Pretraga

Privatna sveučilišta Zagreb

Sveučilište Libertas

O nama:

Kratki opis povijesti i vizije fakulteta

Visoka poslovna škola Libertas je privatno visoko učilište koje, sukladno Bolonjskoj deklaraciji i zakonskim propisima Republike Hrvatske provodi stručne studije po modelu «3 + 2». Prva generacija studenata upisana je 2003. godine na prvi preddiplomski studij Poslovne ekonomije. Godinama razvijajući partnerske odnose s gospodarstvom i studentima, Libertas danas broji preko 1500 aktivnih studenata. Kroz godine rada uz stručni studij Poslovne ekonomije, otvorena su još dva smjera Turistički i hotelski menadžment te Menadžment športa te se tim činom odgovorilo na aktualne zahtjeve samog tržišta.

Aktualnost ponuđenih studijskih programa i specijalistički diplomskih studija potvrđena je kroz izravnu zainteresiranost gospodarskih subjekata za školovanje vlastitih zaposlenika, ali i zapošljavanja ponajboljih studenata. Uz specijalističke stručne studije Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine te Menadžment financija, osiguranja i bankarstva, u 2012. godini otvoren je i smjer Turistički i hotelski menadžment.

Vizija

Mi sagledavamo društvo kao prostor u kojem je kontinuirano i kvalitetno obrazovanje važna sastavnica općeg napretka. Želimo trajno sudjelovati u procesima razvoja ekonomske misli i znanosti, poticati razvoj poslovanja i upravljanja te stalno unapređivati kvalitetu obrazovanja novih naraštaja naših studenata. Vodeća uloga u prostoru svih studija poslovanja i menadžerskih vještina smisao je naših napora, naših ulaganja i naše organizacije.

U cilju održavanja izvrsnosti pravovremeno ćemo pronalaziti nove modele primjenjivosti vještina poslovanja, upravljanja i organizacije, kako u području ekonomije tako i u područjima financija, spor¬ta i korporativne sigurnosti. Naš cilj je biti prvi, biti najbolji, postati drugo ime za uspjeh u područjima poslovnih znanja i vještina upravljanja.

A) POLOŽENA DRŽAVNA MATURA

Učenici koji u školskoj godini 2012/2013. pohađaju završne razrede gimnazijskih, strukovnih ili umjetničkih programa obrazovanja i polažu ispite državne mature ili su prije 2013. godine završili srednje obrazovanje i položili ispite državne mature upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Elementi vrednovanja su:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice Postani student gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti.

Kandidati su obvezni prijaviti se i putem web stranice Visoke škole.

B) RAZREDBENI POSTUPAK

Učenici koji u školskoj godini 2012/2013. pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja ili trogodišnjih strukovnih programa obrazovanja izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole ili su prije 2013. godine završili srednje obrazovanje izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole pristupaju razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Termin održavanja razredbenog ispita:

16. srpnja 2013. (utorak) u 17 sati

Razredbeni ispiti održavaju se kontinuirano tokom srpnja i rujna. Početak nastave je u listopadu 2013. godine.

Prijave za razredbeni ispit se obavljaju putem web stranice Visoke škole.

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti
 • motivacijski razgovor

C) PRAVO IZRAVNOG UPISA TEMELJEM POSTIGNUTIH REZULTATA NA RAZREDBENOM POSTUPKU NA FAKULTETIMA, VELEUČILIŠTIMA I VISOKIM ŠKOLAMA

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

D) KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJE OBRAZOVANJE, A STARIJI SU OD 24 GODINE

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2013. godine, a stariji su od 24 godine studijski program mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice Visoke škole (Poslovna ekonomija, Turistički i hotelski menadžment ili Menadžment športa).

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole

Uspjeh postignut u pojedinim predmetima vrednuje se tako da se izračunaju prosječne ocjene za sljedeće predmete: hrvatski jezik i književnost, matematika i strani jezik.
Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek općih uspjeha iz završena sva četiri razreda u slučaju četverogodišnje škole, odnosno sva tri razreda u slučaju trogodišnje škole.

Emeritus, prof. dr. sc. Božidar Jelčić

Od 1970. do 1975. g. bio je (prvi) direktor Sveučilišnog instituta za javne financije (da¬nas Institut za javne financije).

Od 1976. do 1980. godine bio je prorektor Sveučilišta,a od 1983. do 1985. godine de¬kan Pravnog fakulteta. Predstojnik katedre Financijsko pravo i financijska znanost bio je u vremenu od 1980. do 1998. godine.

Gotovo 6 godina proveo je na stručnom usa¬vršavanju u inozemstvu (SR Njemačka, SAD, Mađarska, Poljska, Rusija, Ukrajina).

U prikazu znanstvenog opusa profesora Jel¬čića nalazi se 26 knjiga i oko 400 znanstve¬nih i stručnih radova.

Posebno treba istaknuti činjenicu da je on prvi autor koji je kod nas sistematski, cjelovito i na jednom mjestu, u knjizi Nauka o financijama i financijsko pravo (Zagreb, 1983. g.), obradio materiju koja je predmet izučavanja kako fi¬nancijske znanosti (koja se u nas predaje od 1772. g.) tako i financijskog prava (uključenog u nastavni plan Pravnog fakulteta 1850. g.).
Ova knjiga je pobudila iznimno veliki interes u znanstvenoj i stručnoj javnosti.

prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

1986. – Ekonomski fakultet u Zagre¬bu – doktor ekonomskih znanosti

1967. – 1991. – Zračna luka Zagreb, šef poslovnice vanjske trgovine, komercijalni direktor, rukovoditelj

1991. – 2004. – Ekonomski fakultet, Zagreb – redoviti profesor i pročelnik stručnog studija

2004. – Visoka poslovna škola Liber¬tas – dekan/profesor

2008. – Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski – profesor
Napisao više knjiga (Poslovanje na robnim burzama, 2003., Poslovanje u vanjskoj trgovini, 2004.,…)

prof. dr. sc. Mate Babić

Akademsku godinu 1973/74. proveo je na sveučilištu Harvard. Tu je izradio prvi ekonometrijski model tadašnje jugosla¬venske privrede, koji je objavljen 1974. godine.
Dugi niz godina je bio redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Bio je potpredsjednik za privredu Vla¬de Republike Hrvatske u razdoblju od 5. do 11. mjeseca 1990. Bio je direktor projekta UN-a za Somaliju. Sudjelovao je kao ekspert za makroekonomska pi¬tanja u Libiji prema odluci UN-a, 1985. Zajedno s R.A. Mundellom uređuje “Za¬greb Journal of Economics”, koji su pokrenuli 1997. godine. Predavao je na više postdiplomskih studija u zemlji i inozemstvu. Kao gostujući profesor predavao je na više sveučilišta u ino¬zemstvu.

Član je više međunarodnih stručnih udruženja: European Economic Associa¬tion, International Finance Association, International Input-Output,…

ŠKOLARINA ZA STRUČNE STUDIJE (redovno)

 • Poslovna ekonomija 30.000 kuna
 • Menadžment športa 30.000 kuna
 • Turistički i hotelski menadžment 25.000 kuna

ŠKOLARINA ZA STRUČNE STUDIJE (izvanredno)

 • Poslovna ekonomija 25.000 kuna
 • Menadžment športa 25.000 kuna
 • Turistički i hotelski menadžment 20.000 kuna

Školarina uključuje:

literatura, informacijski sustav EduNet-a studentima omogućuje provođenje interaktivne nastave, prijavu i odjavu ispita putem web-a, preuzimanje zadataka i radnih materijala, međusobnu komunikaciju i komunikaciju s nastavnicima te praćenje svih događanja na studiju, konzultacije kod profesora, korištenje dvorane za sastanke, wifi zona.

Oslobođenja:

1. Osobe koje upišu jedan od 3 preddiplomska stručna studija ostvaruju popust u iznosu od 10% na školarinu za upis do 1.srpnja ili do popunjena kvote.

2. Student/studentica stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija čiji član obitelji istovremeno ima status studenta na Visokoj poslovnoj školi Libertas ostvaruje pravo na školarinu s popustom u iznosu 25% od ugovorenog iznosa školarine za pojedinu akademsku godinu (Članom obitelji koji istovremeno ima status studenta na Visokoj poslovnoj školi Libertas smatra se: roditelj, bračni drug, brat odnosno sestra student)

10. stipendija za 10. generaciju za upis na preddiplomski stručni studij

Visoka poslovna škola Libertas u akademskoj godini 2013/2014. dodjeljuje četiri (4) bespovratne novčane stipendije za pohađanje stručnog studija Poslovna ekonomija, tri (3) bespovratne novčane stipendije za pohađanje stručnog studija Turistički i hotelski menadžment i tri (3) bespovratne novčane stipendije za pohađanje stručnog studija Menadžment športa i športskih djelatnosti.

Stipendije pokrivaju troškove izvođenja nastave, stručne literature, korištenja računalnih učionica, EduNeta informacijskog sustava i ostalih sadržaja u sklopu školarine.

Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske koji u tekućoj školskoj godini pohađaju završni (četvrti) razred srednje škole i koji će u ak. god. 2013/2014. upisati prvu godinu redovnog stručnog studija Poslovna ekonomija na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Prijava na natječaj podnosi se na adresu: Visoka poslovna škola Libertas, Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.
Natječaj je otvoren do subote, 13. srpnja 2013. (potrebna je prethodna online prijava na www.vps-libertas.hr)

Suradnja sa stranim Sveučilištima

Republika Slovenija:

 • Visoka komercialna škola Celje
 • GEA College
  o Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto

Republika Italija:

 • dodiplomski program Degree in Business Administration Universita Bocconi, Milano Università degli studi di Torino, Facoltà di economia
 • Universita degli studi di Trieste

SAD:

 • The University of Iowa, College of business

SR Njemačka:

 • Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin Luther Universität Halle Wittenberg, Halle (Saale)
  Velika Britanija
 • dodiplomski program Management and Systems, Cass Business School, London

Sportski uspjesi

 • 2013. – 1. mjesto Libertasove nogometne momčadi- EUROZAGREB 2013.

POSLOVNA EKONOMIJA

Trajanje:

3.godine

ECTS: 180

Stručni naziv: Stručni prvostupnik / Stručna prvostupnica (Baccalaureus / Baccalaurea) ekonomije

Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju.

NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA STUDENT JE OSPOSOBLJEN OBAVLJATI:

– poslove vezane uz osmišljavanje vlastitih poduzetničkih ideja te osnivanje i upravljanje vlastitim poduzećima,

– poslove nabave, prodaje i skladištenja u svim vrstama trgovačkih društava, ustanovama te poduzećima za unutarnju i međunarodnu trgovinu,

– poslove predstavnika u specijaliziranim putničkim i/ili robnim agencijama u domaćem i međunarodnom prometu,

– sve vrste bankarskih poslova u bankama, štedionicama i drugim financijskim ustanovama, poslove brokera i investicijskih savjetnika,

– sve vrste poslova osiguranja u osiguravajućim društvima i poslove osiguranja u drugim trgovačkim društvima i ustanovama,

– sve vrste poslova u računovodstvu i druge poslove financijske naravi u poduzećima i ustanovama.
Svaki student ostvaruje svoje potencijale kroz učenje i izgrađuje svoj talent, kako bi svoju kreativnost iskoristio kao poduzetnik ili menadžer u raznim područjima poslovnog života.

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

Trajanje:

3.godine

ECTS: 180

Stručni naziv: Stručni prvostupnik (baccalaureus) /stručna prvostupnica (baccalaurea) turističkog i hotelskog menadžmenta

Studij je namijenjen osobama koji turizam i hotelijerstvo prepoznaju kao rastuću i probitačnu granu hrvatskog gospodarstva. Stručni predavači s bogatim praktičnim iskustvom studentima prenose znanje o načinu poslovanja konkurentnih i uspješnih hotelskih i turističkih poduzeća. Uz stručno obrazovanje kroz studij se razvijaju vještine i sposobnosti nužne za moderno poslovanje na europskom i svjetskom turističkom tržištu.

NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA STUDENT JE OSPOSOBLJEN OBAVLJATI:

– poslove vezane uz osmišljavanje vlastitih poduzetničkih ideja te osnivanje i upravljanje vlastitim poduzećima u turizmu i hotelijerstvu

– poslove marketinga u stvaranju i održavanju konkurentnih turističkih destinacija

– poslove organizacije i upravljanja poslovnim procesima u turizmu za potrebe javne uprave, turističkih zajednica, lokalne uprave, ministarstva i srodnih javnih i privatnih institucija

– kljucne poslove u svim vrstama turističkih i ugostiteljskih organizacija

MENADŽMENT ŠPORTA I ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

Trajanje: 3.godine

ECTS: 180

Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) / stručna prvostupnica (baccalaurea) menadžmenta športa i športskih djelatnosti

Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti obrazuje stručnjake za upravljanje raznim vrstama športskih djelatnosti, te za poslove pratećih gospodarskih uslužnih djelatnosti vezanima uz šport, rekreaciju i turizam.

