Pretraga

Srednja škola

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG

Centar za odgoj i obrazovanje Lug ustanova je socijalne skrbi, koja brine o mladeži s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju, te odraslim osobama s invaliditetom.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG – DJELATNOST USTANOVE

Djelatnost COO Lug , provodi se, radi učinkovitijeg obavljanja djelatnosti, kroz četiri ustrojbene jedinice:

ODJEL STANOVANJA I PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE, koji se sastoji od dva odsjeka

a) Odsjek stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

– 091/2882-270

b) Odsjek mladeži s poremećajima u ponašanju –

091/2882-268

U navedenom Odjelu korisnicima se pruža stalni i tjedni smještaj u domu, cjelodnevni i poludnevni boravak, odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21-godine života, te za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju, tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, u dobi od 14.-21.godine života, koji se nalaze na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.

ODJEL STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠKOLA

Korisnicima se pruža mogućnost srednjoškolskog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Uključuje mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života, po posebnom programu za pomoćne radnike strukovnih zanimanja. Zanimanja za koja se korisnici mogu osposobljavati su:

 • pomoćni soboslikar-ličilac

 • pomoćni autolimar

 • pomoćni autolakirer

 • pomoćni vrtlar

 • pomoćni kuhar-slastičar

 • pomoćni bravar

Po završenom obrazovanju, korisnici sječu nižu stručnu spremu za navedena zanimanja.

Također pružamo usluge osnovnog obrazovanja odraslih, od navršene 15-te godine života (niži i viši razredi osnovne škole), po posebnom programu, pod stručnim vodstvom profesora defektologa.

ODJEL RADNIH AKTIVNOSTI – pruža se poludnevni boravak, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, usluge radno proizvodnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, za osobe s invaliditetom od 18. godine života nadalje.

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA – računovodstvo ,održavanje ustanove i drugo.

U cilju odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, radnih aktivnosti i zadovoljenja ostalih potreba korisnika, COO Lug pruža slijedeće usluge:

 • savjetodavni i terapeutski rad

 • radne aktivnosti u okviru kojih se pružaju proizvodne radioničke usluge, proizvodnja i prodaja cvijeća, sadnica i ukrasnog bilja

 • organizacija sportskih i kulturno-zabavnih priredbi i natjecanja

 • organiziran rad, odgoj i školovanje za mladež s poremećajima u ponašanju (s izrečenom odgojnom mjerom upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu)

 • likovna terapija

 • glazboterapija

 • individualni i grupni rad s korisnicima i roditeljima

U cilju praćenja napredovanja korisnika u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom tretmanu, u COO Lug osnovan je Stručni tim. Stručni tim vodi evidenciju praćenja i napredovanja korisnika, te svojim radom, postupcima i savjetima unapređuje i razvija odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s korisnicima. Osnovna karakteristika rada i djelovanja Stručnog tima je grupni i multidisciplinarni pristup, u kojem se, kroz interakciju mišljenja i djelovanja članova tima, ostvaruju postavljeni zadaci. Donošenje odluka i njihovo ostvarivanje vrši se na temelju ravnopravnog udjela svih članova tima (socijlani radnik, psiholog, medicinska sestra, defektolog , odgajatelj, te drugi djelatnici, ovisno o potrebi i situaciji).

Na putu od Samobora prema Bregani smješten je stari dvorac «Balagovi dvori», koji je davno pripadao grofu Janku Draškoviću. Njegova supruga, grofica Kulmer, darovala je dvorac obitelji Kiepach. Dio dvorca gdje je danas smješten odjel Radnih aktivnosti najstarije je zdanje, koje po predaji potiče od prije 490 godina. Godine 1830. graditelj Felbinger sagradio je pročelje i glavnu zgradu dvorca, te dao današnji izgled i oblik, a livadu i preskrasni okoliš pretvorio u projektirani engleski park s biranim nasadima flore. Dvorac i imanje bili su u vlasništvu obitelji Kiepach do 1948. godine, kada su prostor i objekti dodijeljeni tadašnjem Zavodu za socijalno staranje.

U početku u domu je bilo smješteno 36-ero djece i dva odgajatelja.

Danas ustanova nosi naziv Centar za odgoj i obrazovanje Lug. Prostire se na 13 ha zelenih površina, sa starim dvorcem, projektiranim parkom, poljoprivrednim zemljištem i zgradama za smještaj i boravak, obrazovanje i stručno osposobljavanje.

Srednjoškoslko obrazovanje muške mladeži s teškoćama u razvoju – školovanje u trajanju od 3 godine za pomoćna zanimanja. Praktična i teoretska nastava provodi se od ponedjeljka do petka, u krugu ustanove. Teoretsku nastavu provode profesori defektolozi i tehnolozi za određena zanimanja, a praktičnu nastavu provode profesori defektolozi i stručni učitelji. Po završetku obrazovanja učenici stječu pomoćna zanimanja (niža stručna sprema), i to: pomoćni autolimar, pomoćni autolakirer, pomoćni soboslikar-ličilac, pomoćni vrtlar, pomoćni bravar i pomoćni kuhar-slastičar.

Osnovno obrazovanje odraslih – od navršene 15-te godine života, provodi se uz stručnu pomoć i podršku profesora defektologa u prostorijama škole u krugu ustanove. Nastava se održava za niže i više razrede osnovne škole, po posebnom programu. Po završetku 8. razreda osnovne škole, moguće je nastaviti školovanje za gore navedena zanimanja.

Odgojni rad u odgojnim skupinama

Korisnici tjednog i stalnog smještaja (muška mladež od navršene 14-te do 21 godine života), borave tijekom školovanja u odgojnim skupinama, od kojih svaka ima po dva odgajatelja (prof. defektolozi, socijalni pedagozi , socijalni radnici i dr.), koji svojim stručnim radom i profesionalnim pristupom pomažu u svladavanju moguće prisutnih emocionalnih, socijalnih i obrazovnih poteškoća.

Korisnicima se pružaju usluge: odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Odgojne skupine smještene su u krugu ustanove, svaka broji do 12 korisnika. Korisnici su smješteni u dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama, u prizemlju i na katu. Svaka odgojna skupina ima dnevni boravak, kuhinjicu, te po dva sanitarna čvora (kupaonice i zahodi), kao i spremišta za odlaganje odjeće i obuće. Svaki korisnik dobiva na korištenje ormar za odjeću, te dva puta godišnje odjevne predmete i obuću.

Tjedni smještaj – uključuje boravak korisnika u ustanovi od ponedjeljka do petka, petkom odlazi kući k obitelji.

Stalni smještaj – uključuje stalni boravak u ustanovi (odlazak kući jedamput ili dva puta mjesečno, ovisno o situaciji i dogovoru s roditeljima). Korisnici stalnog smještaja korisnici su i pomoći za osobne potrebe (džeparac, trenutno u iznosu od 100,00 kn mjesečno).

Poludnevni ili cjelodnevni smještaj -postoji i mogućnost svakodnevnog dolaska u školu i odlaska kući po završetku nastave ili prakse ( za dječake koji žive u blizini ustanove).

Tijekom cijele školske godine s korisnicima intenzivno rade odgajatelji (provodi se grupni i individualni rad), u cilju svladavanja svih možebitnih teškoća (obrazovnih, emocionalnih, odgojnih), te se također provodi suradnja s roditeljima i Centrima za socijalnu skrb. U rad sa korisnicima svakodnevno su uključeni i drugi stručni djelatnici ustanove – psiholog, socijalni pedagog, socijalni radnik, a po potrebi i medicinsko osoblje.

U sklopu godišnjeg Plana i programa ustanove, mjesečno se organiziraju razna događanja (priredbe, posjeti muzejima, zoološkom vrtu, maskembal, Valentinovo, obilježavanje božićnih i uskrsnih blagdana itd.). Dva puta godišnje organiziran je izlet “Lijepom našom”, te svake godine zimovanje i ljetovanje za korisnike.

Pored obaveznih obrazovnih sadržaja koji se provode u ustanovi, svi korisnici mogu se uključiti i u slobodne aktivnosti:

 • glazbena skupina

 • novinarska grupa

 • dramska grupa

 • sportske aktivnosti (nogomet, košarka, plivanje, stolni tenis, karate)

 • jedrenje

 • ronjenje

 • keramičarska grupa

 • planinarska grupa

 • likovna radionica

 • stolarska radionica

 • pčelarska radionica.

Zahtjevi za smještaj upućuju se preko Centra za socijalnu skrb, ovisno o prebivalištu korisnika.

Posebna odgojna ustanova

Nalazi se u posebnom dijelu ustanove, za odgajanike u dobi od 14-te do 21 godine života, kojima je odlukom suda izrečena odgojna mjera upućivanja u Posebnu odgojnu ustanovu. Odgojno-resocijalizacijski tretman provodi se u odgojnim skupinama, uz stručnu pomoć i podršku socijalnih pedagoga, profesora defektologa, te drugih stručnih djelatnika. U rad su svakodnevno uključeni i psiholog i socijalni radnik.

Odgajanici su uključeni u sve odgojno-obrazovne aktivnosti ustanove, te se prema njima provodi intentzivni odgojno – terapijski tretman u cilju što kvalitetnije resocijalizacije.

Zahtjevi za primitak korisnika na izvršenje odgojne mjere primaju se putem Centara za socijalnu skrb, uz obavezno dostavljanje rješenja nadležnog suda o izrečenoj mjeri.

