Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Geotehnički fakultet

Zašto studirati Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu?

S našeg Fakulteta izlaze inženjeri zaštite okoliša. Kroz preddiplomski i diplomski studij Inženjerstva okoliša studenti stječu kompetencije iz područja gospodarenja otpada, zaštite okoliša, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i cirkularne ekonomije te otvaraju vrata u područje tzv. zelenih poslova. Sama nastava koncipirana je na bazičnim znanjima iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti koja su preduvjet za razumijevanje osnovnih načela inženjerstva okoliša; inovativnim rješenjima i završava obaveznom stručnom praksom u trajanju od 160 sati, čime studenti rano dolaze u priliku primijeniti naučeno. Od akademske godine 2018./2019. izvodimo i doktorski studij Inženjerstvo okoliša (prvi takav u Hrvatskoj) koji nastoji interdisciplinarno povezati teme zaštite voda, tla, zraka, gospodarenje otpadom i energetike.

Geotehnički fakultet

Ulaz na Geotehnički fakultet

Preddiplomski studijski program Inženjerstvo okoliša

Preddiplomski sveučilišni studij inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša. Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom. Više detalja o pogodnostima studiranja na sastavnici Sveučilišta u Zagrebu može se saznati u našem Vodiču za brucoše

Kriteriji za bodovanje za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (osnovna razina): do 500 bodova
c) Na temelju dodatnih postignuća učenika – osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, fizike, kemije, biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja – IZRAVAN UPIS – 1000 bodova

I ne brini ako misliš da nemaš dovoljnu podlogu za tehničke fakultete. Naši studenti mogu potpuno besplatno pohađati predmete Uvod u matematiku, Uvod u fiziku i Uvod u kemiju gdje ponavljamo srednjoškolsko gradivo.

Diplomski studijski program Inženjerstvo okoliš

Kroz diplomski studijski program studenti detaljnije ulaze u problematiku inženjerstva okoliša kroz tri studijska usmjerenja:

• Geoinženjerstvo okoliša omogućava sudjelovanje u planiranju, projektiranju, organiziranju i izvođenju poslova na projektima i studijama: očuvanja, nadzora, zaštite i remedijacije okoliša, procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš, istraživanja terena u okolišne i geotehničke svrhe kao i stručnih poslova u niskogradnji i rudarstvu.
• Upravljanje vodama obrađuje problematiku vodnih resursa, gdje se podjednaka težina daje količini i kakvoći vode za piće, problematici otpadnih voda, njihovoj dispoziciji i remedijaciji, složenom području energetskog iskorištavanja vodnih potencijala te melioracijskim sustavima i regulaciji vodotoka.
• Upravljanje okolišem interdisciplinarni je smjer koji obuhvaća inženjerski pristup u identificiranju, sprječavanju i ublažavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš. Širok spektar znanja omogućava rješavanje niza okolišnih izazova poput gospodarenja otpadom, energetske tranzicije, remedijacije tla, procjene životnog vijeka proizvoda, procjene utjecaja na okoliš, inspekcijskog nadzora i primjena novih tehnologija u zaštiti okoliša i sl.

Znanost i suradnja s gospodarstvom

Na Geotehničkom fakultetu provode se i znanstvena istraživanja. Za te potrebe Fakultet raspolaže akreditiranim geotehničkim laboratorijem, laboratorijem za inženjerstvo okoliša, laboratorijem za geokemiju okoliša, kemijskim praktikumom, informatičkim centrom za GIS, a primjereno je opremljen i za terenske istraživačke radove. Budući da istraživači koji ih provode sudjeluju i u izvođenju nastave, studentima se prenose najnovije spoznaje i rezultati istraživanja.

Trenutno se na Fakultetu provodi 6 znanstveno-istraživačkih projekata od čega su dva projekta financirana sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, a tri iz strukturnih fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Velik doprinos nastavi i znanstvenom radu daje znanstvena i stručna suradnja Geotehničkog fakulteta sa srodnim visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. Usporedno s nastavom i znanstveno-istraživačkim radom, Fakultet održava i razvija i suradnju s gospodarstvom kroz izradu mnogobrojnih studija i projekata iz područja Inženjerstva okoliša.

