Pretraga

Srednja škola

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Svojim kvalitetama Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka nastoji se uklopiti u europsku viziju srednjoškolskog obrazovanja mladeži.

Ekonomska škola Mije Mirkovića osposobljava učenike za zanimanja: ekonomist, upravni referent, upravni referent (TEŠ), poslovni tajnik, pomoćni administrator (TEŠ) te administrator (TEŠ) te u okviru odobrenih nastavnih planova i programa učenici stječu odgovarajuće kompetencije.

Po brojnosti učenika Škola je u Primorsko-goranskoj županiji druga po veličini.
Odgojno – obrazovni rad se odvija u dvije smjene. Učenici su organizirani u 34 razredna odjela.

Škola broji 540 učenika i 80 djelatnika.

Škola je moderno opremljena. Sve učionice imaju projektor, projekcijsko platno te računalo za pristup e-dnevniku. Osim klasičnih učionica, postoje i predmetni kabineti također moderno opremljeni. Ističu se kabineti računovodstva opremljeni računalima za svakoga učenika.

Imamo i veliku svečanu dvoranu za sjednice i razna gostovanja, knjižnicu te sportsku dvoranu. Ispred škole je i uređeno igralište na kojem učenici mogu igrati, nogomet, rukomet, košarku, odbojku i badminton.

Svi učenici i djelatnici imaju pristup WI-FI mreži.

Kreiramo školsko ozračje koje učenicima osigurava uspješnost tijekom školovanja . U ostvarenju tog cilja potičemo suradnju s roditeljima i aktivno ih uključujemo u život Škole. Humanizacija prostora, interpersonalnih odnosa na svim razinama, kreiranje programa kao i stalni rad djelatnika na stručnom usavršavanju garancija su daljnje uspješnosti naše Škole i prepoznavanje njene vrijednosti i vizije za odgojno – obrazovnu budućnost. Stalna evaluacija rada i korištenje rezultata u praksi put je kojim realiziramo naš kurikulum što je polazište za stvaranje kompetentne i odgovorne mlade osobe koja će po završetku školovanja moći krenuti u svijet rada ili nastaviti školovanje.

Škola teži njegovanju orijentacije spram učenika i realizaciji učeničkih potreba kroz uključivanje u široki program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, izbornih programa i projekata.

U našem radu važno mjesto zauzima rješavanje obrazovnih i rehabilitacijsko – habilitacijskih potreba naših učenika s teškoćama u razvoju.

Cilj nam je:

omogućiti svakom učeniku optimalno razvijanje svojih sposobnosti i osobnost putem obavezne, izborne i fakultativne nastave i bogate ponude vannastavnih aktivnosti.
Potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike, razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij.

Naša vizija je otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema, čime ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

U ostvarenju naše vizije, a kako bi osigurali uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika, poboljšavamo uvjete za teorijski i praktični rad suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru (kabinetska nastava, vježbenička tvrtka).

Želimo OTVORENU ŠKOLU s atraktivnim obrazovnim programima za učenike i sve ostale (mlade i odrasle) korisnike.

Cilj je usmjerenost na učenike, na određivanje njihovih kompetencija koje ne obuhvaćaju samo znanja, nego i sposobnosti i vještine, kao i sustav vrijednosti. Tu je važan izbor nastavnih metoda i oblika rada koji će biti najučinkovitiji u postizanju navedenoga. U tu svrhu provodimo brojne izborne predmete i izvanškolske aktivnosti, a ponudu ćemo proširivati i ubuduće, kako se budu određivale potrebe šire društvene zajednice.

Njegovanje socijalnih vještina i stvaranje škole kao mjesta nulte tolerancije za bilo koji vid nasilja je naš dugoročni cilj. Postižemo ga, a to ćemo i ubuduće, realizacijom adekvatnih izvannastavnih aktivnosti i projekata.

Školsko partnerstvo i veze izvan Škole, gdje prvenstveno mislimo na sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnoj funkciji, na zajedničke aktivnosti s djelatnicima u cilju demokratiziranja škole. Tu važno mjesto zauzima i komunikacija s izvanškolskim institucijama.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća usporedno sa sve jačim razvojem trgovine, bankarstva, industrije i prometa na Sušaku se javlja potreba za osnivanjem škole koja bi osposobljavala stručni kadar za knjigovodstvene, administrativne i druge stručne poslove. Kao rezultat toga osniva se školske 1910./11. godine Viša trgovačka škola pri Kraljevskoj realnoj gimnaziji na Sušaku. Škola je pokrivala potrebe školovanja za područje Hrvatskog primorje, Gorskog kotara, Istre i Dalmacije. Upisana je prva generacija koja broji 26 učenika.

Od školske 1910./11.godine kada je upisan samo prvi razred do školske 1913./14. godine postaje četverogodišnja škola.

Godine 1913./14. na Višoj trgovačkoj školi na Sušaku obavlja se prvi zaključni ispit (završni ispit) na koji je pristupilo 24 kandidata.

Godine 1917. škola postaje samostalna i djeluje pod nazivom Kraljevska trgovačka akademija na Sušaku, ali ostaje u istoj zgradi s gimnazijom.

Rješenjem kraljevske vlade od 3.09.1919. godine dopušta se da redovni učenici budu i djevojke.

Uredbom Banske vlade Banovine Hrvatske od 08.04.1940. godine broj 14812 – VII službeni naziv škole glasi “Trgovačka akademija na Sušaku”. Taj je naziv ostao sve do talijanske okupacije kada se u dio zgrade uselila talijanska vojska, a u jednom dijelu i dalje radi škola pod nazivom ACCADEMIA COMMERCIALE DI SUSSAK.

Tijekom drugog svjetskog rata gimnazijska zgrada je bila jako oštećena pa je škola školske 1945./46.godine radila u gotovo nemogućim uvjetima. Na osnovi tog dopisa dolazi do reorganizacije Škole te se ona spaja s talijanskom školom “Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci” u Rijeci na lokaciji na kojoj se škola i danas nalazi.

Da je to nekad bila policijska zgrada vidi se i danas jer na četvrtom katu postoje prostorije sa čeličnim vratima gdje su nekad bili zatvori. Značajna prekretnica u radu škole dogodila se 1974. godine. Radnici Ekonomske škole i radnici Upravne škole, koja je djelovala od školske 1960./61. godine u istoj zgradi, donijeli su odluku o spajanju u jedinstvenu radnu organizaciju pod nazivom Ekonomsko – upravni školski centar uz suglasnost Prosvjetno kulturnog vijeća općine Rijeka.

Djelatnost novog centra je odgoj i obrazovanje ekonomskih tehničara i upravnih tehničara oba u trajanju od 4 godine. Godine 1977. dolazi do novog udruživanja s Prvom gimnazijom u Rijeci , a ustanova dobiva naziv Centar usmjerenog obrazovanja ekonomskih, upravnih i matematičko – informatičkih kadrova (CUOEUMIK) – Rijeka.

Godine 1980. nakon provedenog referenduma izdvaja se dio obrazovnih programa ( neka zanimanja četvrtog stupnja u upravno-birotehničkoj struci)CUO EUMIK-a u Centar obrazovanja kadrova u odgoju i kulturi koji djeluje na lokaciji Frana Kurelca 1.
Godine 1984. pokrenuta je inicijativa za promjenom naziva Centra, predlaže se ime Centar usmjerenog obrazovanja «Mijo Mirković».

Školske 1984./1985. godine u Centru usmjerenog obrazovanja ekonomskih, upravnih, matematičkih i informatičkih kadrova primjenjuju se novi nastavni planovi i programi.
Školske 1986./1987. godine mijenja se naziv u Centar usmjerenog obrazovanja ekonomskih i upravnih kadrova “Mijo Mirković ” Rijeka.

Školske 1991./1992. godine uveden je novi nastavni plan i program u ekonomskoj struci za zanimanje ekonomist i to u cijelosti od prvog do četvrtog razreda.

Škola 20. siječnja 1993. godine mijenja naziv u Ekonomsku školu Mije Mirkovića pod kojim djeluje i danas.

U školskoj 1995./96. godini u upravno pravnoj struci ponovo se uvodi zanimanje upravni referent.

Školske 1997./1998. godine po prvi puta u povijesti riječkog srednjeg školstva u prvi razred upisuju se učenici s teškoćama u razvoju. Učenici se upisuju za zanimanje upravni referent u upravno – pravnoj struci.

Danas Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka djeluje kao strukovna četverogodišnja škola u kojoj se unutar dviju struka, ekonomske i upravno – pravne obrazuju učenici za jedno od triju zanimanja – ekonomist, poslovni tajnik i upravni referent.

U školi se obrazuju i djeca s teškoćama u razvoju u četverogodišnjem smjeru za zanimanje upravni referent i u trogodišnjim smjerovima za zanimanja administrator i pomoćni administrator.