Po uzoru na zemlje Europske unije i temeljem aktualnih zakonskih propisa, profesionalni i drugi športski klubovi posluju kao trgovačka društva i otvoreni su tržištu kapitala. Kao takvi trebaju biti vođeni na profesionalan, profitabilan i dugoročno održiv način. Kompetencije
potrebne za rukovođenje na opisanim načelima polaznici ce steci upravo na ovom studiju.

Zakonom je utvrđeno da je menadžer u športu osoba ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja prijelaza športaša iz jednog športskog kluba u drugi. Ovim studijskim programom obuhvaćena su daleko šira znanja i vještine potrebne suvremenim menadžerima za specifične potrebe u najrazličitijim športskim djelatnostima, klubovima, savezima,
udrugama i dr. Studij Menadžment športa i športskih djelatnosti zamišljen je prvenstveno za daljnji razvoj športašica i športaša koji se za vrijeme ili nakon športske karijere uključuju u poslovne i upravljačke aktivnosti. K tome, studij je namijenjen i športašima rekreativcima te svim zainteresiranim mladim ljudima koji nakon završene srednje škole žele nastaviti profesionalnu karijeru kao športski menadžeri u raznim granama športa i športskih djelatnosti.

Program ovog stručnog studija odgovara potrebama modernog športa i povezanih djelatnosti (rekreacija, turizam, wellness, športska oprema i dr.). Temelji se na visokom profesionalizmu i drugačijem odnosu prema obrazovanju u novoj ekonomiji. Iz ovoga je proizašao i veliki broj novih kolegija ekonomske struke kao što su na primjer: ekonomika športskih organizacija, menadžment u športu, rekreaciji i športskoj industriji, menadžment športskih organizacija, događanja i objekata, športski marketing i dr.

Pri izradi studijskog programa posebno se vodilo računa da funkcioniranje športskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj treba biti prilagođeno pravnoj regulativi zemalja Europske unije. Po završenom studiju visoko stručno osposobljeni kadrovi preuzet ce ekonomsku stranu poslovanja i razvoja svih športskih djelatnosti i osigurati kvalitetu koja nas vodi u Europu i svijet.

MENADŽMENT BANKARSTVA, OSIGURANJA I FINANCIJA

Trajanje: 2 .godine

ECTS: 120

Stručni naziv: stručni specijalist menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija poslovne ekonomije na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na raznim područjima financija, bankarstva i osiguranja, na području funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja investicijskih fondova, za obavljanje poslova u financijskim institucijama.

UVJETI UPISA NA STUDIJ:

– završen odgovarajući stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili odgovarajući stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine odnosno odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij,

– postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju 3,50 (ili, ako je prosjek manji, dobivena preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

Kandidat koji ima završen studij izvan područja ekonomije može se natjecati za upis na studij, ali pravo polaganja ispita stječe nakon što prethodno položi ispite iz predmeta ekonomske struke (tzv. razlikovni ispiti) koje određuje posebno Povjerenstvo Visoke škole.

NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA STUDENT JE OSPOSOBLJEN OBAVLJATI:

– poslove menadžmenta i strateškog planiranja u bankama,

– poslove organizacije, pripreme i ugovaranja aktivnih, neutralnih i pasivnih bankarskih poslova,

– poslove menadžment konzaltinga u području financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata, poslove osiguranja od financijskih rizika u poslovanju,

– vođenje poslova kontrolinga,

– poslove osiguranja financiranja domaćih i međunarodnih projekata,

– poslove financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,

– upravljanje investicijskim fondovima,

– samostalno upravljanje financijama poduzeća,

– upravljanje poslovima revizije i analize financijskih izvješća.

MENADŽMENT UNUTARNJE I MEÐUNARODNE TRGOVINE

Trajanje: 2 .godine

ECTS: 120

Stručni naziv: stručni specijalist menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija poslovne ekonomije na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.
Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini.

UVJETI UPISA NA STUDIJ:

– završen odgovarajući stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili odgovarajući stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine odnosno odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij,

– postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju 3,50 (ili, ako je prosjek manji, dobivena preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).

Kandidat koji ima završen studij izvan područja ekonomije može se natjecati za upis na studij, ali pravo polaganja ispita stječe nakon što prethodno položi ispite iz predmeta ekonomske struke (tzv. razlikovni ispiti) koje određuje posebno Povjerenstvo Visoke škole.

NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA STUDENT JE OSPOSOBLJEN OBAVLJATI:

– poslove menadžera u veleprodaji i maloprodaji,

– poslove organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskog aranžmana,

– poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini,

– poslove menadžment konzaltinga,

– poslove osiguranja financiranja međunarodnih projekata,

– organiziranje i rukovođenje službom za međunarodni marketing i marketing menadžment,

– menadžerske poslove u manjim i srednjim poduzećima,

– industrijski marketing i upravljanje proizvodima i uslugama,

– upravljanje informacijskim sustavima za poslovno upravljanje,

– vođenje poslova kontrolinga,

– upravljanje e-poslovanjem.

Prema službenim podacima, krajem veljače ove godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je registrirano samo 59 studenata koji su diplomirali na Visokoj poslovnoj školi Libertas. To je manji broj nezaposlenih nego što je registrirano među diplomiranim studentima bilo kojeg drugog velikog visokog privatnog učilišta u Republici Hrvatskoj.

Ta činjenica još jednom pokazuje visoku razinu obrazovanja i osposobljenosti za uključivanje u proces rada Libertasovih studenata što je, i u vrijeme velike nezaposlenosti, očigledno prepoznato od strane hrvatskih poslodavaca.

Radno vrijeme i kontakti studentskih servisa

Glavni podaci Visoke poslovne škole Libertas

Visoka poslovna škola Libertas
Zagreb

Trg J. F. Kennedy 6b

MBS: 1871650

OIB: 53610017022

Ž.R.: 2492008-1100056718

IBAN: HR2424920081100056718

BIC: IMXXHR22
BANKA: IMEX BANKA D.D. SPLIT

DEKANAT (Trg J. F. Kennedya 6b III. kat)

Dekan prof.dr.sc. Duško Pavlović

[email protected]

Tajnica dekana
Petra Ristić

Tel.: +385 1 23 06 182

Fax.:+385 1 23 06 181

[email protected]

Prodekan za nastavu
Prof.dr.sc. Davor Perkov

[email protected]

ODJEL ODNOSA S JAVNOŠĆU (Trg J. F. Kennedya 6b I. kat)

Kontakt osoba (Odjel odnosa s javnošću)
Andrej Rubeša, bacc. oec.

Tel.: +385 1 56 33 112

E-mail: [email protected]

STUDENTSKA REFERADA (Trg J. F. Kennedya 6b prizemlje)

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka:
od 08:30 do 18:00 sati

Tel.: +385 1 23 23 377

Fax.: +385 1 23 15 581

E-mail: [email protected]

Voditelj studentske referade:
Martina Gujić, struč.spec.oec.

E-mail: [email protected]

Referent:
Nikolina Milenković

E-mail: [email protected]

Referent:
Igor Zovak, bacc.oec.

E-mail: [email protected]

Referent:
Ivan Grgić, bacc.oec.

E-mail: [email protected]

Referent:
Andrea Belačić

E-mail: [email protected]

Tel.: +385 1 23 23 377

Fax.: +385 1 23 15 581

TAJNIŠTVO (Trg J. F. Kennedya 6b III. kat)

Kontakt osoba: Gordana Bartolin Vojta

Tel.: +385 1 56 33 106

E-mail: [email protected]

RAČUNOVODSTVO (Trg J. F. Kennedya 6b III. kat)

Kontakt osoba:
Andrija Andročec, bacc. oec.

Tel.: +385 1 23 06 181

Fax.: +385 1 23 06 181

E-mail: [email protected]

KNJIŽNICA (Trg J. F. Kennedya 6b prizemlje)

Referent u knjižnici:
Matej Perkov, struč. spec. oec.

E-mail: [email protected]

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

Sjedište Visoke poslovne škole Libertas nalazi se nedaleko središta Zagreba, svega 10 minuta udaljeno od glavnog zagrebačkog trga, pozicionirano u neposrednoj blizini maksimirskog stadiona i najvećeg zagrebačkog parka Maksimir. Odlična povezanost tramvajskim linijama i dostupnost velikog obližnjeg parkinga kao i gradske garaže omogućuje studentima jednostavan prilaz, parkiranje automobila i ugodan boravak u okruženju gdje studiraju.

Sportska udruga studenata Libertasa

Studentski zbor studenata Libertasa

Restoran “Ekonomija“

Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedyja 6

Restoran “Mali Kennedy”

Fakultet prometnih znanosti, Vukelićeva 4

Restoran “Veterina”

Veterinarski fakultet, Heinzlova 55

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap