Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF)

Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište Sveučilišta u Zagrebu, duge tradicije, čiji začeci datiraju još od davne 1919. godine, kada je u okviru Kraljevske tehničke visoke škole u Zagrebu započela nastava iz geoloških i mineraloških predmeta. Fakultet već niz desetljeća ustrojava i izvodi sveučilišne studije te se bavi znanstvenim i stručnim radom u znanstvenom području tehničkih znanosti − znanstveno polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo kao jedina ustanova te vrste u Republici Hrvatskoj i u znanstvenom području prirodnih znanosti − znanstveno polje Geologija kao jedan od dva fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Na fakultetu se izvode tri sveučilišna preddiplomska studija: rudarstva, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva te četiri diplomska studija: rudarstva, geološkog inženjerstva i geologije te naftnog rudarstva. U sklopu navedenih programa, između ostalog, obrazuju se stručnjaci za: pridobivanje građevinskih materijala kao primjerice šljunka, pijeska, kamenog agregata, kamena u blokovima, gipsa, sirovine za proizvodnju cementa itd., pridobivanje metala, pridobivanje pitke vode kao i zaštitu podzemnih voda od zagađenja, miniranje te uporabu eksploziva u razne civilne svrhe, specijalna bušenja, geotehničke radove kao i izgradnju podzemnih prostorija i tunela, pridobivanje nafte, plina i geotermalne energije, cirkularnu ekonomiju i gospodarenje različitim vrstama otpada.

Rudarsko geolosko naftni fakultet

Rudarsko geolosko naftni fakultet

Zašto RGN fakultet, stručnjaci bez kojih bi svijet stao

Promatrajući začetak svakog proizvoda, svi materijali koji nisu uzgojeni dobiveni su rudarstvom, iz čvrstih sirovina ili naftnim rudarstvom. A gdje su rudari i naftaši, tu su i geolozi. Oni prvi lociraju sirovinu, oni prvi ukazuju gdje, na kraju krajeva geolozi jedini znaju što je u Zemljinoj unutrašnjost i zašto je ona i nakon 4,5 milijardi godina i dalje „topla i pogodna za život“. Zahvaljujući geolozima danas znamo gdje su nam zalihe pitke vode i kako ih očuvati. Trebate struju, trebate bakar koji se još uvijek proizvodi iskopom i oplemenjivanjem rude iz rudnika. Termoelektrane na ugljen za pogon trebaju ugljen, opet ga dobavljaju rudari, ali i one modernije, na naftu i plin, trebaju gorivo, koje se pridobiva zahvaljujući inženjerima naftnog rudarstva. Širom svijeta, uključujući Hrvatsku, države pridobivaju lavovski dio električne energije iz nuklearnih elektrana, poput one u Krškom. Uranij za pogon nuklearnih elektrana također vade i oplemenjuju rudari, ali, nakon što se uranij potroši, jedan od najopasnijih tipova otpada u povijesti čovječanstva zbrinjavanu, pogodili ste – RUDARI I GEOLOZI! Za projektiranje odlagališta radioaktivnog otpada i dubokih geoloških odlagališta iskorištenog nuklearnog goriva, kao specijalni oblik podzemnih prostorija i tunela, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu obrazuju se studenti rudarstva! Uz svoje kolege u Velikoj Britaniji i Francuskoj, oni su jedini koji na razini diplomskog studija u Europi stječu ta znanja. No, uskoro ćemo prijeći na obnovljive izvore energije, barem radimo na tome i nadamo se takvoj budućnosti. Koji su to izvori? Rijeke na kojima su hidroelektrane? Da! I kako bi se električna energija dobivala hidroelektranama netko ih treba projektirati i izgraditi, tko – strojari, izgraditi tko – građevinari između ostalih tu su i hidrogeolozi te inženjerski geolozi, , ali miniranjem izraditi hidrotehničke tunele na elektrani, dobaviti materijal za izgradnju: šljunak, pijesak i cement za beton… taj dio posla opet obavljaju – rudari. Vjetroleketrane također ne rastu po polju, izrađuju se, ali kako bi se izgradile, sirovinu za primarne materijale opet dobivamo iz rudnika i naftnih bušotina. Isto vrijedi za sve druge oblike obnovljivih izvora, a osobito za sada jako popularan – geotermalnu energiju. Stručnjaci za iskorištavanje geotermalne energije i uopće za pronalazak pravih lokacija za ugradnju dizalica topline, školuju se na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu.

rgn praksa

Praksa na RGN-u

Koliko stvarno vrijede diplome RGN fakulteta

Prema podacima iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u Republici Hrvatskoj se eksploatacija mineralnih sirovina (metalnih, nemetalnih i energetskih) provodi na 668 eksploatacijskih polja. Taj moderan naziv „eksploatacijsko polje“ zamijenio je u hrvatskoj regulativi puno jednostavniji – rudnik. Prema dostupnim podacima Državnog statističkog zavoda, prosječne mjesečne plaće za visoku stručnu spremu, po djelatnostima, bile su među najvećima u sektoru Rudarstvo i vađenje. Taj trend je prisuta već desetljećima, s time da je sektor Rudarstvo često i najplaćenija struka u državi ali i u svijetu. Žene u ovim strukama imaju poseban pijetet, prema dostupnim podacima DZS-a, analizom plaća u periodu od 2010.-2018. prisutan je konstantan trend većih plaća za žene u sektoru Rudarstvo i vađenje.

Vodič za brucoše

Studijski plan i program RGN fakulteta utemeljen je na načelima Bolonjskog procesa te kao takav omogućuje konkurentnost, mobilnost studenata i nastavnog osoblja te uklapanje hrvatskih stručnjaka u zajedničko europsko tržište obrazovanja i rada. Nastavni proces provodi se kroz predavanja, vježbe, seminare, praktikume i laboratorijske vježbe, terensku nastavu, ljetnu stručnu praksu, konzultacije, stručni i znanstvenoistraživački rad.

RGN praksa

Praksa na RGN-u

U okviru trogodišnjeg preddiplomskog studija na RGN fakultetu, stječe se najmanje 180 ECTS bodova. Na studiju RGN fakulteta školuju se stručnjaci za obavljanje poslova pri površinskoj i podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina (miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama), za primjenu istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji, za obavljanje poslova istraživanja, eksploatacije i distribucije energetskih mineralnih sirovina, korištenja geotermalne vode i u energetici, za laboratorijska i terenska istraživanja.
Preddiplomski studiji studenti završavaju izradom i obranom završnog rada. Nakon završetka preddiplomskog studija i stjecanja odgovarajućeg stručnog naziva, studenti se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje na odgovarajućem diplomskom studiju, odnosno uz razlikovne ispite upisati drugi diplomski studij na RGN fakultetu, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Na RGN fakultetu izvode se tri preddiplomska studijska programa s odgovarajućim akademskim nazivima, s tim da je prva godina studija zajednička.

preddiplomski studiji RGN

preddiplomski studiji RGN

U sklopu dvogodišnjeg diplomskog ciklusa na RGN fakultetu, stječe se najmanje 120 ECTS bodova.

RGN praksa

Praksa na RGN-u

Diplomski studij omogućuje produbljivanje znanja stečenog na preddiplomskom studiju. Diplomske studije RGN fakulteta mogu uz određene uvjete upisati i studenti sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem na drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu. Diplomski studiji završavaju izradom i obranom diplomskog rada.

Na RGN fakultetu izvodi se četiri diplomska studija sa odgovarajućim akademskim nazivima koji su podijeljeni u ukupno devet smjerova.

diplomski studij RGN

diplomski studij RGN

Svoju europsku i međunarodnu perspektivu RGN fakultet ostvaruje kroz viziju svojega razvoja, kao međunarodno priznata obrazovna i znanstvena institucija u području svojega djelovanja, i kao ravnopravan dionik Europskog prostora visokog obrazovanja (eng. European Higher Education Area – EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (eng. European Research Area – ERA).

RGN fakultet ispunjava vrlo važnu društvenu ulogu u obrazovanju jedinstvenih kadrova za potrebe ne samo hrvatskog već i međunarodnog tržišta rada. Ulaskom u EU znatno se povećavaju mogućnosti zapošljavanja za diplomirane studente RGN fakulteta. Motivirajući primjeri su podaci o već tradicionalnim programima Freshhh i Growww koje provodi Ina i Mol, u kojima studenti RGN fakulteta tradicionalno ostvaruju dobre rezultate. Zatim, tu su programi stipendiranja najboljih studenata RGN fakulteta, primjerice program koji već godinama provodi američka kompanija Nabors Drilling International Ltd. za studente naftnog rudarstva. Ovi programi su motivirajući za studente zbog stipendija ako i mogućnosti izravnog zapošljavanja u vrlo atraktivnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

RGN praksa

Praksa na RGN-u

Mobilnost studenata RGN fakulteta posljedica je uspješne suradnje s brojnim europskim sveučilišnim ustanovama u okviru međunarodnih projekata Erasmus+ i Ceepus. Unutar spomenutih projekata omogućena je odlazna i dolazna mobilnost studenata. Ovdje se može naglasiti da trend ukupnog broja dolaznih i odlaznih mobilnosti na RGN fakultetu raste iz godine u godinu.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte:

Voditelj Ureda za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte
Željka Kurelec
Tel. 015535708
Mail: [email protected]

Znanstvena aktivnost na RGN fakultetu može se kvantificirati kroz brojna prisustva znanstvenika fakulteta na konferencijama, kroz odlaznu i dolaznu mobilnost znanstvenika, znanstvene radove indeksirane u bibliografsko-citatnim bazama podataka te međunarodne i domaće znanstvene i stručne projekte. RGN fakultet objavljuje Rudarsko-geološko-naftni zbornik, znanstveni časopis vodeći u poljima unutar kojih objavljuje recenzirane radove. Arhiva časopisa dostupna je na http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik. Znanstvena područja u koja su razvrstani recenzirani radovi u časopisu jesu, rudarstvo, geologija, geološko inženjerstvo, geofizika, naftno inženjerstvo, energetika, matematika, fizika, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

RGN praksa

Praksa na RGN-u

Trenutno aktivni međunarodni projekti na kojima su znanstvenici RGN fakulteta nositelji:

Strategic planning of regions and territories in Europe for low-carbon energy and industry through CCUS (STRATEGY CCUS). Projekt je financiran u sklopu programa Obzor 2020 a predviđeno trajanje projekta je do 30/04/2022.

Security of Explosives pan-European Specialists Network (EXERTER). Projekt je financiran u sklopu programa Obzor 2020 a predviđeno trajanje projekta je do 31/05/2023.

RM@SCHOOLS-ESEE – Raw Material at Schools-ESEE. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2022.

MOBI-US – Structured mobilities for ESEE raw materials master programs. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/07/2021.

ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2021.

TrainESEEv.2. – Training trainers in East and Souteastern Europe. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2021.

iTARG3T – Innovative targeting & processing of W-Sn-Ta-Li ores: towards EU’s self-supply. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2021.

MineHeritage – Historical Mining – tracing and learning from ancient materials and mining techniques. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2021.

rESEErve – Mineral potential of the ESEE region. Projekt je financiran u sklopu europskog konzorcija EIT RawMaterials a predviđeno trajanje projekta je do 30/06/2021.

Living Opportunities for Our Planet (LOOP). Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+ a predviđeno trajanje projekta je do 31/08/2022.
Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface Water-Interactions in the Context of Adapting to Climate Change. Projekt financira International Atomic Energy Agency (IAEA) a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2023

Using Nitrogen and Oxygen Stable Isotopes in the Determination of Nitrate Origin in the Unsaturated and Saturated Zone of the Velika Gorica Wellfield. Projekt financira International Atomic Energy Agency (IAEA) a predviđeno trajanje projekta je do 31/12/2021.

Influence of Confinement on Detonation Parameters of ANFO Explosives. Projekt je financiran kroz bilateralni projekt s prediđenim trajanjem do 31/12/2021.

Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovali na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj ili su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz područja Matematike, Fizike, Kemije ili Astronomije dobivaju maksimalan broj bodova temeljem rezultata državne mature. Ukoliko ste se natjecali – imate IZRAVAN upis!

Upisni kriteriji za RGN fakultet prikazani su u tablici ispod.

Upisne kvote na preddiplomskim studijima:

Preddiplomski studij rudarstva:

 • Upisna kvota za državljane EU: 55
 • Upisna kvota za strane državljane: 5

Preddiplomski studij geološkog inženjerstva:

 • Upisna kvota za državljane EU: 50
 • Upisna kvota za strane državljane: 5

Preddiplomski studij naftnog rudarstva:

 • Upisna kvota za državljane EU: 50
 • Upisna kvota za strane državljane: 5

 

Za upis je potrebna sljedeća dokumentacija:

Fotografija formata 4 x 6 cm,

Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu,

Ispisnica s drugog fakulteta (ukoliko je kandidat bio već negdje upisan),

Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn na IBAN Fakulteta HR 2823600001101303431 (Uplatnica za upisninu)

Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 8.400,00 kn (samo za studente koji su već bili upisani na neki od studijskih programa u RH)

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske studenti prve godine preddiplomskog studija su oslobođeni plaćanja participacije. Prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu studenti viših godina plaćaju participaciju prema modelu: studenti koji su ostvarili 55 i više ECTS bodova su oslobođeni plaćanja participacije; studenti koji su ostvarili između 30 (uključivo) i 54 ECTS boda (uključivo) plaćaju participaciju čiji se iznos dobije množenjem broja ponovno upisanih ECTS bodova iz prethodne akademske godine s cijenom jednog ECTS boda (za tehničko područje 140 kn); studenti koji su ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalni iznos participacije od 8400 kn.

Upis u više godine preddiplomskih studija je semestralan i obavlja se pomoću studomata.

Sve informacije vezane uz upise mogu se dobiti na telefonske brojeve studentske referade RGN fakulteta: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, ili na e-mail: [email protected].

Detaljnije informacije mogu se pronaći na stranici Upisi RGN fakulteta.

 

Upisi na diplomske studije

Upisne kvote na diplomskim studijima RGN fakulteta:

 • Upisna kvota za Hrvatske državljane po smjeru: 20
 • Upisna kvota za strane državljane po smjeru: 2

Uvjeti upisa na diplomske studije:

 • Geologija – diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine;
 • Geološko inženjerstvo – diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine; smjerovi: Hidrogeologija i inženjerska geologija i Geologija okoliša

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Geologija (smjer: Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja) i Geološko inženjerstvo (Hidrogeologija i inženjerska geologija i Geologija okoliša) imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Geološko inženjerstvo (180 ECTS bodova) na RGN fakultetu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na RGN fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Naftno rudarstvo (smjerovi: Opće naftno rudarstvo, Energetika i Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu) imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo (180 ECTS bodova) na RGN fakultetu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na RGN fakultetu ili završili jedan od sljedećih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija (najmanje 180 ECTS bodova) uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5: studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Rudarstvo (smjerovi: Rudarstvo, Geotehnika i Zbrinjavanje i odlaganje otpada) imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo (180 ECTS bodova) na RGN fakultetu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na RGN fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na stranici Upisi RGN fakulteta.

Sve informacije vezane uz upise mogu se dobiti na telefonske brojeve studentske referade RGN fakulteta: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, ili na e-mail: [email protected].

Pierottijeva 6, p.p. 390, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
(01) 553 5702
[email protected]
oib: 99534693762
www.rgn.unizg.hr

Dekan:
Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić

Prodekani:
Izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente ([email protected])
Izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje ([email protected])
Izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju ([email protected])

Studentska služba:
Sve informacije vezane uz upise mogu se dobiti na telefonske brojeve studentske referade RGN fakulteta: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, ili na e-mail: [email protected]

Voditelj ureda za preddiplomske studije: Martina Markan ([email protected])
Voditelj ureda za diplomske studije: Danica Kenjereš (danica.kenjereš@unizg.rgn.hr)

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!