PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Opći podaci o fakultetu Odjeli Preddiplomski studij Diplomski studiji Integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzervacija i Restauracija Poslijediplomski studij Kontakt
Naziv Fakulteta:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Skraćeni naziv Fakulteta:
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU
Sjedište:
Teslina 12, 21000 Split
Telefoni:
Centrala 385-133
Dekanat 385-009
Studentska referada 385-888
Računovodstvo 385-206
Odjel za  politehniku 385-499
Telefaks: 021 384 086
E-mail: dekanat@pmfst.hr
Dekan:
prof. dr. sc. Marko Rosić
UPRAVA

Dekan:
prof. dr. sc. Marko Rosić
Prodekani:
 
prof. dr. sc. Ante Bilušić – prodekan za nastavu
prof.dr.sc. Milica Klaričić Bakula – prodekanica za znanost
doc. dr.sc. Stjepan Orhanović – prodekan za razvoj i financije
Tajnica fakulteta:
Ana Marović, dipl. iur.

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Biologija je egzaktna prirodna znanost koja istražuje strukture i funkcije živih sustava, počevši od molekula do viših integracijskih cjelina poput organizama, populacija i životnih zajednica.
U suradnji sa Zavodom za kemiju izvodi dvopredmetni studij smjera Biologija i kemija. Program biologije obuhvaća temeljne biološke predmete uz praktični i terenski rad. Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz biologije na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, na Visokoj učiteljskoj školi, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, te na studiju konzervacije – restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu
PROJEKTI:
 • Kserofiti i njihova biološka uloga
 • Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije
 • Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • koordinacija međunarodnog COCOP projekta: “Razvoj poslijediplomske mreže u nastavi biologije”
 • hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: “Genetika Allium ampeloprasum kompleksa”
STUDIJI
Studij Biologija i kemija dvopredmetni je studij i izvodi se tijekom deset semestara. 
Obuhvaća izučavanje predmeta biološke struke, metodike, te psihološko-pedagoških sadržaja. Sadržaji stručnih predmeta izvode se kroz obvezne i izborne predmete. Interdisciplinarnost studija očituje se kroz izradu diplomskog rada.
Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Biologije, traje dvije godine.
U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta, te ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva.
Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci a u funkciji načina prijenosa znanja.
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
 • na poslovima zaštite okoliša
 • u zdravstvu
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
ODJEL ZA FIZIKU
Fizika je temeljna znanost koja istražuje i opisuje zakonitosti pojava u prirodi. Saznanja i postignuća iz fizike primjenjuju se u brojnim drugim područjima znanosti i tehnologije.
STUDIJSKI PROGRAMI

Zavod za fiziku: izvodi jednopredmetni studij Fizika ( sa smjerovima na Diplomskom studiju: nastavnički, astrofizika, biofizika, fizika okoliša i računarska fizika – http://fizika.pmfst.hr), te u suradnji s drugim Zavodima dvopredmetne studije Matematika i fizika, Fizika i informatika, Tehnika i fizika te studij Inženjerska fizika u suradnji sa FESB-om. Program fizike obuhvaća predmete iz opće, teorijske i primijenjene fizike, praktikume iz fizike, te metodiku teorijske i praktične nastave fizike
izvodi nastavu fizike i srodnih predmeta na studijskim grupama Biologija i kemija i Kineziologija, te na drugim fakultetima Sveučilišta u Splitu (Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Umjetnička akademija), te na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA

Profesori i suradnici Zavoda za fiziku: 
 • bave se suvremenim znanstvenim istraživanjima iz područja fizike
 • surađuju sa znanstvenoistraživačkim ustanovama u Hrvatskoj i drugim zemljama
 • uvode studente u znanstvenoistraživački rad tijekom studija putem specifičnih predmeta i napose kroz izradu diplomskog rada.
PROJEKTI:
 • Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva
 • Razvoj i primjena principa maksimalne proizvodnje entropije
 • Struktura, međudjelovanja i prijenos u vodenim otopinama
 • Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja), Geneve, Švicarska
 • Sveučilište u Linzu, Austrija
 • GSI (Centar za istraživanje teških iona), Darmstadt, Njemačka
 • Sveučilište u Trstu, Italija
 • Institut INRA u Bordeauxu, Francuska
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Španjolska
 • Institut Jozef Stefan i Institut za matematiku i fiziku, Slovenija
 • Institute of Physics of Complex Matter (IPMC), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Švicarska.
STUDIJI

Studij fizike po programima koji su doneseni do 2004. (jednopredmetni ili u kombinaciji s matematikom, informatikom ili tehničkom kulturom) osposobljava profesionalnog fizičara za: prijenos znanja fizike u osnovnoj i srednjoj školi, primjenu računalne tehnologije u fizici i drugim područjima te razvoj novih znanja iz fizike.
Redoviti studenti koji su upisali studij do uključivo 2004. godine obranom diplomskog rada stječu akademsko zvanje profesora fizike, profesora matematike i fizike, profesora fizike i informatike ili profesora tehničke kulture i fizike.
Studenti koji upišu jedan od studija fizike
2005. godine (fizika, inženjerska fizika, matematika i fizika, fizika i informatika)
studiraju po sustavu 3+2. Nakon tri godine preddiplomskog studija stječu zvanje prvostupnika struke, a nakon još dvije godine diplomskog studija zvanje magistra struke.
ZAPOŠLJAVANJE

Po završetku preddiplomskog studija:
 • obavljanje stručnih poslova u različitim zanimanjima (npr. laborant u školama, institutima, fakultetima, rad u industrijskim laboratorijima, javnim i vojnim ustanovama)
Po završetku diplomskog studija ovisno o studijskom programu i smjeru:
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima i visokoškolskim ustanovama
 • u razvojnim središtima i konstrukcijskim biroima u proizvodnim tvrtkama
 • u astronomskim opservatorijima
 • u institutima i tvrtkama koje zahtijevaju primijenjena znanja računarske fizike (npr. u financijskim institucijama)
 • na poslovima koji zahtijevaju široko znanje iz prirodnih znanosti, a posebno iz mladih interdisciplinarnih znanstvenih disciplina kao što su biofizika i bioinformatika, koje se sve više primjenjuju u zdravstvu, upravljanju okolišem i projektima održivog razvoja
 • na institutima i ustanovama za zaštitu okoliša
ODJEL ZA INFORMATIKU
Razvojem znanosti i tehnike primjena računala postaje sastavni dio većine ljudskih djelatnosti. Cilj našeg studija je osposobiti mlade stručnjake za aktivno sudjelovanje u obrazovanju novih naraštaja, kao i u razvoju i primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije.
STUDIJSKI PROGRAMI
Nastavnici Zavoda za informatiku:
 • realiziraju nastavu na jednopredmentnom studiju Informatike, te u suradnji s nastavnicima drugih Zavoda dvopredmetne studije nastavnog smjera Matematika i informatika, Informatika i tehnika, te Fizika i informatika
 • sudjeluju u realizaciji dodiplomske i diplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Filozofskom fakultetu u Splitu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu
 • sudjeluju u realizaciji poslijediplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • u suradnji sa županijskom Udrugom pedagoga tehničke kulture organiziraju i realiziraju tečajeve doškolovanja nastavnika osnovnih škola iz područja računarstva i informatike
 • sa studentima redovito sudjeluju u provedbi županijskih natjecanja iz područja informatike za osnovne škole
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
PROJEKTI
Znanstveno-istraživački projekti:
 • Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja
 • Upotrebljivost i prilagodljivost sučelja inteligentnih autorskih ljuski
 • Računalni i didaktički aspekti inteligentnih autorskih alata u obrazovanju
Tehnologijski projekti:
 • Web-orijentirana inteligentna autorska ljuska
 • Razvoj laboratorija za daljinsko učenje i poučavanje
 • Infomatički projekti:
Nastavni planovi i programi iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj i srednjoj školi

MEĐUNARODNA SURADNJA
 • sudjelovanje u Šestom okvirnom znanstveno-istraživačkom programu Europske unije u okviru STREP FP6 projekta ‘UNITE: Unified eLearning Environment for the School’, http://www.unite-ist.org/
 • sudjelovanje nastavnika i studenata u CEEPUS programu u okviru mreže CZ-0103-00/01
 • sudjelovanje u radu međunarodnog istraživačkog centra ‘Collaborative International Research Centre for Universal Access’ (CIRCUA), http://www.cs.mdx.ac.uk/research/CIRCUA/
STUDIJI
Na jednopredmetnom studiju Informatike, te dvopredmentnim studijima Matematike i informatike, Informatike i tehnike, te Fizike i informatike:
 • program informatike obuhvaća temeljna informatičko-računalna znanja, te kontinuirano prati razvoj u tom području
 • nastava se realizira tijekom deset semestara kroz predavanja, seminare i vežbe, koje podrazumijevaju praktičan rad s računalom
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u visokoškolskim ustanovama i znanstevno-istraživačkim institutima
 • u poduzećima na razvoju programske podrške, kao i održavanju računalnih sustava
ODJEL ZA KEMIJU
Kemija je temeljna znanost koja objašnjava zakonitosti pojava u prirodi. Kao suvremena znanost prisutna je u ekologiji, farmakologiji, medicini, tehnologiji, te nizu drugih interdisciplinarnih područja.
STUDIJSKI PROGRAMI

Zavod za kemiju:
U suradnji sa Zavodom za biologiju izvodi dvopredmetni studij nastavnog smjera Biologija i kemija.
Program kemije obuhvaća temeljne kemijske predmete s posebnim naglaskom na praktičnom radu studenata te suvremenim metodama i oblicima rada u nastavi kemije.
Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz kemije pri Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, te na studiju Konzervacija – restauracija na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
Sudjeluje u izvođenju programa međunarodnog studija “Znanost i tehnologija okoliša”, zajedničkog studija Sveučilišta u Moliseu (Italija), Valahia Sveučilišta u Trgovistu (Rumunjska) i Sveučilišta u Splitu (Hrvatska). Na studiju se izučavaju različiti aspekti zaštite okoliša, a nastava se izvodi uporabom suvremenih informacijskih tehnologija.
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
Profesori i suradnici Zavoda za kemiju:
 • sudjeluju u suvremenim istraživanjima iz temeljne kemijske i biokemijske znanosti
 • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim ustanovama u zemlji i svijetu
 • tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
PROJEKTI:
Oligomerni proteini: dinamika proteinske konformacije
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • njemačko-hrvatski projekt: Multienzimski sustavi; slovensko-hrvatski projekt: Novi ugljikovi materijali.
STUDIJI
Studij Biologije i kemije izvodi se kroz deset semestara. 
Obuhvaća izučavanje kemije i biologije, osnova matematike, fizike, informatike, metodike, te predmeta psihološko-pedagoških sadržaja.
Cilj studija je suvremeni pristup prirodoslovnim sadržajima, te uspješno i odgovorno prenošenje stečenog znanja
nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete.
Interdisciplinarnost se očituje u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija.
Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Kemije, traje dvije godine.
U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta te ugledni stručnjaci iz zemlje i iz inozemstva.
Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci, a u funkciji načina prijenosa znanja.
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
 • na poslovima zaštite okoliša
 • u zdravstvu
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
ODJEL ZA MATEMATIKU
Matematički studij u Splitu postoji već više od 60 godina. Odjel za matematiku danas djeluje u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje organizira sljedeće studije prema Bolonjskoj konvenciji:
 • trogodišnji preddiplomski studij matematike,
 • trogodišnji preddiplomski studij matematika i informatike (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
 • trogodišnji preddiplomski studij matematike i fizike (u suradnji sa Odjelom za fiziku),    
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, nastavnički smjer,
 • dvogodišnji diplomski studij matematike i informatike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
 • dvogodišnji diplomski studij matematike i fizike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za fiziku),
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer teorijska matematika,
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer računarska matematika,
Cilj studija je osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i srednjim školama, u firmama čija je djelatnost veza uz visoke tehnologije, u bankama, osiguravajućim društvima i sl. Odjel za matematiku takodjer izvodi poslijediplomski doktorski studij iz matematike u suradnji sa Sveučilistima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. U skoroj budućnosti se očekuje otvaranje novih smjerova na diplomskom studiju matematike.
Pored izvodjenja nastave Odjel za matematiku ima vrlo razvijenu znanstvenu djelatnost iz područja teorijske i primijenjene matematike. Istraživanja se izvode kroz šest znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te kroz bilateralne projekte sa drugim zemljama. Odjel ima razvijenu suradnju sa drugim institucijama u Hrvatskoj kao što su Matematički odjel PMF-a u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, te međunarodnu suradnju sa sveučilištima iz SAD-a, Mađarske, Australije, Izraela i drugih zemalja. Na odjelu se redovito održavaju znanstveni seminari iz područja topologije i teorije nejednakosti, a matematički kolokviji se održavaju u sklopu Splitskog matematičkog društva. Djelatnici odjela sudjeluju u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a posebno je uspješno organiziran Treći hrvatski matematički kongres održan 2004 god. u Splitu.
ODJEL ZA POLITEHNIKU
Današnji, a i budući svijet, obilježava tehničko-tehnološko okruženje. Stoga je za bolje snalaženje u njemu nužno posjedovati znanja iz područja tehnike.
STUDIJSKI PROGRAM
 • u suradnji sa Odjelom za informatiku izvodi dvopredmetni studij Informatika i tehnika
 • sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje i Kemijsko-tehnološkom fakultetu
PROJEKTI:
 • Vodik ili biodizel u gradskom javnom prometu
 • Računalni vid u identifikaciji kinematike sportskih aktivnosti
Profesori i suradnici Odjela za politehniku:
 • sudjeluju u istraživanjima iz širokog područja energetike, zaštite okoliša te osobito obnovljivih izvora energije,
 • sudjeluju u istraživanjima robotike, računalnog vida, automatike sustava i biomehanike, 
 • sudjeluju u istraživanju suvremenih metoda prepoznavanja uzoraka,
 • sudjeluju u istraživanjima iz područja pogonske čvrstoće,
 • sudjeluju u istraživanjima iz metodike tehničkih predmeta,
 • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim i gospodarskim ustanovama u zemlji i u svijetu.
STUDIJ
Studij Informatika i tehnika ima istaknutu komponentu tehničkih znanosti, osobito strojarstva, elektrotehnike i tehnologije.
Nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete, laboratorijske vježbe i praktični rad.
Studijska grupa ima određeni broj predmeta iz društveno-humanističkih znanosti i veći broj izbornih predmeta prema osobnim interesima studenata.
Tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački i praktično-proizvodni rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
Interdisciplinarnost se očituje i u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija.

ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama,
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama,
 • u znanstvenoistraživačkim ustanovama,
 • u raznim ustanovama i poduzećima na poslovima informatike i računarstva.
Samostalna katedra za DHZ
Upoznajući temeljna znanja iz područja društvenih i humanističkih znanosti budući će profesori kvalitetnije komunicirati sa svojim učenicima, bolje će razumjeti njihove poteškoće i probleme u učenju, ali i svakodnevnom životu i bit će spremniji suočavati se sa stresom koji će biti sastavni dio njihova posla.
STUDIJSKI PROGRAMI
Znanstvenici ovoga zavoda nude usluge i predaju svim studijskim grupama predmete iz:
 • sociološke
 • psihološke 
 • pedagoške
 • Jezične skupine predmeta.
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
Znanstvenici zavoda bave se znanstvenim istraživanjima:
 • narkomanije
 • izbornog ponašanja
 • strukturalne i idejne usporedbe političkih stranaka
 • socijalne pokretljivosti
 • osamostaljivanja odgajanika
 • društvenih problema sporta.
SMISAO NASTAVE
Znanstvenici zavoda osposobljavaju studente za:
 • shvaćanje uloge socioloških, psiholoških i pedagoških 
 • istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave
 • za korištenje strane literature
 • za izvođenje predmetne nastave
 • Sociologiju, psihologiju i pedagogiju studenti slušaju kako bi se što bolje osposobili za rad u školi, kako bi što uspješnije obavljali ne samo obrazovnu već i odgojnu funkciju.
Da bi učenici bili što uspješniji, potrebno je kod njih razvijati:
 • samopouzdanje
 • kreativnost
 • odgovornost
 • altruizam
 • komunikativnost
 • prihvaćanje različitosti

BIOFIZIKAISTRAŽIVANJE U EDUKACIJI U PODRUČJU PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sjedište:
Teslina 12, 21000 Split
Telefoni:
Centrala 385-133
Dekanat 385-009
Studentska referada 385-888
Računovodstvo 385-206
Odjel za  politehniku 385-499
Telefaks: 021 384 086
E-mail: dekanat@pmfst.hr
Web stranica: http://www.pmfst.hr
Ocjene Glasova: 7 Ocjena: 4.41
Kvaliteta nastave 4.43
Opremljenost učionica 4.29
Knjižnica 4.43
Izvannastavne aktivnosti 4.14
Dostupnost interneta 4.71
Prostori za druženje 4.43
Mogućnosti zapošljavanja 4.43
Preporuka upisa 4.43

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2017/2018 Glasova: 7 Ocjena: 2.89
2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 1.67
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 1
2012/2013 Glasova: 12 Ocjena: 3.34

2 komentara

 1. Pošto se seli fakultet u novu zgradu valjda će se uvijeti poboljšati, sve u svemu profesori su korektni i obavljaju dobar posao.

Odgovori