Pretraga

Sveučilište u Splitu

PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Naziv Fakulteta:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Skraćeni naziv Fakulteta:
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SPLITU
Sjedište:
Teslina 12, 21000 Split
Telefoni:
Centrala 385-133
Dekanat 385-009
Studentska referada 385-888
Računovodstvo 385-206
Odjel za  politehniku 385-499
Telefaks: 021 384 086
E-mail: dekanat@pmfst.hr
Dekan:
prof. dr. sc. Marko Rosić
UPRAVA

Dekan:
prof. dr. sc. Marko Rosić
Prodekani:
 
prof. dr. sc. Ante Bilušić – prodekan za nastavu
prof.dr.sc. Milica Klaričić Bakula – prodekanica za znanost
doc. dr.sc. Stjepan Orhanović – prodekan za razvoj i financije
Tajnica fakulteta:
Ana Marović, dipl. iur.

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Biologija je egzaktna prirodna znanost koja istražuje strukture i funkcije živih sustava, počevši od molekula do viših integracijskih cjelina poput organizama, populacija i životnih zajednica.
U suradnji sa Zavodom za kemiju izvodi dvopredmetni studij smjera Biologija i kemija. Program biologije obuhvaća temeljne biološke predmete uz praktični i terenski rad. Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz biologije na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, na Visokoj učiteljskoj školi, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, te na studiju konzervacije – restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu
PROJEKTI:
 • Kserofiti i njihova biološka uloga
 • Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije
 • Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • koordinacija međunarodnog COCOP projekta: “Razvoj poslijediplomske mreže u nastavi biologije”
 • hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: “Genetika Allium ampeloprasum kompleksa”
STUDIJI
Studij Biologija i kemija dvopredmetni je studij i izvodi se tijekom deset semestara. 
Obuhvaća izučavanje predmeta biološke struke, metodike, te psihološko-pedagoških sadržaja. Sadržaji stručnih predmeta izvode se kroz obvezne i izborne predmete. Interdisciplinarnost studija očituje se kroz izradu diplomskog rada.
Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Biologije, traje dvije godine.
U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta, te ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva.
Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci a u funkciji načina prijenosa znanja.
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
 • na poslovima zaštite okoliša
 • u zdravstvu
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
ODJEL ZA FIZIKU
Fizika je temeljna znanost koja istražuje i opisuje zakonitosti pojava u prirodi. Saznanja i postignuća iz fizike primjenjuju se u brojnim drugim područjima znanosti i tehnologije.
STUDIJSKI PROGRAMI

Zavod za fiziku: izvodi jednopredmetni studij Fizika ( sa smjerovima na Diplomskom studiju: nastavnički, astrofizika, biofizika, fizika okoliša i računarska fizika – http://fizika.pmfst.hr), te u suradnji s drugim Zavodima dvopredmetne studije Matematika i fizika, Fizika i informatika, Tehnika i fizika te studij Inženjerska fizika u suradnji sa FESB-om. Program fizike obuhvaća predmete iz opće, teorijske i primijenjene fizike, praktikume iz fizike, te metodiku teorijske i praktične nastave fizike
izvodi nastavu fizike i srodnih predmeta na studijskim grupama Biologija i kemija i Kineziologija, te na drugim fakultetima Sveučilišta u Splitu (Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Umjetnička akademija), te na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA

Profesori i suradnici Zavoda za fiziku: 
 • bave se suvremenim znanstvenim istraživanjima iz područja fizike
 • surađuju sa znanstvenoistraživačkim ustanovama u Hrvatskoj i drugim zemljama
 • uvode studente u znanstvenoistraživački rad tijekom studija putem specifičnih predmeta i napose kroz izradu diplomskog rada.
PROJEKTI:
 • Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva
 • Razvoj i primjena principa maksimalne proizvodnje entropije
 • Struktura, međudjelovanja i prijenos u vodenim otopinama
 • Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja), Geneve, Švicarska
 • Sveučilište u Linzu, Austrija
 • GSI (Centar za istraživanje teških iona), Darmstadt, Njemačka
 • Sveučilište u Trstu, Italija
 • Institut INRA u Bordeauxu, Francuska
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Španjolska
 • Institut Jozef Stefan i Institut za matematiku i fiziku, Slovenija
 • Institute of Physics of Complex Matter (IPMC), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Švicarska.
STUDIJI

Studij fizike po programima koji su doneseni do 2004. (jednopredmetni ili u kombinaciji s matematikom, informatikom ili tehničkom kulturom) osposobljava profesionalnog fizičara za: prijenos znanja fizike u osnovnoj i srednjoj školi, primjenu računalne tehnologije u fizici i drugim područjima te razvoj novih znanja iz fizike.
Redoviti studenti koji su upisali studij do uključivo 2004. godine obranom diplomskog rada stječu akademsko zvanje profesora fizike, profesora matematike i fizike, profesora fizike i informatike ili profesora tehničke kulture i fizike.
Studenti koji upišu jedan od studija fizike
2005. godine (fizika, inženjerska fizika, matematika i fizika, fizika i informatika)
studiraju po sustavu 3+2. Nakon tri godine preddiplomskog studija stječu zvanje prvostupnika struke, a nakon još dvije godine diplomskog studija zvanje magistra struke.
ZAPOŠLJAVANJE

Po završetku preddiplomskog studija:
 • obavljanje stručnih poslova u različitim zanimanjima (npr. laborant u školama, institutima, fakultetima, rad u industrijskim laboratorijima, javnim i vojnim ustanovama)
Po završetku diplomskog studija ovisno o studijskom programu i smjeru:
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima i visokoškolskim ustanovama
 • u razvojnim središtima i konstrukcijskim biroima u proizvodnim tvrtkama
 • u astronomskim opservatorijima
 • u institutima i tvrtkama koje zahtijevaju primijenjena znanja računarske fizike (npr. u financijskim institucijama)
 • na poslovima koji zahtijevaju široko znanje iz prirodnih znanosti, a posebno iz mladih interdisciplinarnih znanstvenih disciplina kao što su biofizika i bioinformatika, koje se sve više primjenjuju u zdravstvu, upravljanju okolišem i projektima održivog razvoja
 • na institutima i ustanovama za zaštitu okoliša
ODJEL ZA INFORMATIKU
Razvojem znanosti i tehnike primjena računala postaje sastavni dio većine ljudskih djelatnosti. Cilj našeg studija je osposobiti mlade stručnjake za aktivno sudjelovanje u obrazovanju novih naraštaja, kao i u razvoju i primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije.
STUDIJSKI PROGRAMI
Nastavnici Zavoda za informatiku:
 • realiziraju nastavu na jednopredmentnom studiju Informatike, te u suradnji s nastavnicima drugih Zavoda dvopredmetne studije nastavnog smjera Matematika i informatika, Informatika i tehnika, te Fizika i informatika
 • sudjeluju u realizaciji dodiplomske i diplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Filozofskom fakultetu u Splitu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu
 • sudjeluju u realizaciji poslijediplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • u suradnji sa županijskom Udrugom pedagoga tehničke kulture organiziraju i realiziraju tečajeve doškolovanja nastavnika osnovnih škola iz područja računarstva i informatike
 • sa studentima redovito sudjeluju u provedbi županijskih natjecanja iz područja informatike za osnovne škole
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
PROJEKTI
Znanstveno-istraživački projekti:
 • Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja
 • Upotrebljivost i prilagodljivost sučelja inteligentnih autorskih ljuski
 • Računalni i didaktički aspekti inteligentnih autorskih alata u obrazovanju
Tehnologijski projekti:
 • Web-orijentirana inteligentna autorska ljuska
 • Razvoj laboratorija za daljinsko učenje i poučavanje
 • Infomatički projekti:
Nastavni planovi i programi iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj i srednjoj školi

