Pretraga

Srednja škola

Tehnička škola Bjelovar

Tehnička škola Bjelovar osnovana je 1960. godine.

Ravnatelj škole: Ante Šola, prof.

Broj učenika škole: 387

Broj razrednih odjela: 16

Tehnička škola danas ima odobrenje za izobrazbu učenika za slijedeća zanimanja:

  • STROJARSKI TEHNIČAR
  • RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO
  • ELEKTROTEHNIČAR
  • TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
  • GRAĐEVINSKI TEHNIČAR.

Cilj rada Tehničke škole usmjeren je na postizanje visoke razine povezanosti teorijskih i praktičnih znanja, u svrhu stvaranja kvalitetnih stručnjaka široke primjene.

Razvoj Bjelovara i postanak Tehničke škole

Razvoj obrzovnih institucija povezan je i s razvojem grada i njegovim utjecajem na čitavu regiju. Grad Bjelovar postao je upravno središte Bjelovarsko – bilogorske županije te kulturno, gospodarsko i prosvjetno središte ovog dijela sjeverozapadne Hrvatske. Riječ postao upućuje na činjenicu da je taj proces imao svoj povijesni tijek.

Njemački i češki obrtnici su još davne 1786. u Bjelovaru osnovali tvornicu svile. Obrtništvo je bilo u usponu što je rezultiralo otvaranjem Šegrtske škole (3. prosinca 1886.). U prvom desetljeću 20. stoljeća buja razvoj obrtništva i industrije. Tada je grad imao mnogo tvrtki , a jednu je činila industrija “Smev”. Godie 1947. nasljednicom nekadašnje Šegrtske škole postala je Škola učenika u privredi , a upisalo se 330 učenika. Pri Školi za učenike u privredi, zbog gospodarskih zahtjeva, ali i potreba u tvrtkama (u Tvornici traktora “Tomo Vinković”, “Agro-servisu” i dr.) upisani su strojarski tehničari, i to s jednim razrednim odjelom za odrasle. Ukupno su blia upisana 33 polaznika. Odlukom NOO-a Bjelovar, 1962. osnovana je Tehnička škola s jednim odjelom u koji je upisano 40redovnih učenika. Godine 1963. (1. sječanja) osnovan je Školski metalski centar u čijem su sklopu bila dva razreda strojarskih tehničara, a 1978. ustanovljen je Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje. Jedan od tadašnjih OUR-a bio je OUR za obrazovanje metalskih i elektrotehničkih kadrova. Godine 1981. Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje organiziran je u tri radne jedinice (I. RJ) obrazovali su se učenici prema programima strojarstva, elektrotehnike i informatike.

Preustrojem Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Bjelovar, koji je proveden 1991., nastaju zasebne škole, pa tako i Tehnička škola Bjelovar u osnivanju. Samostalna Tehnička škola Bjelovar registrirana je 1. srpnja 1993., a nalazi se u ulici Dr. Ante Starčevića 24.

Računalni tehničari za strojarstvo bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet strojeva, određuju način obradbe, redosljed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuju kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima.

Računalni tehničari za strojarstvo crtaju i proračunavaju različite elemente strojeva ( npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd. ). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradi te o standardizaciji elemenata strojeva. Za sve proračune, crtanje pa i simuliranje rada stroja, računalni tehničari u strojarstvu se koriste računalom i primjerenim programskim paketima.

Računalni tehničar za strojarstvo mora dobro poznavati struku (strojarstvo) da bi mogao primjeniti računalo u svakodnevnom radu. On vrši konstruiranje pomoću računala (AutoCAD, Catia) i izrađuje tehničku dokumentaciju te programe za numerički upravljane strojeve. Vrši upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u drugim srodnim područjima. Za uspješno obavljanje posla računalni tehničar u strojarstvu treba posjedovati temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na poznavanje i primjenu računala i na poznavanje i primjenu strojeva vođenih računalom s naglaskom na računalima upravljanim numeričkim strojevim ( NUAS ), ali i princip rada numerički upravljanih strojeva u drugim strukama. On je osposobljen za rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalnim programom.

