Pretraga

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

Opći podaci o studiju

Hrvatska je država koja se svojim velikim dijelom oslanja na more, stoga je prirodan povećani interes svekolike zajednice za njegovu zaštitu, uz smišljeno i znanstveno opravdano očuvanje njegovih resursa. Nedvojbeno je da je znanost o moru svoju pravu afirmaciju doživjela u drugoj polovini 20. stoljeća. Tada nažalost započinju i najveći ekološki problemi vezani uz more, ali se istovremeno povećava svijest ljudske zajednice o potrebi njegove zaštite.
Glavni cilj znanosti o moru je očuvanje kvalitete morskog ekosustava i njegove biološke raznolikosti, uz istovremeni održivi razvoj ljudske zajednice uz more. Stoga je prvenstveni cilj studija Znanosti o moru obrazovanje stručnjaka koji će raditi na pitanjima zaštite mora i na pitanjima unaprjeđivanja iskorištavanja mora na održiv način. U posljednjih 50 godina znanost o moru postala je interdisciplinarno područje koje obuhvaća mnoge discipline prirodoslovnih, tehničkih i biotehničkih znanosti. Stoga se danas jasno iskazuje potreba za školovanjem takvih visokoobrazovnih profila koji će se moći uključiti u djelatnost vezanu za zaštitu mora, sukladno visokim ekološkim standardima u njegovoj eksploataciji i planiranju razvoja prostora uz more.
Takav profil stručnjaka, kojima znanost o moru nije sredstvo nego cilj struke, treba steći posebno znanje o osnovnim mehanizmima koji uvjetuju procese u moru; o sustavu raspodjele vodenih masa, hranjivih soli, proizvodnji i raspodjeli organske tvari po trofičkim razinama hranidbenog lanca; izvorima i sudbini osnovnih skupina zagađivala i o njihovim biološkim učincima, te o specifičnim procesima vezanim uz osnovne fiziološke i biokemijske mehanizme reakcija morskih organizama na nagle (kratkoročne) i spore (dugoročne) promjene biotskih i abiotskih uvjeta u moru, bilo prirodnih ali često i izazvanih djelovanjem čovjeka. U Hrvatskoj nije do sada organiziran takav preddiplomski program, premda znanost o moru danas čini osnovu interdisciplinarnih studija na mnogim europskim i američkim sveučilištima.
 
Opis studija
Studij Znanost o moru mogu upisati pristupnici koji su završili gimnaziju ili četverogodišnju srednju školu prirodoslovnog usmjerenja. Razredbeni postupak obuhvaća selekciju na temelju uspjeha u srednjoj školi i polaganje razredbenog ispita iz predmeta: biologija, kemija i fizika.
Studij traje tri godine (6 semestara), a završetkom student/studentica stječe akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalaurea) znanosti o moru.
Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru bit će osposobljen/ osposobljena za stručni rad u laboratorijskim, tehničkim i složenijim poslovima vezanima uz istraživanja iz primijenjene znanosti o moru, te za organizaciju i provođenje mjerenja u okviru ekoloških studija vezanih uz more, kao i za unaprjeđivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području zaštite ekosustava mora i priobalja. Ti poslovi uključuju:
 • korištenje opreme i laboratorijskih metoda u analizi fizikalnih i kemijskih svojstava mora,
 • laboratorijska i terenska istraživanja i analize osnovnih oceanografskih parametara,
 • prikupljanje i pripremu uzoraka morske vode, sedimenta i morskih organizama,
 • računalnu obrada i razvrstavanje oceanografskih podataka,
 • stručnu pomoć u terenskim i laboratorijskim istraživanjima,
 • te nakon stjecanja iskustva i predlaganje i vođenje studija o utjecaju na ekosustav mora.
Područje rada Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru može biti:
 • zaštita i upravljanje morskim resursima,
 • organizacija i evaluacija ekoloških studija koje se odnose na more,
 • osiguravanje visokih ekoloških standarda u sustavu odlučivanja o održivom razvoju mora i priobalja u jedinicama lokalne samouprave i šire društvene zajednice,
 • razvoj i održavanje odnosa znanstvene zajednice i centara odlučivanja lokalne samouprave i države u problemima zaštite i razvoja morskog ekosustava,
 • obavljanje tehničkih i stručnih poslova u znanstvenim i drugim istraživačkim i nastavnim institucijama.
Naziv sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa: 
 
ZNANOST O MORU (MARINE SCIENCES)
Nositelji i izvođači studijskog programa: 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Institut „Ruđer Bošković“ (Centar za istraživanje mora u Rovinju)
 
