Pretraga

Visoke škole

Visoka škola za sigurnost

Kratki opis povijesti i vizije fakulteta

Visoku školu za sigurnost kao visoko učilište s pravom javnosti osnovale su dvije pravne osobe. Visoka škola za sigurnost programski je sljednik bivše Više tehničke škole za sigurnost na radu u Zagrebu koja je osnovana 1963. godine, a prestala je s radom 1986. godine. Škola je izvodila četverogodišnji (8 semestara) stručni dodiplomski studij (stjecalo se zvanje diplomirani inženjer sigurnosti) i jednoipolgodišnji (3 semestra) stručni poslijediplomski studij sigurnosti (stjecalo se zvanje magistar sigurnosti). Od 2005. godine izvodi se trogodišnji stručni studij (180 ECTS bodova) i specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti (60 ECTS bodova) po modelu 3+1. Na temelju dopusnica resornog ministra, osim u Zagrebu studij se izvodi i kao dislocirani studij u Splitu (stručni od 2007., a specijalistički od 2009.). Red predavanja i izvedbeni plan za dislocirani studij u Splitu iz praktičkih razloga se tako postavlja da nastavna godina počinje u ljetnom semestru. Izvode se dva studijska programa s usmjerenjima u završnom dijelu studija. Kao potpora studiju sigurnosti u logističkom smislu 2007. godine osnovane su dvije nove jedinice, Centar za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i Centar za elektroničko obrazovanje. Za organizaciju i izvođenje stručnog i specijalističkog studija sigurnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, Visoka škola za sigurnost ima od 2002. godine Certifikat za upravljanje kvalitetom prema EN ISO 9001.

Misija Visoke škole za sigurnost i razlog postojanja je nastaviti tradiciju školovanja inženjera sigurnosti započetog u Zagrebu prije pedeset godina, u vrijeme kad je to bio jedan od rijetkih studija takve vrste u bivšoj Jugoslaviji i Europi, kao i postići i zadržati izvrsnost u svakom području odgojno-obrazovnog rada iz matične djelatnosti na razini stručnog i specijalističkog studija te izvanstudijskih institucionalnih i neinstitucionalnih oblika cjeloživotnog osposobljavanja i usavršavanja za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Vizija Visoke škole za sigurnost je zadržati stečeni ugled visokoškolske ustanove s bogatom tradicijom koja je prva i jedina u Hrvatskoj školovala diplomirane inženjere sigurnosti i magistre sigurnosti, koji su svoje školovanje i stjecanje zvanja magistra znanosti i doktora znanosti nastavili u zemlji i inozemstvu, kao i razvijati studijske programe u skladu s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj i Europi u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim smjernicama i preporukama te potpuna integracija obrazovnog profila u akademsku zajednicu (iz koje je godinama neopravdano bio isključen) i pripadajuće područje tehničkih znanosti, polje interdisciplinarnih tehničkih znanosti i grane inženjerstvo zaštite na radu, inženjerstvo zaštite od požara, inženjerstvo zaštite okoliša i inženjerstvo tehničke zaštite.

Sve informacije o upisima nalaze se na internetskim stranicama Visoke škole za sigurnost na ovoj poveznici: http://www.vss.hr/main.php?what=upisi&kategorija=16.

 

Na Visokoj školi za sigurnost nastavu izvodi 15 redovitih i izvanrednih profesora i profesora visoke škole i 1 profesor emeritus, 10 predavača i viših predavača, 11 asistenata te 9 istaknutih stručnjaka iz prakse u statusu gosta predavača; od čega su 16 doktori znanosti; a 9 magistri znanosti i magistri sigurnosti.

Podaci o troškovima studija i naknadama nalaze se na internetskim stranicama Visoke škole za sigurnost na ovoj poveznici: http://www.vss.hr/main.php?what=troskovi&kategorija=16.

Kreditna banka Zagreb dala je posebnu ponudu studentima Visoke škole za sigurnost s povoljnim uvjetima vraćanja kredita nakon zapošljavanja. Za najbolje studente na stručnom preddiplomskom studiju predviđena je mogućnost oslobađanja plaćanja troškova drugog smjera na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Od akademske godine 2013./2014. omogućit će se studij stranim studentima bez naknade i uz podmirivanje troškova prehrane.

Bilateralni ugovor o suradnji potpisan je s Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Novom Sadu, a pred potpisivanjem su ugovori s Univerzitetom u Nišu, Fakultetom zaštite na radu Univerziteta u Ljubljani, Fakultetom za kemiju i kemijsku tehnologiju i Zdravstvenim fakultetom iz Ljubljane; Fakultetom za varnostne vede Univerziteta u Mariboru. Visoka škola za sigurnost članica je ENETOSH mreže (European Network Education and Training in Occupational Health and Safety) – Europske mreže za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja. U zajednicu je uključeno dvadeset i sedam država. Osim članstva u europskoj mreži, Visoka škola za sigurnost predstavnica je mreže za Republiku Hrvatsku.

Stručni studij sigurnosti traje tri godine, odnosno šest semestara i ima dva smjera: zaštita na radu i zaštita od požara. Završetkom stručnog studija sigurnosti stječe se stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite (uz naznaku smjera studija: zaštita na radu ili zaštita od požara) s kraticom bacc. ing. sec. i prva razina bolonjskog visokog obrazovanja (o čemu se izdaje svjedodžba) i 180 ECTS bodova. Kratica sec. potječe od latinske riječi securus = pouzdan, siguran, bezbrižan. Iz tog proizlazi da je sekurologija, lat. grč. (securus + logos – riječ) nova znanstvena disciplina koja proučava sigurnost i pouzdanost, po uzoru na viktimologiju, defendologiju, defektologiju, dokimologiju itd.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti koji traje jednu godinu, odnosno dva semestra, stječe se stručni naziv stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (uz naznaku smjera specijalizacije) s kraticom struč. spec. ing. sec. i druga razina bolonjskog visokog obrazovanja (o čemu se izdaje diploma) i 60 ECTS bodova.

Nakon završetka studija, inženjeri sigurnosti se zapošljavaju na poslovima stručnjaka zaštite na radu u velikim poduzećima ili stručnjaka zaštite od požara u poduzećima s najvišim rizikom od požara, odnosno na poslovima vatrogasnog zapovjednika ili voditelja poslova zaštite okoliša. Posebno su zanimljivi podatci da među 53 zanimanja nezaposlenih osoba po Nacionalnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja i nabrojenih 20 zanimanja po stupnju složenosti nema inženjera sigurnosti. Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika moraju zaposliti stručnjaka zaštite na radu s višom stručnom spremom (prva bolonjska razina), a oni koji zapošljavaju više od 250 radnika moraju zaposliti stručnjaka zaštite na radu s visokom stručnom spremom (druga bolonjska razina). Kod pravnih subjekata s najvišom razinom ugroženosti od požara trebaju se zaposliti stručnjaci zaštite od požara koji su završili specijalistički studij sigurnosti smjera zaštite od požara, a kod ostalih mogu oni s nižom razinom naobrazbe.

Istaknuti bivši studenti vlasnici su ili direktori velikog broja ovlaštenih trgovačkih društava za pružanje usluga iz zaštite na radu i/ili zaštite od požara, zapovjednici većine vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj, voditelji stručnih službi za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja kod poslodavaca koji zapošljavaju više od 50 radnika, stručnjaci i savjetnici u osiguranju kod pravnih osoba razvrstanih u prvu kategoriju ugroženosti od požara i tehnoloških nesreća ili provode stručni nadzor kod poslodavaca čije tvrtke svojim radom onečišćuju okoliš.

Adresa: Ul. Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb

Hrvatska
Telefon: 01/6168-143

Telefaks: 01/6168-566

Žiro račun: 2360000-1101425213

OIB: 15608244256

E-mail: studentska.sluzba@vss.hr

Internet: http://www.vss.hr/

Google Map: http://goo.gl/y1Qwi

Ul. Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Student Igor P.: Ja osobno mislim da bi se VSS mogao više reklamirati kroz srednje škole, naročito tehničke jer na svaki moju tvrdnju da studiram zaštitu na radu slijedi pitanje “a gdje je to” i jel teško. Naime danas ljudi još uvjek ne shvačaju ozbiljnost našeg posla i smatraju da je to bezveze te svojoj djeci ni ne spominju studiranje zaštite na radu ili požara. Mišljenja sam da bi se uz neke kratke smjernice o važnosti ZNR-a ili PPZ-a u srednjim školama mogao bitno povečati interes za studij, pogotovo ako se iznese činjenica da inženjera sigurnosti u Hrvatskoj ima svega 1500 a ulaskom u EU svaka se tvrtka mora prilagoditi njihovim zakonima te da mogučnost zaposlenja nakon studija nebi trebala dolaziti u pitanje.

Student Ante D.: Evo jednog posta da ulijem nadu onima nezaposlenima koji studiraju na ovom studiju. Ne znam gdje ovaj post svrstati, čini mi se da je ovo dobro mjesto. Nakon završetka studija na VŠS, desilo mi se nešto što sam očekivao, u što sam vjerovao (našao sam posao) i nešto potpuno neočekivano/neuobičajeno. Naime, poslao sam dvije zamolbe, a bio pozvan na tri razgovora za posao! Sažeo bi ih ovako: za prvi nisam imao dovoljno iskustva, drugi sam praktički odbio, a treći odlučio prihvatiti! Možda sam jedan od onih koji spadaju pod iznimke, ali moje iskustvo je takvo da sam nakon završenog studija na VŠS stvarno lako i brzo našao posao u struci. Iskustva su vjerovatno različita, nadam se da će moje bar nekima uliti optimizam.

Udruga diplomiranih studenata Visoke škole za sigurnost – Alumni VŠS je dobrovoljna udruga studenata koji su diplomirali na diplomskom stručnom studiju sigurnosti, poslijediplomskom stručnom studiju sigurnosti, stručnom studiju sigurnosti i specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti. Cilj osnivanja Udruge je povezivanje i udruživanje diplomiranih studenata radi ostvarivanja trajne i uzajamne zajedničke koristi. Udrugom upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima. Osnivačka skupština Udruge diplomiranih studenata Visoke škole za sigurnost održana je 6. lipnja 2012. godine. Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ul. A. Brešćenskog 4. Sve informacije mogu se dobiti na e-mail alumni@vss.hr.

Studenti Visoke škole za sigurnost mogu se u zgradi Fakulteta strojarstva i brodogradnje koristiti uslugama restorana za brzu prehranu.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Visoka škola za sigurnost
Share via
Copy link
Powered by Social Snap