GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

O školi Smjerovi Školski mjesečnik Kontakt

Graditeljska škola Čakovec – tradicija i iskustvo

a) Razvoj škole

Graditeljska škola Čakovec desetljećima je rasadište vrsnih graditelja u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, a u općoj gospodarskoj i demografskoj slici Međimurske županije graditeljstvo ponovno zauzima poziciju dominantne djelatnosti. Za ukupnu strategiju razvoja, ne samo ovog kraja već i znatno šire, u prilikama kad je obnova ratom razrušenih, sanacija i revitalizacija postojećih i gradnja novih objekata, nužna pretpostavka napretka na svim područjima života i rada, školovanje graditelja i njihovo upošljavanje na graditeljskim zahvatima ima dugoročnu perspektivu.
Škola je osnovana 1961. godine kao Građevinska tehnička škola. Šk.god. 1967./68. prerasta u Građevinski školski centar, a u šk.god. 1977./78. dolazi do udruživanja u Građevinski obrazovni centar “Zvonko Brkić” Zagreb.
Godina 1977. od neobične je važnosti za daljnji razvoj škole. Jačanjem stručnog kadra i didaktičkih uvjeta, snažnim razvojnim koracima međimurskog gospodarskog graditeljskog kompleksa, funkcija škole u obrazovanju stručnih kadrova i za potrebe šire regije naglo je porasla te je sagrađen novi učilišni kompleks školske zgrade, učeničkog doma, sportske dvorane i školskih radionica, u koji se te godine uselila. Time je dugoročno zacrtana pozicija škole kao jedne od najvećih strukovnih škola u RH, a njen status i u prostornom planu Međimurske županije označen je kategorijom škole regionalnog značenja.
Od 1991. godine škola nastavlja djelovati kao samostalna odgojno-obrazovna ustanova pod imenom Graditeljska škola Čakovec, a u svom sastavu ima i mješoviti Učenički dom.

b) Struktura škole

U školskoj godini 2012./2013. nastava se odvija u 29 razrednih odjela s 624 učenika u programima za zanimanja u sektorima: graditeljstvo i geodezija; umjetnost; grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje; šumarstvo, prerada i obrada drva; osobne, usluge zaštite i druge usluge; strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Od tog broja 15 razrednih odjela je u četverogodišnjem trajanju školovanja: građevinski tehničari (4), arhitektonski tehničari (4), geodetski tehničari (1-novoupisani program), dizajneri unutrašnje arhitekture i dizajneri keramike (4), medijski tehničari i web dizajnere (4); 6 razrednih odjela u programima zanimanja u industriji i obrtništvu u trogodišnjem trajanju školovanja; 5 razrednih odjela trogodišnjeg trajanja prema novom jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) i 3 razredna odjela programa školovanja djece s teškoćama u razvoju za zanimanja pomoćni podopolagač-parketar i pomoćni soboslikar-ličilac, za stjecanje niže stručne spreme.

Graditeljska škola Čakovec već niz godina upisuje daleko najveći broj polaznika u programima graditeljstva i njemu komplementarnih zanimanja, među svim graditeljskim školama u Hrvatskoj, čime tek doprinosi ublažavanju nedostatka stručnjaka u graditeljstvu, naročito za klasična operativna zanimanja, što je još uvijek premalo, iako se provode ciklusi prekvalifikacije u obrazovanju odraslih.
Uz to naglašeno sudjeluje na unapređenju programa za tehničare i zanimanja, podižući naročito njihovu strukovnu razinu, te na modelu vertikalne prohodnosti, koji je jedino u graditeljskom sektoru za sada aktualiziran i omogućuje ambicioznijim i zahtjevnijim graditeljima napredovanje i cjeloživotno učenje.
U tom smislu upravo je dobrodošlo otvaranje stručnog veleučilišnog studija za potrebe graditeljstva, koji će zadovoljiti potrebe građevinskih tvrtki za kvalitetnim kadrom na razini 4. 5. i 6. kvalifikacijskog stupnja, a koji su uvijek bili nosioci operativnih poslova i zapravo su stvorili reputaciju graditelja u Sjevereozapadnoj Hrvatskoj i Međimurju.
Ostvarivanjem novih i atraktivnih programa naobrazbe – dizajner unutrašnje arhitekture i dizajner keramike u području likovne umjetnosti i dizajna, zatim web dizajnera i medijskih tehničara, škola je značajno proširila paletu četverogodišnjih programa te zaokružila obrazovanje kadrova koji će djelovati na svim poslovima izgradnje, obnove i osmišljavanja vrijednosti interijera i eksterijera artificijelnog prostora primjerenog senzibilitetu i potrebama čovjeka na početku trećeg tisućljeća, ali i kadrove za oblikovanje novih modela vizualnih komunikacija, kojima će se značajno utjecati na razvoj novih oblika društvenog života.
Praktični rad, u harmoničnoj sprezi sa stručno-teoretskim i općim sadržajima, najvažniji je segment razvoja obrazovnih programa u utvrđivanju objektivno najbolje raspoređenih sadržaja prema logički osmišljenim katalozima znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova u proizvodnim zanimanjima.
Najbolji samouvid u vlastite vrijednosti i postignuća su rezultati u praktičnom djelovanju i stvaranju. Upravo tu činjenicu u školi nastojimo iskoristiti u organizaciji praktične nastave u školskim radionicama, praktikumima programa likovne umjetnosti i dizajna i grafičara-dizajnera multimedijskih sadržaja te građevinskog tehničara za graditeljsko nasljeđe. Sve je veći obuhvat učenika i opseg vježbi koje se ostvaruju u školskim radionicama i praktikumima, naročito u početnoj godini obrazovanja. Školske radionice imaju važnu zadaću i u ostvarivanju dijela pomoćničkih ispita, a ubuduće bi trebale biti od većeg značaja i u programu obrazovanja odraslih (za prekvalifikacije, odnosno polaganje majstorskih ispita). Školske radionice su centralni punkt obrazovnog pogona Graditeljske škole Čakovec – strukovne škole koja pretendira postati tehnološkim stručno-metodičkim centrom.

c) Prostorni kapaciteti

U sastavu škole, uz školsku zgradu površine 2800 m2, djeluje još velika sportska dvorana, suvremeno obnovljena 2002. (4870 m2), učenički dom, kapaciteta 160 ležaja te radionička hala s oko 1500 m2 površine, kao ogledni praktikum za transfer novih građevinskih tehnologija.
Ovako složen kompleks zgrada predstavlja referentnu točku u gradskoj veduti te u urbanoj slici okupljanja i prožimanja javnih funkcija i događanja za mnogobrojne žitelje Grada i Županije – postavljanjem izložbi, organiziranjem javnih manifestacija, stručnih skupova i dr. U svojem gotovo pedesetogodišnjem razvoju, proširujući svoje programe školovanja u redovitom školovanju mladeži i obrazovanju odraslih za gotovo sva zanimanja u graditeljstvu, Graditeljska škola Čakovec danas predstavlja značajno srednjoškolsko strukovno učilište za programe u području graditeljstva za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Međimursku županiju.

d) Projekti

Temeljno je načelo odgojno-obrazovnog rada škole stvaralačka dimenzija učenikove afirmacije u nastavnom procesu kroz ciljevit i koristan rad.
Značajni su projekti u kojima je škola sudjelovala za potrebe Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa i Zajednice graditeljskih škola RH, od kojih su:
– veliki doprinos nastavnika i Škole u cjelini kao nositelja projekta u donošenju novih nastavnih planova i programa za sve nastavne predmete u području graditeljstva, ostalih usluga i obrade stakla
– mnogi nastavnici autori su objavljenih programa kao i stručnih sadržaja za mape praktične nastave u zanimanju zidar i tesar te niza programa u jedinstvenom modelu obrazovanja
– Škola je objedinila i sve programe za obrazovanje odraslih u programima graditeljstva
– Škola je koordinirala i izradila projekt potrebnih ulaganja i inoviranje sustava te modernizaciju nastavne tehnologije u strukovnom školstvu iz područja graditeljstva, geodezije i građevnih materijala te ostalih usluga
– Škola je sudjelovala u izvođenju rekonstrukcije ograde Visoke učiteljske škole u Čakovcu, na temelju dobivenog natječaja, u okviru praktične nastave učenika zidara, tesara i soboslikara-ličiloca, a pod nadzorom i supervizijom Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine u Varaždinu i uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije
– u projektu obnove lokaliteta tradicijske „Međimurske hiže“ s gospodarskim objektima u Frkanovcu, a pod pokroviteljstvom Međimurske županije, Međimurskog poduzetničkog centra, Konzervatorskog odjela iz Varaždina, Ministarstva turizma i mnogim drugim.
Zbog kontinuiteta u kvaliteti odgojno-obrazovnog rada, angažmanu u nizu uspješnih projekata i prepoznatljivom javnom i kulturnom djelovanju Škola je bila dobitnik plakete – Zlatni grb grada Čakovca te Ministrova priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad 2002. godine.

e) Kadrovska struktura

U Graditeljskoj školi Čakovec uposlena su 122 djelatnika: 63 nastavnika (29 u općeobrazovnj nastavi, 30 u nastavi struke, ravnatelj, pedagoginja i dvije knjižničarke), 9 djelatnika odgojno-obrazovnog rada u učeničkom domu,
10 stručnih učitelja i 42 djelatnika u administrativnim, tehničkim i drugim poslovima.
Među nastavnicima su 1 doktorica znanosti, 2 magistra, 4 profesora u zvanju savjetnika i 4 u zvanju mentora.
Kontinuirano pripremanje učenika za sudjelovanje u različitim područjima natjecanja, ali primarno za najsrodnija njihovom obrazovanju – natjecanja u području graditeljstva, strojarstva, obrade drva i likovne umjetnosti, preduvjet su i kvalitetne pripreme za polaganje državne mature te nastavak školovanja – na veleučilištima, visokim školama i fakultetima. Brojni su uspjesi i vrhunski rezultati učenika Graditeljske škole Čakovec na državnim natjecanjima u tim područjima. U školi se dugi niz godina organiziraju i pripreme za upis na fakultete, a u skorije vrijeme pripreme za ispite državne mature, što je značajan doprinos uspješnosti uključivanja učenika na studij građevine, arhitekture, dizajna i sl.
Od osnivanja Graditeljske škole građevinari su se zapošljavali u tadašnjem Građevinskom kombinatu „Međimurje“, a u današnje vrijeme u niz graditeljskih poduzeća na području Međimurske i susjednih županija, kao što su „Team d.d.“, „Međimurje graditeljstvo d.o.o.“, „Tegra d.o.o.“, „Zagorje-tehnobeton d.d.” i dr.
Škola već nekoliko godina surađuje s Gospodarskom komorom Međimurske županije – odjelom za graditeljstvo, na planu promidžbe upisa u graditeljske programe učenika osmog razreda osnovne škole, stipendiranja učenika i studenata i sl. – u zajedničkom interesu za što obrazovanijim profilima.
Građevinski radnici su i danas deficitarni kadar, iznimno tražen na tržištu rada. Broj kadrova sa srednjom stručnom spremom se u graditeljskim poduzećima ekipira, ali nedostaju kadrovi s višim stupnjem obrazovanja.

Četverogodišnje školovanje

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Od ove školske godine znatno unaprijeđen nastavni plan omogućuje učeniku stjecanje potrebnih stručnih znanja za obavljanje poslova u djelokrugu suradnika na izradi projektne dokumentacije ili u poslovima izvođenja gradnji svih vrsta građevina: arhitekture, prometnica, vodogradnji. Omogućuje i zapošljavanje u tijelima uprave nadležnim za poslove graditeljstva, zaštite okoliša i stambene i komunalne poslove. Moguće je osnivanje vlastitog poduzeća.
Novim nastavnim planom poboljšana je struktura i kvaliteta znanja koje je potrebno za nastavak školovanja i cjeloživotno usavršavanje i učenje – veći fond sati fizike, arhitektonskih i nosivih konstrukcija, uz zahtjevnije tehnike učenja putem izrade elaborata i projekata, suradničkog učenja, izrade tehničke dokumentacije pomoću računala – u grafičkim programima, što je posebno od značaja kod zapošljavanja i nastavka školovanja. Moguće je ravnopravno konkurirati za upis na Građevinski i Arhitektonski fakultet, Geodetski, Studij prometnih znanosti, Strojarski fakultet, Fakultet organizacije i informatike i dr.