Trajanje studija: Preddiplomski studij – 3 godine, 180 ECTS
 
Uvjeti upisa na studij: Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola prirodoslovnog usmjerenja.
Preddiplomski studij: Nakon završetka preddiplomskog studija u trajanju od 3 godine student stječe akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalaurea) znanosti o moru
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 
Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru bit će osposobljen/ osposobljena za stručni rad u laboratorijskim, tehničkim i složenijim poslovima vezanima uz istraživanja iz primijenjene znanosti o moru, te za organizaciju i provođenje mjerenja u okviru ekoloških studija vezanih uz more, kao i za unaprjeđivanje praktične primjene rezultata istraživanja na području zaštite ekosustava mora i priobalja. Ti poslovi uključuju:
 • korištenje opreme i laboratorijskih metoda u analizi fizikalnih i kemijskih svojstava mora,
 • laboratorijska i terenska istraživanja i analize osnovnih oceanografskih parametara,
 • prikupljanje i pripremu uzoraka morske vode, sedimenta i morskih organizama,
 • računalnu obrada i razvrstavanje oceanografskih podataka,
 • stručnu pomoć u terenskim i laboratorijskim istraživanjima,
 • te nakon stjecanja iskustva i predlaganje i vođenje studija o utjecaju na ekosustav mora.
Područje rada Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) znanosti o moru može biti:
 • zaštita i upravljanje morskim resursima,
 • organizacija i evaluacija ekoloških studija koje se odnose na more,
 • osiguravanje visokih ekoloških standarda u sustavu odlučivanja o održivom razvoju mora i priobalja u jedinicama lokalne samouprave i šire društvene zajednice,
 • razvoj i održavanje odnosa znanstvene zajednice i centara odlučivanja lokalne samouprave i države u problemima zaštite i razvoja morskog ekosustava,
 • obavljanje tehničkih i stručnih poslova u znanstvenim i drugim istraživačkim i nastavnim institucijama.
Studijski program orijentiran je glavnim dijelom na objašnjavanje procesa u moru kao cjeline, kao i na pojedinačne njegove dijelove i skupine organizama koje ga obitavaju. U prvoj godini pored osnovnih prirodoznanstvenih predmeta studenti usvajaju znanja i iz specifičnih disciplina vezanih za mikrobiologiju mora, ekologiju mora i fizikalnu kemiju, za statističke metode koje se koriste u analizi dugih nizova oceanografskih podataka i moderne statističke biološke testove.
U drugoj godini studija uz discipline kao što su fizika mora, kemija mora, analitička kemija i instrumentalne metode analize, naglasak je dat na savladavanju bioloških disciplina kao što su biologija i ekologija bentosa i planktona, fiziologija morskih organizama, molekularna i stanična biologija, očuvanje biološke raznolikosti i konzervacijska biologija pojedinih ugroženih vrsta, s naglaskom na biološke učinke grupe zagađivala na odabrane vrste morskih organizama.
Treća godina studija integrira predmete kroz koje studenti trebaju steći uvid u osnovne procese u ciklusu organske tvari, hranjivih soli i s time u vezi i eutrofikaciju i pojavu cvjetanja mora, u ekotoksikologiju i molekularnu toksikologiju morskih organizama, u geokemijske cikluse, u osnovne oceanološke tehnike i metode. Posebno se ističe predmet o studijama utjecaja na ekosustav mora, s njime u svezi i zakonodavstvo u zaštiti mora i okoliša, te znanost i etika.
Studentima se nudi kroz šest semestara dovoljan broj predmeta izborne nastave specifičnog sadržaja iz biologije i ekologije morskih organizama, te procesa važnih u objašnjavanju funkcioniranja sustava Jadranskog mora. Student piše završni rad za koji se veže niz seminarskih radova u šestom semestru u kojima se daju upute za izradu ali i brane teze završnih radova. Studij sadržava u cjelini dovoljno terenskog i laboratorijskog rada, te je i u tom pogledu uravnotežen.
Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru je izrazito interdisciplinaran, pokrivajući  prirodoznanstvene discipline, s naglaskom na biologiju, kemiju i fiziku, pa u njegovoj realizaciji sudjeluju uz nastavnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i znanstvenici sa Instituta „Ruđer Bošković“, Centra za istraživanje mora u Rovinju.
Sadržaj nastavnih predmeta u dosluhu je sa suvremenim znanstvenim spoznajama navedenih disciplina i njihovih subspecijalnosti. Studenti će se upoznati s najnovijim znanstvenim spoznajama, znanstvenom bibliografijom i metodologijom znanstvenog rada u svim oblicima nastave. Seminarski i vježbovni dio nastave studenti će obavljati u znanstvenim laboratorijima pri Centru za istraživanje mora u Rovinju Instituta “Ruđer Bošković”
Centar za istraživanje mora u Rovinju Instituta “Ruđer Bošković” vrhunska je i u svjetskim razmjernima prepoznatljiva znanstvena ustanova za istraživanje mora, te će svojom infrastrukturom neposredno upoznavati studente sa znanstvenim radom. Upisivat će se male grupe studenata, do 20 na preddiplomskom studiju, a dio nastave odvijat će se praktičnim radom na IB “Vila Velebita” i IČ “Triton” i ” Burin”, kojima Centar za istraživanje mora obavlja terenska istraživanja. Kako je Centar dobro opskrbljen i znanstvenom opremom i instrumentarima, i to će se staviti na raspolaganje za nastavu.

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!