Pretraga

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Filozofski fakultet u Puli

Filozofski fakultet u Puli nudi sljedeće studijske programe:

  • sveučilišne preddiplomske studije
  • sveučilišne diplomske studije
  • edukacijski paket za nastavničke smjerove studija
  • poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti
  • program cjeloživotnoga obrazovanja – tečajeve stranih jezika i hrvatskoga kao stranoga za građane.

Sveučilišni preddiplomski studiji izvode se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji (u slobodnim kombinacijama).

Jednopredmetni studiji:

Hrvatski jezik i književnost
Japanski jezik i kultura
Jezična i interkulturalna medijacija
Povijest
Talijanski jezik i književnost

Dvopredmetni studiji:

Arheologija
Engleski jezik i književnost
Hrvatski jezik i književnost
Japanski jezik i kultura
Latinski jezik i rimska književnost
Povijest
Talijanski jezik i književnost
Talijanski jezik i kultura – Kultura i turizam

Sveučilišni diplomski studiji izvode se također kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji (u slobodnim kombinacijama).

Jednopredmetni studiji:

Hrvatski jezik i književnost
Japanologija
Povijest
Talijanski jezik i književnost (uz mogućnost stjecanja dvojne diplome u suradnji sa Sveučilištem za strance u Perugi)

Dvopredmetni studiji:

Hrvatski jezik i književnost
Japanologija
Latinski jezik i rimska književnost
Povijest
Talijanski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost

Na Filozofskom fakultetu djeluje osam odsjeka:

Odsjek za anglistiku
Odsjek za arheologiju
Odsjek za azijske studije
Odsjek za klasičnu filologiju
Odsjek za kroatistiku
Odsjek za nastavničko obrazovanje i strane jezike
Odsjek za povijest
Odsjek za talijanistiku

i pet centara:

Centar ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“
Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika
Centar za istarska onomastička istraživanja
Centar za istraživanje jezične kulturne baštine Istre.
Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana

Kontakt:
Ronjgova 1, 52 100 Pula, Hrvatska
Tel.: +385 (52) 377 504; 099 5342 557
E-pošta: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/
Facebook: https://hr-hr.facebook.com/ffpu.unipu.hr
Instagram: filozofski_fakultet_pula

Filozofski fakultet Pula

Foto: Filozofski fakultet Pula

Studijski program Odsjeka izvodi se na preddiplomskoj razini (u pripremi je diplomska razina), kao dvopredmetni studij.

Dvopredmetni preddiplomski studij arheologije povezuje se sa sljedećim studijima: Hrvatski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Japanski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost, Povijest. Na studiju pripremamo prvostupnike za razumijevanje i korištenje arheoloških metoda istraživanja i analiza, radi vrednovanja zbivanja i procesa važnih za kulturno-povijesni razvoj nekoga područja ili fenomena.

Uz pružanje teorijskih znanja, studij je veoma usmjeren na praktične aktivnosti studenata. Svi studenti arheologije moraju svake akademske godine provesti dva tjedna na terenskoj nastavi u okviru terenskih istraživanja nastavnika i istraživača Odsjeka ili kod partnerskih ustanova u drugim gradovima.

Kroz izvannastavne aktivnosti moguća je i laboratorijska praksa.
U okviru programa akademske razmjene (Erasmus+, CEEPUS) studenti mogu kraće vrijeme boraviti na inozemnim sveučilištima i stjecati nova znanja i iskustva.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/arheologija
Facebook: https://www.facebook.com/arheologijaPula/
Instagram: https://www.instagram.com/arheologijapula/?hl=hr

Studijski program Odsjeka izvodi se na preddiplomskoj i diplomskoj razini kao dvopredmetni studij. Na diplomskoj su razini dva smjera: nastavnički i prevoditeljski.

Dvopredmetni preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti kombinira se sa sljedećim studijima: Arheologija, Hrvatski jezik i književnost, Japanski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost, Povijest, Talijanski jezik i književnost. Na studiju pripremamo stručnjake za rad u nastavi, znanosti, prevođenju, medijima, kulturi i turizmu. Omogućujemo rad u malim grupama i posvećujemo se svakom studentu ponaosob.

Na trogodišnjem preddiplomskom studiju upoznajemo studente s raznovrsnim disciplinama teorije jezika i književnosti, značajkama kulture u zemljama engleskoga govornoga područja te metodologijom književne kritike. Studenti ovladavaju vještinama pisanoga i usmenoga izražavanja u raznim uporabnim tekstovima, razvijaju sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi. Nakon završenoga trogodišnjega studija prvostupnici engleskoga jezika i književnosti stječu znanja i kompetencije za razne organizacijske poslove u konzularnim predstavništvima, gospodarstvu, nakladništvu i medijima.

Dvogodišnji se diplomski studij počinje izvoditi od 2022./2023. U okviru nastavničkoga smjera studente se upoznaje s posebnostima usvajanja engleskoga kao stranoga jezika i metodologijom njegove nastave, dok ih se na prevoditeljskom smjeru upoznaje s raznim teorijama prevođenja i alatima za njihovo kritičko propitivanje, kao i sa strategijama potrebnim za prevođenje stručnih i književnih tekstova. Na diplomskoj razini studenti će imati priliku odraditi metodičku i stručnu praksu te na taj način primijeniti naučena teorijska znanje i steći kompetencije i vještine za tržište rada. Nakon diplomskoga studija magistri engleskoga jezika i književnosti mogu raditi u nastavi u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, u medijima i kulturi, turizmu, kao prevoditelji u zemlji ili inozemstvu, ili nastaviti karijeru na poslijediplomskim ili specijalističkim studijima.

Studijski programi Odsjeka izvode se na preddiplomskoj i na diplomskoj razini. Na preddiplomskoj razini izvodi se jednopredmetni i dvopredmetni studij Japanski jezik i kultura, a na diplomskoj razini jednopredmetni i dvopredmetni studij Japanologije – nastavnički smjer (odabirom Edukacijskoga paketa) i opći smjer. To je jedini akreditirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Japanologije u Republici Hrvatskoj.

Dvopredmetni se preddiplomski studij kombinira sa sljedećim studijima: Arheologija, Engleski jezik i književnost, Hrtvatski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost, Povijest, Talijanski jezik i književnost. Na studiju pripremamo stručnjake za rad u nastavi, u znanosti, u kulturnom i poslovnom turizmu, u prevoditeljstvu, u medijima i kulturi, u izdavaštvu, u gospodarstvu i diplomaciji.

Na trogodišnjem preddiplomskom studiju japanskoga jezika i kulture studenti će usvojiti kompetencije u govornom i pisanom suvremenom japanskom jeziku na srednje višoj razini (B2), upoznati japansku kulturu, društvo, povijest, umjetnost i književnost, te znati kritički analizirati japansku kulturu u europskom, azijskom i međukulturnom kontekstu. Studenti imaju izvanrednu mogućnost studentske razmjene na japanskim sveučilištima s kojima Odsjek ima ostvarenu suradnju. Nakon trogodišnjega studija prvostupnici japanskoga jezika i kulture mogu prevoditi jednostavnije i srednje teške tekstove s japanskoga na hrvatski jezik, razumjeti tekstove općedruštvene i popularno-znanstvene tematike, analizirati temeljne značajke japanske kulture i ustroja japanskoga društva.

Na dvogodišnjem diplomskom studiju japanologije studente upoznajemo s vrednovanjem različitih znastvenih, stručnih i književnih diskursa, s primjenom suvremenih teorija prevođenja (pismenog i usmenog), s tumačenjem različitih humanističkih i društvenih problematika u japanskom i istočnoazijskom kulturnom krugu, s usmenim izlaganjem znanstvenih radova na japanskom jeziku te s didaktikom i metodikom japanskoga jezika. Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu na jedno od japanskih sveučilišta s kojima imamo uspostavljenu suradnju. Završetkom studija studenti stječu naslov magistar japanologije odnosno magistar japanologije i edukacije japanskoga jezika (uz stečene pedagoške kompetencije propisane programom). Studenti će moći voditi složenu komunikaciju na japanskom jeziku na višoj razini (C1) u općem, medijskom, stručnom i znanstvenom diskursu. Bit će osposobljeni za pedagoški rad poučavanja japanskoga kao stranoga jezika u školama, na sveučilištima, jezičnim školama i drugim institucijama; za književne i stručne prevoditelje; za međukulturnu i poslovnu komunikaciju i rad u tvrtkama uključujući i rad u turizmu kao turistički vodiči, prevoditelji, organizatori itinerara; za suradnički rad u muzejima, knjižnicama, kulturnim ustanovama, obrazovnim i znanstvenim institucijama, veleposlanstvu Japana i dr.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/azijskistudiji
Facebook: https://www.facebook.com/JapanologijaPula
Instagram: https://www.instagram.com/oaspula/

Trogodišnji preddiplomski te potom dvogodišnji diplomski studiji latinskoga jezika i rimske književnosti osposobljavaju studente za nastavni rad, ali i za znanstvena istraživanja u okviru klasične filologije i problematike neolatinizma. Završetkom preddiplomskoga studija stječe se naslov prvostupnika te je moguće upisati diplomski studij, tijekom kojega, uz obvezne, student bira kolegije koji će ga osposobiti bilo za nastavni bilo za znanstveni rad te stječe naslov magistra.
Latinski jezik i književnost moguće je stoga studirati u atraktivnim kombinacijama sa studijem hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti, arheologije, talijanistike, anglistike i japanologije.

Dvopredmetnost studija omogućuje stjecanje širokoga spektra znanja i vještina, a interdiciplinarnim pristupom povećava se vidljivost diplomiranih studenata na tržištu rada. Za vrijeme preddiplomskoga studija latinskoga jezika i rimske književnosti studente upoznajemo s tekstovima pisanim na klasičnom latinitetu, različitim tipovima književnih tekstova te o povijesnim okolnostima nastanka relevantnih tekstova. Studenti prepoznaju i uspoređuju temeljne književnopovijesne tijekove, djela i autore u rimskoj književnosti.
Na dvogodišnjem diplomskom studiju studenti mogu odabrati znanstveni ili nastavnički smjer. Tijekom diplomskog studija studenti analiziraju, uspoređuju i povezuju različite tipove književnih tekstova, definiraju i razlikuju jezične fenomene u latinskom tekstovima i pišu diplomski rad.

Terenska nastava organizira se za studente preddiplomskoga studija, a posjeti bližim lokalitetima i udaljenijim mjestima (primjerice Splitu i Trogiru) studente upoznaju s aspektima antičke i humanističke kulture.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/klasicnafilologija

Studijski programi Odsjeka izvode se na preddiplomskoj i na diplomskoj razini, kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji, u dva smjera: nastavnički smjer (odabirom Edukacijskoga paketa) i opći smjer.

Dvopredmetni se preddiplomski studij kombinira sa sljedećim studijima: Arheologija, Engleski jezik i književnost, Japanski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost, Povijest, Talijanski jezik i književnost. Na studiju pripremamo stručnjake za rad u nastavi, u znanosti, u izdavaštvu, u medijima i kulturi. Omogućujemo rad u malim grupama.

Na trogodišnjem preddiplomskom studiju hrvatskoga jezika i književnosti upoznajemo studente s metodologijom znanstvenoga rada, raznovrsnim disciplinama teorije i povijesti jezika i književnosti, sa standardnojezičnim razinama i normama. Studenti ovladavaju vještinama pismenoga i usmenoga izražavanja, vještinom upravljanja informacijama, imaju sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi. Nakon trogodišnjega studija prvostupnici hrvatskoga jezika i književnosti mogu lektorirati tekstove, pisati pravilno različite uporabne tekstove, javno govoriti i nastupati.

