Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Metalurški fakultet

Visokoškolski studij Metalurgija u Hrvatskoj počinje 1960. godine odlukom Sabora Republike Hrvatske o osnivanju Odjela za metalurgiju u Sisku, u sastavu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij Metalurgija se 1978. godine izdvaja i osniva Metalurški fakultet u Sisku kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Danas je Metalurški fakultet jedina znanstveno-nastavna ustanova u Hrvatskoj koja poštujući kulturu kvalitete, koja pruža visokoškolsko obrazovanje iz područja metalurgije i industrijske ekologije, a organizacijom savjetovanja, seminara, radionica, javnih tribina i predavanja sustavno provodi program cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja i pruža potporu gospodarskim subjektima metalurške, metaloprerađivačke, brodograđevne i ljevačke industrije.

Ukratko, Metalurški fakultet okosnica je i promotor metalurške struke u Republici Hrvatskoj. Dio potencijala, Metalurški fakultet pored nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, sudjeluje aktivno u rješavanju praktičkih tehničko-tehnoloških problema postojećih tvrtki te općenito nosi i promišlja opstojnost metalurgije kao značajne gospodarske grane u sferi proizvodnje i prerade metala, recikliranja i oporabi metalurškog otpada, zaštite okoliša.

Djelovanje Metalurškog fakulteta odvija se putem tri zavoda sa sedam laboratorija i jednom katedrom te Tajništva. Naše djelatnosti se temelje na sljedećim vrijednostima: osobni pristup studentima (student kod nas nije samo broj), otvorenost, transparentnost, odgovornost, etičnost, komunikativnost, kolegijalnost, učinkovitost, kooperativnost, interdisciplinarna suradnja, unapređivanje rada na temelju rezultata analiza te spremnost za rješavanje poteškoća.

Ono što posebno želimo istaknuti je Tutorski sustav na prve dvije godine preddiplomskog studija kako bi se pomoglo studentima u savladavanju studijskog programa, Također, svake godine se u mjesecu rujnu održava radionica „Pripremni semestar“ iz fizike, matematike i kemije kako bi se studentima olakšalo savladavanje gradiva iz navedenih kolegija te tako smanjila stopa odustajanja. Studenti u okviru studijskog programa dužni su odraditi stručnu praksu u trajanju 21 radnog dana. Svrha je osposobljavanje studenata za praktično izvođenje poslova iz struke. Praksu je moguće obavljati na Metalurškom fakultetu ili izvan njega u suradnim ustanovama- gospodarskim dionicima.

Izvedbeni plan studija obuhvaća nekoliko različitih skupina predmeta (prirodoznanstvene, tehničke, specijalističke i multidisciplinarne), u skladu s uobičajenom praksom u tehničkim znanostima. Programi predmeta prirodoznanstvene i tehničke skupine usklađeni su s programima istih fakulteta unutar grupacije tehničkih fakulteta, dok programi predmeta specijalističke skupine određuju profil sveučilišnog prvostupnika inženjera metalurgije, magistra inženjera metalurgije, doktora tehničkih znanosti iz polja metalurgije, sveučilišnog prvostupnika sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša, odnosno stručnog pristupnika ljevarstva.

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

Preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija traje tri godine (180 ECTS bodova) i ima dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija.

Metalurško inženjerstvo bavi se dizajnom, razvojem i karakterizacijom materijala, od onih svakodnevnih koji nas okružuju u našim domovima, radnim mjestima, ali i materijala s posebnim zahtjevima za specifične namjene poput onih za automobilsku ili svemirsku industriju. Pritom treba poznavati i proizvodne procese. Industrijska ekologija bavi se smanjenjem emisija štetnih plinova već pri samom procesu proizvodnje metala i istraživanjem svojstava metalurških otpada u cilju njihova smanjenja na mjestu nastanka i njihove uporabe – u metalurškoj i drugim industrijama. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka metalurgije s naznakom smjera Metalurško inženjerstvo ili Industrijska ekologija (univ.bacc.ing.met).

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje također tri godine (180 ECTS bodova). Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Izvodi se kao sveučilišni redoviti i sveučilišni izvanredni studij, kako bi se omogućilo i studiranje osobama koje su u radnom odnosu. Osnovna svrha sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je usklađivanje s potrebama gospodarstva i razvojem tehnologija na rješavanju kompleksnih problema iz radnog okruženja. U vrijeme brzog tehnološkog razvoja dolazi do potencijalno novih rizika (zdravstvenih, organizacijskih, ekoloških), a sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš koncipiran je na način da prati promjene u gospodarstvu te educira stručnjake da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruža odgovarajuće rješenje osiguravajući bolje i sigurnije životne i radne uvjete, odnosno da svojom djelatnosti pridonese i društvenoj odgovornosti.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ.bacc.ing.sec.).

