Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti jedna je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pa kao takva baštini i povijest Sveučilišta koje je utemeljeno 23. rujna 1669. i najstarije je sveučilište u Hrvatskoj i u jugoistočnom dijelu Europe. Fakultet prometnih znanosti je jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu i djeluje 37 godina u sastavu Sveučilišta. Školovanje se danas provodi izvođenjem sveučilišnih studija, znanstvenog, istraživačkog i visokostručnog rada iz područja prometnog inženjerstva i tehnologije prometa. Uz postojeće studijske programe Promet, Inteligentni transportni sustavi i logistika te Aeronautika, Fakultet razvija nove studijske programe u suradnji s gospodarstvom. Postojeći nastavni plan i program, koji se izvodi prema Bolonjskom sustavu, provodi se na Fakultetu prometnih znanosti od 2005. godine sa svrhom ostvarenja usporedivosti, mobilnosti i boljeg profiliranja interesa studenata. Izvodi se na dvije razine studiranja i to kao trogodišnji preddiplomski (engl. bachelor), dvogodišnji diplomski (engl. master) studij i trogodišnji doktorski (engl. doctoral) studij. Na Fakultetu postoje i poslijediplomski specijalistički studiji „Gradski promet“, „Intermodalni transport“ i „Transportna logistika i menadžment“ koji traju jednu godinu.

Preddiplomski studij može upisati kandidat koji ispunjava uvjete definirane upisnim kriterijima koji se objavljuju svake godine. Preddiplomski studij završava stjecanjem akademskog naziva sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice inženjera/inženjerke prometa/aeronautike. Diplomski studij može upisati student koji je završio preddiplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti ili na nekom drugom fakultetu iz tehničkog područja. U slučaju završetka preddiplomskog studija na drugom tehničkom fakultetu prijelaz se ostvaruje u prvoj godini diplomskog studija polaganjem razlikovnih predmeta. Pravo upisa na poslijediplomski specijalistički ili doktorski studij imaju pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem u području tehničkih znanosti. Akademski naziv nakon završetka diplomskog studija je magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa/aeronautike, nakon završetka specijalističkih studija sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica, a nakon završetka doktorskog studija doktor/doktorica znanosti.

Akademske i osobne kompetencije definirane su na različitim razinama (predmeta i studijskog programa) za sve studijske programe Fakulteta. Osnovne odrednice studijskih programa Fakulteta:

 • ukupan broj ECTS bodova preddiplomskog studija je 180, a diplomskog studija 120, specijalističkog studija 60, a doktorskog studija 180
 • izborni predmeti čine 14 do 20 % ECTS bodova na preddiplomskoj razini (ovisno o smjeru studija), dok na diplomskoj izborni predmeti čine 24 % ECTS bodova, osim na studiju Aeronautika 59 % ukupne tjedne obveze studenta u nastavi iznose 25-30 sati, a  svi predmeti su jednosemestralni i
 • za svaki predmet definiran je primjeren broj kompetencija odnosno ishoda učenja.
Fakultet prometnih znanosti

Foto: FPZ

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu već duži niz godina provodi mješovite oblike e-učenja, tako da studente i nastavnike novonastale okolnosti koje su obustavile klasične oblike izvođenja nastave (COVID-19) nisu dočekale nepripremljene. Takav pristup se temelji na kombinaciji klasičnih oblika nastave u učionicama i specijaliziranim laboratorijima (licem u lice u učionici) s nastavom koja se odvija u virtualnom okruženju na sustavu za udaljeno učenje Merlin.

Na početku akademske godine, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija, za svaki kolegij automatizmom se otvara i pripadajući e-kolegij na sustavu za udaljeno učenje Merlin. Otvoreni e-kolegiji povezani su i sinkronizirani s Informacijskim sustavom visokih učilišta (ISVU).

Na ovaj način svaki upisani student ima uvid u sve upisane kolegije, nastavno osoblje, sadržaj kolegija, obveznu i dopunsku literaturu te izvedbene planovi prema kojima će se izvoditi nastavne u tekućoj akademskog godini.

