Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Metalurški fakultet

Kratki opis povijesti i vizije fakulteta

Visokoškolski studij Metalurgija u Hrvatskoj počinje 1960. godine odlukom Sabora Republike Hrvatske o osnivanju Odjela za metalurgiju u Sisku, u sastavu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij Metalurgija se 1978. godine izdvaja i osniva Metalurški fakultet u Sisku kao sastavnicu
Sveučilišta u Zagrebu.
Fakultet danas djeluje u Republici Hrvatskoj kao jedina znanstveno-nastavna ustanova iz područja tehničkih znanosti, polja metalurgije i izvodi sveučilišni redoviti preddiplomski, diplomski i poslijediplomski doktorski studij Metalurgija, kao i sveučilišni izvanredni stručni studij
Ljevarstvo. Svi studijski planovi i programi prilagođeni su Bolonjskoj deklaraciji i europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS).
Izvedbeni plan studija obuhvaća nekoliko različitih skupina predmeta (prirodoznanstvene, tehničke, specijalističke i multidisciplinarne), u skladu s uobičajenom praksom u tehničkim znanostima.
Programi predmeta prirodoznanstvene i tehničke skupine usklađeni su s programima istih fakulteta unutar grupacije tehničkih fakulteta, dok programi predmeta specijalističke skupine određuju profil prvostupnika, magistra i doktora metalurgije, odnosno pristupnika ljevarstva.

Sve informacije o državnoj maturi i prijamnim ispitima

Sveučilišni preddiplomski studij Metalurgija, smjerovi Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija:
Pravo prijave i, kasnije, upisa imaju kandidati koji su položili državnu maturu.
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski studij Metalurgija sastavlja se prema
sljedećem sustavu bodovanja:
A) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova
B) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
Hrvatski jezik (niža razina)  do 100 bodova
Matematika (niža razina)     do 200 bodova
Informatika ili Kemija ili Fizika*    do 200 bodova
* Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri predmeta, za bodovanje
se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
Nema dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih
postignuća.
 
Sveučilišni diplomski studij Metalurgija:
Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste. Rang lista je napravljena na temelju bodovanja prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju, broja godina studiranja i eventualnih dodatnih bodova kako slijedi:
a) prosjek ocjena množi se sa 10, npr. 4,3 x 10 = 43 boda
b) minimalno trajanje studija (3 godine) nosi 10 bodova, a za svaku daljnju godinu studiranja
oduzimaju se 3 boda od ukupnih maksimalnih 10 bodova, što znači da se za 3 godine
studiranja dobiva 10 bodova, za 4 godine studiranja 7 bodova, za 5 godina studiranja 4 boda i
za 6 godina studiranja 1 bod
c) dodatni bodovi (ukupan broj dodatnih bodova je 10):
4 boda rektorova nagrada
3 boda dekanova nagrada
2 boda studentski rad
1 bod vrhunski sportaš
Maksimalan broj bodova je 70, a minimalan 21 bod.
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Metalurgija:
Prijava i izbor pristupnika vrši se na temelju uvjeta javnog natječaja.
Sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo:
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (položena državna matura nije uvjet za upis na izvanredni studij za koji se provodi poseban razredbeni postupak na temelju uspjeha u srednjoj školi bez obzira ima li pristupnik položenu državnu maturu)
Hrvatski jezik (niža razina)
Matematika (niža razina)
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Velik broj studenata Metalurškog fakulteta dobiva stipendije Sisačko-moslavačke županije, grada Siska, te nekih ljevaonica.
Tijekom studiranja studenti Metalurškog fakulteta imaju mogućnost bavljenja znanstveno-istraživačkim radom. Velik broj njihovih radova nagrađen je Rektorovom nagradom.
Studenti svoje znanstvene radove prezentiraju i na znanstveno sportskom natjecanju – Tehnologijadi. Metalurški Fakultet ima razrađen sustav nagrađivanja najboljih studenata. Jednom godišnje se najboljim studentima dodjeljuje Dekanova nagrada za postignut uspjeh, izvrsnost, te promicanje ugleda Metalurškog fakulteta.
Nastavnici Fakulteta djeluju i u znanstvenoistraživačkim projektima u vezi sa svojom nastavnom aktivnošću. Također su uključeni i u međunarodne znanstvenoistraživačke projekte. Fakultet deset i više godina surađuje s nekoliko visokoškolskih ustanova u inozemstvu. Nastavnici Metalurškog
fakulteta objavljuju svoje znanstvene radove u svjetski poznatim domaćim i stranim časopisima. Također su neki nastavnici vlasnici patenata.
Studenti Metalurškog fakulteta imaju mogućnost korištenja studentske razmjene, te nastavka studiranja na sljedećim institucijama u inozemstvu:
 • Univerzitet Crne Gore
 • Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica,
 • Univerza v Ljubljani
 • Naravoslovnotehniška fakultet,
 • Univerzitet u Beogradu
 • Tehnički fakultet Bor,
 • Univerzitet u Zenici,
 • Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica,
 • Univerzitet u Bihaću,
 • Biotehnički fakultet Bihać,
 • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana,
 • Национальная металлургическая академия Украины Днепропетровск,
 • Univerzitet u Zenici Fakultet za metalurgiju i materijale,
 • Technická univerzita v Košiciach,
 • Hutnicka fakulta,
 • Univerza v Mariboru Fakultet za strojništvo.
Metalurški fakultet jedan je od sudionika Tehnologijade. Tehnologijada je tradicionalno sportsko-znanstveno natjecanje studenata tehnoloških fakulteta iz Zagreba (Prehrambeno- biotehnološki fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije), Splita (Kemijsko-tehnološki fakultet), Osijeka (Prehrambeno-tehnološki fakultet), te Siska (Metalurški fakultet) sa gostima iz inozemstva, i tradicijom održavanja od tridesetak godina.
Prva Hrvatska Tehnologijada održana je u Rovinju 1997. godine. Na njoj su sudjelovali studenti Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz Zagreba, te Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta iz Zagreba.
Od sada već davne 1997, održano je 15 Tehnologijada, a u međuvremenu su se natjecanju pridružili i Metalurški fakultet iz Siska, Tekstilno-tehnološki i Grafički fakultet iz Zagreba te Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju iz Ljubljane.
Fakulteti sudionici Tehnologijade natječu se i u stručno-znanstvenom dijelu, prezentacijom studentskih stručno-znanstvenih radova kao i u sportu (natjecanje u ženskom i muškom nogometu, ženskoj i muškoj košarci, odbojci, šahu, stolnom tenisu, atletici i plivanju).
Tehnologijada ima posebnu važnost za studente Metalurškog fakulteta s obzirom da se na ovom događaju može ostvariti suradnja s budućim inženjerima metalurgije, prehrambene tehnologije i kemijskog inženjerstva.
Prediplomski studij
Preddiplomski studij Metalurgija traje tri godine i ima dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija.
Diplomski studij
Diplomski studij Metalurgija traje dvije godine, a u zadnjem semestru upisuje se jedna od tri izborne skupine (modula): Procesna metalurgija i ljevarstvo, Mehanička metalurgija i Inženjerski metalni materijali.
Poslijediplomski studij
Osim preddiplomskog i diplomskog studija, na Fakultetu je moguće upisati i studirati poslijediplomski doktorski studij Metalurgija koji traje tri godine.
 
