Pretraga

Veleučilišta

Poslovno veleučilište Zagreb

Poslovno veleučilište Zagreb provodi 3 preddiplomska stručna studija: PDS Marketinga i komunikacija, PDS Menadžment i produkcija u kulturi, te PDS Gospodarske logistike (UOL) u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova, stručni nazivi prvostupnik/prvostupnica  odnosno baccaleures/baccalaurea) i jedan specijalistički diplomski stručni studij SDSS Marketinga i komunikacija u trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova, stručni nazivi  specijalist marketinga i komunikacija ).

Poslovno veleučilište Zagreb smješteno je u Ulici grada Vukovara 68 uz Sveučilišnu aleju, gdje se održava nastava u odličnim prostornim uvjetima, opremljenim najsuvremenijim nastavnim pomagalima, a nastava se po potrebi odvija i online. Također, nastava se izvodi i na lokaciji u Sesvetama, u prostoru Sesvetske gimnazije, za studije PDS Marketinga i komunikacija te Gospodarske logistike.

Veleučilište je član SRCE-a , a našim studentima je na raspolaganju knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb sa 35.000 naslova od kojih dvije trećine stručnih knjiga koje Veleučilište kontinuirano popunjava novom literaturom za potrebe svojih studija.

Poslovno veleučilište Zagreb

Poslovno veleučilište Zagreb | foto: PVZG

Upisati se mogu redovni studenti, A. na temelju državne mature (gimnazijalci) ili B. putem razredbenog postupka (srednjoškolci sa završenom strukovnom školom), a u statusu izvanrednog studenta  svi zainteresirani koji su završili četverogodišnju srednju školu (ili nisu dovršili započeti studij)  putem razredbenog postupka.

Detalji:

Na temelju položene državne mature izravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

Na temelju razredbenog postupka mogu se upisati:

·         kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu,

·         kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja i motivacije za studij na razredbenom ispitu (esej, test opće kulture) i motivacijski intervju. Više informacija na ovoj poveznici.

Adresa visokog učilišta: Ul. Grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

Broj telefona: +385 1 6310 888

Mail kontakt: [email protected] ; [email protected]

Oib:  18538237995

Link na web stranicu: https://pvzg.hr/

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
Poslovno veleučilište Zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap