Pretraga

[FAN FEKT] Ovaj hrvatski grad ima jedno od najstarijih sveučilišta u Europi

A- A+

Zadar je jedan od najstarijih europskih sveučilišnih gradova čiji ‘visokoobrazovni korijeni’ datiraju iz 14. stoljeća, kada je u tom dalmatinskom gradu osnovan dominikanski Studium generale, kasnije nazvan Universitas Jadertina.

unizd.hr

Izdvojeni članak

Deset najstarijih sveučilišta na svijetu

Zadar ima najdužu sveučilišnu tradiciju u Hrvatskoj. Crkveno se školstvo u tom dalmatinskom gradu spominje još u 10. stoljeću, a 14. lipnja 1396. u Zadru je osnovana dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina.

Zadar naslijedio ratom ugroženo albansko učilište

Prvi rektor zadarskog sveučilišta bio je Ivan iz Drača što je povezano s činjenicom da je zadarsko učilište naslijedilo ranije osnovano učilište u Draču (Albanija), koje se povuklo u Zadar uslijed sve većih turskih ugroza na jugoistoku Europe.

1553. dobiva status ‘privilegiranog sveučilišta (lat. universitas privilegiate) s pravom dodjeljivanja najviših akademskih naslova, pa i doktorata. S obzirom na to da je njihov broj bio ograničen po provincijama dominikanskog reda, Dalmatinskoj provinciji dozvoljeno je od 1612. godine dodjeljivanje 10 doktorskih i 6 bakalaureatskih naslova.

Po sačuvanim podatcima od 1553. do 1807. dodijeljeno je ukupno 105 doktorskih, 96 bakalaureatskih titula te 214 lektorskih zvanja. U Napoleonovo vrijeme, Dalmacija postaje dio Francuskoga carstva čije vlasti 8. siječnja 1807. ukidaju Sveučilište u Zadru.

Izdvojeni članak

[FAN FEKT] Najstarije europsko javno kazalište nalazi se u Hrvatskoj

1955. utemeljen Filozofski fakultet

Ukidanje zadarskog Sveučilišta nije značilo prestanak visokoškolske nastave u Zadru. Već 24. listopada 1806. godine osnovan je Licej koji je objedinio gimnazijsku i visokoškolsku nastavu, a iz kojeg su se formirali razni posebni sveučilišni studiji. U Zadru je djelovao i studij visoke teologije na crkvenom učilištu Florio.

Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Zagrebu. Nastava je počela 1956., da bi 1974. zadarski Filozofski fakultet prešao u sastav novoosnovanog Sveučilišta u Splitu. U prvim godinama rada splitskog Sveučilišta Filozofski fakultet u Zadru bio je njegova najveća ustanova.

1998. godine iz Filozofskog fakulteta u Zadru izdvojena je Visoka učiteljska škola koja je zajedno s Filozofskim fakultetom činila osnovicu Sveučilišta u Zadru koje je utemeljio, odnosno obnovio Sabor Republike Hrvatske 2002. godine.

Od vremena osnivača, vrhovnog poglavara dominikanskog reda Raimunda de Vineisa iz Capue i rektora fra Ivana iz Drača, prošlo je 619 godina, što svrstava Zadar među najstarije sveučilišne gradove Europe, nakon Padove 1222., Pariza 1229., Cambridgea, Barcelone i Perpignana 1303., Canterberyja 1320., Praga 1348. i Beča 1365.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap