Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti

Pozdravna riječ pročelnice
Prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, pročelnica Odjela za knjižničarstvo
Poštovane studentice i studenti, kolege nastavnici, posjetitelji našeg mrežnog mjesta želim vam dobrodošlicu na novo mrežno mjesto Odjela. Želja nam je da pronađete korisne informacije o Odjelu i Sveučilištu, da vas uputimo na zanimljiva događanja i novosti, mogućnosti studiranja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kako na redovitom tako i na izvanrednom studiju te da vas redovito obavještavamo o znanstvenim i razvojnim projektima u koje je Odjel uključen, mogućnostima razmjene sa suradnickim ustanovama u sklopu Erasmus i CEEPUS programa i o svim ostalim zanimljivostima koje nas tim stručnjaka pažljivo odabire. Odjel je jedan od najmlađih na Sveucilistu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Osobito bih zeljela istaknuti sve veći angažman studenata koji su okupljeni u udruzi Ex libris, organiziraju skupove i/ili izlazu na domaćim i međunarodnim konferencijama i provode praksu u knjižnicama i srodnim informacijskim ustanovama. Odjel suorganizira dvije važne međunarodne konferencije: Libraries in the Digital Age (LIDA) i Arhivi, knjižnice i muzeji u okruženju globalne informacijske infrastrukture (AKM), ljetne škole (o staroj knjizi, 2009., rukopisima, 2011. i nakladništvu, 2011) i niz drugih događanja. Izdaje znanstveni časopis Libellarium, a pokrenuta je i serija publikacija vezano uz znanstveno djelovanje nastavnika i suradnika te objavu e-udžbenika.
Doprinos društvenoj zajednici
Odjel za knjižničarstvo aktivno sudjeluje u životu zajednice u kojoj djeluje. Aktivnost Odjela u zajednici provodi se kroz:
 • suradnju sa srodnim ustanovama na unaprjeđenju kulture i obrazovanja
 • članstvo u profesionalnim udrugama
 • volonterski rad
S obzirom na poslanje Odjela uspostavljena je suradnja s baštinskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Kroz studentsku praksu studenti i nastavnici surađuju na uređenju postojećih i postavljanju novih zbirki i knjižnica, upoznaju se s muzejskokm i arhivskom djelatnošću. Postignuća i rezultate prakse studenti, nastavnici i mentori iz ustanova predstavljaju na stručnim i druigm skupovima, a širu javnost obavještava se putem medija. Odjel je otvoren za sve inicijative kojima je cilj očuvanje kulturne baštine i uvođenje novih tehnologija u svakodnevan život građana. Odjel, nastavnici i studenti, promiču u široj javnosti svijest o važnosti informacijske pismenosti i informacijskim ustanovama općenito.
Odjel ima utjecaj na kvalitetu života u zajednici u mnogim oblicima, a želimo istaknuti sljedeće:
 • zaštita i očuvanje kulturne baštine u lokalnoj zajednici
 • promicanje lokalne zajednice kao poželjne kulturne destinacije u zemlji i inozemstvu
 • projekti usmjereni na unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva (na primjer: korištenje informacijske tehnologije, stjecanje vještina neophodnih za život u informacijskom društvu)
 • obogaćivanje kulturnih sadržaja Grada i okolice kroz organizaciju izložbi, koncerata i drugih kulturnih događanja.
Odjel surađuje s nevladinim udrugama u želji da život sugrađana učini što boljim i kvalitetnijim. Suradnja sa osnovnim i srednjim školama u zajednici jedna je od važnijih zadaća Odjela. Kroz razne aktivnosti kao što je praksa ili projekti (radionice i slično) nastavnici i studenti upoznaju se s radom u navedenim institucijama.
Članovi Odjela aktivno su uključeni u rad najvažnijih inozemnih i tuzemnih profesionalnih udruga kao što su ASIST, IFLA, IRA, EUCLID, HČD, HKD. Uprava Odjela sustavno će nastojati na što aktivnijem sudjelovanju svih djelatnika u profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, a osobito će poticati aktivnosti studenata u tim udrugama.
Odjel podupire osnovne volonterske vrijednosti. Studenti se potiču na sudjelovanje u volonterskim aktivnostima organiziranim na razini Sveučilišta i lokalne zajednice.
Planira se sustavno uključivati studente i diplomirane studente u projekte koji mogu polučiti ishode korisne za neposredno okruženje.  Suradnja sa srodnim ustanovama može pridonijeti unaprjeđenju kulture, obrazovanja i primjene novih tehnologija u poslovanju baštinskih/informacijskih ustanova.
Svi djelatnici Odjela odlučni su u tome da dio svoga vremena odvoje za volonterske aktivnosti, osobito na planu izrade planova i sređivanja baštinskih zbirki u samostanskim knjižnicama i arhivima, u odjelima ustanova koje nemaju stručne osobe za skrb o zbirkama i dr.
Povijesni pregled razvoja Odjela
 