Mogućnost zaposlenja

Izvan akademske ili znanstvene sredine, popis mogućih poslodavaca kod kojih se možeš zaposliti doista je raznolik. To su sve institucije državne i lokalne uprave, kao i svi gospodarski subjekti koji zapošljavaju osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, kao što su na primjer komunalna poduzeća, centri za gospodarenje otpadom, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, eksploatacijska polja. Nadalje, to su i svi oni gospodarski subjekti koji se bave obnovljivim izvorima energije te oni koji svojim proizvodnim procesom mogu naštetiti okolišu.

Znanstvenu karijeru možeš nastaviti razvijati upisom na poslijediplomski doktorski studij Inženjerstvo okoliša na našem Fakultetu. A ako si bio vrlo uspješan student, možda započneš svoju akademsku karijeru kao asistent na našem Fakultetu. Samo u posljednje dvije godine smo na trenutno aktivnim projektima zaposlili 5 naših završenih studenata.

Ako želiš možeš postati i inspektor za zaštitu okoliša, a s ovim stručnim nazivom ti ni vrata Europske unije neće biti zatvorena.

Kriteriji za bodovanje za upis na preddiplomski studij

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (osnovna razina): do 500 bodova
c) Na temelju dodatnih postignuća učenika – osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, fizike, kemije, biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja – IZRAVAN UPIS – 1000 bodova

Za sve informacije o upisima u prvu godinu preddiplomskog studija na Geotehničkom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 042/408-904 ili [email protected], voditeljica studentske referade – Sanja Majer

Kriteriji za bodovanje za upis na diplomski studij

Pravo apliciranja na upis diplomskog studija ima osoba koja je:

– završila preddiplomski studij Geotehničkog fakulteta
– završila srodni sveučilišni preddiplomski program (program iz područja tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkog područja) završen u zemlji ili inozemstvu uz uvjet upisa do 20 razlikovnih ECTS bodova koje utvrđuje Odbor za nastavu*, a potvrđuje Fakultetsko vijeće
– završila srodni stručni studij (program iz područja tehničkih znanosti) s minimalnim prosjekom ocjena 3,51 uz uvjet upisa do 30 razlikovnih ECTS bodova koje utvrđuje Odbor za nastavu** a potvrđuje Fakultetsko vijeće

*Za kandidate koji su završili srodni sveučilišni preddiplomski program iz područja tehničkih znanosti ili prirodoslovno-matematičkog područja u zemlji ili inozemstvu (Europska unija) utvrđuju se razlikovne obveze. Za Fakultete koji izvode nastavne programe iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, rudarstva i geološkog inženjerstva nema razlikovnih obveza. Za ostale preddiplomske programe iz područja tehničkih znanosti te prirodoslovno-matematičkih fakulteta Odbor za nastavu utvrdit će razlikovne obveze do maksimalno 20 ECTS bodova. Popis razlikovnih ispita na razlikovnom studiju utvrdit će se u svakom pojedinom slučaju usporedbom završenog preddiplomskog studijskog programa te nužno neophodnih kompetencija za praćenje nastave na jednom od tri smjera diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta koji će kandidat upisati. Kandidati imaju pravo na upis na diplomski studij kao redoviti studenti uz obavezu polaganja razlikovnih ispita prije upisa u drugu godinu. Razlikovni ispiti mogu se polagati najviše dvije godine od dana njihovog upisa. Cijena razlikovnog studija iznosi najviše 2.800,00 kn odnosno 140 kn za 1 ECTS bod.

**Za kandidate koji su završili srodne stručne studije iz područja tehničkih znanosti s minimalnim prosjekom ocjena 3,51 utvrđuju se razlikovne obveze. Broj i popis razlikovnih ispita na razlikovnom studiju utvrdit će se u svakom pojedinom slučaju usporedbom završenog preddiplomskog studijskog programa te nužno neophodnih kompetencija za praćenje nastave na jednom od tri smjera diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta koji će kandidat upisati. Ako su razlikovne obveze utvrđene u iznosu većem od 15 ECTS-a, a manjem od 60 ECTS-a, kandidati su obvezni upisati razlikovnu godinu u statusu izvanrednog studenta. Razlikovni ispiti mogu se polagati najviše dvije godine od dana njihovog upisa. Nakon položenih razlikovnih ispita kandidati se mogu ravnopravno upisati na diplomski studij. Cijena razlikovnog studija iznosi najviše 8.400,00 kn odnosno 140 kn za 1 ECTS bod.