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija te preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš (redoviti i izvanredni) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

– Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 500 bodova

– Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

Hrvatski jezik (osnovna razina): do 100 bodova

Matematika (osnovna razina): do 200 bodova

Informatika ili Kemija ili Fizika*: do 200 bodova

* Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.

Kandidatima iz EU i ostalim stranim državljanima priznavat će se i vrednovati prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika položen na državnoj maturi. Nema dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

Rang-lista prijavljenih kandidata iz dijaspore za upis na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija te  preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

– Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:

trogodišnje: 50 bodova

četverogodišnje: 150 bodova

– Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 300 bodova

Prosjek ocjena: 75 bodova

Matematika: 75 bodova

Kemija: 75 bodova

Fizika: 75 bodova

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

Diplomski sveučilišni studij Metalurgija traje dvije godine (120 ECTS bodova).

Program studija omogućava osposobljavanje studenata za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka u metalurgiji i srodnim područjima koristeći moderne znanstvene metode. Diplomirani studenti se mogu zaposliti prvenstveno u metalurškoj i metalskoj industriji. Također se mogu zaposliti u znanstvenim i istraživačkim institutima te u državnim institucijama koje prate navedenu industriju.

Kolegiji koji su obuhvaćeni ovim studijem su uglavnom specijalistički, a zasnovani su na bitnim teorijskim postavkama metalurgije. Osim njih postoje i multidisciplinarni kolegiji koji omogućavaju šire sagledavanje i povezivanje srodnih područja znanosti. U zadnjem semestru student se može opredijeliti za jedno od dva usmjerenja: Metalurško inženjerstvo ili Industrijsku ekologiju, pri čemu upisuje usko specijalističke kolegije zasnovane na vrhunskim znanstvenim i stručnim dometima pojedinog užeg područja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar/a inženjer/ka metalurgije (mag.ing.met.).

Rang lista se sastavlja na temelju bodovanja prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju, broja godina studiranja na preddiplomskom studiju i eventualnih dodatnih bodova kako slijedi:

– težinski prosjek ocjena množi se s 10, npr. 4,3 x 10 = 43 boda

– minimalno trajanje studija (3 godine) nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja oduzimaju se 3 boda od ukupnih maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i za 6 godina studiranja 1 bod

– dodatni bodovi:

3 boda rektorova nagrada

2 boda dekanova nagrada

2 boda/semestar sudjelovanje u Erasmus programu

1 bod demonstratura

1 bod/tutorand tutorstvo

1 bod vrhunski sportaš

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVO, BRODOGRADNJA, ZRAKOPLOVSTVO, METALURGIJA

Osim preddiplomskog i diplomskog studija, na Fakultetu je moguće upisati i studirati poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija koji traje tri godine. Metalurški fakultet u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje od akad. god. 2014./2015. izvodi poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, koji je nastavno i istraživački organiziran u 11 smjerova (modula). Jedan od njih je i smjer (modul) Metalurško inženjerstvo, čijim završetkom se stječe akademski naziv doktora tehničkih znanosti iz polja metalurgije (dr. sc.).

Prijava i izbor pristupnika provodi se na temelju uvjeta javnog natječaja.

Više informacija pronađite na ovoj poveznici.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ LJEVARSTVO

Preddiplomski sveučilišni izvanredni stručni studij Ljevarstvo traje dvije i pol godine (150 ECTS bodova).

Ovaj je studij namijenjen širokom rasponu kandidata s interesom usavršavanja znanja iz područja lijevanja metalnih materijala. Završetkom studija stječu se odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/a pristupnik/ca ljevarstva (pristup.ljev.).

Više informacija može se pronaći na ovoj poveznici.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja (položena državna matura nije uvjet za upis na izvanredni studij):

– Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:

trogodišnje: 50 bodova

četverogodišnje: 150 bodova

– Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 500 bodova ili

– Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

(položena državna matura nije uvjet za upis)

– Hrvatski jezik (osnovna razina): 100 bodova

– Matematika (osnovna razina): 200 bodova

– Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova

– Na temelju dodatnih učenikovih postignuća: nema bodova

Studentima Metalurškog fakulteta omogućena je prijava za stipendije Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, Grada Petrinje te nekih ljevaonica. Studenti se mogu prijaviti i za dobivanje STEM stipendije, a moguće je i natjecati se za razne druge stipendije kao što su stipendija Sveučilišta u Zagrebu, stipendija Vlade Republike Francuske i dr.