Zašto upisati Ekonomsku školu Mije Mirkovića pogledajte na linku

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. dodatno se vrednuju:

-rezultati natjecanja iz znanja hrvatskoga jezika, 1. stranog jezika, matematike, geografije, povijesti i tehničke kulture

– rezultati kandidata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava
Osim prosjeka ocjena od 5. do 8. razreda bodovat će se ocjene iz sljedećih predmeta:
HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, STRANI JEZIK, POVIJEST, GEOGRAFIJA, TEHNIČKA KULTURA

Potrebni dokumenti za upis su: upisnica i potvrda nadležnog školskog liječnika

Adresa škole: Ivana Filipovića 2, 51000 Rijeka
Broj telefona: 051/213-890; 095 213 8901
Mail škole: ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr
OIB škole: 06158722232
Link na web stranicu škole: www.ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr
Ravnateljica: Nataša Jokić Nastasić, prof.
Tajnica škole: Monika Robotić, dipl.iur.
Voditeljica računovodstva: Ines Zaharija, mag.oec.
Računovodstvena referentica: Mihaela Grbčić
Administratorica: Katarina Sošić
Voditeljica obrazovanja odraslih: Marijana Lukenda Blasich, dipl.iur.

From Theory to Practice1 – EU projekt putem kojega će učenici boraviti u španjolskom gradu Zaragozi u periodu od mjesec dana tijekom kojega će odrađivati stručnu praksu i imati priliku vidjeti kako izgleda živjeti i raditi izvan Hrvatske

Obilježavanje Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – održavaju se predavanja o poduzetništvu, financijama, pravu na kojima sudjeluju stručnjaci iz navedenih područja

Tjedan profesionalne orijentacije – predstavnici raznih fakulteta mogu besplatno predstaviti svoje studije, a ponekad predavanja održavaju i naši bivši učenici

Volonterski klub – učenici imaju priliku kroz volontiranje pokazati svoju humanost što im se upisuje u volontersku knjižicu

Učenička zadruga Eko kreativa – učenici svoje radove prezentiraju na natjecanjima učeničkih zadruga

Županijska smotra Vježbeničkih tvrtki – učenici osnivaju i prezentiraju vlastite tvrtke

Posjet tijelima državne uprave – sud, državni zavod za statistiku područne jedinice za statistiku PGŽ

Sudjelovanje na simulaciji suđenja u Saboru Republike Hrvatske

Suradnja s riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o.

Klinika početne financijske pismenosti – posjet bankarskim ustanovama i osiguravajućim društvima

Sudjelovanje na Statističkoj olimpijadi odnosno natjecanju koje organizira Državni zavod za statistiku u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za strukovno obrazovanje

Sudjelovanje na Državnom natjecanju strukovnih škola WorldSkills Croatia na kojem je učenik naše Škole osvojio 2. mjesto u disciplini Računovodstvo

Sudjelovanje na raznim sportskim natjecanjima i aktivnostima na kojima naši učenici postižu zavidne rezultate

Škola smo domaćin Međužupanijskog natjecanja u disciplini Poduzetništvo (osvojili smo 2. mjesto) i Županijskog natjecanja iz informatike

Mama, budi zdrava – u suradnji s udrugom Sve za Nju u međunarodnom mjesecu protiv raka dojke sudjelovali smo u projektu Ružičasti listopad. Našu školu je izabrala dr.sc. Ines Strenja koja je ambasadorica akcije, ali i naša bivša učenica

Obilježavanje Dana škole – u sklopu 109. obljetnice Škole obilježili smo i 100 godina školovanja djevojaka u našoj Školi. Tom prigodom je unutarnji prostor škole obogaćen izložbom koja je presjek povijesnih događaja našega grada i škole, a posebnim šarmom i ljepotom se ističu crteži modnoga stila djevojaka određenog razdoblja. Posebne gošće su bile nekadašnje učenice Škole, a danas uspješne i ambiciozne žene koje su sudjelovale u panel-diskusiji na temu položaja i ravnopravnosti žena u društvu.

Škole za Afriku – već dugi niz godina učenici i djelatnici naše Škole pomažu svojim vršnjacima na afričkom kontinentu, učeći istodobno o dječjim pravima, humanosti, solidarnosti i toleranciji, kao i o važnosti obrazovanja za njihov život.

Škola je ambasador Europskog parlamenta – učenici svake godine posjećuju jedan od europskih parlamenata

Jedina smo škola u Primorsko-goranskoj županiji koja je uključena u PROJEKT SNEP – edukacijsko-prevencijski projekt o seksualnom nasilju

Sudjelovanje na Eurostatovoj radionici u Parizu

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja dvije su nastavnice nagrađene kao najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnice

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Copy link
Powered by Social Snap