Za sve informacije o upisima u prvu godinu diplomskog studija na Geotehničkom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 042/408-904 ili [email protected], voditeljica studentske referade – Sanja Majer

Znanstveni projekti

Na Fakultetu se trenutno provode istraživanja za 15 znanstvenih projekata. Od toga znanstvenici Fakulteta vode pet projekata financiranih iz Hrvatske zaklade za znanost, strukturnih fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, sudjeluju kao partneri na 4 znanstvena projekta te kao članovi upravljačkih tijela projekata na 5 COST projekata Europske Unije.

Trenutno je na aktivnim projektima zaposleno 5 naših završenih studenata.
Fakultet je nositelj na sljedećim znanstvenim projektima:
Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe; Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost; Trajanje projekta: siječanj 2018. – prosinac 2022.; Poveznica
Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi); ESF poziv „Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“, KK.01.1.1.04.; Trajanje projekta: prosinac 2019.- studeni 2022.
Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša; ESF poziv „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“, broj poziva UP.03.1.1.04; ožujak 2020.- veljača 2023.
Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV); Europski fond za regionalni razvoj – poziv „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“, KK.05.,1.1.02.; Trajanje projekta svibanj 2020. – studeni 2022.
Numeričko modeliranje dugoročnog ponašanja biostabiliziranog MBO otpada; Projekt financiraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja (R Hrvatska) i Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW) (R Austrija); Trajanje projekta: siječanj 2018. – lipanj 2020.

Fakultet sudjeluje kao partner na:

Projekt VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine; Projektom će se ulagati u opremanje laboratorija na pet fakulteta SuZ s ciljem jačanja njihovih znanstveno-istraživačkih kapaciteta i uspostave virtualnog istraživačkog centra za primarne i sekundarne sirovine koji će omogućiti višu kvalitetu izvođenja nastave, ojačat će znanstveno-istraživački rad na fakultetima, omogućit će im ravnopravno sudjelovanje u KIC – Raw Materials inicijativi, a istovremeno će stvoriti prostor za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu; Poveznica
Nanokompoziti s perovskitima za fotovoltaike, fotokatalizu i senzoriku; Poveznica
FORtIS – Transport, sudbina i toksičnost metal(oid)a otpuštenih iz ležišta industrijskog otpada; voditelj Institut Ruđer Bošković; trajanje projekta siječanj 2020. – siječanj 2024.
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera; JU NP Plitvička jezera; Trajanje projekta 2016. – 2020.

COST projekti (European Cooperation in Science & Technology):
CA16215 – European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms (2017. – 2021.)
CA16101 – MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science (2017. – 2021.)
CA17136 – Indoor Air Pollution Network (2018. – 2022.)
CA16106 – Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (2017. – 2021.)
CA17131 – The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection (2018. – 2022.)

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju: doc.dr.sc. Ivana Grčić
e-mail: [email protected]
administrator: Štefanija Hrgović, univ.bacc.oec.
e-mail: [email protected]
tel: +385 (42) 408-908
fax: +385 (42) 313-587

Misija Ureda za međunarodnu suradnju Geotehničkog fakulteta:
• poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
• znanstvena suradnja u okviru međufakultetskih ugovora o suradnji
• poticanje sudjelovanja i predlaganja međunarodnih projekata (IPA, bilateralni projekti, Framework programi)
• poticanje sudjelovanja u međunarodnim znanstvenim projektima Europske Unije COST (European Cooperation in Science and Technology)

Preddiplomski sveučilišni studij inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša. Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom. Više detalja o pogodnostima studiranja na sastavnici Sveučilišta u Zagrebu može se saznati u našem Vodiču za brucoše.

ISHODI UČENJA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
• primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
• identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
• korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
• pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
• izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
• planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike.
• prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
• predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
• prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
• organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
• uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
• izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
• provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
• procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša;
• suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
• suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša traje dvije godine, a uključuje smjerove Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem. Ovaj studij mogu upisati studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij ili strani studij ekvivalentnog programa.

Završetkom diplomskoga studija bit ćeš osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, kao i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.

ISHODI UČENJA DIPLOMSKOG STUDIJA

Zajednički
• koristiti napredna znanja iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata;
• upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka;
• izvoditi složene radnje te primijeniti složene metode, instrumente, alate i materijale u inženjerstvu okoliša;
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.

Smjer „Geoinženjerstvo okoliša“

• planirati i organizirati geofizička istraživanja u svrhu otkrivanja ležišta mineralnih sirovina, vodonosnika, determinacije geološke građe pliće Zemljine kore u svrhu temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata i detekcije otpada;
• planirati, osmisliti i organizirati terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu;
• predložiti i preporučiti minerske radove u graditeljstvu za iskope raznih namjena, u cestogradnji, pri izradi hidrotehničkih i podzemnih građevina, rušenju nesvrhovitih objekata i eksploataciji mineralnih sirovina;
• planirati, osmisliti i preporučiti izvedbu i sanaciju složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično;
• prikupljati, analizirati, vizualizirati i rješavati srednje složene zadatke vezane uz daljinska istraživanja u području geotehničkog inženjerstva okoliša; primjena terestričkih, aerofotogrametrijskih snimaka i skeniranih podataka te njihova interpretacija i implementacija s brojčanim vrijednostima iz baza podataka u različite tematske GIS-ove; analiza i primjena satelitskih snimaka iz različitih misija s raznovrsnim senzorima koji prikupljaju podatke s ciljem njihovih primjena u: geofizici, geologiji, hidrotehnici, poljoprivredi i šumarstvu, prostornom planiranju i zaštiti okoliša, procjenama o kvaliteti zraka;
• predlagati, planirati i surađivati kod izvođenja svih vrsta radova s ciljem uklanjanja onečišćivala ili remedijacije tla i vode posebnim materijalima za zaštitu okoliša,
• procijeniti rizik i surađivati u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša te suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

Smjer „Upravljanje vodama“

• primijeniti legislativu iz područja vodnog gospodarstva;
• projektirati, planirati i izvoditi vodoistražne radove u vodonosnicima međuzrnske, pukotinske i pukotinsko-kaverozne poroznosti u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa, te planirati, nadzirati i organizirati geofizička istraživanja u svrhu vodoistražnih radova i temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata;
• projektirati, planirati i nadzirati izvođenje projekata melioracijskih i regulacijskih sustava, te sustava vodoopskrbe i odvodnje i pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
• sudjelovati u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima i hidroloških studija riječnih bazena, organizirati podatke o vodnim objektima i pojavama u baze podataka i izraditi GIS projekt za potrebe vodnog gospodarstva;
• izraditi geostatističke prostorne analize promjene koncentracije onečišćivala, karte prirodne i specifične ranjivosti, opasnosti i rizika vodonosnika, te primijeniti geokemijske metode u istraživanju vodnih resursa i tla;
• Izraditi matematički model vodonosnika međuzrnske poroznosti, te sudjelovati u projektima zaštite izvorišta pitke vode;
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima iz područja inženjerstva okoliša i istraživanja vodnih resursa.

Smjer „Upravljanje okolišem“

• organizirati aktivnosti poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i održivog razvoja;
• primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu;
• koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša i energetske učinkovitosti pri radu poslovnog subjekta;
• izraditi program istražnih radova/mjerenja i monitoringa za pojedinu sastavnicu okoliša te interpretirati dobivene rezultate;
• procijeniti rizik i surađivati u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša;
• surađivati u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu;
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš i dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša;
• pratiti stanje i emisije okoliša – pojedinih sastavnica okoliša te koordinirati i pripremati izvješća za pojedine sastavnice okoliša;
• koordinirati interdisciplinarne timove u pripremi, realizaciji i nadzoru zaštite okoliša.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Geotehnički fakultet
Share via
Copy link
Powered by Social Snap