Na dvogodišnjem diplomskom studiju približavamo problematiku i osobitosti hrvatske književnosti, uz stalnu uputu za dopunjavanje književnopovijesnih i književnokritičkih znanja, osposobljavamo studente za teorijsko i analitičko mišljenje sadržaja. Razvijamo vještine pismenoga i usmenoga izražavanja u različitim komunikacijskim situacijama, promičemo ideje varijetetnosti standardnoga jezika, s naglaskom na različite medije i radimo na primjeni znanja u praksi. Nakon diplomskoga studija magistri hrvatskoga jezika i književnosti mogu raditi u nastavi u osnovnim i srednjim školama (ako su odabrali Edukacijski paket), poučavati hrvatski jezik kao strani, zatim u medijima i kulturi, u nakladništvu, ili nastavljaju karijeru na poslijediplomskim ili specijalističkim studijima.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/kroatistika
Facebook: https://www.facebook.com/Kroatistika-u-Puli-248719822360527/
Instagram: kroatistika_pula

Na Filozofskom fakultetu u Puli nudi se interdisciplinarni studijski program Jezična i interkulturalna medijacija koji izvode profesori s različitih odsjeka.

Na trogodišnjem sveučilišnom preddiplomskom studiju studenti stječu interdisciplinarno teorijsko i praktično obrazovanje o interkulturnoj i jezičnoj medijaciji, medijima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te metodologiji znanstvenoga rada. Nastava je usmjerena studentima, a nastavnim sadržajima se pristupa interdisciplinarno što je u skladu sa suvremenim znanstvenim promišljanjima o jeziku, kulturi i medijima, potrebama suvremenog društva znanja, tržištem rada te lokalnim i europskim razvojnim potrebama.

Tijekom projektnih, terenskih i izvannastavnih studijskih aktivnosti upoznajemo studente s poslovnim procesima u jezičnoj industriji izravno surađujući s različitim lokalnim organizacijama.

Nakon trogodišnjega studija prvostupnici jezične i interkulturalne medijacije zapošljavaju se u međunarodnim višejezičnim organizacijama i jezičnoj industriji, organizacijama civilnog društva, medijima, sektoru kulture i turizma te jedinicama regionalne i lokalne samouprave.

Kontakt:
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/studijski_programi/sveucilisni_preddiplomski_studiji/jezicna_i_interkulturalna_medijacija

Odsjek čine Katedra za nastavničko obrazovanje i Katedra za strane jezike.

U okviru Katedre za nastavničko obrazovanje organizira se nastava iz Edukacijskoga paketa (nastavničkoga modula). Na redovitom studiju Filozofskoga fakulteta može se odabrati nastavnički smjer. On obuhvaća najmanje 55 ECTS bodova i njegovim završetkom stječu se pedagoške kompetencije za rad u osnovnoj i srednjoj školi. Broj ECTS bodova propisan je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za one koji odaberu nastavnički smjer, on postaje sastavni dio studija od prvog semestra prve godine preddiplomske razine i ubraja se u ukupnih 300 ECTS bodova preddiplomske (180 bodova) i diplomske (120 bodova) razine studija. Odabirom nastavničkoga smjera studija stječu se temeljne kompetencije za učiteljski (osnovna škola) i nastavnički (srednja škola) posao. To uključuje kompetencije u znanju (o poučavanju i učenju, ocjenjivanju i praćenju, razvoju i različitosti učenika), vještinama (planiranja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, poučavanja, procjenjivanja, praćenja i davanja povratnih informacija, uspostavljanja poticajnog okruženja za učenje, poticanja timskog rada i suradnje) i vrijednostima učiteljske ili nastavničke uloge (odnos s učenicima, roditeljima, kolegama, vlastito napredovanje…). Obvezni predmeti nastavničkoga smjera uključuju područje psihologije, pedagogije, didaktike, metodike i prakse u školi. Izborni kolegiji dopunjuju obvezne, bilo kao opći predmeti (sociologija, filozofija, komunikacija…) bilo kao predmeti više povezani sa strukom.

