskog programa na preddiplomski i diplomski obrazovni ciklus, jednosemestralnost predmeta, multidisciplinarnost, uvođenje ECTS bodovnog sustava, mogućnost mobilnosti studenata i profesora, promicanje međuinstitucionalne suradnje, itd. Stoga se smije kazati kako je prijedlog studija koncepcijski potpuno usporediv s programima svih uglednih inozemnih visokih učilišta ustrojenih na principima Bolonjske deklaracije, a sadržajno samo djelomice, zbog regionalnih specifičnosti i razlika u kulturnopovijesnom razvoju.
Studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, postoji od godine 1962., a novi preddiplomski i diplomski studij arheologije na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru pokreće se zbog implementacije Bolonjske deklaracije, a temelji se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U prve tri godine osposobljavat će studente za stručni, a u sljedeće dvije i za samostalan znanstveni rad. Mjesto zapošljavanja budućih arheoloških tehničara i magistara arheologije u prvom su redu institucije javnoga sektora i državne uprave, koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstvenoprofiliranim kadrom: muzejske ustanove, znanstvenoistraživački instituti, državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, itd. Za vjerovati je da će dio kadra svoje mjesto naći i na visokim učilištima ili sveučilištima u svojstvu znanstvenih novaka.
Svrha studija je, međutim, ponuditi visokostručni kadar i privatnom sektoru, koji bi vrlo brzo mogao pokazati interes za pokretanjem privatnih agencija koje bi obavljale arheološke radove (iskapanja) ili vršile usluge konzervacije i restauracije. Novi preddiplomski i diplomski studij arheologije u prvom će redu biti utemeljen na dosadašnjim znanstvenim spoznajama s područja arheologije, ali će u nastavni proces biti uključeni i rezultati najnovijih arheoloških istraživanja. Nastavnici s Odjela za arheologiju vode ili su ravnopravno uključeni u mnoga arheološka istraživanja na području RH (Burnum, Asseria, Crno Vrilo, Podvršje, itd.), a prvi je put u planu i međunarodna aktivnost. Osim arheologije, studij će obuhvatiti i neka područja srodnih znanstvenih disciplina s područja povijesnih znanosti. Tako će pojedini kolegiji obrađivati i neke aspekte religije, mitologije, lingvistike, umjetnosti ili antropologije, doticati se tema kojima se bave potpuno nove znanstvene discipline ili one koje su tek u povojima, ili se pak baviti pitanjima zaštite, istraživanja i očuvanja cjelokupne kulturne baštine.
S obzirom na to da je prijedlog studija usklađen s uputama koje je na svojoj sjednici od 14. prosinca 2004. donio Rektorski zbor, u njemu su ispoštovana sva načela zacrtana u dokumentima EU i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: podjela studijskog programa na preddiplomski i diplomski obrazovni ciklus, jednosemestralnost predmeta, multidisciplinarnost, uvođenje ECTS bodovnog sustava, mogućnost mobilnosti studenata i profesora, promicanje međuinstitucionalne suradnje, itd. Stoga se smije kazati kako je prijedlog studija koncepcijski potpuno usporediv s programima svih uglednih inozemnih visokih učilišta ustrojenih na principima Bolonjske deklaracije, a sadržajno samo djelomice, zbog regionalnih specifičnosti i razlika u kulturnopovijesnom razvoju.
PROČELNIK ODJELA
prof. dr. sc. Brunislav Marijanović
tel.: +385 23 200 522
fax.: +385 23 200 603
ZAMJENIK PROČELNIKA
doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić
tel.: +385 23 200 578
fax.: +385 23 200 603
TAJNICA:
spec. admin. publ. Ana Surać
tel.: +385 23 200 615
fax.: +385 23 200 603
ECTS koordinator:
mr. sc. Josipa Baraka
tel.: +385 23 200 540
fax.: +385 23 200 603

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap