Pretraga

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru

Zadar je prastari europski sveučilišni grad: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396., u vrijeme procvata Zadra u zajedništvu s ostalim hrvatskim prostorom unutar Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, ali i građanskog rata u Hrvatskoj između kraljeva Žigmunda Luksemburškog i Ladislava Napuljskog, u vrijeme pape Bonifacija IX., zadarskog nadbiskupa metropolita Petra II. Matafara i prvoga rektora Ivana iz Drača, ovdje je pri dominikanskom samostanu osnovano sveučilište Studium generale, kasnije Universitas Jadertina, koje je djelovalo do 8. siječnja 1807. kada ga je ukinula francuska uprava! Ta je uprava 1809. osnovala tzv. Centralno učilište sa sedam fakulteta: medicina, kirurgija, geodezija, arhitektura, inžinjerstvo, teologija i pravo. Dekretom guvernera Ilirskih provincija, Henrija Bertranda, 12. prosinca 1811. ukinuto je i to, prvo moderno visoko učilište u našoj zemlji koje je podijelilo prve i jedine akademske titule dvadesetorici završenih studenata 1. rujna 1811.! Usporedno je u Zadru trajao i studij visoke teologije na crkvenom učilištu Florio, započet 1656. godine koji 1828., nakon proširenja Zadarske metropolije, postaje visoki teološki studij, Studium Theologicum, pri središnjoj Bogosloviji za Dalmaciju (1828.-1922.), te kasnije pri Nadbiskupiji, Visoka teološka školastudij medicine i farmacije u Hrvatskoj (1806.-1811.), kao dio zasnovanoga, ali nezaživjelog sveučilišta sa sedam fakulteta, i kasnije pravna akademija (1959.-1970.). Ovdje djeluju i prvi (1848.-1884.).
Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Zagrebu (od 1975. u sastavu Sveučilišta u Splitu), a 1998. osnovana je i Visoka učiteljska škola. Te dvije ustanove činile su osnovu ponovnog osnivanja Sveučilišta u Zadru 2002. godine. Godine 1992. započela je s radom i Visoka teološko-katehetska škola, danas pod patronatom Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tako se 2003. godine navršilo 607 godina susljednog trajanja visokog školstva u Zadru, od vremena osnivača: vrhovnog poglavara dominikanskog reda Raimunda de Vineisa iz Capue i izvršitelja fra Ivana iz Drača. To govori samo po sebi i stavlja ovaj grad u red najstarijih sveučilišnih gradova Europe u smislu tradicije europskoga visokog školstva i znanosti (Bologna 1188., Padova 1222., Pariz 1229., Macerata 1290., Cambridge, Barcelona i Perpignan 1303., Canterbery 1320., Prag 1347., Pavia 1361., Krakov 1364., Beč 1365., Pečuh 1367., Firenca 1378., Prag 1383., Heidelberg 1385., Köln 1388., Erfurt 1389., Zadar 1396., Salamanca 1421., Avila i Sevilla 1504., Budim 1507.; u Hrvatskoj Lepoglava 1656., Zagreb 1669.).
Od 1396. do 1553. (sa zastojem 1481.-1495. zbog osmanlijskih prodora), zadarski Studium generale je pravo sveučilište s dva fakulteta, filozofskim, osnovanim 1391., i teološkim iz 1396. godine. U razdoblju 1553.-1807. to je i povlašteno europsko sveučilište, tj. universitas privilegiata; kao i ona u Parizu, Bologni, Firenci, Milanu, Salamanci, Louvainu, Beču i sl. s pravom dodjeljivanja najviših akademskih naslova. U 411 godina rada podijeljeno je 105 doktorata, 96 magisterija i 214 lektorata filozofije i teologije.
Gotovo stoljeće i pol nakon ukidanja Sveučilišta 1807. godine, koje je bilo popraćeno pljačkom i istjerivanjem profesora, studenata i redovnika u vrijeme Napoleonova pohoda prema istoku i pretvaranjem samostana i Sveučilišta u vojarnu, započeo je s radom Filozofski fakultet u Zadru, kao dio tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj – zagrebačkog, i prva visokoškolska ustanova u zemlji izmještena iz Zagreba. Bila je to i neposredna zasluga hrvatskog pisca Miroslava Krleže uz znanje i pristanak tadašnjega državnoga vrha, i pet godina priprema. Tih godina Jerolim Čogelja, Vinko Valčić i Dinko Foretić pišu o jezgri “jadranskog” sveučilišta sa sjedištem u Zadru, koje je, međutim, ostalo samo idejom. U sastavu Zagrebačkog sveučilišta ostao je 19 godina. Od 1975. djeluje u sastavu novoosnovanoga Sveučilišta u Splitu kao najveća njegova ustanova: sveučilište u malom, i u prvim godinama njegov pozamašan dio. Brojem odsjeka, nastavnika i studenata Fakultet je donedavno bio najveće visoko učilište na hrvatskom Jadranu. U 2002. godini, 46 godina poslije početka rada 1956. godine, Filozofski fakultet u Zadru brojio je 16 odsjeka i 17 različitih studijskih grupa, 6 poslijediplomskih studija, izvanredne i dopunske studije s ukupno oko 3400 studenata (s apsolventima), 240 zaposlenika, od čega 180 nastavnika i suradnika (te još 60 vanjskih suradnika, uključujući i strane lektore). Godine 1961. osnovana je i Pedagoška akademija (1979. pripojena Filozofskom fakultetu)., a 1998. godine iz Filozofskog fakulteta u Zadru izdvojena je Visoka učiteljska škola. Osnivanjem Sveučilišta ove ustanove sa Studentskim centrom u Zadru, temeljem Zakona preustrojene su u 16 sveučilišnih odjela i 9 stručnih službi Sveučilišta. Premda u dokumentacijama predviđena, Znanstvena knjižnica u Zadru nije pridružena novom Sveučilištu.
