Pretraga

Djeca će uskoro moći sama prijaviti kršenje vlastitih prava

A- A+

Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbe uskoro bi trebao omogućiti djeci da izravno podnesu pritužbu o specifičnim kršenjima njihovih prava
Odboru za prava djeteta UN-a.

Djeca će uskoro moći podnositi svoje pritužbe UN-ovom Odboru za prava djece. Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbe, koji postaje pravno
važeći u travnju 2014.,jasno štiti pravo djece da se i njihov glas čuje.

Hrvatska je potpisala ovaj Fakultativni protokol 27. prosinca 2013., a dosad su ga
ratificirale Albanija, Bolivija, Gabon, Njemačka, Crna Gora, Portugal, Španjolska, Tajland, Slovačka i Kostarika.

Izdvojeni članak

Satiričnom obradom ‘No Woman, No Drive’ Saudijac upozorio na kršenje ljudskih prava u svojoj zemlji

Protokol podrazumijeva da će dijete ili pak grupa djece moći podnijeti pritužbu o specifičnim kršenjima njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta, Fakultativnom protokolu o djeci
u oružanim sukobima
i Fakultativnom protokolu o prodaji djece, dječjoj pornografiji i dječjoj prostituciji. Ovo bi trebalo ojačati odgovornost prema djeci na nacionalnoj razini, ali i pružiti potporu neovisnim institucijama za
prava djece.

Naglasak je na najranjivijim skupinama

Djeca zemalja čije su vlade ratificirale navedeni Protokol mogu Odboru za prava djeteta UN-a podnijeti pritužbe ako su njihova prava prekršena.

Sve zainteresirane strane na koje se odnosi Konvencija o pravima djeteta i njegovih triju fakultativnih protokola moraju osigurati dostupnost tih mehanizama djeci, posebno najranjivijim
skupinama, isključenim i marginaliziranim kao što su djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici nacionalnih manjina i domorodačkog stanovništva.

Veće ovlasti UN-a

Odbor za prava djeteta može poduzeti mjere zaštite djece koja ulože pritužbu od odmazde, zahtijevajući od dotične zemlje da poduzme privremene mjere zaštite djeteta ili grupe djece. U slučaju da se utvrdi da su u dotičnoj zemlji prekršene odredbe Konvencije, država će imati obvezu provesti preporuke Odbora.

Izdvojeni članak

Mladoj aktivistici Malali Jousafzai uručena najprestižnja europska nagrada na području borbe za ljudska prava

Odbor o pravima djeteta čini 18 međunarodnih neovisnih stručnjaka u ljudskim pravima koji nadziru provedbu Konvencije i Fakultativnog protokola.

Konvencija o pravima djece koja je na snazi od 1989. godine jedan je od najšire prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima i odražava konsenzus među vladama svijeta o minimalnim
standardima na koje svako dijete ima pravo.