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Poboljšanja u fondu sati i nastavnom planu slična su kao i za građevinskog tehničara, što donosi novu kvalitetu te je od ove godine izrazito poboljšana mogućnost upisa na Arhitektonski fakultet, Studij za dizajn, Likovnu akademiju, Akademiju primijenjenih umjetnosti pa i studij povijesti umjetnosti, zbog toga što je povećan fond sati fizike raspoređen u sve četiri godine, povećan je fond sati prostoručnog crtanja i povijesti umjetnosti te nacrtne geometrije i matematike, a sve su to područja koja se provjeravaju kod upisa na studij arhitekture i dizajna. Stečena znanja omogućuju zapošljavanje u projektnim biroima, izvođačkim tvrtkama i tijelima državne uprave.

GEODETSKI TEHNIČAR

Obavlja samostalno ili u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mnogobrojne poslove na terenu ili u uredu naročito: na prikupljanju prostornih podataka mjerenjem i snimanjem instrumentima, njihovu obradu u računalnim programima i digitalnim tehnologijama iscrtanim nacrtima i dokumentima, te izradi vlasničkih i službenih katastarskih evidencija.

MEDIJSKI TEHNIČAR, WEB DIZAJNER

Usvajaju znanja iz područja informacijskih tehnologija i multimedijskih komunikacija koja su nužna za izradu promotivnih prezentacija novih ideja, proizvoda, osoba i projekata. Vrlo široko usmjeren program omogućuje ravnopravnu konkurenciju pri upisu na studije – od informatičkih znanosti do Studija za dizajn ili Fakulteta kazališne i filmske umjetnosti.

DIZAJNER UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE

Bavi se osmišljavanjem i projektiranjem stambenog, poslovnog i drugih vrsta unutrašnjeg prostora, opremajući ga primjereno oblikovanim namještajem, obojenjem, osvjetljenjem, obradom zidnih, stropnih i podnih površina te svim onim vizualnim, dekorativnim i tehničkim vrijednostima kojima treba udovoljiti potrebama, oplemenjivati način života i komuniciranja čovjeka na prijelazu tisućljeća.

Nastavak školovanja moguć je na Arhitektonskom fakultetu, Studiju za dizajn i Akademiji likovnih umjetnosti.

DIZAJNER KERAMIKE

Bavi se osmišljavanjem unikatnih keramičkih uporabnih predmeta dajući im estetske i likovne vrijednosti kojima se oplemenjuje prostor i ispunjava civilizirani način života (posuđe, vaze, svjetiljke, modni nakit i sl.) Izrađuje i umjetničku plastiku od keramike te dekorativne motive keramičkih obrada detalja u enterijeru i eksterijeru (obloge zidova, podova, pročelja).
Usvajanjem široke opće naobrazbe i razvijanjem umjetničkog senzibiliteta i praktičnih znanja i vještina stječe sve uvjete za uspješan nastavak školovanja na Studiju za dizajn ili Likovnoj akademiji ili pak za samostalno bavljenje dizajnom keramike u ateljeu obrtničke radionice ili dizajn studiju poduzeća koje izrađuje takve proizvode.

Trogodišnje školovanje

ZIDAR

Temeljno je i vrlo traženo graditeljsko obrtničko zanimanje.
Zidar radi na izgradnji i održavanju građevinskih objekata. Značajka ovog zanimanja je rad na otvorenom, a često i na visini pa je nužno dobro zdravlje i fizička spremnost.
Ovo zanimanje je deficitarno, a zapošljavanje je moguće u građevnskim i komunalnim poduzećima, kod građevnskih obrtnika te u drugim većim poduzećima na održavanju objekata.
Može osnovati i voditi vlastiti obrt.

TESAR

Zanimanje je vrlo deficitarno.
Radi na obradi drveta i izradi krovnih konstrukcija, skela i oplata. Značajka ovog zanimanja je rad na otvorenom i na visini što iziskuje dobro zdravlje i fizičku pripravljenost.
Zapošljava se u građevinskim poduzećima i kod građevinskih poduzetnika, a može otvoriti i voditi i vlastiti obrt.

MONTER SUHE GRADNJE

Vrlo je traženo zanimanje u završnim radovima u graditeljstvu, zbog razvijene tehnologije izvođenja zidnih i podnih obloga tzv.suhom ugradnjom. Može se zaposliti u graditeljskim i ličilačkim poduzećima, a i voditi vlastiti obrt.

KERAMIČAR OBLAGAČ

Postavlja podne i zidne obloge od keramičkih pločica i kamenih ploča različitih formata, površinskih obrada i ukrasnih motiva.

Zapošljava se u građevinskim i specijaliziranim poduzećima, a može osnovati i voditi vlastiti obrt.

RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

Uz pomoć građevinskih strojeva kao što su buldožer, skrejper i različite vrste bagera izvodi pretežito zemljane radove pri izgradnji građevinskih objekata.

Zapošljava se u građevinskim i komunalnim poduzećima, a može osnovati i vlastiti obrt.

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Izrađuje elemente i podsklopove za uređaj centralnog grijanja. Izrađuje i priprema elemente za klimatizaciju i ventilaciju, ugrađuje elemente klimauređaja i dr. Ugrađuje različite zračne uređaje, viseće grijače i ventilatorske konvektore te vrši nadzor rada uređaja za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju te njihova održavanja i ispitivanja.

STOLAR

Zanimanje obuhvaća poslove uzimanja mjera, izrade i crtanja nacrta proizvoda, odabira drvnih i nedrvnih materijala, izrade tehničke dokumentacije, obrađivanja materijala, kompletiranja proizvoda, restauriranja i popravaka proizvoda od drva, utvrđivanje cijene koštanja i samostalnog vođenja obrtničke radionice.
Stolar se bavi obradom drva i izrađuje namještaj, građevnu stolariju, obloge za zidove i podove, drvena stubišta i ograde.
Za uspješno obavljanje poslova potrebno je poznavanje drvnih i nedrvnih materijala te rukovanje alatima i strojevima koji se koriste u obradi drva.

SOBOSLIKAR-LIČILAC

Izvodi sve faze pripreme podloge i bojenja zidnih površina uz primjenu različitih tehnika dekoracije. Radi na poslovima pripreme i bojenja građevne stolarije i namještaja.
Zapošljava se u građevinskim i soboslikarsko-ličilačkim poduzećima, a i u industriji namještaja.
Može osnovati i voditi vlastiti obrt. Potrebna je sklonost za slaganje i miješanje boja.

Svi kontakti na jednom mjestu nalaze se ovdje.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 1 Ocjena: 2.5
Kvaliteta nastave 5
Opremljenost učionica 2
Knjižnica 4
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 1
Prostori za druženje 2
Mogućnosti zapošljavanja 2
Preporuka upisa 1

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2013/2014 Glasova: 3 Ocjena: 3.22
2012/2013 Glasova: 4 Ocjena: 2.44

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
IVAN CIGLAR VODOGRADNJA 1
Tatjana Vadas Arhitektonske konstrukcije 5
Vlasta Abramić Računalstvo 4.5
Suzana Šestan Izrada web stranica 5
Krunoslav Bedi Računalstvo i informatika 5

2 komentara

  1. Škola mora pod hitno promjeniti stolariju.

    Profesori su komunikativni i vrlo pristupačni te posebno žele prenijeti svoje znanje na učenike koji pokazuju interes za predmetom i učenjem.

    Trebalo bi poraditi na profesorima koji predaju općeobrazovne predmete kao što su matematika, hrvatski jezik i strani jezik jer zbog fonda sati su loše obrađeni i nedovoljno za ispit državne mature.

Odgovori