Ulaz u zgrade Sveučilišta u Zadru na Obali kralja Petra Krešimira IV.
Sveukupno je u visokom školstvu u Zadru do 2005. godine podijeljeno oko 270 doktorata (od toga staro sveučilište 105, Filozofski fakultet 117, ostala visoka učilišta 30-ak), oko 160 magisterija (96 staro sveučilište i 70 novijeg datuma). Poslije II. svjetskog rata 13 profesora izabrano je u redove HAZU i drugih akademija. Poslije osnivanja Filozofskog fakulteta u Zadru akademicima su postali nekadašnji i sadašnji djelatnici: Žarko Muljačić, Franjo Švelec, Miroslav Kravar, Anica Nazor, Luko Paljetak, Ivo Petricioli, Dalibor Brozović, Stjepan Antoljak, Mate Suić, Jevto Milović, Branimir Glavičić, Nikica Kolumbić, Nenad Cambi). Zadar je dao i veći broj starijih svjetski poznatih znanstvenika i akademika (Federik Grisogono, Šimun Stratico, rektor Sveučilišta u Padovi u nekoliko mandata, akademik Ivan Berčić 1867., akademik Spiridon Brusina 1874. i dr.).
U suvremenim uvjetima prelaska na novi sustav temeljem Bolonjske deklaracije, uspješno je obavljen preustroj bivših studijskih programa na svih 20 odjela Sveučilišta u Zadru, u skladu s europskim tendencijama u sustavu preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Provedba je odobrena za 67 prediplomskih i diplomskih programa. Na novoosnovanim odjelima započeli su novi studiji brodostrojarstva i nautike, knjižničarstva, menadžmenta, te etnologije i socijalnokulturne antropologije, a pojedini odjeli ponudili su nove preddiplomske i diplomske programe, te uz dvopredmetne i jednopredmetne studije. U 2005. godini na 6 promocija promovirano je 515 studenata. Upisano je 3908 studenata, od toga na prvu godinu 1535, tj. 20% više nego u prethodnoj godini; 340 poslijediplomanata, te 71 DPPO i UHRZ, ukupno 4300 studenata. Stipendije MZOŠ dobilo je 485 studenata, a znatan broj studenata raspolaže stipendijama županija, gradova, općina i pojedinih ustanova i tvrtki. Prosječna ocjena diplomiranih iznosila je 3,48, prosjek upisanih ocjena od ukupno 10422 ispita je 3,46. Spolna struktura upisanih na prvu godinu studija je nešto uravnoteženija, 2004.-05 bila je 21% studenata prema 79% studentica, a 2005.-06. 31% studenata prema 69% studentica. Zanimanje za upis u prvu godinu: broj pristupnika 2515, primljeno 1535. Prosječno trajanje studija 6,061 (5,95) godina, prosječna ocjena diplomiranih 3,61 (3,58), magistriralo je 6 magistranada, doktorirala su 4 doktoranda. Jedan profesor dobio je status emeritusa.
Ukupan broj zaposlenika na dan 31. 12. 2004. bio je 294, a 31. 12. 2005., 325, od toga 170 nastavnici, 95 nenastavno osoblje, 55 znanstvenih novaka i 5 strana lektora. Pojačane su kadrovski informatička služba, računovodstvo, Centar za studentski standard. Odobreno je novih 29 novih suradničkih i znanstveno-nastavničkih radnih mjesta.
Sveučilište u Zadru ima ukupno 20 sveučilišnih odjela. To su: Odjel za arheologiju, 2. Odjel za engleski jezik i književnost, 3. Odjel za filozofiju, 4. Odjel za francuski jezik i književnost, 5. Odjel za geografiju, 6. Odjel za informatologiju i komunikologiju, 7. Odjel za klasičku filologiju (2 studija), 8. Odjel za kroatistiku i slavistiku (s Odsjekom za hrvatski jezik i književnost i Odsjekom za ruski jezik i književnost), 9. Odjel za njemački jezik i književnost, 10. Odjel za pedagogiju, 11. Odjel za povijest, 12. Odjel za povijest umjetnosti, 13.  Odjel za psihologiju, 14. Odjel za sociologiju, 15. Odjel za talijanski jezik i književnost, 16. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 17. Odjel pomorstva i prometa, 18. Odjel za  knjižničarstvo, 19. Odjel za ekonomiju, 20. Odjel za etnologiju i socijalnokulturnu antropologiju.
Na Sveučilištu djeluje 6 dosadašnjih poslijediplomskih studija kao i novi međunarodni doktorski studij Europski studiji, jezici i kulture u dodiru gdje je Sveučilište uključeno u Tempus program kao koordinator:
Poslijediplomski znanstveni studiji Povijest hrvatskog pomorstva, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora povijesnih znanosti (polje: Povijest);
Poslijediplomski znanstveni studiji Arheologija istočnog Jadrana, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora humanističkih znanosti (polje: Arheologija);
Poslijediplomski (magistarski i doktorski) znanstveni studij Književnosti (polje: Znanosti o književnosti);
Poslijediplomski studij Lingvistike, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora humanističkih znanosti (polje: Lingvistika);
Poslijediplomski studiji Kultura i turizam (polje: Informacijske znanosti);
Poslijediplomski znanstveni studiji Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora prirodnih znanosti (polje: Geoznanosti);
Započele su radnje na ustrojavanju novih doktorskih studija, 4 na Sveučilištu i 2 u suradnji sa drugim sveučilištima (Rijeka, Dubrovnik, Split) i institutima.
Sveučilište u Zadru koristi ukupne unutarnje korisne površine od oko 18.000 m2, a izvan funkcije je oko 2500 m2 staroga studentskog doma, koji treba što prije urediti u zgradu za sveučilišne sadržaje. Teži se proširiti Sveučilište novim odjelima i studijima u prostoru neke od bivših vojarni “Franka Lisice” ili “Stjepana Radića”, odnosno u prostoru hotela “Iž” (studentski dom), a također, predviđa se povrat preostalog prostora u zgradi Rektorata, otvaranje studentskog zdravstvenog punkta s općom i zubnom ambulantom, te rješavanje prostora studentskog kluba. Predavaonički prostor po studentu iznosi oko 2 m2 (međunarodni akademski standard 2,5 m2 po studentu); radni prostor po zaposleniku oko 7 m2 (međunarodni akademski standard 10 m2 po zaposleniku).
Sveučilište surađuje na još tri Tempus (zajednička europska) projekta, te na tri Tempusa iz domene strukturnih i komplementarnih mjera, kao i na 3 međunarodna programa prekogranične suradnje u okviru programa Interreg IIIA. Djeluje i Centar za jadranska onomastička istraživanja. Odvijaju se i dalje pripreme oko osnivanja Hegel i Platon istraživačkih centara i Centra za maritimni krš.
I dalje se obavljaju radnje u okviru primjene novog načina studiranja u skladu sa zakonskim odredbama i Bolonjskom deklaracijom. Novoosnovani uredi za međunarodne odnose, za promicanje kvalitete rada na sveučilištu, za primjenu ECTS, koji premda tek na početku, u suradnji s ostalim sveučilištima nastoje naći najbolje putove razvoja u budućnosti.
Sveučilište u Zadru sudjeluje u radu u međunarodnih sveučilišnih integracija: Europske zajednice sveučilišta (EUA), Podunavske rektorske konferencije (DRC), Zajednice sveučilišta zemalja Jadrana i Jonskog mora (UniAdrion), Rektorske konferencije zemalja Alpe-Jadran, potpisnik je Magne Charte Universitatum,  a primljeno je i u Svjetsku organizaciju sveučilišta (IUA). Uz postojeće ugovore, Sveučilište je potpisalo konačne ili prethodne ugovore s nekoliko domaćih i inozemnih sveučilišta i instituta. Razgovara se o daljnjim mogućim vidovima suradnje sa sveučilištima u Zagrebu, Dubrovniku, Grazu, Udinama, Ljubljani i Kopru, znanstvenim institutima “R. Bošković”, “Institutom za arheologiju”, “Institutom za jezikoslovlje HAZU” i dr. Predstavnici Sveučilišta aktivno djeluju u radu Rektorskog zbora te različitih povjerenstava, vezanih za nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti. Sveučilište često posjećuju mnogi uglednici svjetovne, akademske, crkvene i druge javnosti: pojedini predstavnici svjetovnih, crkvenih, vojnih vlasti, veleposlanici raznih zemalja predstavnici različitih domaćih i inozemnih ustanova, te predstavnici akademske zajednice iz mnogih krajeva svijeta.
U suradnji s CarNetom unapređuju se tehničke mogućnosti i povezivanje Sveučilišta u Zadru na postojeće sustave. Provodi se stalna oprema računalnom i drugom opremom, inventarom, namještajem i pomagalima sveučilišnih odjela i službi. Program za umrežavanje svih službi i ureda Sveučilišta upravo je u fazi implementiranja, te su računovodstvena i druge službe prešli na rad u novom programu u svrhu poboljšanja njihove učinkovitosti i preglednosti, posebice u vezi odgovarajućih informacija korisnicima projekata, odjelima i dr. 
U znanstvenom pogledu, djeluje 47 znanstvenih projekata Sveučilišta iz ciklusa MZOŠ koji se gasi u svibnju 2006. Ukupno je predano na natječaj Ministarstva novih 65 projekata i 8 programa. Održava se veći broj znanstvenih skupova i radionica, priređuje videokonferencijsko praćenje različitih predavanja i skupova. Potaknuta je nova izdavačka djelatnost. Objavljeno je nekoliko knjiga, udžbenika i skripti, te brojni novi radovi nastavnika i suradnika u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. Na Sveučilištu se objavljuju znanstveni časopisi Geoadria, Acta Jadertina, Croatica et Slavica Iadertina, Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece), zbornici sa znanstvenih i stručnih skupova, kao i pregledi djelovanja Sveučilišta, odnosno svesci Godišnjaka Sveučilišta u Zadru za pojedine akademske godine.
Pojedini nastavnici nagrađivani su stručnim i znanstvenim nagradama kao i nagradama gradova i drugih ustanova. Studenti su također dobitnici vrijednih nagrada strukovnih udruga, sportskih natjecanja, rektorove nagrade, te korisnici stipendija brojnih županija, gradova, općina, zaklada, ustanova, tvrtki i sl. 
Aktivnosti studenata rezultiraju objavljivanjem studentskih glasila, športskih, kulturnih i drugih priredbi. Pitanja studentskog standarda u još teškim materijalnim uvjetima ukazuju na neriješene probleme, posebice u ishrani i smještaju, što se nastoji svim snagama riješiti. Sveučilište je višekratno zatražilo od Vlade, Ministarstava i nadležnog državnog Ureda prijenos prava nad Hotelom “Iž” i prostorom bivše vojarne “Franka Lisice”, odnosno rješavanje pitanja standarda i prostornog definiranja razvoja, u svrhu poboljšavanja konkurentnosti i boljeg statusa studenata.
Sveučilište podržava studente u svim kreativnim aktivnostima, u težnji bitnog poboljšanja uvjeta stanovanja, prehrane, rekreacije i drugih potreba. Studentske udruge i Studentski Zbor su se angažirali na više kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih aktivnosti. Održava se tradicionalno Međunarodna utrka sveučilišnih osmeraca uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Zajedno sa studentima nastoji se iznaći rješenja za ponovno otvaranje studentskog kluba i omogućavanje svestranijeg korištenja suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. Od velikog su značenja unutarnja samoevaluacija, odnosno studentska evaluacije, mentorstvo i mobilnost u skladu s intencijama Bolonjske reforme, na čemu se tek postižu prvi rezultati. 
Sveučilište u Zadru blisko surađuje na različite načine sa svim hrvatskim sveučilištima (u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Dubrovniku), kao i s inozemnim (Mostar, Maribor, Teramo, Padova, Udine, München, Beč, Graz, Antwerpen, Helsinki, Pečuh, Ljubljana, Primorska-Kopar, Rzeszow, Punta Arenas, Edinburgh, Trst, Prag, Debrecen, Cambrigde, Leuven, Szeged, Sorbonne, Lyon itd.).        
Suradnja se odnosi na Tempus projekte (u aplikaciji je 2006. još 7-8 projekata), sudjelovanja na međunarodnim skupovima, angažiranja ili razmjene profesora i sl. Znatan broj zadarskih profesora sudjeluje u nastavi na Sveučilištima u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Mostaru, Bihaću i Osijeku, te na pojedinim veleučilištima, samostalnim visokim školama i sl., a također iz pojedinih središta gostuju nastavnici i na našem Sveučilištu. Postupno jača razmjena nastavnika i asistenata i na međunarodnoj razini.
Predviđa se i dalje postupno stvaranje mogućnosti pokretanja novih studija, što će ovisiti o programskim, kadrovskim i materijalnim, posebice prostornim mogućnostima. Predviđa se novi studij mehatronike-robotike.
Planovi za budućnost bitno ovise o materijalnim mogućnostima: završetak uređenja potkrovlja i uvođenje liftova te rampi za osobe s tjelesnim nedostacima, u zgradama na Obali kralja Krešimira IV. Na temelju projektne dokumentacije, proveden je natječaj za obnovu i započelo je uređenje zgrade Sveučilišta u ul. P. Svačića. Sveučilište 2006. godine ukupno dobiva oko 2800 m2 novog opremljenog radnog prostora.
Ukupna vrijednost proračunskih sredstava za Sveučilište u Zadru 2006. u odnosu na realizirana 2005. povećana je za oko 15%, uglavnom zbog odobrenih kapitalnih investicija i dijela plaća. Od Zadarske županije dobivena je novčana pomoć, a Zadarska županija pokrenula je i inicijativu za prenošenje bivše zgrade Tehničke škole i Industrijsko obrtničke škole na Sveučilište u Zadru što podržava i Grad Zadar. Tamo se predviđaju smjestiti i pojedini odgovarajući studiji,  interuniverzitetski i međunarodni programi, kao i, ukoliko je potrebno i fondovi Sveučilišne knjižnice, studij knjižničarstva.
Nastavljeni su razgovori s Tankerskom plovidbom d. d. o skorom ustupanju daljnjeg neophodnog prostora u zgradi Rektorata za razne službe i urede Sveučilišta u Zadru, a više puta je javno očitovano opredjeljenje Grada Zadra oko ustupanja prostora DHM-a nakon njegove selidbe u novi prostor. Nastoji se iznaći rješenje izrade idejnog detaljnog urbanističkog plana za zonu Novog kampusa preko međunarodnog natječaja, kroz projekt “Matra”, uz potrebu jasnog definiranja prostora nekadašnje vojarne “F. Lisice” kroz prostorno-planske dokumente Grada, kao zone budućih sveučilišnih sadržaja.
U skladu s mogućnostima, Sveučilište je maksimalno otvoreno za brojna javna i društvena događanja, koja su u suradnji ili samostalno pripremili domaći i strani sudionici. U prostorima Sveučilišta koje je bilo i ostalo otvoreno za javnost, održava se godišnje i preko 120 međunarodnih, domaćih, znanstvenih, stručnih i drugih javnih skupova, predstavljanja, promocija, svečanih manifestacija, koncerata, nastupa, tribina i sl.
U skladu sa Statutom, od postojećeg knjižnog fonda, Sveučilište je ustrojilo Sveučilišnu knjižnicu kao samostalnu jedinicu te je nastavljena oprema računalima knjižnice i područnih knjižnica. Donesena je odluka Senata o pokretanju postupka za izgradnju nove Sveučilišne knjižnice.

Misija

Ostvarenje misije tj. svrhe, uloge i važnosti Sveučilišta u Zadru u sklopu suvremenog hrvatskog visokog školstva uključuje:
1.1 Svrha i uloga Sveučilišta u Zadru
 • U skladu sa Zakonom definiranom djelatnosti, svrha Sveučilišta je prenošenje znanja, sposobnosti i vještina, postizanje znanstvenih rezultata kroz znanstveno-istraživački rad, nastavno, znanstveno i opće kulturološko izdavaštvo i dr., a u interesu regionalnog razvoja, kao i razvoja u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Sveučilište ostvaruje tu misiju, odnosno prioritetne zadatke i ciljeve kroz:
 • ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija
 • ustrojavanje i izvođenje stručnih preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, u skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje,
 • ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, za zainteresirane unutar i izvan ustanove,
 • obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada uz uvjete utvrđene posebnim propisima,
 • izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada,
 • izradu stručnih mišljenja, studija i vještačenja.
 • obavljanje drugih djelatnosti koje služe obavljanju osnovnih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti. 
Sveučilište u Zadru, kao sastavni dio akademske zajednice Republike Hrvatske traži svoje odgovarajuće mjesto u novonastaloj mreži sveučilišta Europe.
Bitan prioritet djelovanja Sveučilišta u Zadru je otvorenost za sve oblike regionalne, nacionalne i međunarodne suradnje i udruživanja kako bi se tim putem što prije uključilo u integracijske procese, osobito one europske, koji temeljem Bolonjske i Sorbonske deklaracije, kao i prirodom suvremenih komunikacijskih tehnologija već čine “jedinstveni prostor na području obrazovanja, osobito visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja te stvaranja međunarodne akademske zajednice.”
Isto tako, kao mlado sveučilište u Hrvatskoj (premda tradicijom i povijesno najstarije), kao svoj prioritet ističe ne samo regionalnu, nacionalnu i međunarodnu međusveučilišnu suradnju sa svim srodnim sveučilištima i institutima, nego i razvijanje mehanizama i metoda kojima će se omogućiti lakše uspostavljanje te suradnje, prije svega prihvaćenim europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) kojim se omogućava brži i jednostavniji protok ljudi i znanja na sveučilišnim dodiplomskim i poslijediplomskim studijima te znanstveno-istraživačkim projektima.
U skladu s navedenim, Sveučilište u Zadru razvijati će se kao sveučilište općeg tipa s naglaskom na humanističke i društvene znanosti, a postupno će se jačati i razvijati prirodne, tehničke znanosti i druge znanosti.
1.2. Sveučilište u Zadru u sklopu suvremenih hrvatskih sveučilišta
Sveučilište u Zadru jedno je od 6 postojećih hrvatskih sveučilišta. Ima oko 4% zaposlenih nastavnika u zvanjima u Hrvatskoj, oko 3% ukupno zaposlenih, oko 3,5% svih studenata u zemlji. Podjeljuje oko 3,8% doktorata (Rijeka, 4,0%, Split 2,8%, Osijek 2,6%, Zagreb 86,8%).
Sveučilište u Zadru predložilo je 2005. godine 65 studijskih sveučilišnih, preddiplomskih i diplomskih programa, što je oko 7% predloženih programa u zemlji.
Sveučilište zasad raspolaže s oko 19.000 m2 radnog prostora.
Što se tiče studentskog smještaja, Sveučilište raspolaže s 207 kreveta u Studentskom domu,a  u mogućnosti je koristiti i dio srednjoškolskog doma u Zadru.
Sveučilište u Zadru baštini uglavnom tradiciju humanističkih i društvenih znanosti, premda je i prije došlo do otvaranja pojedinih drugih studija, svojedobno početkom 19. st. (npr. medicina, farmacija), i u posljednje vrijeme (prirodne: geografija:, tehničke: pomorstvo).
Prioriteti: daljnji razvoj i širenje humanističkih i društvenih studija prioritet je daljnjeg razvoja Sveučilišta, kako bi zadržalo jednu od vodećih uloga na tom planu u zemlji, posebno imajući u vidu činjenica da su se upravo mnogi humanistički i društveni studiji otvorili u više drugih središta (Rijeka, Pula, Osijek, Split). Suvremene potrebe regionalnog razvoja potiču i razvoj i otvaranje i drugih studija (prirodnih, tehničkih i drugih) koji proizlaze iz regionalnog i nacionalnog razvoja, te elaboracije o osnivanju Sveučilišta u Zadru. Također i međunarodne okolnosti u okviru različitih programa razvoja visokog školstva i znanosti koje proizlaze iz suvremenih potreba razvoja potiču osnivanje novih studija i realizaciju novih programa.
Stoga Sveučilište u Zadru, nastojeći definirati svoje mjesto među hrvatskim sveučilištima, unatoč poteškoćama, nastoji proširiti djelatnost postojećih humanističkih, društvenih i prirodnih odjela, zadržati one za koje se u ovom času ne prepoznaje veći interes, unatoč stvarnim potrebama, ali i uvesti nove kada se za to ukažu kadrovske, prostorne i materijalne mogućnosti.
Također, Sveučilište nastoji pratiti i podržati sve one društvene inicijative regionalnog i nacionalnog prostora, kao i međunarodne inicijative, koje imaju potrebu i sadrže koncept otvaranja novih studija u Zadru i pripadajućoj regiji, a pružaju mogućnosti kadrovske, prostorne i materijalne podrške.