MEĐUNARODNA SURADNJA
 • sudjelovanje u Šestom okvirnom znanstveno-istraživačkom programu Europske unije u okviru STREP FP6 projekta ‘UNITE: Unified eLearning Environment for the School’, http://www.unite-ist.org/
 • sudjelovanje nastavnika i studenata u CEEPUS programu u okviru mreže CZ-0103-00/01
 • sudjelovanje u radu međunarodnog istraživačkog centra ‘Collaborative International Research Centre for Universal Access’ (CIRCUA), http://www.cs.mdx.ac.uk/research/CIRCUA/
STUDIJI
Na jednopredmetnom studiju Informatike, te dvopredmentnim studijima Matematike i informatike, Informatike i tehnike, te Fizike i informatike:
 • program informatike obuhvaća temeljna informatičko-računalna znanja, te kontinuirano prati razvoj u tom području
 • nastava se realizira tijekom deset semestara kroz predavanja, seminare i vežbe, koje podrazumijevaju praktičan rad s računalom
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u visokoškolskim ustanovama i znanstevno-istraživačkim institutima
 • u poduzećima na razvoju programske podrške, kao i održavanju računalnih sustava
ODJEL ZA KEMIJU
Kemija je temeljna znanost koja objašnjava zakonitosti pojava u prirodi. Kao suvremena znanost prisutna je u ekologiji, farmakologiji, medicini, tehnologiji, te nizu drugih interdisciplinarnih područja.
STUDIJSKI PROGRAMI

Zavod za kemiju:
U suradnji sa Zavodom za biologiju izvodi dvopredmetni studij nastavnog smjera Biologija i kemija.
Program kemije obuhvaća temeljne kemijske predmete s posebnim naglaskom na praktičnom radu studenata te suvremenim metodama i oblicima rada u nastavi kemije.
Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz kemije pri Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, te na studiju Konzervacija – restauracija na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
Sudjeluje u izvođenju programa međunarodnog studija “Znanost i tehnologija okoliša”, zajedničkog studija Sveučilišta u Moliseu (Italija), Valahia Sveučilišta u Trgovistu (Rumunjska) i Sveučilišta u Splitu (Hrvatska). Na studiju se izučavaju različiti aspekti zaštite okoliša, a nastava se izvodi uporabom suvremenih informacijskih tehnologija.
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
Profesori i suradnici Zavoda za kemiju:
 • sudjeluju u suvremenim istraživanjima iz temeljne kemijske i biokemijske znanosti
 • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim ustanovama u zemlji i svijetu
 • tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
PROJEKTI:
Oligomerni proteini: dinamika proteinske konformacije
MEĐUNARODNA SURADNJA:
 • njemačko-hrvatski projekt: Multienzimski sustavi; slovensko-hrvatski projekt: Novi ugljikovi materijali.
STUDIJI
Studij Biologije i kemije izvodi se kroz deset semestara. 
Obuhvaća izučavanje kemije i biologije, osnova matematike, fizike, informatike, metodike, te predmeta psihološko-pedagoških sadržaja.
Cilj studija je suvremeni pristup prirodoslovnim sadržajima, te uspješno i odgovorno prenošenje stečenog znanja
nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete.
Interdisciplinarnost se očituje u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija.
Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Kemije, traje dvije godine.
U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta te ugledni stručnjaci iz zemlje i iz inozemstva.
Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci, a u funkciji načina prijenosa znanja.
ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama
 • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
 • na poslovima zaštite okoliša
 • u zdravstvu
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
ODJEL ZA MATEMATIKU
Matematički studij u Splitu postoji već više od 60 godina. Odjel za matematiku danas djeluje u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje organizira sljedeće studije prema Bolonjskoj konvenciji:
 • trogodišnji preddiplomski studij matematike,
 • trogodišnji preddiplomski studij matematika i informatike (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
 • trogodišnji preddiplomski studij matematike i fizike (u suradnji sa Odjelom za fiziku),    
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, nastavnički smjer,
 • dvogodišnji diplomski studij matematike i informatike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
 • dvogodišnji diplomski studij matematike i fizike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za fiziku),
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer teorijska matematika,
 • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer računarska matematika,
Cilj studija je osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i srednjim školama, u firmama čija je djelatnost veza uz visoke tehnologije, u bankama, osiguravajućim društvima i sl. Odjel za matematiku takodjer izvodi poslijediplomski doktorski studij iz matematike u suradnji sa Sveučilistima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. U skoroj budućnosti se očekuje otvaranje novih smjerova na diplomskom studiju matematike.
Pored izvodjenja nastave Odjel za matematiku ima vrlo razvijenu znanstvenu djelatnost iz područja teorijske i primijenjene matematike. Istraživanja se izvode kroz šest znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te kroz bilateralne projekte sa drugim zemljama. Odjel ima razvijenu suradnju sa drugim institucijama u Hrvatskoj kao što su Matematički odjel PMF-a u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, te međunarodnu suradnju sa sveučilištima iz SAD-a, Mađarske, Australije, Izraela i drugih zemalja. Na odjelu se redovito održavaju znanstveni seminari iz područja topologije i teorije nejednakosti, a matematički kolokviji se održavaju u sklopu Splitskog matematičkog društva. Djelatnici odjela sudjeluju u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a posebno je uspješno organiziran Treći hrvatski matematički kongres održan 2004 god. u Splitu.
ODJEL ZA POLITEHNIKU
Današnji, a i budući svijet, obilježava tehničko-tehnološko okruženje. Stoga je za bolje snalaženje u njemu nužno posjedovati znanja iz područja tehnike.
STUDIJSKI PROGRAM
 • u suradnji sa Odjelom za informatiku izvodi dvopredmetni studij Informatika i tehnika
 • sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje i Kemijsko-tehnološkom fakultetu
PROJEKTI:
 • Vodik ili biodizel u gradskom javnom prometu
 • Računalni vid u identifikaciji kinematike sportskih aktivnosti
Profesori i suradnici Odjela za politehniku:
 • sudjeluju u istraživanjima iz širokog područja energetike, zaštite okoliša te osobito obnovljivih izvora energije,
 • sudjeluju u istraživanjima robotike, računalnog vida, automatike sustava i biomehanike, 
 • sudjeluju u istraživanju suvremenih metoda prepoznavanja uzoraka,
 • sudjeluju u istraživanjima iz područja pogonske čvrstoće,
 • sudjeluju u istraživanjima iz metodike tehničkih predmeta,
 • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim i gospodarskim ustanovama u zemlji i u svijetu.
STUDIJ
Studij Informatika i tehnika ima istaknutu komponentu tehničkih znanosti, osobito strojarstva, elektrotehnike i tehnologije.
Nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete, laboratorijske vježbe i praktični rad.
Studijska grupa ima određeni broj predmeta iz društveno-humanističkih znanosti i veći broj izbornih predmeta prema osobnim interesima studenata.
Tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački i praktično-proizvodni rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
Interdisciplinarnost se očituje i u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija.

