Pretraga

Visoke škole

VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu

Stručni studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti polje računarstvo.Na stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su četiri smjera. U planu je ustroj specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija. Studij se izvoditi u semestrima. Moguće je birati izborne kolegije drugih studija i institucija.
Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija (sistem inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava). Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer. Preostala dva izborna kolegija četvrtog semestra biraju se slobodno. U trećoj godini studenti izborne kolegije biraju slobodno, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru.
Program omogućava postizanje minimalno 180 ECTS, te stjecanje naziva stručni prvostupnik informacijskih tehnologija.
Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS koje uključuje izradu završnog rada.
Specijalistički stručni studij planira se ustrojiti sa ciljem usvajanja dodatnih specijalističkih stručnih znanja smjera i obnavljanja znanja u skladu s napretkom struke. Završetkom specijalističkog studija postiže se naziv stručni specijalist informacijskih tehnologija. Težina specijalističkog studija planirana je na 300 ECTS zajedno sa stručnim studijem. To znači, da inženjeri računarstva koji su diplomirali po ranijim programima (150 ECTS) slušaju pet semestara sa ukupno 150 ECTS, a stručni prvostupnici računarstva (180 ECTS) slušaju četiri semestra sa ukupno 120 ECTS.
Izvedbeni program omogućava održavanje nastave u semestrima (2×15 tjedana).
Izborni kolegiji završne godine mogu prema suglasnosti mentora ili voditelja biti izabrani sa drugih studija koje izvodi Škola ili neka druga institucija.
Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.
Upisna kvota za stručni studij informacijskih tehnologija u akademskoj godini 2013./2014. je 75 studenata po studijskoj grupi.
Prijavu za upis prve godine mogu podnijeti svi kandidati koji su završili četverogodišnju ili trogodišnjusrednju školu u Hrvatskoj ili su pribavili dokument o istovrsnosti svjedodžbe izvan Hrvatske. Prijavu za prijelaz s drugog studija mogu podnijeti studenti srodnih studija. Uvjeti prijelaza određenisu Pravilnikom o uvjetima i postupku prijelaza na stručni studij informacijskih tehnologija.Prijave za upis podnose se putem Interneta; popunjavanjem obrasca na Web stranici www.vsite.hr ili u referadi Visoke škole Klaićeva 7 radnim danom od 11:00-13:00. Informacije se mogu dobitina telefon 01/3764-200. Nakon završetka prijave, svaki kandidat dobiva računalno generirani identifikacijskibroj prijave.Rok prijave za upis je 19. srpnja 2013. u 12:00 h.
Razredbeni postupak obavit će se na temelju rezultata Državne mature, uspjeha u srednjoj školii razgovora s kandidatom. Prilikom razgovora kandidat mora dostaviti preslike svjedodžbi srednješkole i maturalnog ispita, te dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Rezultati razredbenog postupka su javno dostupni i objavit će se putem Interneta i na oglasnojploči Visoke škole 19. srpnja 2013. u 20:00.
Upis u 2013./2014. obavit će se u referadi Visoke škole odmah nakon objave rezultata razredbenogpostupka do zaključno 26. srpnja 2013. u 19:00 sati. Prilikom upisa svi studenti trebaju predatipotvrdu o uplati upisne rate školarine, izvornike (ovjerene preslike-za izvanredne) svjedodžbi svihrazreda srednje škole i svjedodžbe o maturi (završnom ispitu), potvrdu o položenim ispitima državnemature i rodnog lista, preslike domovnice i osobne iskaznice te 2 fotografije (4×6 cm). Prilikom upisastudenti koji prelaze s drugog studija trebaju predati i izvornik prijepisa ocjena, ovjereni programpoloženih predmeta, indeksa i ovjerenu presliku diplome prethodnog studija (ako su diplomirali).

Istaknuti profesori i njihova kvaliteta

dr. Damir Delija, viši predavač;  jedan od vodećih računalnih forenzičara u Hrvatskoj i regiji,
dr. Vladimir Krstić, viši predavač; poslijedoktorsko usavršavanje na MPI-PKS u Dresdenu,
dr. Ksenija Klasić, profesor visoke škole; objavila najveći broj knjiga u tiskanom izdanju

Školarina se plaća u ekonomskom iznosu prema broju upisanih ECTS-a. Osim školarine, plaća se trošak razredbenog postupka. Upisnina se ne plaća.Kod obročnog plaćanja studenti plaćaju punu cijenu od 380,00 kuna po ECTS-u, tako da 100kuna plate prilikom upisa, a preostalih 280 kuna u 10 jednakih mjesečnih rata po 28 kuna. Kod jednokratnog plaćanja studenti plaćaju sniženu cijenu od 345,00 kuna po ECTS-u. Troškovi razredbenog postupka iznose 300,00 (tristo) kuna i uplaćuju se na žiro račun školebroj 2360000-1101922034 kod Zagrebačke banke, s modelom 02 i pozivom na identifikacijski brojprijave.

Preko 50 znanstvenih i veliki broj stručnih radova nastavnika VSITE-a

Cijelu fotogaleriju pogledajte ovdje.

Analizom poslova koje danas na području informatike obavljaju diplomirani inženjeri elektronike i tehničari slabe struje, lako se može uvidjeti da nisu primjereni stupnju školovanja diplomiranog inženjera, ali prelaze razinu školovanja postignutu u srednjim školama. Ti poslovi se grupiraju oko četiri okosnice, oko a) integracije i održavanja računalnih sustava i mreža, b) izrade korisničke programske podrške, c) projektiranje baza podataka, te pristupa i prezentacije podataka na mreži za prijenos podataka, te d) projektiranja, izgradnje i korištenja informacijskih sustava.
a) Integracija i održavanje računalnih sustava i mreža obuhvaća poslove u fazama instaliranja, korištenja i proširivanja računalne opreme i sistemske programske podrške, te poslove projektiranja računalne mreže po principima strukturnog kabliranja i radnih grupa, izvođenja i ispitivanja mreže, priključivanja mreže na Internet, te priključivanja pojedinih računala na mrežu. Rezultat rada stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija na ovom području treba biti funkcionalno i ispravno podešeno i umreženo korisničko i poslužiteljsko računalo, spremno za instaliranje i pokretanje korisničkih programa.
b) Izrada korisničke programske podrške obuhvaća poslove generiranja i testiranje dijelova programa korištenjem programskih prevodioca i generatora aplikacija. Stručni prvostupnik informacijskih tehnologija će aktivno učestvovati u sagledavanju potreba i zahtjeva korisnika, izrađivati, testirati i dokumentirati dijelove programa kao član programerskog tima, te obavljati funkcionalna ispitivanja programa kod korisnika. Pri tome će koristiti znanja sa područja programiranja, računalnih algoritama, i programskih jezika.
c) Izrada baza podataka i sustava pristupa podacima obuhvaća poslove projektiranja, generiranja i testiranje dijelova baze podataka i sustava pristupa podacima korištenjem programa baze podataka i generatora aplikacija. Stručni prvostupnik informacijskih tehnologija će aktivno učestvovati u sagledavanju potreba i zahtjeva korisnika, izrađivati, testirati i dokumentirati bazu podataka i sustav pristupa preko mreže – Interneta. Pri tome će koristiti znanja sa područja izrade Web stranica i skriptnih jezika, te obrade na strani korisnika i poslužitelja. Posebno će voditi računa o zaštiti korisnikovih podataka.
d) projektiranje, izgradnja i korištenje informacijskih sustava obuhvaća poslove razvojnog ciklusa informacijskog sustava kroz analizu sustava, određivanje arhitekture informacijskog sustava, specifikaciju zahtjeva, projektiranje, implementaciju, testiranje i održavanje sustava na projektiranom stupnju funkcionalnosti. U tu svrhu, koristit će tehnike dekompozicije, dijagrama toka podataka, radnog dijagrama i akcijskog dijagrama. Osnova za rad su CASE pomagala kako bi se postigla standardizacija i kvaliteta, te izradila dokumentacija informacijskog sustava.
Visoka škola za informacijske tehnologije
 
Klaićeva 7, 10000 Zagreb
referada: 01/3764200 ; referada@vsite.hr
dekanat: 01/3764007 ; dekanat@vsite.hr
telefaks: 01/3764264
IBAN:HR802360001101922034
OIB:28017824635
Žiro:2360000-1101922034
Klaićeva 7, Zagreb
Koordinate: 45.808798,15.96233
Studentsko vijeće Visoke škole za informacijske tehnologije
 
“Odeon”, ugostiteljski obrt Branko Babić, A. Kačića-Miošića 26
Bistro “Super faks”, Pierottijeva 6
Restoran na Akademiji likovnih umjetnosti, Ilica 85
Restoran Savska, Savska cesta 25

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap