Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

O nama Ciljevi i vizija škole Fotogalerija Povijest škole Uvjeti upisa Kontakt podaci Aktivnosti u školi Posebnosti škole

Svojim kvalitetama Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka nastoji se uklopiti u europsku viziju srednjoškolskog obrazovanja mladeži.

Ekonomska škola Mije Mirkovića osposobljava učenike za zanimanja: ekonomist, upravni referent, upravni referent (TEŠ), poslovni tajnik, pomoćni administrator (TEŠ) te administrator (TEŠ) te u okviru odobrenih nastavnih planova i programa učenici stječu odgovarajuće kompetencije.

Po brojnosti učenika Škola je u Primorsko-goranskoj županiji druga po veličini.
Odgojno – obrazovni rad se odvija u dvije smjene. Učenici su organizirani u 34 razredna odjela.

Škola broji 540 učenika i 80 djelatnika.

Škola je moderno opremljena. Sve učionice imaju projektor, projekcijsko platno te računalo za pristup e-dnevniku. Osim klasičnih učionica, postoje i predmetni kabineti također moderno opremljeni. Ističu se kabineti računovodstva opremljeni računalima za svakoga učenika.

Imamo i veliku svečanu dvoranu za sjednice i razna gostovanja, knjižnicu te sportsku dvoranu. Ispred škole je i uređeno igralište na kojem učenici mogu igrati, nogomet, rukomet, košarku, odbojku i badminton.

Svi učenici i djelatnici imaju pristup WI-FI mreži.

Kreiramo školsko ozračje koje učenicima osigurava uspješnost tijekom školovanja . U ostvarenju tog cilja potičemo suradnju s roditeljima i aktivno ih uključujemo u život Škole. Humanizacija prostora, interpersonalnih odnosa na svim razinama, kreiranje programa kao i stalni rad djelatnika na stručnom usavršavanju garancija su daljnje uspješnosti naše Škole i prepoznavanje njene vrijednosti i vizije za odgojno – obrazovnu budućnost. Stalna evaluacija rada i korištenje rezultata u praksi put je kojim realiziramo naš kurikulum što je polazište za stvaranje kompetentne i odgovorne mlade osobe koja će po završetku školovanja moći krenuti u svijet rada ili nastaviti školovanje.

Škola teži njegovanju orijentacije spram učenika i realizaciji učeničkih potreba kroz uključivanje u široki program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, izbornih programa i projekata.

U našem radu važno mjesto zauzima rješavanje obrazovnih i rehabilitacijsko – habilitacijskih potreba naših učenika s teškoćama u razvoju.

Cilj nam je:

omogućiti svakom učeniku optimalno razvijanje svojih sposobnosti i osobnost putem obavezne, izborne i fakultativne nastave i bogate ponude vannastavnih aktivnosti.
Potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike, razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja kao i njihovo osposobljavanje za daljnji studij.

Naša vizija je otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema, čime ćemo još uspješnije utjecati na osposobljavanje mladih kadrova i na prevenciji društveno neprihvaćenih oblika ponašanja.

U ostvarenju naše vizije, a kako bi osigurali uvjete za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika, poboljšavamo uvjete za teorijski i praktični rad suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru (kabinetska nastava, vježbenička tvrtka).

Želimo OTVORENU ŠKOLU s atraktivnim obrazovnim programima za učenike i sve ostale (mlade i odrasle) korisnike.

Cilj je usmjerenost na učenike, na određivanje njihovih kompetencija koje ne obuhvaćaju samo znanja, nego i sposobnosti i vještine, kao i sustav vrijednosti. Tu je važan izbor nastavnih metoda i oblika rada koji će biti najučinkovitiji u postizanju navedenoga. U tu svrhu provodimo brojne izborne predmete i izvanškolske aktivnosti, a ponudu ćemo proširivati i ubuduće, kako se budu određivale potrebe šire društvene zajednice.

Njegovanje socijalnih vještina i stvaranje škole kao mjesta nulte tolerancije za bilo koji vid nasilja je naš dugoročni cilj. Postižemo ga, a to ćemo i ubuduće, realizacijom adekvatnih izvannastavnih aktivnosti i projekata.

Školsko partnerstvo i veze izvan Škole, gdje prvenstveno mislimo na sudjelovanje roditelja u odgojno – obrazovnoj funkciji, na zajedničke aktivnosti s djelatnicima u cilju demokratiziranja škole. Tu važno mjesto zauzima i komunikacija s izvanškolskim institucijama.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća usporedno sa sve jačim razvojem trgovine, bankarstva, industrije i prometa na Sušaku se javlja potreba za osnivanjem škole koja bi osposobljavala stručni kadar za knjigovodstvene, administrativne i druge stručne poslove. Kao rezultat toga osniva se školske 1910./11. godine Viša trgovačka škola pri Kraljevskoj realnoj gimnaziji na Sušaku. Škola je pokrivala potrebe školovanja za područje Hrvatskog primorje, Gorskog kotara, Istre i Dalmacije. Upisana je prva generacija koja broji 26 učenika.

Od školske 1910./11.godine kada je upisan samo prvi razred do školske 1913./14. godine postaje četverogodišnja škola.

Godine 1913./14. na Višoj trgovačkoj školi na Sušaku obavlja se prvi zaključni ispit (završni ispit) na koji je pristupilo 24 kandidata.

Godine 1917. škola postaje samostalna i djeluje pod nazivom Kraljevska trgovačka akademija na Sušaku, ali ostaje u istoj zgradi s gimnazijom.

Rješenjem kraljevske vlade od 3.09.1919. godine dopušta se da redovni učenici budu i djevojke.

Uredbom Banske vlade Banovine Hrvatske od 08.04.1940. godine broj 14812 – VII službeni naziv škole glasi “Trgovačka akademija na Sušaku”. Taj je naziv ostao sve do talijanske okupacije kada se u dio zgrade uselila talijanska vojska, a u jednom dijelu i dalje radi škola pod nazivom ACCADEMIA COMMERCIALE DI SUSSAK.

Tijekom drugog svjetskog rata gimnazijska zgrada je bila jako oštećena pa je škola školske 1945./46.godine radila u gotovo nemogućim uvjetima. Na osnovi tog dopisa dolazi do reorganizacije Škole te se ona spaja s talijanskom školom “Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci” u Rijeci na lokaciji na kojoj se škola i danas nalazi.

Da je to nekad bila policijska zgrada vidi se i danas jer na četvrtom katu postoje prostorije sa čeličnim vratima gdje su nekad bili zatvori. Značajna prekretnica u radu škole dogodila se 1974. godine. Radnici Ekonomske škole i radnici Upravne škole, koja je djelovala od školske 1960./61. godine u istoj zgradi, donijeli su odluku o spajanju u jedinstvenu radnu organizaciju pod nazivom Ekonomsko – upravni školski centar uz suglasnost Prosvjetno kulturnog vijeća općine Rijeka.

Djelatnost novog centra je odgoj i obrazovanje ekonomskih tehničara i upravnih tehničara oba u trajanju od 4 godine. Godine 1977. dolazi do novog udruživanja s Prvom gimnazijom u Rijeci , a ustanova dobiva naziv Centar usmjerenog obrazovanja ekonomskih, upravnih i matematičko – informatičkih kadrova (CUOEUMIK) – Rijeka.

Godine 1980. nakon provedenog referenduma izdvaja se dio obrazovnih programa ( neka zanimanja četvrtog stupnja u upravno-birotehničkoj struci)CUO EUMIK-a u Centar obrazovanja kadrova u odgoju i kulturi koji djeluje na lokaciji Frana Kurelca 1.
Godine 1984. pokrenuta je inicijativa za promjenom naziva Centra, predlaže se ime Centar usmjerenog obrazovanja «Mijo Mirković».

Školske 1984./1985. godine u Centru usmjerenog obrazovanja ekonomskih, upravnih, matematičkih i informatičkih kadrova primjenjuju se novi nastavni planovi i programi.
Školske 1986./1987. godine mijenja se naziv u Centar usmjerenog obrazovanja ekonomskih i upravnih kadrova “Mijo Mirković ” Rijeka.

Školske 1991./1992. godine uveden je novi nastavni plan i program u ekonomskoj struci za zanimanje ekonomist i to u cijelosti od prvog do četvrtog razreda.

Škola 20. siječnja 1993. godine mijenja naziv u Ekonomsku školu Mije Mirkovića pod kojim djeluje i danas.

U školskoj 1995./96. godini u upravno pravnoj struci ponovo se uvodi zanimanje upravni referent.

Školske 1997./1998. godine po prvi puta u povijesti riječkog srednjeg školstva u prvi razred upisuju se učenici s teškoćama u razvoju. Učenici se upisuju za zanimanje upravni referent u upravno – pravnoj struci.

Danas Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka djeluje kao strukovna četverogodišnja škola u kojoj se unutar dviju struka, ekonomske i upravno – pravne obrazuju učenici za jedno od triju zanimanja – ekonomist, poslovni tajnik i upravni referent.

U školi se obrazuju i djeca s teškoćama u razvoju u četverogodišnjem smjeru za zanimanje upravni referent i u trogodišnjim smjerovima za zanimanja administrator i pomoćni administrator.