Studenti Metalurškog fakulteta imaju mogućnost korištenja studentske razmjene te nastavka studiranja na nekim inozemnim institucijama poput:

Erasmus+

– Montanuniversität Leoben Austrija

– RWTHAachen, Faculty of Georessources and Materials Engineering, Njemačka

– Technische Universität Clausthal, Njemačka

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Poland AGH, Poljska

– Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija

– Technicka univerzita v Kosiciach Slovačka

TEHNOLOGIJADA

Metalurški fakultet jedan je od sudionika Tehnologijade. Tehnologijada je tradicionalno sportsko- znanstveno natjecanje studenata tehnoloških fakulteta iz Zagreba (Prehrambeno- biotehnološki fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grafički fakultet), Splita (Kemijsko-tehnološki fakultet), Osijeka (Prehrambeno-tehnološki fakultet), Siska (Metalurški fakultet) te Maribora (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), s mogućim gostima iz zemlje i inozemstva, i tradicijom održavanja duljom od trideset godina. Fakulteti sudionici Tehnologijade natječu se i u stručno-znanstvenom dijelu, prezentacijom studentskih stručno- znanstvenih radova, kao i u sportu (natjecanje u ženskom i muškom nogometu, ženskoj i muškoj košarci, odbojci, šahu, stolnom tenisu, atletici i plivanju). Do sada su studenti Metalurškog fakulteta osvajali veliki broj nagrada u znanstvenom dijelu, ali i i zapažene sportske rezultate u pojedinim disciplinama. Tehnologijada ima posebnu važnost za studente Metalurškog fakulteta s obzirom da se na ovom događaju može ostvariti suradnja s budućim inženjerima metalurgije, prehrambene tehnologije i kemijskog inženjerstva.

STUDENTSKA MEĐUNARODNA MOBILNOST

Podružnica studentskog zbora Metalurškog fakulteta je u više navrata (2001., 2002. itd.) bila domaćin 20-ak studenata iz Poljske, Mađarske, Slovačke, Njemačke, V. Britanije, Španjolske, Nizozemske, Slovenije i Češke. Oni su kao predstavnici studenata europskih sveučilišta, u okviru međunarodnoga studentskog tjedna, boravili u višednevnom posjetu Republici Hrvatskoj.

BRUCOŠIJADA

U organizaciji studenata Metalurškog fakulteta, održava se i tzv. Brucošijada, gdje se u ugodnom i zabavnom okruženju upoznaju novi studenti. Zadnje tri godine studenti Metalurškog fakulteta Brucošijadu organiziraju u suradnji sa studentima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu s kojima dijele zgradu u kojoj studiraju.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Studenti Metalurškog fakulteta povremeno sudjeluju i na sveučilišnim prvenstvima Sveučilišta u Zagrebu (u muškoj košarci, 2008./09.), na otvorenom prvenstvu grada Siska u plivanju, na Božićnom turniru u šahu i kuglanju u Sisku itd.

REKTOROVA NAGRADA

Studenti Metalurškog fakulteta aktivni su i u znanstvenoistraživačkom radu. Rezultatima toga rada natječu se za Rektorovu nagradu koja se dodjeljuje najboljim studentskim radovima znanstvenog sadržaja u svrhu poticanja znanstvenoistraživačkog rada i promicanja studentskog stvaralaštva.

MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE LJEVAČA

Studenti Metalurškog fakulteta svih razina studija sudjeluju u organizaciji Međunarodnog savjetovanja ljevača koje se održava od 1999. godine. Na navedenom savjetovanju je 2016. godine prvi put organizirana Studentska poster sekcija u okviru koje je osam studenata Metalurškog fakulteta prezentiralo rezultate znanstveno-istraživačkog rada. U okviru ovog savjetovanja studenti su obavljali dijelom i terensku nastavu stručnim posjetima godpodarskim subjektima: Ljevaonica CIMOS P.P.C. Buzet, (2012.), ljevaonica LIVAR d.d. u Ivančnoj Gorici i Črnomlju (Slovenija, 2013.), HS -Produkt d.o.o. u Karlovcu (2014.), Alas-info d.o.o. u Donjem Vukojevcu, Dalekovod proizvodnja d.o.o. u V. Gorici, ljevaonica željeznog lijeva Ferro-preis d.o.o. u Čakovcu (2016.), Šestan Busch Ltd. u Prelogu, Tehnix Ltd. u Donjem Kraljevcu (2019.).

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI

Studenti sudjeluju u svim promidžbenim aktivnostima Metalurškog fakulteta te događanjima kao što su: Smotra Sveučilišta u Zagrebu, Dan otvorenih vrata Metalurškog fakulteta, Dan karijera Metalurškog fakulteta, Festival znanosti, Skok u znanost, Zelene knjižnice, Sisački energetski dani, brojnim lokalnim aktivnostima popularizacije znanosti (Sisak Metalfest, Utrka solarnih automobila SOELA itd.)

Polazeći od područja rada, moguća su sljedeća mjesta zapošljavanja: metaloprerađivačka industrija u okviru koje su najbrojnije ljevaonice, sektor obrazovanja, sektor energetike, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, sanacija okoliša, građevinarstvo, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti poput instituta i fakulteta koji se bave istraživanjem metalnih materijala, kao i u tvrtkama koje se bave praćenjem tokova materijala i energije kroz različite proizvodne sustave te njihove interakcije s okolišem.

Završetkom diplomskog studija metalurgije magistri inženjeri metalurgije mogu raditi u metalurškom i metalnom kompleksu Republike Hrvatske koji uključuje ABS Sisak d.o.o, IMPOL-TLM d.o.o. Šibenik, HS-Produkt Karlovac, brodogradnji, nekoj od 50 tak ljevaonica, brojnim strojarskim i metaloprerađivačkim industrijama, kao npr. Adria-Diesel Karlovac, Alstom Karlovac itd. Magistri inženjeri metalurgije također mogu raditi i u širem tehničkom području, kao što je npr. Petrokemija Kutina, Applied Ceramics Sisak, Selk d.d. Kutina itd., kao i u tehničko-komercijalnim firmama (npr. Elkem Zagreb, Kovintrade Hrvatska d.o.o. Zagreb), a isto tako i u jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Prema podacima kojima raspolaže Hrvatski zavoda za zapošljavanje, završeni studenti Metalurškog fakulteta zaposle se u roku od 0-3 mjeseca od završetka studija, gdje je važno istaknuti 0, jer neki počinju raditi u struci već tijekom studija. Metalurzi koji su završili dodiplomski studij zapošljavaju se bez obzira na životnu dob, godine radnog staža i trajanje nezaposlenosti.

Zanimanje inženjer Sigurnosti, zdravlja na radu i okoliša školuje stručnjake zapošljive u svim djelatnostima koje zapošljavaju više od 50 zaposlenih i imaju obavezu zapošljavanja stručnjaka sigurnosti kao voditelja poslova zaštite ili suradnik u službama zaštite. Može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova kao fizička osoba koja sama obavlja poslove zaštite na radu ili zaposlena u pravnim osobama koja posjeduju ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu, požara i okoliša. Zaštitarskim društvima, državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane, na poslovima tjelesne i tehničke zaštite, civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama, trgovačkim društvima koja nude robu i usluge za zaštitu osoba i imovine itd.

Treba istaknuti kako je s obzirom na globalne trendove i brojne izazove na koje inženjer Sigurnosti, zdravlja na radu i okoliša treba odgovoriti izrazito važno kontinuirano stručno usavršavanje te daljnje obrazovanje.

Ugostiteljski obrt „Trattoria“, Trg Republike 1, Sisak (kod Željezničkog kolodvora)

„Moje iskustvo studiranja na Metalurškom fakultetu je dobro. Svi profesori su ravnopravni prema svim studentima, žele saslušati naše probleme i pomoći ako mogu. Svi studenti surađuju i pomažu jedni drugima.“

„Kvalitetni profesori, obiteljska atmosfera, dostupnost profesora…“

„Tijekom studiranja na fakultetu suočili smo se s nekim problemima koje smo uvijek uspjeli uspješno riješiti uz pomoć kolega i profesora koji su više nego srdačno uvijek izašli u susret. Zahvalna sam na znanjima, iskustvima i putovanjima koje sam ovdje stekla i doživjela!“

Adresa: Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak, Hrvatska

Centrala: +38544533 380, +38544533 381

Studentska referada: +38544533 379

Ured dekana: +38544533 378

Faks broj: +38544533 378

e-mail:[email protected]

Mrežna stranica: www.simet.hr

Facebook profil

Instagram profil

Službeni YouTube kanal: Metalurški fakultet

 

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap