Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije

O nama Informacije o studiju sestrinstva Studijski program Interni sustav kvalitete Kontakti
Suvremeni razvoj znanosti i pratećih disciplina, visoke tehnologije, veliki prirast stanovnika u gradovima i opća migracija stanovništva uvelike su utjecali na način života suvremenog čovjeka. Opterećenja koja se zbog toga postavljaju pred pojedince, obitelji i čitave zajednice odražavaju se na zdravlje i zdravstveno stanje, te ustroj zdravstvenog sustava.
U prijelaznim godinama trećeg tisućljeća na listama najčešćih bolesti prevladavaju kronične nezarazne bolesti, maligne bolesti, traumatizam, ali primijećen je i porast novih zaraznih bolesti. 
U procesima liječenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. Utvrđeno je da tehnologizacija, a u ovom slučaju i medikalizacija često dovode do dehumanizacije, što je duboko ukorijenjena značajka zdravstvene zaštite visoko razvijenih zemalja. 
Kao protuteža, posljednjih desetljeća javlja se pokret usmjeren na zdravlje i njegovo unapređenje čiji je pokretač Svjetska zdravstvena organizacija. Bitne odrednice projekta “Zdravlje za sve do 2010. godine” su unapređenje i očuvanje zdravlja kroz znanje, slobodno odlučivanje i odgovornost, te osiguravanje kvalitete življenja u zdravlju i bolesti ( WHO – European Health 21 – WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998.).
Jedna od najvažnijih preporuka WHO je i ostvarenje Cilja 18 – Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu:» Do 2010. godine, sve zemlje članice EU trebaju osigurati da svi zdravstveni radnici u sustavu zdravstva, ali i u drugim srodnim područjima, posjeduju odgovarajuća znanja, stavove i sposobnosti sa svrhom očuvanje i unaprjeđenje zdravlja. Kako je naglasak stavljen na sustavno obrazovanje svih profila zdravstvenih radnika, Minhenskom deklaracijom/WHO 2000 su postavljene odrednice budućeg obrazovanja medicinskih sestara.
Rukovodeći se načelima Minhenske deklaracije da školski programi moraju biti usklađeni s potrebama struke i da moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji, jasno je da nama, u Hrvatskoj, predstoje «ozbiljne intervencije» u sustav obrazovanja medicinskih sestara.
Naziv studija
Stručni studij sestrinstva.
Trajanje studija
Tri godine (šest semestara). Studij obuhvaća nastavni sadržaj u vrijednosti od 180 ECTS bodova.
Uvjeti upisa na studij
Vidi Upis studenata u glavnom izborniku.

Poslovi za koje je osposobljen student i kompetencije koje se stječu završetkom studija 
Po završetku studija diplomanti će imati usvojena znanja i vještine za obavljanje sestrinske prakse, te će biti sposobni:
 • raditi po načelima jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • primijeniti proces sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate;
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu i nadzirati njezino provođenje;
 • pratiti rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimati aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja;
 • suvereno vladati znanjima i vještinama koje doprinose unapređenju zdravlja, te poduzimati aktivnosti koje služe održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice;
 • procijeniti potrebe za edukacijom i primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;
 • primijeniti adekvatnu komunikaciju sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima;
 • brinuti se za održavanje zdrave i sigurne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike;
 • vladati znanjem i vještinama praćenja zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih i intervenirati sukladno ovlastima;
 • sudjelovati u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika;
 • uključiti se i djelovati u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i surađivati u multidisciplinarnom timu;
 • rukovoditi timom zdravstvene njege, organizirati i rukovoditi sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite;
 • razvijati profesionalan odnos i odgovornost, ponašati se sukladno zakonskim, moralnim i etičkim normama;
 • zalagati se za poboljšanje standarda sestrinske prakse;
 • prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u sestrinstvu i sudjelovati u njima;
 • sudjelovati u obrazovanju sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika, a po potrebi i ostalih.
Način završetka studija
Student odabire i prijavljuje temu završnog rada. Nakon završene treće godine studija i položenih ispita koji su predviđeni nastavnim planom i programom student može pristupiti obrani završnog rada pred tročlanim povjerenstvom kojeg imenuje dekan Visoke zdravstvene škole.
Mogućnost nastavka studija
Nakon završetka ovog studijskog programa moguće je nastaviti školovanje na jednom od specijalističkih stručnih zdravstvenih studija.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
Prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva.

Detaljno o studijskom programu pročitajte ovdje.

Politika kvalitete na Odjelu za zdravstvene studije temelji se na svim postavkama koji uključuju reakreditaciju i postupke unutarnje i vanjske neovisne prosudbe, a u svrhu poboljšanja učinka rada na Odjelu. 
Kvaliteta je vrijednost koja proizlazi iz permanentnog unapređenja svih segmenata rada na Odjelu. Proizlazi iz svakodnevnih poslova, promišljanja i orijentacije za budućnost. 
Politika kvalitete očituje se u strategiji razvoja Odjela, misiji i viziji te postavljenim strateškim ciljevima, a u skladu je s postupcima predviđenim Priručnikom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.
Provođenje politike kvalitete vidljivo je u nastojanjima da se na Odjelu:
 • Okupi najkvalitetniji nastavni kadar iz područja biomedicine i zdravstva, društvenih i drugih znanosti.
 • Osigura kvalitetna teorijska i praktična nastava.
 • Osiguraju najbolji uvjeti za realizaciju nastave.
 • Osigura uključivanja nastavnog, nenastavnog kadra i studenata u definiranje i realizaciju  ciljeva.
 • Osiguraju uvjeti za znanstveno-nastavno napredovanje nastavnika.
 • Trajno prate učinci rada na svim razinama i strateško planira podizanje kvalitete.
 • Promoviraju djelatnosti Odjela prema lokalnoj zajednici i šire.
 • Postavljaju ambiciozni, mjerljivi i realni ciljevi kvalitete temeljeni na činjenicama i mogućnostima.
 • Postižu partnerski odnosi na Odjelu i na Sveučilištu
Adresa Odjela
Odjel za zdravstvene studije 
Trg kneza Višeslava 9 
 23000 Zadar
PROČELNICA ODJELA
Prof. dr. sc. Mira Klarin
E-mail: mklarin@unizd.hr
Zamjenica pročelnice / ECTS koordinator 
Doc. dr.sc. Marijana Matek Sarić
E-mail: marsaric@unizd.hr
Tel: 023/ 200-827
Tajništvo
Mirta Baričević 
E-mail: mirta.baricevic@unizd.hr 
Tel: 023 / 200-840 (Ured 2.8)
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 3.63
Kvaliteta nastave 4
Opremljenost učionica 3.5
Knjižnica 4.5
Izvannastavne aktivnosti 3.5
Dostupnost interneta 1
Prostori za druženje 3
Mogućnosti zapošljavanja 4.5
Preporuka upisa 5

Pregled ocjena za prijašanje akademske godine

2017/2018 Glasova: 1 Ocjena: 3.13

Odgovori