Tako osposobljeni tehničar moći će se brzo uključiti u proizvodni proces i primjeniti modernu tehnologiju. Na taj način će ubrzati proces proizvodnje – s manjim brojem dobro osposobljenih djelatnika i modernom tehnologijom smanjit će vrijeme izrade i poboljšati kvalitetu proizvoda. Zbog stalnih promjena te napretka znanosti i tehnologije od računalonog tehničara u strojarstvu očekuje se i nakon završetka školovanja, stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima, ovisno o tipovima upravljačkih naprava, praćenje novije stručne literature i publikacija. Nakon završene srednje strojarske tehničke škole četverogodišnjeg trajanja računalni tehničar za strojarstvo ima dobru osnovu za nastavak školovanja na višoj školi ili fakultetu strojarstva, kao i na fakultetima srodnih struka.

Elektrotehničari (općeg smjera) sudjeluju u poslovima projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Njihova je naobrazba šira nego u tehničara osposobljenih za poslove užih područja elektrotehnike (npr. tehničara za elektroenergetiku, tehničara za elektroniku, tehničara za telekomunikacije). Međutim, kada je potrebno, elektrotehničari se mogu prilagoditi i poslovima užih područja elektrotehnike prema mjestu rada (pogotovo onih za koje su stekli podlogu u izbornom i fakultativnom programu srednje škole). Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, telekomunikacijskih poduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruiranju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računalima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom. Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova stroja, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje. U organiziranju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i strojevi te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog. Nakon završenog procesa proizvodnje kontroliraju kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda. U ispitnoj stanici ispituju karakteristike električnih dijelova strojeva i uređaja raznovrsnim električnim mjerenjima (napona, jakosti, otpora, snage, kapaciteta i slično). U pripremi za mjerenje utvrđuju prikladne metode mjerenja, odabiru mjerne instrumente, osiguravaju priručni pribor (sklopke, otpornike, preklopnike) i provjeravaju potrebne priključke. Pri mjerenju pažljivo rukuju instrumentima, očitavaju podatke, a potom ih obrađuju. Rezultate mjerenja upotrebljavaju ili kao podatak za označavanje proizvoda ili kao podlogu za izradbu uputa za pravilno i sigurno rukovanje električnim strojem, aparatom ili uređajem. Elektrotehničari mogu raditi i u komercijalnim poslovima obradbe tržišta i veleprodaji električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala.

Računalstvo je uže područje elektronike, grane elektrotehnike koja se posebno bavi elektroničkim uređajem – računalom. Upotrebna vrijednost računala ovisi o njegovoj građi i programima kojima se koristi. Tehničari za računalstvo bave se računalom kao uređajem, dakle materijalnim, opipljivim, elektroničkim i mehaničkim dijelovima od kojih je građeno računalo i njegovi priključci. Tehničari za računalstvo sastavljaju, servisiraju i održavaju sklopovsku opremu ili hardver računala. U pripremi računala služe se programskom opremom primjerenom građi računala. Instaliraju gotove programe prema potrebama i željama korisnika ili programe za provjeru ispravnosti rada računala. Tehničari za računalstvo rade u radionicama specija-liziranim za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za elektroničke uređaje te u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme. Rade i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada (proizvodne, financijske, zdravstvene, izdavačke organizacije i organizacije drugih djelatnosti) gdje je potrebno održavanje računala i računalskih mreža Računalo ili drugi elektronički uređaj sastavlja se po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži konstrukcijska rješenja i postupke izvedbe. Tehničari za računalstvo nabavljaju komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, tvrdi disk, disketna jedinica) i provjeravaju njihovu ispravnost prije ugradnje. Pripremaju i odgovarajući pomoćni materijal, kao što su vodovi za priključke, prekidači, ispravljači te potreban alat – specijalne pincete, odvijače, lemilice, kliješta i slično. Ispravnost sastavljanja provjeravaju prilikom rada vizualno i mehanički. Nakon spajanja ulazno-izlaznih jedinica (tipkovnice, monitora, pisača) uključuju računalo i provjeravaju ispravnost radom na računalu, koristeći se programima prilagođenim za tu svrhu. Pri održavanju i servisiranju računala tehničari za računalstvo mora prvo uočiti, a potom otkloniti, neispravnosti. Pri tomu se služe programskim tehnikama testiranja neispravnosti, mjernim instrumentima i primjerenim alatom. Problemi koje rješavaju mogu biti u izvoru napajanja strujom, nezaštićenosti komponenata u promjenama napona, olabavljenosti kontakata vodova, odnosno kvaliteti električnih i mehaničkih spajanja, ili zatajivanja neke od komponenata. Dograđivanje dodatne opreme, instaliranje programa i proširivanje mogućnosti rada računala, npr. proširivanje memorije, dodavanje tvrdih diskova, zvučne kartice, spajanje modema, također ulazi u posao tehničara za računalstvo. Tamo gdje se računalo ili računalske mreže koriste u upravljanju procesom rada, tehničari za računalstvo poslužuju i održavaju računala. Oni nastoje održati kontinuiranost rada i smanjiti izazvane materijalne štete.

Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine. U načelu razlikujemo poslove građevinskog tehničara visokogradnje i građevinskog tehničara niskogradnje. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja. Drugi se bave niskogradnjama: to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr. Osim ove podjele, koja je rezultat različitih programa tijekom školovanja, građevinski se tehničari (i visokogradnje i niskogradnje) mogu razlikovati i prema poslovima koje isključivo ili pretežno obavljaju. To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizacija i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu. Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja. Najkraće, a to znači neizbježno pojednostavnjeno, moglo bi se reći: da bi se neki objekt gradio što brže, kvalitetnije i jeftinije, potrebno je gradnju temeljito planirati, potanko izraditi projektnu dokumentaciju i onda sve to “na terenu” ostvariti. Da bi se, na primjer, mogla izgraditi stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redoslijed i dinamiku izvođenja radova, planirati broj potrebnih radnika i količinu materijala. Idejni projekti građevine izrađeni su prije građenja, ali oni neposredno prije gradnje trebaju dobiti izvedbeni oblik. To znači da tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan. Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Ostvarujemo programe koji svojom interdisciplinarnošću zadovoljavaju zahtjevima 21. stoljeća. Svi programi naše škole jednako su pogodni za obrazovanje djevojaka i mladića.

Tehnička škola Bjelovar upisuje slijedeće programe – zanimanja:

RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO

ELEKTROTEHNIČAR

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Za upis učenika u 1. razred vrednuju se i boduju zajednički, posebni i dodatni elementi.

Zajednički elementi:

  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja
  • vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija i tehnička kultura.

Posebni elementi:

  • sposobnosti i darovitosti (što se boduje pod ovim elementima možete pročitati u odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/15).

Dodatni elementi:

  • uspjeh kandidata u otežanim uvjetima (što se boduje pod ovim elementima možete pročitati u odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/15).

Provjera predznanja stranog jezika (za učenike koji nisu učili taj jezik u osnovoj školi minimalno 4 godine, a žele ga odabrati kao prvi strani jezik) bit će 1. srpnja 2014. u 9 sati.

Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2014/15. možete naći na web stranici naše škole ili ministarstva znanosti, obrazovanja i športa).

TEHNIČAR SE OSPOSOBLJAVA ZA obavljanje poslova u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te održavanju uređaja i cijelih pogona u područjima strojarstva, elektrotehnike, računalstva i graditeljstva ili za nastavak obrazovanja na tehničkim i drugim visokim i višim učilištima.

Dr. Ante Starčevića 24, 43 000 Bjelovar

e-mail: tsbj@ss-tehnicka-bj.skole.hr

web site: www.ss-tehnicka-bj.skole.hr

ravnatelj: tel./fax.: 043/244 – 721

tajništvo: tel.: 043/242 – 139

pedagoginja, zbornica: tel. 043/244 – 004

knjižnica: tel.:043/244 – 003

računovodstvo: tel.: 043/221 – 168

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Tehnička škola Bjelovar
Share via
Copy link
Powered by Social Snap