ZAPOŠLJAVANJE
 • u osnovnim i srednjim školama,
 • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama,
 • u znanstvenoistraživačkim ustanovama,
 • u raznim ustanovama i poduzećima na poslovima informatike i računarstva.
Samostalna katedra za DHZ
Upoznajući temeljna znanja iz područja društvenih i humanističkih znanosti budući će profesori kvalitetnije komunicirati sa svojim učenicima, bolje će razumjeti njihove poteškoće i probleme u učenju, ali i svakodnevnom životu i bit će spremniji suočavati se sa stresom koji će biti sastavni dio njihova posla.
STUDIJSKI PROGRAMI
Znanstvenici ovoga zavoda nude usluge i predaju svim studijskim grupama predmete iz:
 • sociološke
 • psihološke 
 • pedagoške
 • Jezične skupine predmeta.
ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA
Znanstvenici zavoda bave se znanstvenim istraživanjima:
 • narkomanije
 • izbornog ponašanja
 • strukturalne i idejne usporedbe političkih stranaka
 • socijalne pokretljivosti
 • osamostaljivanja odgajanika
 • društvenih problema sporta.
SMISAO NASTAVE
Znanstvenici zavoda osposobljavaju studente za:
 • shvaćanje uloge socioloških, psiholoških i pedagoških 
 • istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave
 • za korištenje strane literature
 • za izvođenje predmetne nastave
 • Sociologiju, psihologiju i pedagogiju studenti slušaju kako bi se što bolje osposobili za rad u školi, kako bi što uspješnije obavljali ne samo obrazovnu već i odgojnu funkciju.
Da bi učenici bili što uspješniji, potrebno je kod njih razvijati:
 • samopouzdanje
 • kreativnost
 • odgovornost
 • altruizam
 • komunikativnost
 • prihvaćanje različitosti

BIOFIZIKAISTRAŽIVANJE U EDUKACIJI U PODRUČJU PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Sjedište:
Teslina 12, 21000 Split
Telefoni:
Centrala 385-133
Dekanat 385-009
Studentska referada 385-888
Računovodstvo 385-206
Odjel za  politehniku 385-499
Telefaks: 021 384 086
E-mail: dekanat@pmfst.hr
Web stranica: http://www.pmfst.hr

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!