Ako niste preuzeli svjedodžbu o položenoj maturi ili ste ju izgubili, evo kako doći do nove

Nakon položene mature niste preuzeli svjedodžbu, ili je vaša uništena? Ili se pak planirate upisati inozemno sveučilište i treba vam potvrda o položenoj maturi? Kako do takve potvrde i na koji način možete dobiti svoju svjedodžbu, provjerite u uputama koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdao je upute o preuzimanju svjedodžba o položenim ispitima državne mature i izdavanju ostalih potvrda.

NCVVO svjedodžbe o položenoj državnoj maturi izdaje učenicima gimnazijskih programa u redovnom sustavu obrazovanja i ustanova za obrazovanje odraslih koji polaganjem obvezatnih ispita državne mature završavaju srednjoškolsko obrazovanje.

Potvrde o položenim ispitima državne mature izdaju se: učenicima strukovnih i umjetničkih škola koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje obranom završnoga rada u svojim školama; učenicima gimnazijskih programa koji polažu ispite državne mature iz izbornih predmeta; pristupnicima koji su polagali ispite državne mature prethodnih godina; pristupnicima koji su pristupili polaganju već položenoga ispita u svrhu ostvarivanja boljega rezultata; pristupnicima iz inozemstva; pristupnicima iz ustanova za obrazovanje odraslih te pristupnicima koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine.

Nakon 7 godina uvedene promjene u gotovo sve predmete na državnoj maturi!

Preuzimanje svjedodžbi i potvrda

Učenici koji su ove godine ili prethodnih godina polagali ispite državne mature u svojim školama, a nisu preuzeli svjedodžbe odnosno potvrde trebaju ih preuzeti u svojim školama u kojima su arhivirane, poručuje NCVVO.

Pristupnici koji su ove godine polagali ispite državne mature u ispitnim centrima i nisu bili u mogućnosti sami preuzeti potvrde mogu od NCVVO-a zatražiti da im se pošalju poštom (uz plaćanje poštarine) popunjavanjem Obrasca zamolbe koji trebaju poslati na adresu info.centar@ncvvo.hr.

Ako ste prethodnih godina polagali ispite državne mature u ispitnim centrima i niste preuzeli potvrde morat ćete NCVVO-u poslati upit o potvrdama na e-mail dokumenti.dm@ncvvo.hr, a informacije o potvrdama moguće je dobiti i na telefon 01 4501 860.

Svjedodžbe/potvrde mogu se preuzeti osobno u prostorijama NCVVO-a svakoga radnog dana između 9.00 i 12.00 sati i između 15.00 i 17.00 sati prema prethodnome dogovoru. 

[Matura '17] 120 minuta za 60 logičkih zadataka: Evo što vas očekuje na Logici

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda

Duplikate svjedodžb ili potvrda NCVVO izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba/potvrda izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Ako je potrebno više primjeraka svjedodžba/potvrda, originalnu svjedodžbu/potvrdu treba kopirati i ovjeriti kod javnoga bilježnika.

No, ukoliko je original svjedodžbe ili potvrde izgubljen ili uništen, potrebno je sljedeće:
oglasiti u Narodnim novinama da je svjedodžba/potvrda izgubljena,
popuniti Obrazac zahtjeva za ponovnim izdavanjem svjedodžbe/potvrde te
poslati račun oglasa iz Narodnih novina, popunjeni Obrazac zahtjeva za ponovnim izdavanjem svjedodžbe/potvrde i upravnu pristojbu (državni biljeg) u vrijednosti 100,00 kn na adresu NCVVO-a.

Ako su i svjedodžba i potvrda izgubljene ili ako su potvrde s različitih rokova izgubljene, treba u Narodnim novinama objaviti onoliko oglasa koliko je izgubljenih potvrda i priložiti višestruku upravnu pristojbu (100,00 kn biljega po dokumentu).
Duplikat svjedodžbe/potvrde pristupnicima može biti poslan poštom ili ga mogu osobno preuzeti prema prethodnome dogovoru.

Zakonski rok za izradu potvrda je do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Najbolji maturanti iz 2015. nam otkrivaju kako su se snašli na fakultetu

Izdavanje potvrda o uspjehu na maturi

U svrhu prijave na natječaj za stipendiju ili studentski dom NCVVO izdaje potvrde o uspjehu, a ostvareni rezultati na ispitima državne mature mogu na potvrdama o uspjehu biti izraženi u ocjenama ili postotcima.
Potvrda o uspjehu može se zatražiti isključivo e-poštom: dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Potrebno je u e-pošti navesti ime i prezime učenika, OIB ili datum rođenja te svrhu izdavanja potvrde o uspjehu.

Uvjerenja o prijavi ispita i  pristupanju ispitima

U svrhu prijave upisa na inozemna sveučilišta NCVVO izdaje uvjerenja o prijavi ispita ili o pristupanju ispitima državne mature. Uvjerenje o prijavi ispita može se izdati od završetka prijave ispita do početka ispitnoga roka. Uvjerenje o pristupanju ispitima može se izdati po završetku provedbe ispita do objave rezultata ispita državne mature
Uvjerenja o prijavi ispita i pristupanju ispitima mogu se zatražiti isključivo e-poštom: dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Potrebno je u e-pošti navesti ime i prezime učenika, OIB ili datum rođenja te svrhu izdavanja uvjerenja o prijavi ispita i pristupanju ispitima.

[Matura '17] Konačno objavljen ispitni katalog iz Biologije

Potvrde s ostvarenim rezultatima za inozemstvo

U svrhu upisa na sveučilišta u inozemstvu NCVVO izdaje potvrde s ostvarenim rezultatima u ispitima državne mature. Potvrde se mogu izdati nakon objave rezultata ispita državne mature, tj. nakon završetka roka za prigovore na rezultate ispita državne mature.

Iste se mogu izdati učenicima koji nisu uložili prigovor na rezultate ispita državne mature, a služe isključivo za prijavu upisa na inozemna sveučilišta.
Potvrde s ostvarenim rezultatima u ispitima državne mature mogu se zatražiti isključivo e-poštom: dokumenti.dm@ncvvo.hr.
Potrebno je u e-pošti navesti ime i prezime učenika, OIB ili datum rođenja te svrhu izdavanja potvrde.

Odgovori