Pretraga

Sveučilište u Zagrebu

SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb

Povijest
Povijest Stomatološkog fakulteta u sklopu Zagrebačkog sveučilišta obuhvaća tri razvojna razdoblja, i to: začetno razdoblje stomatološke ustanove od godine1922. do 1948., ustroj i djelovanje Odontološkog odsjeka od godine 1948. do 1962., te osnutak i uspon Stomatološkog fakulteta od godine 1962., tijekom četiri desetljeća do danas.
Prije gotovo osamdeset godina, 20. siječnja 1922. godine, u Liječničkom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljena katedra za Odontologiju u kojoj je nastava povjerena docentu dr. Eduardu Radoševiću. Tadašnji su uvjeti održavanja nastave, pogotovo u kliničkim predmetima, bili vrlo skromni i skučeni, pa je tek godine 1933. u sklopu Otorinolaringološke klinike otvoren stomatološki ambulatorij koji je sljedeće godine postao Odjelom. Odjel je već godine 1935. prerastao u Stomatološku kliniku s predstojnikom prof. dr. Eduardom Radoševićem i dva asistenta, ali još uvijek u sklopu Otorinolaringološke klinike. Godine 1939. Stomatološka klinika postaje samostalnom, a predstojnikom klinike imenovan je prof. dr. Ivo Čupar, koji je iz te jezgre razvio Odontološki odsjek. U tom je razvoju bitan i izbor drugoga nastavnika u Stomatološkoj katedri, doc. dr. Jurja Kallaya, koji je uvelike unaprijedio teoretsku i praktičnu nastavu.
Nakon Drugoga svjetskoga rata godine 1948. počeo je radom zaseban Odontološki odsjek pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u kojem je prema posebnom programu nastava trajala pet godina. Pri tome su studenti Odontološkog odsjeka polazili nastavu zajednički sa studentima opće medicine, a od treće godine studija nastava se za studente održavala odijeljeno i uz nastavu stručnih odontoloških predmeta. Prvi su nastavnici bili dr. Živko Bolf i dr. Miroslav Suvin.
Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske godine 1951. je na prijedlog Savjeta za visoku medicinsku nastavu izdalo Naredbu o ustroju Odontološkog odsjeka i njegovu odnosu s Medicinskim fakultetom u Zagrebu. Nastava je podijeljena na općemedicinske i stručne predmete, a zatim su uz postojeće predavače godine 1952. izabrani i prof. dr. Ivo Čupar, dr. Zdenko Njemirovskij, dr. Vitold Ritterman i dr. Dalibor Svoboda. Školske godine 1954. studij Odontologije je završilo prvih osam studenata.
Naziv Odontološki odsjek godine 1957. zamijenjen je nazivom Stomatološki odjel, a diplomirani su studenti dobili akademski naslov doctor medicinae stomatologicae. Ustrojbene su se pak promjene očitovale godine 1958. i 1959. i u preuređenoj je zgradi u Gundulićevoj 5 utemeljeno pet zavoda: Zavod za dentalnu kirurgiju (predstojnik dr. Dalibor Svoboda), Zavod za dentalnu protetiku (predstojnik dr. Miroslav Suvin), Zavod za dentalnu patologiju (predstojnik dr. Zdenko Njemirovskij), Zavod za regulaciju čeljusti i zubi (predstojnik dr. Živko Bolf) i Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju (predstojnik dr. Oskar Štern).
Stomatološki je studij naposljetku, akademske 1960/61. godine prvi put dobio prodekana – prof. dr. Miroslava Suvina.B 
Slijedom promicanja svih biomedicinskih područja i stomatologija se razvila u posebnu struku te su se u Europi i u Americi osnivala samostalna stomatološka visoka učilišta, odnosno fakulteti.
Slijedom tih zbivanja i uporna su zalaganja naših vodećih stručnjaka pridonijela da je odlukom Sabora Republike Hrvatske godine 1962. osnovan samostalni Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog je dekana izabran prof. dr. Živko Bolf. Time su ostvarene bitne pretpostavke za daljnji nastavni i znanstveni te stručni napredak, a tijekom desetljeća do danas nastavni se plan upotpunjavao i osuvremenjivao uvođenjem novih nastavnih sadržaja. U tu su svrhu osnovani novi fakultetski zavodi, a godine 1971. donesena je odluka da Opća bolnica “Dr. Mladen Stojanović” postane klinička nastavna baza za izobrazbu studenata stomatologije. Time je osigurana vrsna nastava kliničkih medicinskih predmeta. Nastava temeljnih medicinskih predmeta riješena je tako da su nastavnici tih predmeta iz Medicinskog fakulteta sklopili ugovorni poslovni odnos sa Stomatološkim fakultetom i time je nastava promaknuta na višu razinu. Posljednjih desetljeća razvijena je poslijediplomska nastava, počela se održavati trajna izobrazba stomatologa, a mnogi su ugledni stručnjaci iz cijeloga svijeta postali gosti profesori na našem Fakultetu.
Danas je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojom organizacijom, nastavnim planovima i rezultatima rada nositelj struke u Hrvatskoj. On njeguje sve ono što je pozitivno u njegovoj tradiciji i istodobno nastoji udovoljiti uvjetima te dosegnuti i osigurati europske standarde.
 
Uvjeti upisa

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i koje imaju psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na posebnom testu koji je dio prijave.
Rang lista za upis

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program dentalne medicine sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Hrvatski jezik (razina A) – do 100 bodova
 • Matematika (razina A) – do 50 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (razina A) – do 50 bodova
 • Kemija ili Biologija ili Fizika* – do 300 bodova
*Uvjet za upis na studij je položen jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
c) Na temelju Testa psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet – do 100 bodova
Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu.
Za predstojeći upis je predviđeno:
 • 85 studenata državljana RH
 • 5 studenata stranih državljana
Stomatološki fakultet osim državne mature traži i polaganje testa psihomotorike za čiji prolaz ćete maksimalno moći skupiti 10 posto od sveukupnih bodova za upad na taj fakultet.
Tijek razredbenog postupka
1. Prijava preko sustava državne mature
2. Prijava za Test psihomotorike (28. svibnja – 13. lipnja 2012.)
3.Raspored kandidata za test psihomotorike.
4.Test psihomotoričkih sposobnosti (18. lipnja 2012.) prema objavljenom rasporedu.
5.Upis u prvu godinu studija 
Ako imate pitanje koje nismo predvidili na stranicama, obratite nam se putem e-maila razredbeni@sfzg.hr ili na telefon 01/4807362 u uredovno vrijeme 9-13 sati.
 
D E K A N: prof.dr.sc. Hrvoje Brkić
P R O D E K A N I:
 
Prof.dr.sc. Darko Macan
Prodekan za nastavu i studente
Prof.dr.sc. Zrinka Tarle
Prodekanica za znanost
Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić
Prodekanica za poslijediplomske specijalističke studije 
Prof.dr.sc. Denis Vojvodić
Prodekan za poslovanje
Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg
Prodekan za međunarodnu suradnju 
 
G L A V N I   T A J N I K:
 
Ines Muljat Skansi, dipl.iur.

Znanstvena djelatnost na Stomatološkom fakultetu se iskazuje:
 • znanstvenoistraživačkim projektima (popis projekata) i programima (popis programa)
 • znanstvenim radovima u časopisima (u međunarodnim indeksnim publikacijama)
 • izradi doktorskih radova
 • studentskim znanstvenim aktivnostima
U području znanstvene djelatnosti djeluju tri radna tijela:
 • Odbor za znanost
 • Odbor za poslijediplomske studije-doktorski studij
 • Povjerenstvo za uvođenje studenata u znanstveni rad
Glavna odgovorna osoba koja potiče, koordinira i usmjerava sve oblike znanstvene djelatnosti je prodekan za znanost, prof.dr.sc. Zrinka Tarle.

Dosadašnja međunarodna suradnja

Zavod za oralnu medicinu

Prof.dr.sc. Gisbert Krekeler – gostujući profesor
Klinik und Poliklinik fuer mund – Kiefer und Gesichtskirurgie, Parodontal Chirurgie, Albert-Ludwig Universiteat Freiburg, D., Hugstetter Str. 55, D-79 106 Freiburg
 
Konzultanti na projektu (0065008):

Prof.dr. Anita Nolan, Department of Oral Medicine School of Dental Medicine, Framlington place, Newcastle upon Tyne NE24KBW, U.K.; 
E-mail: anita.nolan@newcastle.ac.uk
Prof.dr. Antonio Carrassi, Department of Medicine, Surgery and Dentistry, School of Dental Medicine Universita degli Studi di Milano, Via Beldiletto 1-3, Milano; 
E-mail: antonio.carrassi@unimi.it
Prof.dr. Michael Glick, Diagnostic Sciences Room C829, 110 Bergen Street, Newark, New Jersey 07103-2400, U.S.A.
Prof.dr. Neil Savage, Department of Oral Medicine School of Dentistry, University of santa Lucia Brisbane, Queensland, Australia
Prof.dr. Denis Kinane, School of Dentistry University of Louisville, 501 South Preston, Louisville KY 40202, U.S.A.
Prof.dr. Housein Noussari, U.S.A.
 
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju

Konzultanti na projektu (0065999):
Dr. Jože Debevec, FOTONA, Stegne 7, Ljubljana, Slovenia
 
Zavod za oralnu kirurgiju

Prof. emeritus Jolan Banoczy – gostujuća profesorica
Department of Oral Biology Semmelweis University Budapest, Nagyvarad ter 4, H-1089 Budapest
Prof.dr.sc. Gisbert Krekeler – gostujući profesor
School of Dental Medicine University of Freiburg, Clinic for Operative Dentistry, Periodontology and Oral Surgery, Hugstetter Str. 55, D-79 106 Freiburg
Prof. Stuart Hirsch, New York University College of Dentistry
Doc.dr. Josip Bill,  Klinik und Poliklinik fuer Mund-Kiefer-Gesichtchirurgie bayerische Julius-Maximillians Universitaet Wuerzburg, Pleicherwal 2, D-97070
E-mail: josip@mail.uni-wuerzburg.de
 
Zavod za dentalnu antropologiju

Prof.dr. Tore Solheim, Department of Oral Pathology – Section for Forensic Odontology University of Oslo, Faculty of Odontology, Geimyrsveien 71, P.O. Box 1109 Blindern, N-0317 OsloE-mail:tore.solheim@odont.uio.no
Dr. Yvo Vermylen, Lector at the Dental School of the Chatolic University of Leuven on Dental Law for the postgraduates, Vosweg 23, 3190 Boortmeerbeek, Belgium
E-mail: yvovermylen@skynet.be
Doc.dr. Branko Ermenc, Katedra za sudsku medicinu i deontologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Korytkova 2, 1001 Ljubljana, p.p. 2207, Slovenija
E-mail: branko.ermenc@mf.uni-lj.si
 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine predstavlja studij kojim se stječe 360 ECTS bodova.
Studij je organiziran kroz šest nastavnih godina, a završava obranom diplomskog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje doktor dentalne medicine (dr.med.dent.).
Dentalna medicina predstavlja studij u koji je upisana prva generacija u akademskoj godini 2010/11. Studij je organiziran kroz šest nastavnih godina, a završava obranom diplomskog rada.
Studij dentalne medicine (DM) integrirani je preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,  u području biomedicine i zdravstva – polje dentalne medicine.
Dentalna medicina sklop je biomedicinskih znanja i vještina koja zahtijevaju visoke standarde akademskog obrazovanja u svrhu izobrazbe vrsnih doktora dentalne medicine koji su osposobljeni za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi i usta, te daljnje stručno i znanstveno usavršavanje.
 
