TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

Povijest O školi Smjerovi Kontakti

Povijest srednjeg školstva u Kutini usko je vezana uz razvoj obrtništva na ovom području. U Kutini je 15.5.1845.g. u kući ceha Meštra Luke Vragovića utemeljen prvi obrtnički ceh od 129 obrtnika. Pripreme za uvođenje ceha počele su još od 3. ožujka 1837. kada je Kutini car Ferdinand V. Poveljom dao status trgovišta na zahtjev najmoćnijih gospodara Kutine u to vrijeme: Erdödy i Secheni.

Najstariji dokument koji se nalazi u školi je Zapisnik o završnom ispitu u ZANATSKO TRGOVAČKOJ ŠKOLI u Kutini, iz 1928. godine, koji govori o prvom nazivu škole, kojoj smo mi sada sljednici.

1933. godine ZANATSKO TRGOVAČKOJ ŠKOLI mijenja se naziv u STRUČNO – PRODUŽNA ŠKOLA u Kutini.

Struke za koju su se učenici obrazovali u Crkvenoj ulici (prostori današnjeg zavoda za zapošljavanje) su: metalska, elektro, drvodjelska i građevinska. Osnivač Škole učenika u privredi je Narodni odbor kotara Kutina od 14.6.1960.g.

Od 1967.g. u školi su uvedeni i sljedeći smjerovi: prehrambeni, stolarski, tekstilni, uslužni i poljoprivredni.

Škola s praktičnom obukom metalskog i kemijskog smjera počela je s radom 1. rujna 1960. g.

Ime „ Milenko Brković – Crni ” škola je dobila 04.5.1965. godine na sjednici Skupštine općine Kutina.

U srpnju 1966. g. Škola učenika u privredi i Škola s praktičnom obukom spojene su u CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE „ MILENKO BRKOVIĆ – CRNI ” KUTINA.

30. 9. 1966. godine upisana je promjena imena tako da novo ime glasi ŠKOLSKI CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE „ MILENKO BRKOVIĆ – CRNI ” KUTINA.

01.7.1970. godine Gimnazija „ Bratstvo – jedinstvo ” Kutina i Školski centar za stručno obrazovanje „ Milenko Brković – Crni ” Kutina spojeni su u SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „ MILENKO BRKOVIĆ – CRNI ” KUTINA

15. 11. 1979. godine izvršena je promjena naziva škole u CENTAR ZA ODGOJ I USMJERENO OBRAZOVANJE „ MILENKO BRKOVIĆ-CRNI ” KUTINA.

4.10.1991. godine izvršena je promjena naziva škole u ŠKOLSKI CENTAR TINA UJEVIĆA KUTINA.

07. 5. 1992.godine Skupština općine Kutina donijela je odluku o ukidanju ŠKOLSKOG CENTRA TINA UJEVIĆA i osnivanju dvije srednje škole i to:

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA i SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

Naziv škole: Tehnička škola Kutina

Sjedište škole: Hrvatskih branitelja 6

Broj učenika u školi: 553

Broj zaposlenih: 63

Tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom

Područje elektrotehnike (jaka struja), elektroenergetika, elektrostrojarstvo, električni strojevi, električne mreže, električne instalacije… danas ne može funkcionirati bez računala i informatike.

Ovaj program omogućava učenicima da se osposobe za primjenu računala u elektrotehničkim tehnologijama jake struje.

Proizvodnja i prijenos električne energije uključuje suvremeno računalno vođenje i nadzor proizvodnje i prijenosa energije, klasične i instalacije podržane računalom, sve zahtjevniju rasvjetu, prikapčanje potrošača, izvođenje različitih mjerenja, održavanje i servisiranje elektroenergetskih naprava i strojeva u industrijskim pogonima, radionicama, poslovnim i stambenim prostorijama.

Ako želiš naučiti kako se proizvodi električna energija , zašto postoje visoki i niski naponi, kako se prenosi i zašto se najviše troši električna energija, ako si ekološki osviješten i želiš saznati više o alternativnim izvorima energije iz vjetra, sunca, biomase ili imaš ideje u vezi energije tada je ovo primijenjeno zanimanje upravo za tebe. Kroz izborne sadržaje u trećoj i četvrtoj godini možeš se upoznati i s mrežnim tehnologijama.

Upis u taj program omogućuje stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti za visokoškolsko obrazovanje na tehničkim fakultetima i njima srodnim fakultetima, kao i stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad u poduzećima za proizvodnju i prijenos energije, kao i drugim industrijskim postrojenjima, projektnim uredima ili trgovinama elektrotehničkim proizvodima. Tehničar za računalstvo

Tehničar za računalstvo

Računala poznajemo kao elektroničke naprave ugrađene u automobile, avione, uređaje koje koristimo u kućanstvu ili radu, koje vode zahtjevne proizvodne procese, pomažu pri skladanju glazbe, s njima konstruiraju se građevine, oblikuju se novi proizvodi, koriste ih u zdravstvu ili u obliku igračaka, pomažu nam pri prognoziranju vremena … Međutim računala netko mora i izrađivati i programirati , dograđivati i popravljati.

Obrazovni program tehničara za računalstvo usmjeren je prije svega na profesionalno-funkcionalno osposobljavanje učenika za obavljanje poslova tehničke pripreme rada, izrade, održavanja i uporabe računala te svih uređaja koji rade na osnovi računala.
Odmah na početku školovanja učenik postupno ulazi u svijet računalstva.

Kako je računalstvo područje elektrotehnike koje se bavi elektroničkim uređajem – računalom, paralelno s tim učenik izučava temeljna znanja iz elektrotehnike, a u trećoj godini izučava elektroniku i u četvrtoj specijalizira elektroniku računala tako da je kao svršeni tehničar osposobljen za računalo i softverski i hardverski.
Programom tehničara za računalstvo učenik tijekom svoga četverogodišnjeg obrazovanja koristi suvremenu računalnu opremu. Priprema se i uči za poslove održavanja strojne i programske opreme, programiranja različitih aplikacija, uspostavljanja i održavanja lokalne mreže, upotrebe internetske i multimedijske tehnologije, uspostave i korištenja baza podataka, upotrebe aplikacijskih programskih paketa za razna područja, planiranja računalnog razvoja ustanove ili poduzeća.
Fond općeg obrazovanja, prije svega matematičkog i prirodoznanstvenog, je takav da otvara mogućnosti za nastavak obrazovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima kao što su Fakultet elektrotehnike i računalstva (FER), Fakultet organizacije i informatike (FOI), Veleučilište u Varaždinu.

Radni uvjeti

Tehničari za računalstvo uglavnom rade u uredima u ugodnoj sredini. Obično imaju propisano 40-satno tjedno radno vrijeme, ali povremeno rade i izvan radnog vremena, kako bi otklonili zastoje, instalirali nove programske pakete ili priključili novu opremu. Moderna računalna i mrežna tehnologija omogućila je tehničarima da neke svoje poslove mogu obavljati na udaljenim lokacijama (npr. kod kuće, na putu), što pridonosi udobnosti i fleksibilnosti rada, ali briše granicu slobodnog i radnog vremena i prostora.

Poželjne osobine

Tehničari za računalstvo trebaju biti osobe s razvijenim smislom za logičko razmišljanje, sposobnostima potrebnim za zahtjevni analitički rad, apstraktnim pojmovima i smislom za tehnička rješenja. Posao koji oni rade zahtijeva strpljenje, ustrajnost i točnost. Smisao za suradnju i sporazumijevanje važni su za tehničare koji rade u timu ili neposredno s korisnicima. Dobar tehničar mora imati smisla za samostalno i odgovorno održavanje računala, za istraživanje mogućnosti novih tehnologija te sklonost učenju novih sadržaja i spremnost za stalno usavršavanje.

Zapošljavanje

Tehničari za računalstvo danas su vrlo traženi, a očekuje se da će potrebe za njima ubuduće još više rasti. Vrhunski tehničari mogu očekivati i vrhunske zarade, ali i veliku konkurenciju u svom radu. Tehničari za računalstvo nalaze zaposlenje u specijaliziranim softverskim poduzećima, ali i u brojnim drugim organizacijama koje se služe računalima (npr. banke, obrazovne institucije, pošta i sl.). Računalni tehničar za strojarstvo

Računalni tehničar za strojarstvo

Računalni tehničari za strojarstvo bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet strojeva, određuju način obradbe, redosljed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuju kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima.

Računalni tehničari za strojarstvo crtaju i proračunavaju različite elemente strojeva ( npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd. ). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradi te o standardizaciji elemenata strojeva. Za sve proračune, crtanje pa i simuliranje rada stroja, računalni tehničari u strojarstvu se koriste računalom i primjerenim programskim paketima.

Računalni tehničar za strojarstvo mora dobro poznavati struku ( strojarstvo ) da bi mogao primjeniti računalo u svakodnevnom radu. On vrši konstruiranje pomoću računala (AutoCAD, Catia) i izrađuje tehničku dokumentaciju te programe za numerički upravljane strojeve. Vrši upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u drugim srodnim područjima. Za uspješno obavljanje posla računalni tehničar u strojarstvu treba posjedovati temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na poznavanje i primjenu računala i na poznavanje i primjenu strojeva vođenih računalom s naglaskom na računalima upravljanim numeričkim strojevim ( NUAS ), ali i princip rada numerički upravljanih strojeva u drugim strukama. On je osposobljen za rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalnim programom.

Tako osposobljeni tehničar moći će se brzo uključiti u proizvodni proces i primjeniti modernu tehnologiju. Na taj način će ubrzati proces proizvodnje – s manjim brojem dobro osposobljenih djelatnika i modernom tehnologijom smanjit će vrijeme izrade i poboljšati kvalitetu proizvoda. Zbog stalnih promjena te napretka znanosti i tehnologije od računalonog tehničara u strojarstvu očekuje se i nakon završetka školovanja, stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima, ovisno o tipovima upravljačkih naprava, praćenje novije stručne literature i publikacija.

Nakon završene srednje strojarske tehničke škole četverogodišnjeg trajanja računalni tehničar za strojarstvo ima dobru osnovu za nastavak školovanja na višoj školi ili fakultetu strojarstva, kao i na fakultetima srodnih struka.

Ekološki tehničar

Ekološki tehničar radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša te znanstveno-istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i u mjernim laboratorijima.

Samostalno obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti i u skladu s njegovim znanjem, poštujući i primjenjujući sva pravila, upute i procedure tvrtke te pravila i pozitivne zakonske propise koji se temelje na zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja.

Posebnost ekološkog tehničara očituje se u razumijevanju načela zaštite okoliša kao i u mogućnosti objedinjavanja svih uvjeta zaštite okoliša unutar svakodnevnog rada. Rad uključuje širi spektar djelovanja te podrazumijeva poznavanje osnova prirodnih (kemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih (kemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, metalurgija) znanosti.

Ekološki tehničar u svom poslu surađuje s različitim stručnjacima, ali ponajprije s onima koji djeluju u području kemijske, prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije, zaštiti prirode i okoliša, geologiji, rudarstvu, energetici, vodoprivredi, građevinarstvu, metalurgiji, elektrotehnici, strojarstvu, agronomiji, šumarstvu i sl.

Perspektive nakon završene srednje škole

Uspješan ekološki tehničar može u okviru svog zanimanja napredovati i raditi u: industriji, obrtnim djelatnostima, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu okoliša, inspekcijskim poslovima, administrativnim poslovima pri izradi dokumentacije o zaštiti prirode i okoliša (stručne podloge, studije, projekti), analizi i motrenju stanja prirode i okoliša, upravnim odjelima za zaštitu prirode i okoliša pri županijama i gradovima, kao čuvar prirode u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima.

Također, može nastaviti obrazovanje na srodnim javim i privatnim visokoškolskim ustanovama i fakultetima (Prirodoslovno-matematički fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Agronomski fakultet, Šumarski fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet…).

Tajništvo: 044/629-251

Ravnatelj: 044/629-250

Računovodstvo: 044/629-252

Blagajna: 044/629-253

Pedagog: 044/629-254

Knjižnica: 044/629-255

Prostorije radioničkih vježbi: 044/629-256

Telefax: 044/629-259

E-mail: tehnicka-skola-kutina@sk.t-com.hr

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.06
Kvaliteta nastave 3
Opremljenost učionica 3
Knjižnica 3
Izvannastavne aktivnosti 3
Dostupnost interneta 3
Prostori za druženje 3
Mogućnosti zapošljavanja 3
Preporuka upisa 3.5

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 8 Ocjena: 2.8
2017/2018 Glasova: 3 Ocjena: 2.92
2016/2017 Glasova: 1 Ocjena: 4
2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 5

Odgovori