Pretraga

Što se od vas očekuje na maturi: Psihologija

A- A+

Psihologiju kao izborni predmet na državnoj maturi ove je godine prijavilo 5 085 kandidata. Kako biste što bolje riješili spomenuti ispit donosimo koja se područja ispitivanja te što sve trebate znati.

Psihologija je prilično popularan izborni predmet na državnoj maturi, a ove ga je godine odlučilo polagati otprilike pet tisuća kandidata. Kako biste se što bolje spremili, donosimo detaljan pregled svega što trebate znati, kao i strukturu i način bodovanja.

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi: Engleski jezik – viša razina

Područja ispitivanja

Ispit iz psihologije usklađen je s nastavnim planom i programom za predmet psihologije u gimnazijama. Ispitom iz psihologije provjeravat će se vaša dostignuta razina znanja te kompetencija u područjima:

1. Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost

2. Biološke osnove ponašanja; Osjeti i percepcija; Emocije i motivacija

3. Pamćenje i učenje; Inteligencija i stvaralaštvo

4. Razvojna psihologija; Ličnost i psihički poremećaji;

5. Socijalna psihologija

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi: Politika i gospodarstvo

Ispit traje 80 minuta

Ispit iz psihologije trajat će 80 minuta, bez stanke. On će biti podijeljen prema vrstama zadataka. U prvoj će se skupini nalaziti zadaci višestrukog izbora u kojima odgovor donosi jedan bod, dok će se druga skupina zadataka sastojati od triju zadanih tekstova tematski povezanih uz neko od područja psihologije.

Nakon svakoga teksta slijedi niz zadataka otvorenog tipa tematski vezanih uz zadani tekst. Zadaci mogu biti kratkog odgovora i produženog odgovora – prvi će donositi jedan ili dva boda, dok u zadacima produženog odgovora odgovor donosi jedan, dva ili tri boda.

U trećoj skupini zadataka kratkog odgovora vaš će odgovor donositi jedan ili dva boda, dok će dogovor u četvrtoj skupini zadataka produženog odgovora kandidatima donositi jedan, dva ili tri boda.

Ispit će sveukupno zadržavati 45 zadataka, od čga će devet zadataka biti višestrukog izbora, 30 zadataka kratkog odgovora i šest zadataka produženog odgovora.

Izdvojeni članak

Što se od vas očekuje na državnoj maturi: Biologija

Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost

Od vas se očekuje da znate opisati povijest znanosti, navesti najvažnije osobe, objasniti predmet proučavanja psihologije te razlikovati psihičke procese. Također trebate moći objasniti čimbenike koji utječu na psihičke procese i ponašanje, usporediti grane psihologije, različite pristupe, opisati etape u psihologijskom istraživanju, vrednovati metode istraživanje i objasniti tehnike prikupljanja podataka. Isto tako trebate analizirati istraživanja koja pokazuju empirijsko usmjerenje psihologije.

Biološke osnove ponašanja

Od kandidata koji će polagati psihologiju na državnoj maturi se očekuje da znaju opisati vrste stanica u živčanom sustavu, razlikovati funkcije pojedinih stanica u istom, objasniti prenošenje živčanih impulsa u sustavu, razlikovati funkcije pojedinih dijelova te funkcije mozgovnih polutki. Bitno je da znate i objasniti endokrini sustav, odnos živčanog i endokrinog sustava te njihov utjecaj na psihičke procese i ponašanj, kao i analizirati istraživanja s područja bioloških osnova ponašanja.

Osjeti i percepcija

U ovom dijelu trebate znati usporediti osjetne sustave i njihovu funkciju, opisati poremećaje u radu osjetnih sustava, objasniti nastanak i vrste osjeta te razlikovati vrste osjetljivosti. Od vas se očekuje i da znate objasniti zakonitosti u području osjeta, opisati perceptivne varke, pojasniti pojave na području osjeta, objasniti proces percepcije te opisati čimbenike koji utječu na istu.

Izdvojeni članak

Otkrivamo: Na kojim fakultetima će se najviše kandidata boriti za upad

Morate znati razlikovati načela percipiranja, navesti psihologe značajne za područje istraživanja osjeta i percepcije te analizirati istraživanja s područja osjeta i percepcij.

Emocije i motivacija

Ovo će područje ispita provjeriti možete li usporediti emocije i emocionalna stanja, objasniti sastavnice emocija, objasniti razvoj emocija, objasniti činitelje koji utječu na izražavanje emocija. Također trebate znati objasniti emocija u komunikaciji i usporediti različite kulture, objasniti nastanak i funkciju tjelesnih promjena kod emocije i objasniti utjecaj emocija na druge psihičke procese, ponašanje i nastanak psihičkih bolesti.

Važno je i da znate objasniti frustraciju i stres te njihov utjecaj na čovjeka, objasniti izvore frustracije i stresa te usporediti načine reagiranja i suočavanja s frustracijom i stresom.

Od vas bi se moglo tražiti i da objasnite proces motivacije, razlikujete vrste motiva i motivacije, vrednujete teoriju o hijerarhiji motiva te objasnite motivacijski ciklus. Važno je znati usporediti sukobe motiva, znati navesti osobe značajne za područje istraživanja emocija i motivacije, analizirati istraživanja s područja emocije i motivacije.

Pamćenje i učenje

Pristupnici bi trebali moći objasniti pojam i proces pamćenja, usporediti različite vrste pamćenja, usporediti metode za ispitivanje pamćenja, opisati proces zaboravljanja, usporediti uzroke zaboravljanja te objasniti proces učenja. Također se od vas očekuje da znate usporediti različite metode/mehanizme učenja, objasnite čimbenike uspješnog pamćenja i učenja, navesti psihologe značajne za područje istraživanja učenja i pamćenja te da možete analizirati istraživanja iz spomenutog područja.

Inteligencija i stvaralaštvo

U ovom se području od vas očekuje da znate objasniti pojam i strukturu inteligencije, objasniti promjene u inteligenciji tijekom živote, usporedite vrste te razlikujete testove inteligencije. Morate znati i usporediti mjerenje i izražavanje stupnja inteligencije u različitim dobnim skupinama, opisati metrijska obilježja testova, objasniti raspodjelu inteligencije, razlikovati kategorije intelektualne razvijenosti te razlikovati konvergentno i divergentno mišljenje.

Također biste trebali znati objasniti podrijetlo individualnih, spolnih, rasnih i kulturalnih razlika u inteligenciji, objasniti pojam stvaralaštva, povezanost stvaralaštva, inteligencije, mišljenja i osobina ličnosti. Važno je znati navesti psihologe značajne za područje inteligencije te analizirati istraživanja s područja inteligencije i stvaralaštva.

Izdvojeni članak

Provjerite koji su fakulteti najprivlačniji maturantima posljednje tri godine

Razvojna psihologija

Od pristupnika se očekuje da može opisati predmet istraživanja razvojne psihologije, vrednovati metode istraživanja u razvojnoj psihologiji, objasniti čimbenike koji uzrokuju i utječu na razvojne promjene te usporediti obilježja razvojnih razdoblja. Važno je i da znate usporediti Piagetove faze u kognitivnom razvoju, navesti psihologe značajne za područje razvojne psihologije i analizirati istraživanja s područja razvojne psihologije.

Ličnost i psihički poremećaji

Tu ćete morati znati objasniti pojam i činitelje koji određuju ličnost pojedinca, vrednovati različite teorijske pristupe u objašnjenju ličnosti, vrednovati različite metode i tehnike ispitivanja ličnosti te objasniti razliku između normalnog i psihički poremećenog ponašanja.

Bitno je i da znate usporediti psihičke poremećaje, terapije psihičkih poremećaja, objasniti povezanost teorija ličnosti i određene psihoterapije, navesti osobe značajne za područje psihologije ličnosti te analizirati istraživanja s istog područja.

Izdvojeni članak

Maturanti se groze matematike na državnoj maturi, situacija je ‘alarmantna’

Socijalna psihologija

U ovom području ispitivanja trebate znati opisati predmet istraživanja socijalne psihologije, opisati različite metode i tehnike istraživanja u socijalno psihologiji, objasniti osnona obilježja skupine, usporediti različite vrste socijalnih utjecaja te objasnti uzroke sukoba među ljudima. Važno je i da znate razlikovati stavove, stereotipe i predrasude, objasniti njihov utjecaj na psihičke procese i ponašanje.

Trebate znati opisati agresivno ponašanje, razlikovati vrste agresivnog ponašanja, opisati izvore agresivnosti te objasniti prosocijalno ponašanje, kao i navesti psihologe značajne za područje socijalne psihologije te analizirati istraživanja s tog područja.

Što se od vas očekuje na maturi: Psihologija
Share via
Copy link
Powered by Social Snap