Pretraga

Kako preračunati bodove s jedne na drugu razinu mature? Ovaj kalkulator će vam pomoći

A- A+

Matematika i strani jezik predmeti su koje maturanti još uvijek mogu polagati na dvije razine, A i B. Ako, primjerice, na popisu imaju neki studij koji zahtjeva višu razinu Matematike i neki koji zahtjeva osnovnu, prilikom rangiranja na potonjem bodovi s A razine preračunavaju se posebnom formulom. Sada je Središnji prijavni ured, koji i provodi upise na studije, objavio kalkulator pomoću kojeg će maturantima biti olakšano to preračunavanje bodova.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Hrvatski jezik na maturi više se ne polaže na dvjema razinama, ali Matematika i strani jezik, preostala dva obvezna ispita, još uvijek da. Budući da maturanti u sustavu Postani student mogu prijaviti maksimalno deset studija, postoji mogućnost da su prijavili one koji zahtijevaju i različite razine, primjerice Matematike. Automatski im se onda na maturi prijavljuje viša, A razina, a kod rangiranja za upis na studij koji traži B razinu bodovi će im se preračunavati. I to na način da se postotak riješenosti ispita ostvaren na ispitu A razine množi s koeficijentom 1,6.

Objavljen kalkulator za preračunavanje bodova s više na nižu razinu

Središnji prijavni ured AZVO-a, koji provodi upise na studije, objavio je i kalkulator koji od sada maturantima pomaže u tom preračunavanju. Kalkulator je dostupan na mrežnoj stranici Studij.hr, unutar izbornika Sve o prijavama/Bodovanje za upis na studijske programe/Kalkulator bodova i preračunavanje rezultata ispita državne mature.

Kako je pojašnjeno, svi rezultati preračunavaju se u bodove za rangiranje sljedećim izrazom: broj bodova = rezultat x najveći mogući broj bodova/najveći mogući rezultat. S time da je u rubriku ‘unesi svoj rezultat’ potrebno unijeti postotak riješenosti ispita državne mature koji se u određenim slučajevima množi s koeficijentom 1,6. Pod stavkom ‘unesi najveći mogući broj bodova koji određuje visoko učilište’ unosi se maksimalan broj bodova koji je moguće ostvariti polaganjem određenog ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (npr. 20 posto = 200 bodova). I posljednja brojka koju u kalkulator unose maturanti je ‘najveći mogući rezultat’ i to je najveći mogući postotak riješenosti određenog ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (100 ili 160).

Izračunavanje na primjeru jednog maturanta

Kako to izgleda u praksi? Uzmimo za primjer da je maturant pisao A razinu Matematike, a fakultet koji najviše želi upisati uvjetuje polaganje B razine. Na A razini Matematike riješenost mu je iznosila 75 posto, pa se to množi s 1,6 i dobivamo 120 te se ta brojka unosi u prvu rubriku kalkulatora. Matematika donosi 20 posto bodova, odnosno njih 200 od mogućih 1.000 i taj se broj unosi u sljedeću rubriku. Posljednju rubriku kalkulatora u slučaju našeg maturanta potrebno je popuniti brojem 160.

Zašto? Pa jer je na oba ispita moguće ostvariti 100 posto bodova, ali se A razina preračunava u B množenjem koeficijentom 1,60. Odnosno 100 posto bodova na A razini preračunava u 160 posto bodova s B razine, jer je A razina ispita zahtjevnija od B razine. Pa je tako najveći rezultat koji je moguće postići u slučaju našeg maturanta 160. Konačno, kalkulator bodova izračunao nam je da će maturant iz naše priče u slučaju rangiranja na studij koji traži nižu razinu Matematike od one koju je polagao dobiti 150 bodova.