Odjel za knjižničarstvo osnovan je 20. studenoga 2003. na drugoj sjednici Senata u ak. god. 2003./2004., kao peta znanstveno-nastavna jedinica u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj, pokrivši pritom jednu granu: knjižničarstvo. Uz podršku tadašnjeg rektora prof. dr. sc. Damira Magaša i prorektora prof. dr. sc. Ante Uglešića, a na osnovi razvidne potrebe za akademskom izobrazbom informacijskih stručnjaka za šire područje Dalmacije i zaleđa, Odjel se počeo razvijati na osnovi preuzetog i dorađenog programa dodiplomskog četverogodišnjeg studija Odsjeka za informacijske znanosti sa Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku s ciljem da do 2005. osmisli i predloži a do 2010. razvije vlastiti program slijedom preporuka Bolonjske i inih deklaracija na kojima se razvija visokoškolski obrazovni prostor u Hrvatskoj. Također, osječki je Odsjek za informacijske znanosti upisao 2002./2003. i 2003./2004. izvanredne studente na dislociranom studiju knjižničarstva pri Sveučilištu u Zadru, čime je otvorena mogućnost akademske izobrazbe za knjižničare na prostorima Splitsko-dalmatinske, Zadarsko, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Veliko zanimanje za ovaj studij bila je potvrda Upravi Sveučilišta u Zadru da je njezina podrška mladom studiju opravdana i društveno-korisna.
Na Odjelu je u ak. god. 2003./2004. otvoreno jedno radno mjesto na koje je u 50 postotnom angažmanu zaposleno dvoje nastavnika (jedno u znanstveno-nastavnom i jedno u suradničkom zvanju).  Nastava iz knjižničarstva za prvu i jedinu generaciju četverogodišnjeg studija prema starom, ‘predbolonjskom’ modelu, započela je uz stručnu pomoć osječkog Odsjeka i vanjskih suradnika iz Zadra,Splita i Zagreba  a intenzivno se radilo na pripremama novih programa: preddiplomskog, diplomskog (akreditirani 9. lipnja 2005.) i poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija (akreditiran 19. prosinca 2008., ministar potvrdio 5. siječnja 2009.).  U ak. god. 2004./2005. Odjelu je omogućeno zapošljavanje još dvoje nastavnika s po 50 posto radnog vremena (jedna osoba u znanstveno-nastavnom i jedna u suradničkom zvanju).  Od tada pa sve do 2009. godine Odjel je koristio pravo na raspis natječaja za razvojna radna mjesta te je uspio zaposliti u stalnom radnom odnosu još dvije osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima, jednu u suradničkom zvanju višeg predavača, pet osoba u suradničkom zvanju asistenata odnosno višeg asistenta i jednog znanstvenog novaka. Od osnutka sve do 2009. tajničke poslove za Odjel obavljala je tajnica Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, a od 2009. Odjel ima svoju tajnicu.
Ak. god. 2005./2006. upisana je prva generacija studenata na novom, jednopredmetnom  studiju iz informacijskih znanosti – knjižničarstvo, a od 2006./2007. do danas Odjel je upisao tri generacije izvanrednih studenata na jednogodišnjem diplomskom studiju, i jednu generaciju na izvanrednom dvogodišnjem diplomskom studiju knjižničarstva.
Na osnovi ugovora o suradnji Sveučilišta u Zadru sa sveučilištima iz Ljubljane, Skopja i Prištini i Instituta informacijskih znanosti iz Maribora – IZUM (potpisan na svečanosti održanoj 19. lipnja 2007.), Odjel za knjižničarstvo upisao je u ak. god. 2007./2008. prvu generaciju studenata izvanrednog diplomskog studija knjižničarstva za 51 studenta iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske (tzv. regionalni studij) na kojemu su do 2010. diplomirala 44 studenta, svečano promovirana 20. studenoga 2010. u svečanoj dvorani Sveučilišta, uz nazočnost mr. sc. Tomaža Seljaka, direktora IZUM-a, koji je osigurao financijsku podršku za izvođenje nastave na  studiju na kojemu se nastava izvodila ne samo u Zadru, već i u Ljubljani, Prištini i Ohridu/Skopju.
Razvijajući studijske programe, Odjel se zajedno sa suradničkim Odsjekom iz Osijeka prijavio na natječaj koji je raspisala Nacionalna zaklada za znanost kako bi potaknula oblikovanje i izvođenje združenih programa. Za izradu Prijedloga programa Zaklada je odobrila posebna sredstva i prihvatila predloženi plan i program združenog diplomskog studija Pisana baština u digitalnome okruženju (akreditiran 5. svibnja 2008.) koji je upisao prvu generaciju studenata u ak. god. 2008./2009.
Poslanje i vizija
 
Poslanje
Odjel za knjižničarstvo obrazuje studente u području informacijskih znanosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svrhu njihova ovladavanja kompetencijama nužnima za izgradnju i upravljanje zbirkama građe i informacija, organizaciju informacija, oblikovanje i pružanje informacijskih usluga, istraživanje i analizu informacijskih potreba, problema i fenomena, organizaciju i upravljanje informacijskim ustanovama i mrežama, sudjelovanje u obrazovnim procesima, kulturološkim projektima i znanstvenim istraživanjima, te osposobljavanja za cjeloživotno učenje. U području znanstvenog rada provodi znanstvene projekte koji utječu na razvoj teorijske misli i promjene u praksi informacijskih ustanova.
Vizija razvoja
Odjel za knjižničarstvo teži razvijenoj  međunarodnoj suradnji, suradnji s domaćim relevantnim  institucijama i organizacijama u istom i srodnim poljima i jačanju  znanstvenog rada i nastavne djelatnost kako bi postao vodeći sveučilišni odjel u polju informacijskih znanosti u ovome dijelu Europe, poglavito vezano uz razvoj teorijske misli u polju te uz programe baštine, korisničkih studija, nakladništva i primjenu tehnologija u upravljanju zbirkama, informacijskim ustanovama i mrežama.
 
Strategija Odjela za informacijske znanosti, od 2010. do 2015.

Odjel za informacijske znanosti pri Sveučilištu u Zadru osnovan je kao Odjel za knjižničarstvo 20. studenoga 2003. na drugoj sjednici Senata u ak. god. 2003./2004., kao peta znanstveno-nastavna jedinica u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj, pokrivši pritom jednu granu: knjižničarstvo. Uz podršku tadašnjeg rektora prof. dr. sc. Damira Magaša i prorektora prof. dr. sc. Ante Uglešića, a na osnovi razvidne potrebe za akademskom izobrazbom informacijskih stručnjaka za šire područje Dalmacije i zaleđa, Odjel se počeo razvijati na osnovi preuzetog i dorađenog programa dodiplomskog četverogodišnjeg studija Odsjeka za informacijske znanosti sa Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku s ciljem da do 2005. osmisli i predloži a do 2010. razvije vlastiti program slijedom preporuka Bolonjske i inih deklaracija na kojima se razvija visokoškolski obrazovni prostor u Hrvatskoj […]
STUDIRATI INFORMACIJSKE ZNANOSTI U VREMENU DIGITALNIH TEHNOLOGIJA ZAŠTO, KAKO I S KOJOM PERSPEKTIVOM ZAPOŠLJAVANJA
ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Iako osnovan tek prije pet godina, svojom vizijom i razvojnom strategijom Odjel planira izrasti u jedan od vodećih odjela na Sveučilištu u Zadru i središnju znanstveno-nastavnu jedinicu u regiji koja se usmjerava prema organizaciji i upravljanju baštinskim ustanovama i nakladništvu u okruženju mrežnih tehnologija i digitalnih dokumenata. Odjel posebno zanimaju interdisciplinarna istraživanja i suradnja sa srodnim znanstvenim poljima i granama. Znanstveno-nastavni rad na Odjelu usmjeren je prema fenomenima, izazovima i problemima informacijskoga društva, pri čemu se posebna pozornost pridaje ulozi knjižničara, arhivista, nakladnika i ostalih informacijskih stručnjaka u osiguranju dostupnosti izvora znanja i informacija, vrednovanju izvora, promicanju pismenosti, njegovanju navika kritičkog čitanja, stručnoj obradi, pohrani i zaštiti dokumenata svih vrsta te komuniciranju s korisnicima koji imaju raznolike informacijske potrebe.
Naš je cilj obrazovati stručnjake koji će znalački posredovati kvalitetne informacije, informacijske usluge i programe.
Odjel se zalaže za poštivanje etičkih načela vezanih uz slobodu mišljenja i izražavanja, prijenos znanja i informacija te prava autora.
CILJ STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI
Glavni je cilj studija informacijskih znanosti osigurati izobrazbu koja će vam omogućiti da postanete vrhunski stručnjaci u polju informacijskih znanosti te da se pripremite
 • ili za rad u baštinskim ustanovama, akademskim i školskim knjižnicama, nakladništvu i knjižarstvu
 • ili za nastavak studija na diplomskoj razini na kojoj će vam se ponuditi smjerovi Pisana baština u digitalnom okruženju, nakladništvo, arhivistika i knjižničarstvo.
Naš je cilj odazvati se rastućim potrebama hrvatskog i europskog društva za kompetentnim informacijskim stručnjacima koji će samostalno odgovarati novim, sve većim i sve složenijim izazovima društva 21. stoljeća, uključujući i skrb o pisanoj baštini, rukopisnoj, tiskanoj i elektroničkoj.
OSNOVNA OBILJEŽJA STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI:
Multi- i interdisciplinarni pristup problematici informacijskih znanosti:
-studijski programi Odjela povezuju nekoliko znanstvenih grana, polja i područja nudeći teme poput povijesti knjige, sociologije čitanja, metoda pohrane i zaštite pisanog naslijeđa, oblikovanja baza podataka, teorije klasifikacije, organizacije informacija, upravljanja informacijskim ustanovama, rada s korisnicima i ponude usluga za posebne skupine korisnika sve do suvremenog e-nakladništva, oblikovanja sadržaja za digitalne zbirke, digitalnih arhiva, itd.

Komparativan pristup problematici informacijskog društva i pisanoj baštini
–       Odjel inzistira na komparativnom pristupu: izdvojene znanstvene discipline danas se ne mogu nositi sa složenošću suvremenog društva. Stoga Odjel poziva i potiče studente različitih profila na daljnje usavršavanje na našemu diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju.
Suvremenost u nastavnom radu:
–       primjenom modernih nastavnih metoda, ozbiljnim mentorskim pristupom, organiziranjem gostujućih predavanja vodećih svjetskih informacijskih stručnjaka, poticanjem studenata na samostalan rad i inzistiranjem na odgovornosti akademske zajednice u suvremenom društvu, Odjel za informacijske znanosti nastoji ostvariti viziju modernog akademskog obrazovanja.

NA STUDIJU
Uz inovativne i suvremene studijske programe, Odjel za informacijske znanosti svojim studentima nudi niz atraktivnih sadržaja i mogućnosti dodatnog usavršavanja:
 • nastavu u suvremeno opremljenim informatičkim učionicama,
 • izbornu nastavu stranih jezika,
 • stjecanje prakse u vrsnim javnim i privatnim tvrtkama, posebice baštinskim ustanovama,
 • mogućnosti suradnje na znanstvenim projektima i projektima obnove knjižnica i arhiva uključujući i postupke digitalizacije rijetke i vrijedne građe,
 • gostovanja eminentnih stranih i domaćih znanstvenika,
 • rad na organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i mogućnosti sudjelovanja na takvim skupovima,
 • jednosemestralno studiranje na stranom sveučilištu,
 • mogućnosti sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima u organizaciji Kluba studenata Ex libris (organizacija stručnih studijskih putovanja, provođenje dobrotvornih akcija, oblikovanje i izdavanje studentskog časopisa itd
SURADNIČKE USTANOVE
Sveučilište J. J. Strossmayer u osijeku – Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Ljubljani, Slovenija – Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Sveučilište u Grazu – Institut für Informationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik
Sveučilište Rutgers – School of Communication and Information Studies
Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu (UCLA) – School of Education and Information Studies
NAKON STUDIJA – ZAPOSLENJE
Završetkom studija informacijskih znanosti studenti stječu znanja koja im omogućuju zaposlenje u nizu ustanova:
 • u visokoškolskim ustanovama,
 • na znanstvenim institutima,
 • u knjižnicama, arhivima, pismohranama i muzejima,
 • u tijelima gradske, županijske ili državne uprave,
 • u srednjim i osnovnim školama,
 • u nakladničkim tvrtkama (izdavanje novina, časopisa ili knjiga),
 • u knjižarama,
 • u tvrtkama za odnose s javnošću,
 • a vjerujemo da će neki naši studenti steći znanja i smoći hrabrosti zaploviti vodama privatnog poduzetništva…
Studentska praksa – CROSBI, HRČAK, Šestar, Tko=Tko itd.

Pozivaju se studenti koji žele odraditi praksu online, administrirajući jedan od informacijskih servisa: da se jave na mdragija@unizd.hr i jadranka.stojanovski@irb.hr.
Za obavljanje prakse neophodno je imati računalo povezano na Internet, s ažurnim antivirus programom. Studenti rade unaprijed dogovorenom dinamikom, u vrijeme koje im najbolje odgovara, tijekom prakse detaljno evidentiraju sve obavljene poslove (popis znanstvenika, radova, projekata i sl.) i satnicu, a na kraju svog angažmana izrađuju dnevnik prakse prema uputama za izradu dnevnika prakse. Dnevnik prakse potrebno je dostaviti mentorici najmanje dva tjedna prije roka za predaju.
Preporuča se da se jave studenti s osnovnim poznavanjem rada računala, vještinama pretraživanja mrežnog prostora i dobrim komunikacijskim sposobnostima. Također je kod ovakve vrste posla vrlo važna preciznost, točnost, te odgovarajuća razina informacijske pismenosti. Za CROSBI je neophodno da su studenti već položili katalogizaciju.
Tijekom obavljanja prakse studenti su obavezni jednom u dva tjedna sudjelovati u video (audio) komunikaciji putem alata za konferencijske pozive (npr. Skype) u dogovoreno vrijeme. Također su studenti obavezni svaka dva tjedna dostaviti emailom tekucu evidenciju obavljenih poslova i satnice. Za studente koji neće sudjelovati u video (audio) komunikaciji i dostavljati evidenciju smatrat će se da su odustali od obavljanja prakse. Tijekom obavljanja prakse očekuje se minimalni angažman od 5 sati tjedno.
Opis poslova:

Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI – odgovaranje na poruke pristigle na helpdesk, ispravljanje netočnih podataka (kontrola iz kataloga knjižnica, web stranica izdavača i sl.), kategorizacija radova, dodavanje poveznica na cjelovite tekstove radova, dodavanje cjelovitih tekstova radova uz bibliografske zapise…
Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj – odgovaranje na poruke pristigle na helpdesk, unos podataka za nove znanstvenike, nadopunjavanje podataka za postojeće znanstvenike, unos podataka za poznatije znanstvenike (ravnatelje, dekane, rektore i sl.). Podaci se unose uglavnom iz raspolozivih podataka u mreznom prostoru. Nakon unosa ili azuriranja postojecih podataka obavjestava se znanstvenika i salje mu se osobni login i pass, te nadzire njegova/njezina buduca (ne)aktivnost.
Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu HRČAK – komunikacija s uredništvima, kontrola ažurnosti podataka, usporedba s postojećim podacima na mrežnim stranicama časopisa, iz kataloga i sl., izrada različitih statističkih prikaza
Centar za online baze podataka – ažuriranje stranica, poveznica, podataka o bazama podataka, materijala za učenje i sl.
Repozitorij znanstvene opreme Šestar – unos podataka o znanstvenim instrumentima.
Zainteresirani studenti molim da se jave (kolegici zaduženoj za obavljanje prakse) – ime, prezime i email adresa biti će stavljeni naknadno.

Informacije od preddiplomskom studiju možete pronaći ovdje.

Studij knjižničarstva

Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama, poglavito u knjižničarstvu  i/ili nakladništvu  i  knjižarstvu,  za  upravljanje znanjem i  diobu  informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama te na akademskim ustanovama.
Očekuje  se  da  studenti  ovladaju  znanjima  koja  će  im  omogućiti  da  uoče  i  izdvoje probleme s kojima se susreću informacijske ustanove i mreže, da osmisle i provode razvojne programe, da prepoznaju vrijedne istraživačke teme, da ovladaju metodologijom postavljanja, vođenja  i  predstavljanja  rezultata  razvojno-istraživačkih  projekata  u  polju  informacijskih znanosti, te da pridonose razvoju grane odnosno polja za koje se specijaliziraju. Na ovome stupnju studenti proučavaju teoriju u znatno većem opsegu i samostalnije no što je to moguće na preddiplomskom studiju, pa se od njih očekuje da razumiju temeljne teorijske koncepte u širokom području informacijskih znanosti, načela i metodologiju upravljanja informacijskim i srodnim ustanovama, ciljeve i načela upravljanja znanjem, sociološke odrednice suvremenog informacijskog društva, prirodu interdiscpiplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja, razvoj komunikacijskih paradigmi i problematiku konvergencije disciplina unutar polja informacijskih znanosti.
Više pročitajte ovdje.

Pisana baština u digitalnom okruženju

O ovom studiju pročitajte ovdje.
O udruzi

Dana 24.7.2007. na Sveučilištu u Zadru službeno je osnovana Udruga studenata knjižničarstva “Ex libris” (Students of Librarianship Associationn “Ex libris”). Udruga neformalno djeluje već više od dvije godine tako da je registracija Udruge bila samo očekivan slijed događaja. Ex libris službeno broji 33 člana koji su uglavnom studenti knjižničarstva sa Sveučilišta u Zadru. Iako nisu članovi Udruge, nastavno osoblje Odjela za knjižničarstvo pruža punu podršku i pomoć pri samome radu Udruge. Sjedište Ex librisa je na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, a čija adresa glasi :
dr. Franje Tuđmana 24 i.
Cilj Udruge je promicanje i upoznavanje sa knjižničarstvom kroz razne aktivnosti koje Udruga organizira:
 • okupljanje studenata knjižničarstva Sveučilišta u Zadru,
 • suradnja s Odjelom za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru,
 • organiziranja skupova i seminara za članove Udruge,
 • organiziranje stručnih izleta i putovanja vezanih uz ciljeve i djelatnost Udruge sukladno Statutu i zakonu,
 • povezivanje i suradnja s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu,
 • obavlja druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu.
Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Ul. dr. F. Tuđmana 24i
HR-23000 Zadar
Telefon: 023 345 053; telefaks: 023 345 053
e-mail: knjiznicarstvo@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!