Pored osnovnih informacija za svaki kolegij, studentima su dostupni i slijedeći sadržaji potrebni za učenje:

 • forumi s obavijestima vezanim za nastavni proces preko kojeg se studentima distribuiraju opće obavijesti, rezultati kolokvija, ispita i sl.
 • kalendari o nadolazećim događajima na kolegiju
 • nastavni materijali organizirani prema nastavnim cjelinama i dostupni za preuzimanje u elektroničkom obliku
 • nastavni materijali dopunjeni korištenjem multimedijalnih sadržaja kao što su audio i video snimke predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi i sl.
 • omogućeno odabiranje seminarskih radova, predavanje zadaća i ocjenjivanje putem sustava za udaljeno učenje Merlin
 • dostupni testovi za samoprovjere i provjere znanja te kvizovi znanja (Milijunaš s pitanjima iz nastavnih cjelina kolegija)i sl.
Fakultet prometnih znanosti

Foto: FPZ

Pored nastavnih sadržaja, studentima su dostupne i usluge e-Studentske referade i e-Knjižnice putem kojih dobivaju obavijesti i mogu saznati sve relevantne informacije vezane uz studij i studiranje.

Budući da se nastava u izravnom kontaktu i interaktivni odnos između nastavnika i studenata ne može do kraja supstituirati u oblike izvođenja nastave na daljinu, Fakultet prometnih znanosti je prilagodio nastavni proces trenutnim uvjetima. Nastavno osoblje uspostavilo je više od sto Virtualnih soba za Webinare i svakodnevno održava on-line predavanja i auditorne vježbe. Studenti u realnom vremenu prate nastavu putem Adobe Connect sustava implementiranog u sustav za udaljeno učenje Merlin. Također, snimke takvih predavanja na daljinu dostupne su studentima za naknadna pregledavanja i olakšano savladavanje gradiva.

Dio laboratorijskih vježbi koje studenti inače izvode na računalima u laboratorijama, prilagođeni su novonastalim uvjetima na način da nastavno osoblje putem Virtualne sobe za Webinare dijeli zaslon računala i studentima demonstriraju rad u specijaliziranim alatima. Također, izvode se one nastavne cjeline koje ne zahtijevaju fizičku nazočnost i moguće ih je izvoditi na daljinu, kako bi nakon normalizacije trenutnog stanja ostalo dovoljno vremena da se obrade one nastavne cjeline koje zahtijevaju praktični rad studenata i upotrebu specijalizirane laboratorijske opreme.

Održavanje konzultacija te individualni rad i praćenje aktivnosti studenata u zadnjih nekoliko tjedana na Fakultetu prometnih znanosti doživjeli su digitalnu transformaciju. Budući da se svakom studentu prilikom upisa otvara korisnički Microsoft Office 365 račun, nije bilo značajnijih poteškoća tijekom prebacivanja na digitalno okruženje i korištenje alata iz paketa Office 365 koji uključuju i kolaboracijske alate za rad na daljinu kao što je Microsoft Teams.

Ovakve oblike rada i izvođenja nastave na daljinu studenti ocjenjuju jednostavnim, prihvatljivim i na zadovoljavajućoj razini kvalitete.

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti | Foto: FPZ

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna preddiplomska studijska programa u trajanju od tri godine (šest semestara):

 • Promet
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Aeronautika

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Promet izvode se smjerovi:

 • Cestovni promet

 • Željeznički promet

 • Vodni promet

 • Zračni promet

 • Poštanski promet

 • Informacijsko-komunikacijski promet i

 • Gradski promet.

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Inteligentni transportni sustavi i logistika izvode se smjerovi:

 • Inteligentni transportni sustavi

 • Logistika.

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Aeronautika izvode se moduli:

 • Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot te

 • Kontrola leta.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe Promet i Inteligentni transportni sustavi i logistika (za redovite i izvanredne studente) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina) do 400 bodova
  • Fizika*do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili prometne struke.
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Aeronautika (za redovite i izvanredne studente) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina) do 300 bodova
  • Engleski jezik do 200 bodova
  • Fizika*do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
   *Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Specifičnost upisa na studija aeronautike sastoji se u posebnim preduvjetima za upis, a to su:

 • odgovarajući liječnički pregled i
 • usmena provjera znanja engleskog jezika.
 1. Promet (smjerovi: Cestovni promet, Gradski promet, Informacijsko-komunikacijski promet, Poštanski promet, Vodni promet, Zračni promet i Željeznički promet), i
 2. Inteligentni transportni sustavi i logistika (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika).
Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti | Foto: FPZ

Adresa visokog učilišta: Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb

Broj telefona: +385 1 238 0222

Mail kontakt: [email protected]

Oib: 25410051374

Link na web stranicu: https://www.fpz.unizg.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!