Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

O nama Zasto studirati kod nas Vizija, misija, ciljevi Upisi Preddiplomski studij sociologije Diplomski studij (dvopredmetni) Diplomski studij (jednopredmetni) Doktorski studij Stipendije Kontakti

Nastava u području sociologije na nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru otpočela je u okviru nastavnog plana ondašnjeg studija filozofije. Samostalan odjel za sociologiju osnovan je 1977. godine, a bio je osobito zapažen po znanstveno-istraživačkoj djelatnosti u području sociologije religije. U kasnim devedesetim godinama prošlog i na početku ovog stoljeća, uslijedila je intenzivna znanstveno-istraživačka djelatnost u području sociologije mladih, žena i životnih stilova. Godine 2002. Filozofski fakultet prerastao je u prvo departmansko, integrirano sveučilište u Hrvatskoj. Godine 2005. na snagu je stupio reformirani, „bolonjski“ studijski program sociologije, s trogodišnjim preddiplomskim i dvogodišnjim diplomskim studijem (formula 3+2).

Zašto studirati sociologiju?

(1) Razumjeti sebe i ljude oko sebe (= društvo).
(2) Zaposliti se (moći zaraditi za život radeći ono što voliš).
(3) Preživjeti globalizaciju (razumjeti promjene i snaći se u njima).
Zašto baš u Zadru? 
(1) Akademska kvaliteta i suvremenost u pristupu.
(2) Studij usmjeren na studentske potrebe (student-centered approach).
(3) Grad na moru, u kojem je sve blizu, a troškovi života niži od hrvatskog prosjeka.
Trajanje studija i mogućnosti zaposlenja
Sociologija se u Zadru može studirati tri ili pet godina.
 
Preddiplomski (trogodišnji) studij je dvopredmetan, što znači da se sociologija upisuje zajedno s još jednim od dvopredmetnih preddiplomskih studija koje nudi Sveučilište u Zadru.
 
Nakon tri godine studija stječe se naziv «prvostupnik/ica sociologije». Sa znanjima i vještinama stečenim tijekom trogodišnjeg studija moguće se zaposliti u agencijama za istraživanje javnog mišljenja, marketinškim agencijama i području odnosa s javnošću. Isto tako, moguće je raditi u medijima, javnoj upravi i nevladinim organizacijama.
 
Nakon završenog trogodišnjeg studija sociologije ili srodnih studija, na Sveučilištu u Zadru može se upisati dvogodišnji (diplomski) studij sociologije.
 
Diplomski studij je također dvopredmetan, što ponovno znači da se sociologija upisuje zajedno s još jednim od studija koje Sveučilište u Zadru nudi na diplomskoj razini. Studij mogu upisati i osobe koje su završile jednopredmetni preddiplomski studij sociologije, ali na diplomskoj razini uz sociologiju moraju upisati još jedan od dvopredmetnih studijskih programa Sveučilišta u Zadru.
 
Diplomski studij dodatno povećava kompetitivnost pri zapošljavanju, pomaže stjecanju dodatnih sposobnosti, osposobljava diplomirane studente/ice za samostalno istraživanje u području društvenih znanosti i daje mogućnost za nastavak studija na doktorskoj razini.
 
Ako se uz sociologiju upiše pedagoški modul, završetkom diplomskog studija (nakon ukupno pet godina studiranja) stječe se naziv «magistra/ice sociologije», s kojim se – uz sve ranije navedeno – može zaposliti i kao nastavnik/nastavnica sociologije u srednjoj školi.
 
Uspješan završetak studija sociologije općenito jamči polaznicima/ama visoku razinu kompetencija koje se visoko vrednuju i omogućuju zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave i vladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.
Program studija
Važnost sociologije u suvremenom društvu stalno raste, jer društvo postaje sve kompleksnije. Da bi ga se moglo razumjeti i objasniti, potrebno je dobro ovladati temeljima struke, ali također i poznavati najnovije teorijske pristupe i metode istraživanja.
 
Program studija sociologije u Zadru svojom strukturom odgovara na ove potrebe.
 
Preddiplomska razina (prve tri godine studija)
 
Obvezni predmeti koji se slušaju tijekom prve tri godine studija omogućuju ovladavanje temeljnim znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje sociološke struke (Osnove sociologije, Rana socijalna misao, Metode istraživanja, Uvod u znanstveno komuniciranje, Klasične sociološke teorije, Suvremene sociološke teorije, Kulturna teorija, Socijalna antropologija).
 
Međutim, već od drugog semestra studija, studenti i studentice biraju izborne predmete koji im omogućuju zadovoljavanje vlastitih interesa i početnu specijalizaciju u odabranom sociološkom području. Ovakva je specijalizacija važna i stoga što nakon studija otvara veće mogućnosti na tržištu rada.
 
Završetkom preddiplomske razine studija sociologije na Sveučilištu u Zadru, studenti i studentice osposobljeni su provoditi kvantitativna i kvalitativna sociološka istraživanja, kao i prirediti prezentaciju njihovih rezultata. U svijet rada kreću s poznavanjem računalnih programa i vlastitom portfoliom temeljenim na radovima koje su izradili tijekom studija.
 
Diplomska razina (dvije godine studija, nakon završenog prvog stupnja)
 
Na diplomskoj razini studija, studenti i studentice produbljuju teorijska i metodološka znanja potrebna za samostalan rad u struci ili nastavak školovanja na doktorskoj razini. Ova razina studija omogućava stjecanje specijalističkih znanja iz pojedinih područja.
 
Uz proučavanje recentnih teorijskih makro i mikro pristupa društvenim fenomenima, specifičnost programa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru je usmjerenost na teme iz područja kulture i medija.
Mogućnosti specijalizacije
Ponuda izbornih predmeta na studiju sociologije u Zadru, na preddiplomskoj i diplomskoj razini, osobito je usmjerena na sljedeća područja:
 • kultura i mediji
 • migracije, etničnost i mobilnost
 • položaj žena u društvu
 • interkulturnost i multikulturnost
 • postmodernizam i potrošačko društvo
 • sociologija emocija
 • kvantitativna i kvalitativna metodologija
Usmjerenost na studentske potrebe
Na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru strogo se poštuju zahtjevi suvremene nastave u pogledu omjera broja nastavnika/ica i studenata/ica, kao i druge preporuke Bolonjskog procesa. Izborni predmeti, seminari i vježbe izvode se u malim grupama, do 20 polaznika/ca, uz intenzivne individualne konzultacije i mentorsko vođenje. Odjel podržava i međunarodnu mobilnost studenata/ica putem suradnje sa stranim sveučilištima.
 
Na Odjelu trenutno studira 160 studenata i studentica, a nastavu izvodi 16 nastavnika/ca. Studenti i studentice doživljavaju se kao aktivni sudionici/e obrazovnog procesa, koji uz nastavni uključuje i znanstveno-istraživački dio. Svi studenti/ce uključeni su u terenski rad, ponajprije na metodološkim predmetima, a razvijaju se i komunikacijske i prezentacijske vještine putem javnih predstavljanja studentskih radova. Na taj se način zaokružuje kompetencije studenata/ica kao izgrađenih sociologa/inja sposobnih za ulazak na tržište rada. Od studenata/ica se traže i povratne informacije o uspješnosti učenja, koje se koriste se da bi se povećala djelotvornost u organizaciji nastave.
 
Studij sociologije u Zadru odlikuje visoka prolaznost studenata/ica. Posebna briga i naglasak stavljeni su na izradu završnog i diplomskog rada, individualni pristup i kontinuirano vođenje studenata/ica kroz sve razine studija. Također se organiziraju razgovori o mogućnostima zapošljavanja i susreti s potencijalnim poslodavcima.
 
Predavači/ce Odjela za sociologiju imaju veliko međunarodno iskustvo u predavanju i znanstvenoj suradnji. Studenti i studentice imaju priliku provesti semestar studija na partnerskim sveučilištima ili sudjelovati u ljetnim školama koje ona organiziraju. Osobito je razvijena suradnja sa Sveučilištem u Grazu.
Vizija Odjela za sociologiju je da bude u hrvatskom sociološkom prostoru prepoznat kao znanstveno i istraživački propulzivan, a u europskom kao pouzdan i kvalitetan partner koji afirmira mogućnosti sociologije u rješavanju društvenih problema i razvoja zajednice.
 
Misija Odjela za sociologiju je omogućiti studentima/icama, ali i cjelokupnoj zajednici razvijanje znanja i vještina za aktivno građanstvo i bolju prilagodbu sve bržim društvenim promjenama. Ova se misija može ostvariti samo kvalitetnim, društveno relevantnim istraživanjima i stalnim unaprjeđivanjem nastavne, znanstvene i mentorske sposobnosti znanstveno-nastavnog osoblja. Drugim riječima, misija Odjela počiva na integraciji nastavne i društvene odgovornosti s najnovijim znanstvenim spoznajama. Pretpostavka ostvarenja misije Odjela također je razvijanje sociologije kao interpretativne, kritičke i istraživačke znanosti te akademske discipline koja je prisutna u javnom diskursu i korisna zajednici.
 
Ciljevi Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru su:
 • poticati kvalitetu nastave i istraživanja,
 • poticati studente/ice na kritičko mišljenje i samostalni istraživački rad,
 • poticati nastavno osoblje kao i studente/ice na korištenje najrelevantnijih spoznaja struke,
 • poticati transfer znanja stečenog kroz nastavni proces prema zajednici i društvu,
 • razvijati i održavati kulturu rasprave i demokratskog djelovanja,
 • poticati intedisciplinarnost, osobito u područjima koja, poput kulturnih studija, integriraju   postavke i metode društvenih i humanističkih znanosti,promicati međunarodnu mobilnost i suradnju nastavnika/ica, studenata/ica, istraživača/ica i administrativnog osoblja,
 • poticati nastavnike/ice u suradničkim zvanjima na usavršavanje, unapređivati kvalitetu nastavnog procesa kroz različite radionice pomoću kojih se
 • unapređuju  spoznaje o Bolonjskom procesu kao i metodičko-didaktičkim vještinama,
 • promicanje atraktivnosti studijskog programa i konkurentnosti unutar europskog obrazovnog prostora  razvijenjam združenih studija diplomske razine i doktorske razine.

Odjel za sociologiju dodatno vrednuje ukoliko je učenik na državnoj maturi kao izborni predmet izabrao baš sociologiju. Svatko će za položen izborni predmet sociologije dobiti 10 posto od ukupnog broja bodova. 

Trajanje studija:  6 semestara, 3 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 90
Obrazovni i profesionalni ciljevi
Preddiplomskim studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili za zaposlenje nakon trogodišnjeg studija. Kombinacijom temeljnih i izbornih kolegija tijekom studija stiču se specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave, vladinih i nevladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.
Završni rad pretpostavlja pisanje teksta opsega 16 do najviše 32 kartice u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 15 min i uz uporabu PowerPointa. Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao pregledni rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja
Rad studenta/ice prati se kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave. Završni ispit je dio cjelokupnog semestralnog rada, a može biti usmeni ili pismeni.
Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca sociologije
Trajanje studija: 4 semestra, 2 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 60
Obrazovni i profesionalni ciljevi
Studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili samostalno istraživanje društvenih fenomena. Uspješan završetak studija jamči polaznicima/ama visoku razinu kompetencija koje se visoko vrednuju i omogućuju zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave i vladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.
Ako se tijekom diplomskog studija polože i predmeti pedagoškog modula, završetkom diplomskog studija (nakon ukupno pet godina studiranja) magistri/ce sociologije se mogu zaposliti i kao nastavnici/ce sociologije u srednjoj školi.
Specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje izvan konteksta škole moguće je postići odgovarajućim odabirom izbornih kolegija. 
Uvjeti prijave
Studij mogu upisati osobe koje su završile prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat).
Budući da je diplomski studij sociologije dvopredmetan, uz sociologiju je potrebno upisati još jedan od dvopredmetnih studijskih programa Sveučilišta u Zadru.
Diplomski rad

Diplomski pisani rad u IV. semestru koji nosi 15 ECTS-a pretpostavlja pisanje teksta opsega 32 do 40 kartica u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 15 min i uz uporabu PowerPointa.
Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao teorijski rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.
Dodijeljena kvalifikacija: Magistar/magistra sociologije
Međunarodni združeni diplomski studij Kulturne sociologije
Trajanje studija: 4 semestra, 2 godine
Ukupan broj ECTS bodova: 120
Obrazovni i profesionalni ciljevi
Studijski program je međunarodnog karaktera i ispunjava pojedine ciljeve ne samo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj, nego i na nadnacionalnoj razini. Misija Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije jest osigurati međunarodni diplomski program najviše kvalitete koji omogućuje sudionicima/ama da kao znanstvenici i stvaratelji javnih politika pridonesu društvenoj preobrazbi i razvoju u uvjetima međusobno sve povezanijeg i globaliziranijeg svijeta.“ U tom smislu, težište studijskog programa je na „znanstvenom istraživanju u službi društvenog, kulturnog i gospodarskog razvoja. Program promiče sposobnost teorijski i metodološki valjanog znanstvenog istraživanja, nužnog pri društvenoj i kulturnoj analizi u kompleksnom globalnom okolišu, koji karakterizira međuigra jednostavnih i naprednih oblika modernosti“.
Svrha programa jest „razviti sposobnost nezavisnog, kritičkog i kreativnog mišljenja studenata/ica, s namjerom proizvodnje izvornih znanstvenih doprinosa“.  Uz mogućnost nastavka studija na poslijediplomskoj (doktorskoj) razini, u smislu međunarodne zapošljivosti. Kurikulum ističe širok raspon mogućnosti u „javnom, polu-javnom i privatnom sektoru, kao i u nevladinim organizacijama. Javna tijela uključuju EU, nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave, sveučilišno upravljanje i administraciju, te raznovrsne javne i polu-javne agencije i savjetodavna tijela. Među privatnim poslodavcima su raznovrsna savjetodavna tijela u području istraživanja javnog mišljenja i marketingu, u medijima i kreativnim industrijama. Mogućnosti zaposlenja u nevladinim organizacijama uključuju niz uloga u rasponu od upravljanja projektima do istraživanja i evaluacije projekata.“

Uvjeti prijave
 Studij mogu upisati osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem od 180 ECTS-a. Temeljni uvjet upisa je završen prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz sociologije. S obzirom na to da je Kulturna sociologija područje koje zahtijeva i interdisciplinarne pristupe, prema navedenom Ugovoru o suradnji, na studij se mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij ili ekvivalentan studij od najmanje 180 ECTS u nekom drugom polju znanosti, a koje mogu dokazati poznavanje na adekvatnoj razini društvenih znanosti, metodoloških znanja i posjedovanje općenitog uvida u predmet kulturne sociologije. U takvim slučajevima, posebno povjerenstvo odlučuje o tome kako se provjerava potrebno znanje i koje diferencijalne ispite pristupnici/e trebaju položiti.

Diplomski rad
Diplomski rad pretpostavlja pisanje teksta opsega minimalno 50 do najviše 100 kartica (1 kartica iznosi 1800 znakova s razmacima ili prosječno 30 redova sa 60 znakova u retku), u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja, u trajanju do 30 min i uz uporabu PowerPointa.
Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s mentorom (nastavnikom/om s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, ili partnerskog sveučilišta u konzorciju), a može se realizirati u formi teorijskog  rada ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja
Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.

Dodijeljena kvalifikacija: Magistar/magistra sociologije
Doktorska radionica u Teramu
Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Prof. dr. sc. Saša Božić, Doc. dr. sc. Karin Doolan i znanstveni novak Ivan Puzek sudjelovali su na doktorskoj radionici na Sveučilištu u Teramu 2.-6.10. 2012. U radionici su sudjelovali talijanski i hrvatski doktorski studenti i profesori Združenog doktorskog studija Sociologija lokalnog i regionalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu. Radionica je bila posvećena naprednim kvalitativnim i kvantitativnim metodama u društvenom istraživanju kao i novim društvenim oblicima lokalnog razvoja.
Program radionice možete pogledati ovdje.
Natječaj za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u RH – 5. prosinca 2012

Obavještavamo studente da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo natječaj za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u RH i naknada dijela troškova školarine studenima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu. I ove godine državne stipendije dodjeljuju se u 4 kategorije:
 • osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija (obrazac A),
 • redovitim studentima – djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata (obrazac D-1),
 • redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja (obrazac E) i
 • studentima poslijediplomskih studija  s invaliditetom (obrazac P).
Spomenute obrasce, kao i detalje o uvjetima za dodjelu pojedinih kategorija, te dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijavu možete pronaći na internetskoj adresi MZOS-a: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12040
Adresa Odjela
Odjel za sociologiju
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar
Pročelnik Odjela: prof. dr. sc. Saša Božić
Telefon: +385 (0)23/200-681
E-mail: sasa.bozic@unizd.hr

ECTS Koordinatorica: Valerija Barada
Telefon:+385 (0)23/200-567
E-mail: valerija.barada@unizd.hr
Tajnica: Antonija Anić, dipl. oec.
Telefon:+385 (0)23/200-637
E-mail: aanic@unizd.hr
Ocjene Glasova: 0 Ocjena: -
Kvaliteta nastave -
Opremljenost učionica -
Knjižnica -
Izvannastavne aktivnosti -
Dostupnost interneta -
Prostori za druženje -
Mogućnosti zapošljavanja -
Preporuka upisa -

Odgovori