Zašto upisati Ekonomsku školu Mije Mirkovića pogledajte na linku

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. dodatno se vrednuju:

-rezultati natjecanja iz znanja hrvatskoga jezika, 1. stranog jezika, matematike, geografije, povijesti i tehničke kulture

– rezultati kandidata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava
Osim prosjeka ocjena od 5. do 8. razreda bodovat će se ocjene iz sljedećih predmeta:
HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, STRANI JEZIK, POVIJEST, GEOGRAFIJA, TEHNIČKA KULTURA

Potrebni dokumenti za upis su: upisnica i potvrda nadležnog školskog liječnika

Adresa škole: Ivana Filipovića 2, 51000 Rijeka
Broj telefona: 051/213-890; 095 213 8901
Mail škole: ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr
OIB škole: 06158722232
Link na web stranicu škole: www.ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr
Ravnateljica: Nataša Jokić Nastasić, prof.
Tajnica škole: Monika Robotić, dipl.iur.
Voditeljica računovodstva: Ines Zaharija, mag.oec.
Računovodstvena referentica: Mihaela Grbčić
Administratorica: Katarina Sošić
Voditeljica obrazovanja odraslih: Marijana Lukenda Blasich, dipl.iur.

From Theory to Practice1 – EU projekt putem kojega će učenici boraviti u španjolskom gradu Zaragozi u periodu od mjesec dana tijekom kojega će odrađivati stručnu praksu i imati priliku vidjeti kako izgleda živjeti i raditi izvan Hrvatske

Obilježavanje Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – održavaju se predavanja o poduzetništvu, financijama, pravu na kojima sudjeluju stručnjaci iz navedenih područja

Tjedan profesionalne orijentacije – predstavnici raznih fakulteta mogu besplatno predstaviti svoje studije, a ponekad predavanja održavaju i naši bivši učenici

Volonterski klub – učenici imaju priliku kroz volontiranje pokazati svoju humanost što im se upisuje u volontersku knjižicu

Učenička zadruga Eko kreativa – učenici svoje radove prezentiraju na natjecanjima učeničkih zadruga

Županijska smotra Vježbeničkih tvrtki – učenici osnivaju i prezentiraju vlastite tvrtke

Posjet tijelima državne uprave – sud, državni zavod za statistiku područne jedinice za statistiku PGŽ

Sudjelovanje na simulaciji suđenja u Saboru Republike Hrvatske

Suradnja s riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o.

Klinika početne financijske pismenosti – posjet bankarskim ustanovama i osiguravajućim društvima

Sudjelovanje na Statističkoj olimpijadi odnosno natjecanju koje organizira Državni zavod za statistiku u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za strukovno obrazovanje

Sudjelovanje na Državnom natjecanju strukovnih škola WorldSkills Croatia na kojem je učenik naše Škole osvojio 2. mjesto u disciplini Računovodstvo

Sudjelovanje na raznim sportskim natjecanjima i aktivnostima na kojima naši učenici postižu zavidne rezultate

Škola smo domaćin Međužupanijskog natjecanja u disciplini Poduzetništvo (osvojili smo 2. mjesto) i Županijskog natjecanja iz informatike

Mama, budi zdrava – u suradnji s udrugom Sve za Nju u međunarodnom mjesecu protiv raka dojke sudjelovali smo u projektu Ružičasti listopad. Našu školu je izabrala dr.sc. Ines Strenja koja je ambasadorica akcije, ali i naša bivša učenica

Obilježavanje Dana škole – u sklopu 109. obljetnice Škole obilježili smo i 100 godina školovanja djevojaka u našoj Školi. Tom prigodom je unutarnji prostor škole obogaćen izložbom koja je presjek povijesnih događaja našega grada i škole, a posebnim šarmom i ljepotom se ističu crteži modnoga stila djevojaka određenog razdoblja. Posebne gošće su bile nekadašnje učenice Škole, a danas uspješne i ambiciozne žene koje su sudjelovale u panel-diskusiji na temu položaja i ravnopravnosti žena u društvu.

Škole za Afriku – već dugi niz godina učenici i djelatnici naše Škole pomažu svojim vršnjacima na afričkom kontinentu, učeći istodobno o dječjim pravima, humanosti, solidarnosti i toleranciji, kao i o važnosti obrazovanja za njihov život.

Škola je ambasador Europskog parlamenta – učenici svake godine posjećuju jedan od europskih parlamenata

Jedina smo škola u Primorsko-goranskoj županiji koja je uključena u PROJEKT SNEP – edukacijsko-prevencijski projekt o seksualnom nasilju

Sudjelovanje na Eurostatovoj radionici u Parizu

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja dvije su nastavnice nagrađene kao najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnice

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 49 Ocjena: 4.71
Kvaliteta nastave 4.67
Opremljenost učionica 4.76
Knjižnica 4.71
Izvannastavne aktivnosti 4.69
Dostupnost interneta 4.71
Prostori za druženje 4.76
Mogućnosti zapošljavanja 4.61
Preporuka upisa 4.73

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2018/2019 Glasova: 9 Ocjena: 2.61
2017/2018 Glasova: 4 Ocjena: 2.59
2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 2.13
2013/2014 Glasova: 1 Ocjena: 1.5

One comment

Odgovori