Pretraga

Među hrvatskim znanstvenicima prevladavaju stariji, provjerite ima li više žena ili muškaraca

Državni zavod za statistiku objavio je izvješće o ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji za 2018. Doznali smo kako najmanje visokostručnih ima između 35 i 44 godine te kako u toj skupini ima i najviše doktora znanosti. Žene su obrazovanije od muškaraca osim u najstarijoj dobi gdje je omjer njih i muškaraca podjednak. Među zaposlenim u znanosti i tehnologiji ipak prevladava skupina od 45-65 godina.

graf: Državni zavod za statistiku

Ekonomsko okruženje koje se brzo mijenja te sve veći naglasak na ekonomiji temeljenoj na znanju dovelo je do povećanja međunarodnog interesa za mjerenje odgovarajućih vještina i njihove uloge. Podaci o ljudskim potencijalima mogu poboljšati naše razumijevanje ponude i potražnje na tržištu rada za osobama u području znanosti i tehnologije, kažu iz Državnog zavoda za statistiku.

Nakon provedene ankete o radnoj snazi, DSZ je objavio izvješće o ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji za 2018.

Imamo 567 tisuća visokoobrazovanih

Otkrili su tako da je u Hrvatskoj lani bilo više od 748 tisuća visokostručnih osoba – ljudskih potencijala u znanosti i tehnologiji (HRST) u dobi od 25 do 64 godine.

Njih 567 tisuća smatra se ljudskim potencijalima u znanosti i tehnologiji prema obrazovanju
(HRSTE), a 583 tisuće prema zanimanju (HRSTO). Ljudskih potencijala u znanosti i tehnologiji koji zadovoljavaju oba kriterija (HRSTC) bilo je više od 401 tisuću.

Prvu skupinu, one prema obrazovanju (HRSTE), čine ljudi koji imaju uspješno završen fakultet (bilo da je riječ o preddiplomskom, diplomskom ili doktorskom studiju). Drugu skupnu, potencijale prema zanimanju (HRSTO), čine osobe koje su zaposlene u zanimanjima znanosti i tehnologije kao što su znanstvenici, inženjeri i stručnjaci, tehničari i stručni suradnici i direktori. Skupina koja ispunjava oba navedena kriterija naziva se jezgra HRST-a.

Svaki četvrti Hrvat radi visokostručno zanimanje

Udio ljudskih potencijala u znanosti i tehnologiji u dobi od 25 do 64 godine u aktivnom stanovništvu iste dobne skupine jest 45,9%, dok je udio populacije koja radi u znanosti i tehnologije u aktivnom stanovništvu 24,6%.

Među njima, najzastupljenijima je dobna skupina 45 – 64 godine s gotovo 300 tisuća ljudi. No zastupljenost žena najveća je u dobnoj skupini 25 – 34 godine (55,7%), dok je u dobnoj skupini 45 – 64 godine udio žena i muškaraca jednak (50%).

graf: Državni zavod za statistiku

Žene imaju veći stupanj obrazovanja od muškaraca

Ako gledamo samo visokostručne prema obrazovanju (HRSTE), najzastupljeniji su oni s više od 45 godina, njih ukupno 37,7%. Slijedi ih 32,3% udio osoba u skupini od 25 do 34 godine. Najmanje visokostručnih ima između 35 i 44 godine.

Žene su obrazovanije od muškaraca, njih je 56,5%, a postotak im dodatno raste. Među mlađima, od 25 do 34 godine, čak je 60,4% žena, dok je udio muškaraca i žena u dobnoj skupini od 45 do 64 godine gotovo izjednačen.

graf: Državni zavod za statistiku

U svim dobnim skupinama najviše je osoba sa završenim diplomskim studijem  (66,7% osoba u dobi od 35 do 44 godine i 64,1% osoba u dobi od 25 do 34 godine ima postignutu razinu obrazovanja ISCED 7). Najviše doktora znanosti, njih 4,3%, ima između  35 i 44 godine.

Mladi najmanje zastupljeni na visokostručnim poslovima

U svim zanimanjima HRSTO-a prevladavaju zaposlenici između 45 do 64 godine, a najmanje visokostručnih zaposlenika ima u dobnoj skupini od 25 do 34 godine.

Najmlađa promatrana dobna skupina od 25 do 34 godine najviše je zastupljena u
kategoriji zanimanja Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci, s 29,4%.

Većinu zaposlenih u aktivnostima znanosti i tehnologije, prema istraživanju, čine znanstvenici, inženjeri i stručnjaci, sa 69,4%, zatim slijede tehničari i stručni suradnici, s 20,7%, dok administrativni i komercijalni direktori, direktori proizvodnje i specijaliziranih usluga te direktori u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima čine
9,9%.

Čak 70,0% visokoobrazovnih koji rade visokostručna zanimanja ima završen (barem) diplomski studij.

Među hrvatskim znanstvenicima prevladavaju stariji, provjerite ima li više žena ili muškaraca
Share via
Copy link
Powered by Social Snap