Katedra za strane jezike usmjerena je na izobrazbu studenata na stranim jezicima te nastavnici predaju studentima sa svih sastavnica Filozofskoga fakulteta, ali i Sveučilišta u cjelini, jer studenti slušaju strane jezike kao obvezne i izborne kolegije, ali i u obliku vanjske izbornosti. Učenjem stranoga jezika studenti stječu 3 ECTS boda po semestru. Strani jezici uče se kontrastivnim pristupom, suvremenim metodama i tehnikama, u dodiru s izvornim govornicima (predavanja gostujućih profesora, susreti s književnicima, prikazivanje filmova i obrazovnih programa te odlazak na terensku nastavu) i uključuje učenje jezika, književnosti, povijesti i kulture jezika koji se uči. Katedra za strane jezike organizira međunarodne znanstvene konferencije, manifestacije, različita međunarodna kreativna natjecanja za studente i večeri poezije na stranim jezicima.

Kontakt:
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/odsjek_za_nastavnicko_obrazovanje_i_strane_jezike

Programi jednopredmetnoga i dvopredmetnoga preddiplomskog i diplomskog studija povijesti postigli su dobru ravnotežu obveznih i izbornih predmeta uz kvalitetan pristup jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju tako da dvopredmetni studenti nisu zakinuti za određena znanja iz povijesti, a jednopredmetni studenti imaju prostora za dopunu svojega studija predmetima nepovijesnoga sadržaja. Ponuda izbornih predmeta odraz je specifičnosti ponuđenih istarskih, sredozemnih i srednjoeuropskih tema, ali i znanstvenoga interesa članova Odsjeka koji rezultate svojih istraživanja redovito prenose u nastavu. Na svakoj godini studija jedan od obaveznih predmeta jest i terenska nastava koja se odvija u zemlji i inozemstvu.

Dvopredmetni se preddiplomski studij kombinira sa sljedećim studijima: Arheologija, Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Japanski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost, Talijanski jezik i književnost.

Cilj trogodišnjega preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog studija povijesti osposobljavanje je studenata za istraživanje povijesti u skladu sa svim suvremenim historiografskim načelima te obrazovanje nastavnika za prenošenje znanja o povijesti na nove naraštaje (odabirom Edukacijskoga paketa). Na studiju tako pripremamo stručnjake za rad u nastavi, u znanosti, u medijima i izdavaštvu, u arhivima, muzejskim i drugim kulturnim ustanovama.

Nakon trogodišnjega preddiplomskog studija prvostupnici povijesti stekli su potrebna znanja i vještine iz polja povijesti i bliskih humanističkih znanosti, široku opću kulturu i sposobnost razumijevanja društvenih odnosa, te mogu nastaviti studij na diplomskoj razini ili obavljati srednje složene stručne poslove u znanstvenim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, državnoj upravi, gospodarskom sektoru i nevladinim organizacijama.

Na dvogodišnjem diplomskom studiju studenti se upoznaju s bitnim problemima razvoja društava u različitim povijesnim razdobljima te produbljuju znanja o povijesnim događajima i društvenim procesima, razvijaju umijeća znanstvene analize te kritike izvora i literature, ali se i upoznaju s najnovijim trendovima u povijesnim istraživanjima. Magistri povijesti stekli su potrebna znanja i vještine iz polja povijesti i bliskih humanističkih znanosti koja mogu koristiti u poslovima edukacije, obrade i korištenja podataka, medijima, upravi, turizmu i drugim gospodarskim granama ili mogu nastaviti studij na poslijediplomskoj razini. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem predmeta Edukacijskoga paketa.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/povijest

Studijski programi Odsjeka izvode se na preddiplomskoj i na diplomskoj razini, kao jednopredmetni ili dvopredmetni studiji.

Dvopredmetni se preddiplomski studij Talijanski jezik i književnost kombinira sa sljedećim studijima: Arheologija, Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Japanski jezik i kultura, Latinski jezik i rimska književnost i Povijest, dok se Talijanski jezik i kultura kombinira sa studijem Kultura i turizam. Na studiju pripremamo stručnjake za rad u nastavi, u znanosti, u izdavaštvu, u medijima, u kulturi, u turizmu i u međunarodnim organizacijama te za prevođenje. Naša je prednost rad u malim grupama i individualni pristup svakome studentu.

Na trogodišnjem prediplomskom studiju studenti kroz interdisciplinarni i multimedijski pristup imaju se prilike upoznati s raznovrsnim disciplinama teorije i povijesti talijanskoga jezika i književnosti kao i sa standardnojezičnim razinama i normama. Studenti ovladavaju vještinama pismenoga i usmenoga izražavanja na talijanskome jeziku, vještinom upravljanja informacijama, korištenja jezičnih tehnologija, imaju sposobnost rada u timu i sposobnost primjene znanja u praksi. Nakon trogodišnjega studija prvostupnici talijanskoga jezika i književnosti mogu obavljati poslove koji zahtijevaju usmenu ili/i pismenu komunikaciju na talijanskome jeziku, prevoditi tekstove s talijanskoga na hrvatski jezik i obrnuto, pisati pravilno različite uporabne tekstove na talijanskom jeziku, lektorirati tekstove, javno govoriti i nastupati služeći se talijanskim jezikom.
Prvostupnici kulture i turizma – talijanskoga jezika i kulture nakon trogodišnjega studija mogu osmišljavati interkulturalne projekte, djelovati na jačanju konkurentnosti turističkoga i kulturnoga sektora, izvršavati poslove u interdisciplinarnome području kulture i turizma, s posebnim naglaskom na poznavanje talijanske kulturne baštine i jezika.

Na dvogodišnjem diplomskom studiju studenti produbljuju znanja o talijanskome jeziku, kulturi i književnosti kroz interdisciplinarni i multimedijski pristup. Osposobljavamo studente za teorijsko i analitičko mišljenje sadržaja i za znanstveni rad. Razvijamo vještine pismenoga i usmenoga izražavanja na talijanskome jeziku u različitim komunikacijskim situacijama. Pored razvoja komunikacijske kompetencije na talijanskome jeziku naglasak se stavlja i na razvoju interkulturne i prevoditeljske kompetencije prilagođavajući se potrebama tržišta rada i najnovijim trendovima u jezičnoj industriji. Uključivanjem studenata kroz izvannastavne aktivnosti u različite projekte i aktivnosti stvara se prilika primjene znanja u praksi, a kroz terensku nastavu ostvaruje se direktan kontakt s materijalnom i nematerijalnom baštinom Italije. Studenti diplomskog studija imaju također mogućnost stjecanja dvojne diplome (Double Degree), jednu matičnoga sveučilišta, a drugu na diplomskome studiju prestižnoga talijanskoga sveučilišta – Università per Stranieri di Perugia (Sveučilište za strance u Perugi).
Nakon diplomskoga studija magistri talijanskoga jezika i književnosti mogu poučavati talijanski jezik kao materinski i/ili drugi strani jezik u osnovnim i srednjim školama, veleučilištima, učilištima i školama stranih jezika (odabirom Edukacijskoga paketa), raditi u prevoditeljskim agencijama, medijima, kulturi, turizmu i u međunarodnim organizacijama, ili sličnim organizacijama koje zahtijevaju visoku razinu interkulturne komunikacijske kompetencije, ili nastavljaju karijeru na poslijediplomskim ili specijalističkim studijima.

Kontakt:
E-adresa: [email protected]
Mrežne stranice: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/talijanistika
Facebook: https://www.facebook.com/Talijanistika-u-Puli-Italianistica-di-Pola-113091641377721/
Instagram: filozofski_fakultet_pula

Filozofski fakultet Pula

Foto: Filozofski fakultet Pula

Filozofski fakultet Pula

Foto: Filozofski fakultet Pula

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!