Stručni studij
Izvanredni stručni studij Ljevarstvo koji traje dvije i pol godine. Ovaj je studij namijenjen širokom rasponu kandidata s interesom usavršavanja znanja iz područja lijevanja metalnih materijala.
Više informacija može se pronaći na : http://www.simet.unizg.hr/o-fakultetu/informacijski-paket-1
Polazeći od područja rada, moguća su sljedeća mjesta zapošljavanja: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, ljevaonice, valjaonice, kovačnice, izgradnja i održavanje industrijskih peći, područje energetike, instituti i fakulteti koji se bave istraživanjem metalnih materijala, kao i u
tvrtkama koje se bave praćenjem tokova materijala i energije kroz različite proizvodne sustave, te njihove interakcije s okolišem.
Udruga bivših studenata i prijatelja Metalurškog fakulteta u Sisku (Almae Matris Alumni Metallurgicae Facultatis Sisciae- AMA-MEFS) je osnovana u lipnju 2011. godine.
Ciljevi Udruge su očuvanje tradicije Metalurškog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, promicanje ugleda Metalurškog fakulteta, promicanje ugleda struke, izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata Metalurškog fakulteta, poticanje i uspostavljanje veza i suradnje Metalurškog fakulteta i sličnih institucija u zemlji i inozemstvu, njegovanje etičnosti među sveučilištarcima, uspostavljanje i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u zemlji i u svijetu, utjecaj na razvitak i napredak spoznaje o očuvanju prirode i čovjekova okoliša.
Informacije o djelatnosti, tijelima i članstvu u Udruzi mogu se pronaći na mrežnim stranicama
Metalurškog fakulteta (http://www.simet.unizg.hr/alumni).
Adresa:
 
Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44 103 Sisak, Hrvatska
 
Telefonski broj:
Centrala: +38544533 380, +38544533 381
Studentska referada: +38544533379
Ured dekana: +38544533 378
Faks broj: +38544533378
Žiro račun: 2340009-1110015835
OIB: 48006703414
e-mail: dekanat@simet.hr
Link na stranicu: www.simet.hr
„Moje iskustvo studiranja na Metalurškom fakultetu je dobro. Svi profesori su ravnopravni prema
svim studentima, žele saslušati naše probleme i pomoći ako mogu. Svi studenti surađuju i pomažu
jedni drugima.“
„Kvalitetni profesori, obiteljska atmosfera, dostupnost profesora…“
„Tijekom studiranja na fakultetu suočili smo se s nekim problemima koje smo uvijek uspjeli uspješno
riješiti uz pomoć kolega i profesora koji su više nego srdačno uvijek izašli u susret. Zahvalna sam na
znanjima, iskustvima i putovanjima koje sam ovdje stekla i doživjela!“

Ugostiteljski obrt „Trattoria“, Trg Republike 1, Sisak (kod Željezničkog kolodvora)

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!