Sve o upisima na Sveučilište protekle godine možete pročitat ovdje.

Studiji

Sveučilište u Zadru nudi širok izbor studijskih programa na svim razinama, preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj.
Prije reforme visokog obrazovanja, čija je primjena počela u akademskoj godini 2005./2006., studijski programi na Sveučilištu u Zadru bili su dodiplomski, četverogodišnji programi (s izuzetkom dvogodišnjeg studija za odgojitelje predškolske djece), jednopredmetni ili dvopredmetni.
Posljednja generacija studenata koji studiraju prema staroj strukturi studija upisana je u akademskoj godini 2004./2005.
U istoj godini započelo je restrukturiranje studijskih programa prema načelima Bolonjskog procesa i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koje je, među ostalim, uključilo prihvaćanje jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja: preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (specijalističkog i doktorskog) te uvođenje ECTS bodovnog sustava Predloženi studijski programi Sveučilišta u Zadru prošli su proces evaluacije Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i u lipnju 2005. dobili dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Od akademske godine 2005./2006. Sveučilište počinje sa izvođenjem 1. godine 30 reformiranih preddiplomskih studija, i nastavlja s izvođenjem 2. godine 20 dodiplomskih studija.
Od akademske godine 2008./2009. će započeti izvođenje 35 reformiranih diplomskih studija.
Poslijediplomski studiji su u procesu restrukturiranja sukladno načelima Bolonjskog procesa. 
 

Odjeli

Sveučilište u Zadru ustrojava se sa sveučilišnim odjelima, stručnim odjelima i drugim ustrojbenim jedinicama u svom sastavu.

Sveučilište u svom sastavu ima 24 (dvadeset i četiri) odjela i to:
Odjel za anglistiku
Odjel za arheologiju
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Odjel za ekonomiju
Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
Odjel za filozofiju
Odjel za francuske i iberoromanske studije
 • Odsjek za francuski jezik i književnost
 • Odsjek za iberoromanske studije
Odjel za geografiju
Odjel za germanistiku
Odjel za informacijske znanosti
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
 • Odsjek za razrednu nastavu
 • Odsjek za predškolski odgoj
Odjel za klasičnu filologiju
Odjel za kroatistiku i slavistiku
 • Odsjek za hrvatski jezik i književnost
 • Odsjek za ruski jezik i književnost
Odjel za lingvistiku
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Odjel za pedagogiju
Odjel za povijest
Odjel za povijest umjetnosti
Pomorski odjel
Odjel za psihologiju
Odjel za sociologiju
Odjel za talijanistiku
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Odjel za zdravstvene studije
Članstvo u međunarodnim udrugama
Sveučilište u Zadru član je sljedećih međunarodnih udruga: 
 • EUA – European University Association (Europska udruga sveučilišta) od 4. srpnja 2003;
 • DRC – Danube Rectors´ Conference (Rektorski zbor podunavskih zemalja) od 27. rujna 2003;
 • UniAdriona (virtualno sveučilište zemalja Jadransko-Jonskog bazena) od 12. prosinca 2003;  
 • Rektorskog zbora Radne zajednice Alpe-Jadran od 7. svibnja 2004;
 • Od 18. rujna 2004. Sveučilište u Zadru je potpisnik deklaracije MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM;
 • IUC Dubrovnik (Inter University Centre Dubrovnik).
Mobilnost studenata
Studenti Sveučilišta u Zadru mogu ostvariti mobilnost putem različitih programa mobilnosti kao što su Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS i ostali programi mobilnosti ili temeljem bilateralnih ugovora o suradnji Sveučilišta u Zadru s inozemnim visokim učilištima.
Provedba mobilnosti i priznavanje studijskog perioda provedenog u inozemstvu određeni su Pravilnikom o mobilnosti Sveučilišta u Zadru koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Studenti zainteresirani za dodatne informacije o mobilnosti slobodno se mogu obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta.
Obrasce za mobilnost studenata možete pronaći ovdje.

O Erasmusu

Program Erasmus dio je Programa cjeloživotnog učenja Europske unije (Lifelong Learning Programme – LLP) koji se odnosi na visokoškolsko obrazovanje, a njegov najvažniji cilj je mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.
Za implementaciju Programa cjeloživotnog učenja na razini Europske unije zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), dok je u Hrvatskoj za nju nadležna Agencija za mobilnost i programe EU – AMPEU.
Svaka institucija koja želi sudjelovati u programu mora imati Erasmus sveučilišnu povelju koja omogućava mobilnost studenata i djelatnika kao i sudjelovanje u drugim projektima u okviru ovog programa. Sveučilište u Zadru dobilo je Erasmus sveučilišnu povelju  u prosincu 2009. godine i to temeljem Izjave o smjernicama za Erasmus (EPS – Erasmus Policy Statement) čime je Sveučilištu u Zadru omogućeno sudjelovanja u ovom projektu od akademske godine 2010./2011.  
1. Studenti
Erasmus omogućuje studentima da provedu studijski period u inozemstvu u svrhu:
 • studijskog bravka,
 • stručne prakse,
 • kombiniranog studijskog boravka i stručne prakse,
 • intezivnog tečaja jezika (kao priprema za stručnu praksu ili studijski boravak).
Boravak u inozemstvu u svrhu studiranja ne može biti kraći od 3 mjeseca niti dulji od 12 mjeseci i moguć je samo na institucijama s kojima Sveučilište u Zadru ima potpisan institucionalni Erasmus bilateralni ugovor o razmjeni studenata.
Stručna praksa može trajati od 3 do 12 mjeseci i moguća je u tvrtkama i drugim organizacijama u državama članicama EU-a. Stručnu praksu u okviru programa Erasmus nije moguće obavljati u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU-a ili u diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu. Ponude za stručnu praksu koje je zaprimilo Sveučilište u Zadru možete pogledati ovdje.
Studenti koji su odabrani za mobilnost u okviru Erasmus programa mogu se prijaviti na natječaj za intezivne tečajeve stranih jezika (osim engleskog, njemačkog, francuskog i standardnog španjolskog). Za prijave na intezivne tečajeve stranih jezika potrebno se javiti Erasmus koordinatoru Sveučilišta u Zadru.
U programu Erasmus za akademsku godinu 2012./2013. mogu sudjelovati svi studenti Sveučilišta u Zadru koji su u trenutku realizacije mobilnosti upisani u drugu ili više studijske godine, a u svrhu studijskog boravka u sklopu redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija.
Za prijavu je potrebno odabrati inozemno sveučilište s kojim Sveučilište u Zadru ima potpisan institucionalni Erasmus bilateralni ugovor (ili inozemnu organizaciju u kojoj je moguće obavljati studentsku praksu), informirati se o studijskim programima te se prijaviti na natječaj.
Natječaj se raspisuje jednom godišnje: početkom ljetnog semestra za mobilnost u zimskom i ljetnom semestru iduće akademske godine.
Nakon objave rezultata natječaja slijedi prijava na inozemno visoko učilište, sastavljanje Ugovora o studiranju/stručnoj praksi, dodjela financijske potpore koja je za ak. god. 2012./2013. iznosila od 400 do 450 eura mjesečno, sklapanje police zdravstvenog osiguranja, prijava za studentsku vizu te organizacija puta i smještaja.
2. Djelatnici (nastavnici i nenastavno osoblje)
Erasmus omogućuje razmjenu djelatnika u redovnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zadru i to u svrhu održavanja nastave ili u svrhu stručnog usavršavanja.
Nastavnik koji odlazi na inozemnu visokoškolsku ustanovu u svrhu održavanja nastave obvezan je održati najmanje 5 sati nastave, a dužina boravka u inozemnoj visokoškolskoj ustanovi iznosi najmanje 1 dan ili najviše 6 tjedana, ovisno o broju održanih sati. Dužina stručnog usavršavanja iznosi najmanje 5 dana, a najviše 6 tjedana.
Natječaj za mobilnost djelatnika u okviru programa Erasmus raspisuje se jednom godišnje: početkom ljetnog semestra za mobilnost u zimskom i ljetnom semestru iduće akademske godine.
U okviru Erasmus programa nastavno osoblje Sveučilišta u Zadru može se prijaviti na Erasmus pripremne posjete koji uključuju aktivnosti vezane za uspostavljanje kontakata s budućim partnerskim ustanovama. Mogu trajati od jednog do pet dana (uključujući dane provedene na putu), a financijska potpora za pripremne posjete pokriva putne troškove, životne troškove (u visini dnevnica koje je odredila Europska komisija) te kotizaciju (u slučaju da se radi o kontakt seminarima). U 2012. godini postoji pet rokova za prijavu:
1. rok: 10. 02. 2012. za aktivnosti koje počinju od 23. ožujka 2012.
2. rok: 08. 06. 2012. za aktivnosti koje počinju od 20. srpnja 2012.
3. rok: 14. 09. 2012. za aktivnosti koje počinju od 26. listopada 2012.
4. rok: 09. 11. 2012. za aktivnosti koje počinju od 21. prosinca 2012., a završavaju do 30. travnja 2013.
Za podrobnije obavijesti o postupku prijave obratite se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru.
Više informacija o Erasmus programu možete pronaći ovdje.

Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus provodi se kroz tri aktivnosti: 
 • Aktivnost 1 za združene diplomske i doktorske studije te stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima,
 • Aktivnost 2 za partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama uključenim u program),
 • Aktivnost 3 za promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.
Studenti Sveučilišta u Zadru mogu se prijaviti na diplomske i doktorske studije preko Aktivnosti 1 Erasmus Mundusa, a više informacija o prijavi možete pročitati na mrežnoj stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EACEA.
 
Stipendije pokrivaju troškove života (od 1.000,00 do 2.500,00 € mjesečno), putne troškove, osiguranje te upisninu na inozemno visoko učilište.
 
Više informacija o programu možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EACEA.

CEEPUS program

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) program je akademske mobilnosti studenata i nastavnog osoblja srednje i istočne Europe. Zemlje uključene u program su Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. Posebitost ovog programa je u tome da svaka zemlja domaćin plaća troškove svoje kvote razmjene, a to znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Stipendije uključuju troškove smještaja, prehrane i određeni novčani iznos (informacije o visini stipendija za pojedine države možete pogledati ovdje) dok putne troškove pokriva Nacionalni ured za CEEPUS pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (povratna karta II klase željezničkog prijevoza).
Program se odvija putem CEEPUS mreža koje osnivaju srodni fakulteti ili sveučilišni odjeli. Odjeli Sveučilišta u Zadru trenutno sudjeluju u tri CEEPUS mreže:
 • Education Without Frontiers – Odjel za informacijske znanosti
 • ARHEOPED 2 – Odjel za arheologiju
 • GEOREGNET – Odjel za geografiju
U slučaju da nisu iskorištene sve stipendije u okviru CEEPUS mreža, studentima i nastavnicima, bez obzira na kojem odjelu studiraju ili rade, otvara se mogućnost za mobilnost putem tzv. CEEPUS freemover stipendije. U okviru freemover stipendije moguće je boraviti na bilo kojem sveučilištu u zemljama uključenim u CEEPUS program tijekom ljetnog semestra. Natječaj za freemover stipendije obično se objavljuje u studenome, a prijave se vrše on-line na mrežnoj stranici www.ceepus.info.
Više informacija o CEEPUS programu možete pronaći na mrežnim stranicama CEEPUS-a, u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta te na mrežnim stranicama Nacionalnog ureda za CEEPUS.                  
FULBRIGHT PROGRAM STIPENDIRANJA VLADE SAD-A
U okviru Fulbright programa nude se stipendije za znanstvena istraživanja te studije u SAD-u na svim razinama studija te u različitim znanstvenim područjima. Natječaj se raspisuje svake godine i dostupan je na stranicama Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta RH te Američkog Veleposlanstva u RH.
Za više informacija možete se obratite kontakt osobi u Američkom Veleposlanstvu, gospođi Saši Brlek na broj telefona 385(0)1 661-2200 ili na adresu elektronske pošte adresu brleks@state.gov

OSTALI PROGRAMI U OKVIRU PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA EU
Comenius program omogućuje stručnu praksu na stranim ustanovama (vrtići, osnovne i srednje škole) u cilju unapređenja nastavnih vještina i usavršavanja stranih jezika. Korisnici programa su studenti nastavnog usmjerenja ili nastavnici bez radnog iskustva. Mobilnost može trajati od 13 do 45 tjedana. Više informacija možete pronaći ovdje.
Grundtvig program omogućuje stručnu praksu na stranoj ustanovi u cilju unapređenja nastavnih vještina i usavršavanja stranih jezika. Korisnici programa su studenti andragoškog usmjerenja, a mobilnost može trajati od 12 do 45 tjedana. Više informacija možete pronaći ovdje.
Leonardo da Vinci je program namjenjen stručnom usavršavanju u EU kroz sudjelovanje u mobilnosti i u europskim obrazovnim projektima. U program mogu biti uključenje dvije skupine korisnika: VETPRO (Professionals in Vocational Education and Training): nastavnici, obučavatelji, voditelji kadrovskih službi u poduzećima te PLM (People in the Labour Market): zaposleni, nezaposleni ili nedavno diplomirani. Više informacija možete pronaći ovdje.
Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića bb 
HR-23 000 ZADAR
Telefon: 023 200 555 
Fax: 023 316 882 
Email: info@unizd.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!