Pretraga

Sveučilište u Rijeci

Pomorski fakultet

Pomorski fakultet nositelj je slijedećih studijskih programa:

Sveučilišni prijediplomski studiji:

  • Brodostrojarstvo,
  • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu,
  • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu,
  • Nautika i tehnologija pomorskog prometa,
  • Promet i mobilnost.

Sveučilišni diplomski studiji:

  • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa,
  • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu,
  • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu,
  • Nautika i tehnologija pomorskog prometa,
  • Tehnologija i organizacija prometa.

Prijediplomski studij traje 3 godine i stječe se ukupno 180 ECTS bodova te dobiva akademski stupanj prvostupnika/prvostupnice, dok se diplomski studij nastavlja na prijediplomski i traje ukupno 2 godine sa stjecanjem 120 ECTS bodova nakon kojih student dobiva akademski stupanj magistra struke.

BRODOSTROJARSTVO

Studij se temelji na suvremenim znanstvenim spoznajama u području tehničkih znanosti a studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih strojnih sustava, držanje straže, rukovođenje posadom, sigurnosti na moru i sprječavanje onečišćenja morskog okoliša, a u skladu s donesenim međunarodnim konvencijama (dakle to se odnosi na tzv. ne-tehničke vještine).

Po završetku studija dobivenim znanjem studentima je omogućeno zapošljavanje u svojstvu časnika stroja na brodovima trgovačke mornarice s mogućnošću dostizanja najvišeg zvanja upravitelja stroja, zatim zapošljavanje u ustanovama čija je djelatnost vezana za pomorstvo te u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su odgovorne za upravljanje i realizaciju prometnog procesa, posebno pomorskog.

Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnike, tehnologije, elektrostrojarstva, održavanja, informatike, ekologije, brodostrojarstva, ekonomike, prava te upravljanja. Primjena tih znanja završenim studentima omogućuje zapošljavanje i uspješan rad u užoj struci, ali i u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom. Prijediplomski studijski program u cjelosti sadrži program IMO Model Course 7.02, koji je propisan od Međunarodne pomorske organizacije, temeljen na STCW konvenciji za obrazovanje drugog časnika stroja i upravitelja stroja za brodove s porivnom snagom 3000kW ili jačim.

Studijski program je u cijelosti usklađen s odredbama STCW III/2 poglavlja, odnosno odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a koji propisuje najmanje uvjete za stjecanje zvanja drugog časnika stroja i upravitelja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim. Također, izvedbeni program u potpunosti pokrivaju sadržaje preporučene od strane Međunarodne pomorske organizacije kroz IMO Model Course 7.02 i kompetencije navedene u STCW A-III/2 tablicama.

Završetkom prijediplomskog studija, odnosno ispunjenih obveza iz studijskog programa, studentu se izdaje Uvjerenje u svrhu stjecanja Svjedodžbi o osposobljenosti (Certificate of Competence – CoC) u skladu s Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, što uz obavljenu navigaciju na brodu, studentu omogućava stjecanje najvišeg ovlaštenja u pomorstvu, Upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim. Dodatno, studentu koji u potpunosti odradi obveze iz nastavnog programa stručnih kolegija (Sigurnost na moru, Brodski pomoćni sustavi, Brodski pomoćni uređaji i strojevi, Zaštita mora i morskog okoliša, Rad na simulatoru i plovidbena praksa, Pomorska medicina, Upravljanje postrojenjem i rukovođenje posadom, Plovidbena praksa i Pomorsko pravo) izdaju se potvrdnice o uspješno odrađenim programima izobrazbe kojima student u Lučkoj kapetaniji ima pravo na stjecanje svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (Certificate of Proficiency – CoP) te odgovarajućih potvrdnica o osposobljenosti.

Student prijediplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo može steći svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti: Temeljna sigurnost na brodu, Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara, Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice, Pružanje medicinske prve pomoći, te Osnovni program sigurnosne zaštite. Student može steći i sljedeće potvrdnice o osposobljenosti: Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici, Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu, te Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša.

ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Studijski program EITP kreiran je s ciljem pripreme sadašnjih i budućih stručnjaka u primjeni, vještinama i pristupima modernoj tehnologiji i novim oblicima poslovanja u pomorstvu te da nakon završetka studija student dobije sva ovlaštenja za ukrcaj na brod kao časnik elektrotehnike. Studij je ustrojen na način da studenti ovisno o programu izučavaju sadržaje iz područja elektrotehnike, automatike i informatike u pomorstvu odnosno elektrotehničkih, računalnih, komunikacijskih i navigacijskih tehnologija primijenjenih suvremeni brodovima na i na kopnu, u lukama, brodarskim tvrtkama i pomorskom gospodarstvu u cjelini.

Za vrijeme studija izučavaju se temeljna znanja iz prirodnih znanosti, zatim slijede temeljni elektrotehnički i informatički kolegiji te specijalistički kolegiji iz područja elektrostrojarstva, elektroenergetike, elektronike, brodskih strojnih sustava, brodskih pomoćnih uređaja i sustava, automatizacije, pomorskih komunikacijskih i navigacijskih sustava te računalnih mreža. U nastavi se koriste posebni komunikacijski, nautički i brodostrojarski simulatori. Dio nastave se izvodi i preko plovidbene prakse. Prijediplomski studijski program u cijelosti sadrži program IMO Model Course 7.08 za obrazovanje časnika elektrotehnike koji je propisan od Međunarodne pomorske organizacije temeljen na STCW konvenciji.

LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU

Sadržaj studija prilagođen je zahtjevima tržišta za obrazovanjem kadrova koji su u stanju voditi cjelokupni transportni proces od točke ishodišta do točke odredišta koristeći pritom suvremene ekonomske i tehnološke spoznaje. Kadrovi koji završe navedeni studij trebali bi pridonijeti da transport udovolji: potrebama prijevoza, usklađenom razvoju gospodarstva, stabilnosti cijena, poboljšanju prometa tereta i putnika te životnog standarda.

Studij nalazi primjenu u svim granama gospodarstva i različitim područjima znanosti te ujedno čini osnovu za uspješno djelovanje i razvoj pomorskih i prometnih poduzeća i nadležnih društvenih i državnih struktura. Po završetku studija studentima je omogućeno da se zaposle u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su odgovorne za upravljanje strukturama prometnog menadžmenta i logistike. Student je završetkom ovog prijediplomskog studija osposobljen za uspješno praćenje diplomskog studijskih programa Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu ili drugog odgovarajućeg studija.

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, studenti stječu pravo na cESLog certifikat – eng. Candidate Senior European Logistician, s obzirom da je program studiranja certificiran od strane European Logistics Association te da je Pomorski fakultet ujedno i Nacionalni centar za certifikaciju logističara za Republiku Hrvatsku. Ovakav sustav certificiranja prepoznat je od strane struke i poslodavaca u svijetu.

NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA

Kroz studijski program nautika i tehnologija pomorskog prometa studenti se osposobljavaju za upravljanje svim vrstama suvremenih trgovačkih brodova kao i upravljanje brodarskim tvrtkama, ali i općenito tvrtkama u pomorstvu. Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnike, tehnologije, ekonomike, prava e upravljanja, a sadržaji prjediplomskog studija u trajanju od 3 godine su u potpunosti usklađeni sa STCW konvencijom 78/95 i zahtjevima potrebnim za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (Zapovjednik i 1. časnik palube na brodu od 3.000 BT ili većem).

Primjena tih znanja omogućuje studentima zapošljavanje i rad u užoj struci kao pomorac na brodu, ali i u različitim pomorskim i prometnim tvrtkama i ustanovama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom (npr. brodari, pomorske agencije, otpremnici, tvrtke za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, klasifikacijska društva, luke i terminali, transportne tvrtke, lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, lučke uprave i dr.). Studijski program je u cijelosti usklađen s odredbama STCW II/2 poglavlja, odnosno odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a koji propisuje najmanje uvjete za stjecanje zvanja prvog časnika palube i zapovjednika na brodu od 3.000 BT ili većem.

Također, izvedbeni program u potpunosti pokrivaju sadržaje preporučene od strane Međunarodne pomorske organizacije kroz IMO Model Course 7.01 i kompetencije navedene u STCW A-II/2 tablicama. Završetkom prijediplomskog studija, odnosno ispunjenih obveza iz studijskog programa, studentu se izdaje Uvjerenje u svrhu stjecanja Svjedodžbi o osposobljenosti (Certificate of Competence – CoC) u skladu s Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, što uz obavljenu navigaciju na brodu, studentu omogućava stjecanje najvišeg ovlaštenja u pomorstvu, Zapovjednika broda od 3.000 BT ili većeg. Dodatno, studentu koji u potpunosti odradi obveze iz nastavnog programa stručnih kolegija (Sigurnost na moru, Stručna praksa, Pomorska medicina, Elektronička navigacija, Tehnika rukovanja brodom, Plovidbena praksa, Terestrička navigacija, Pomorske komunikacije, Brodski električni sustavi, Integrirani navigacijski sustavi, Planiranje putovanja, Organizacija rada i upravljanje na brodu, Tehnika rukovanja brodom i Zaštita mora i morskog okoliša) izdaju se potvrdnice o uspješno odrađenim programima izobrazbe kojima student u Lučkoj kapetaniji ima pravo na stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti, svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (Certificate of Proficiency – CoP) te odgovarajućih potvrda o osposobljenosti i potvrdnica o osposobljenosti.

Student prijediplomskog sveučilišnog studija Nautike i tehnologije pomorskog prometa može steći svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatora, kao i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti: Temeljna sigurnost na brodu, Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara, Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice, Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći, Osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu, Osnovni program sigurnosne zaštite.

Student može steći sljedeće potvrde o osposobljenosti: Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja, radna razina, te Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja, upravljačka razina, kao i potvrdnice o osposobljenosti: Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu, Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu, Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) i Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša.

PROMET I MOBILNOST

Prijediplomski studij Promet i mobilnost suvremeni je studij koji se pokreće u akademskoj godini 2023./2024. Novi studij nastao je kao sljednik preddiplomskog studija Tehnologija i organizacija prometa radi potrebe za osuvremenjivanjem studijskog programa i usklađivanjem sa trendovima i zahtjevima tržišta rada.

Sadržaji pojedinih predmeta, ishodi učenja i kompetencije koje će studenti steći završetkom studija Promet i mobilnost usklađeni su s razvojem novih tehnologija u prometu uvažavajući potrebe pojedinca za kretanjem i putovanjima sagledavajući trendove multimodalnog i integriranog prometa te suvremene izazove mobilnosti.

Svrhovitost preddiplomskog studijskog programa Promet i mobilnost ima za cilj prvenstveno udovoljiti potrebama i očekivanjima tržišta rada u obrazovanju budućih prvostupnika/prvostupnica prometa u suvremenom okruženju održivog prometa i mobilnosti.

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa obavlja se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.

Preduvjet za upis na studijske programe Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu je obvezno liječničko uvjerenje Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij. Ukoliko kandidat ne dostavi Fakultetu navedeno liječničko uvjerenje, ne može se plasirati na službenoj rang listi kandidata koji su stekli pravo upisa.

pomorski fakultet rijeka pomorski fakultet rijeka pomorski fakultet rijeka pomorski fakultet rijeka pomorski fakultet rijeka

Pomorski fakultet

Studentska ulica 2

HR-51000 Rijeka

tel: +385 (0)51 338 411

[email protected]

OIB: 76722145702

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/index.php

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!