Upisi u više godine studija
 • Za upis u višu godinu studija potrebno je skupiti 56 ECTS bodova.
 • Za upis u treću studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa prve studijske godine. 
 • Za upis u četvrtu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa druge studijske godine. 
 • Za upis u petu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa treće studijske godine. 
 • Za upis u šestu studijsku godinu potrebno je položiti sve ispite sa četvrte studijske godine.
Preduvjeti za upis predmeta
 • Položen ispit iz Opće farmakologije uvjet je za upis Dentalne farmakologije.
 • Položen ispit iz Opće radiologije preduvjet je za polaganje ispita iz Dentalne radiologije.
 • Položen ispit iz Pretkliničke oralne kirurgije uvjet je za upis Oralne kirurgije I.
 • Položen ispit iz Pretkliničke parodontologije uvjet je za upis Kliničke parodontologije.
 • Položen ispit iz Pretkliničke endodoncije uvjet je za upis Endodoncije I.
 • Položen ispit iz Pretkliničke oralne medicine uvjet je za upis Oralne medicine.
 • Položen ispit iz Pretkliničke ortodoncije uvjet je za upis Ortodoncije. 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine predstavlja studij u koji je upisana prva generacija u akademskoj godini 2005/06., a zadnja u 2009/10. akademskoj godini.
Studij je organiziran kroz šest nastavnih godina, a završava obranom diplomskog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje doktor dentalne medicine (dr.med.dent.).
Uvjeti za upis u IV. nastavnu godinu
Uvjeti za upis u VII. semestar:
1. Patofiziologija
2. Farmakologija
3. Interna medicina
4. Opća radiologija
5. Dentalna radiologija
6. Pretklinička mobilna protetika
7. Pretklinička fiksna protetika
8. Materijali u stomatologiji
9. Infektologija
10. Izborni predmeti II. godine
Uvjeti za upis u VIII. semestar te polaganje ispita četvrte godine:

1. Pretklinička oralna kirurgija
2. Laboratorijska mobilna protetika
3. Laboratorijska fiksna protetika
Uvjeti za upis u V. nastavnu godinu

1. Neurologija
2. Okluzija
3. Statistika u stomatologiji
4. Predklinička parodontologija
5. Kirurgija
6. Oftalmologija
7. Ginekologija i porodništvo
8. Dermatovenerologija
9. Anesteziologija s reanimatologijom
10. Izborni predmeti III. godine
Predmeti Psihijatrija i psihološka medicina i Orofacijalna genetika su uvjeti za polaganje ispita pete godine.
Uvjeti za upis u VI. nastavnu godinu
1. Onkologija i radioterapija
2. Otorinolaringologija
3. Pedijatrija
4. Restaurativna stomatologija
5. Parodontologija
6. Oralna medicina
7. Izborni predmeti IV. godine
Predmeti Forenzička stomatologija i Dentalna implantologija su uvjeti za polaganje ispita šeste godine.
Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 23. srpnja 2003. godine ukinuta je mogućnost poslijediplomskog studija za postizanje stupnja magistra znanosti. Stoga je Stomatološki fakultet temeljem novih zakonskih odredbi započeo s izvođenjem nastave poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina koji ima obilježje cjeloživotnog učenja liječnika stomatologa s ciljem nadopune znanja i vještina iz područja stomatologije, a u skladu s novim spoznajama i standardima. 
 
Opće odredbe poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina:
 • traje četiri semestra
 • ispunjenjem uvjeta za svaku godinu studija stječe se 60 ECTS bodova (ukupno 120)
 • obavezan je dio (dva semestra) svake specijalizacije
 • završetkom studija stječe se akademski naziv magistar specijalist dentalne medicine (mr. spec.dent.med.)
 • nakon završetka poslijediplomskog specijalističkog studija moguć je prijenos određenog broja ECTS bodova i upis na poslijediplomski doktorski studij.
Adresa: Gundulićeva 5, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Centrala
tel. (01) 4802 111
fax. (01) 4802 159
 
Tajništvo fakulteta
tel.(01) 4807 350
fax. (01) 4807 367
e-mail: dekanat@sfzg.hr
Matični broj: 3204995
OIB: 70221464726
Žiro račun: 2360000-1101235285

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!