POLUDNEVNI BORAVAK, PRIVREMENI BORAVAK – Odjel Radnih aktivnosti, za osobe s invaliditetom (tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe) od 18-te godine života, naviše.

Usluge radno proizvodnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, psihosocijalna rehabilitacija, medicinska rehabilitacija, glazboterapija, fizikalna terapija, prehrana, njega i briga o zdravlju.

Organizirani prijevoz autobusom iz Zagreba (Kvaternikov trg) do ustanove – i natrag.

Početak rada svakodnevno od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 14,00 sati.

U odjelu rade stručnjaci – odgajatelji (profesori defektolozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori), te radni terapeuti (fizikalni i glazbeni terapeut).

Korisnici vrijeme provode u izradi raznovrsnih ukrasa, te drugim oblicima radne terapije, podijeljeni u odgojne skupine, od kojih svaka ima svoga odgajatelja.

Slobodne aktivnosti: kompjuterska igraonica, glazbena radionica, tkanje na tkalačkom stanu, šetnje i sportske aktivnosti – u skladu s mogućnostima korisnika.

POLUDNEVNI, CJELODNEVNI, TJEDNI I STALNI SMJEŠTAJ – za korisnike od 14. – 21. godine života, muške mladeži s poteškoćama u razvoju (granično intelektualno funkcioniranje, laka i umjerena mentalna retardacija), te pridružena oštećenja, kao i za maloljetnike i mlađe punoljetnike – osobe s poremećajima u ponašanju, kojima je odlukom suda izrečena odgojna mjera upućivanja u Posebnu odgojnu ustanovu.

Tjedni smještaj – podrazumijeva boravak korisnika u ustanovi od ponedjeljka do petka.

Stalni smještaj – podrazumijeva stalni boravak, uz povremene odlaske kući ili u obitelj udomitelja, tijekom vikenda, blagdana, praznika i školskih praznika.

Školovanje i obrazovanje – srednjoškolsko obrazovanje i stručno osposobljavanje za pomoćna zanimanja, po završenom obrazovanju korisnici stječu nižu stručnu spremu za navedena zanimanja:

 • pomoćni soboslikar-ličilac

 • pomoćni autolimar

 • pomoćni autolakirer

 • pomoćni vrtlar

 • pomoćni kuhar

 • slastičar

 • pomoćni bravar

Školovanje traje 3 godine.

Domski smještaj – odgojni rad u odgojnim skupinama

Korisnici tijekom školovanja borave u odgojnim skupinama, od kojih svaka ima po dva odgajatelja (prof. defektolozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori, socijalni radnici i dr.), koji svojim stručnim radom i profesionalnim pristupom pomažu u svladavanju moguće prisutnih emocionalnih, socijalnih i obrazovnih poteškoća.

Korisnicima se pružaju: odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Slobodne aktivnosti

 • glazbena skupina

 • novinarska grupa

 • dramska grupa

 • sportske aktivnosti (nogomet, košarka, plivanje, stolni tenis)

 • jedrenje

 • keramičarska grupa

 • planinarska grupa

 • likovna radionica
  sudjelovanjem u kulturno-zabavnim događajima (koncerti, Lidrano, maskembal, muzeji, zoo.vrt i dr.)

 • pčelarska skupina

Također se, u organizaciji ustanove, odlazi na izlete «Lijepom našom», te na ljetovanja i zimovanja- u pratnji stručnog odgojno-obrazovnog osoblja.

Centar za odgoj i obrazovanje Lug

Lug Samoborski

Kneza Zdeslava 2

10432 Bregana

VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA: Dražen Klarić, prof.psih.

tel. 01/3375-248; fax 01/3375-309

Odgojne skupine Odsjeka stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije 091/2882-270

Odgojne skupine Odsjeka mladeži s PUP-om 091/2882-268

Voditeljica Odjela obrazovanja: Mirela Pačak Sahadžić, prof.def.

Voditeljica Odjela radnih aktvnosti: Mira Piškulić, dipl.soc.ped.

Socijalna radnica: Lada Lokmer, dipl.soc.rad.

Voditeljica računovodstvene službe Nevenka Gračanin

Tajništvo: Martina Geušić, Krešimir Matković

tel. 01/3375-248, 01/3376-203

fax. 01/3375-309

e-mail: centar.za.odgoj@zg.t-com.hr

žiro račun 2390001-1100015238

Kako nas pronaći?

Ako dolazite autoputom, skrenite na izlazu Bregana, slijedite tablu Samobor, te na prvom semaforu skrenite desno, prema Bregani. Potom na prvom većem križanju ( treća ulica) skrenite lijevo (već je na raskršću vidljiva ograda i zemljište ustanove). Ulaz u ustanovu prepoznat ćete po zelenoj ogradi i narančastoj zgradi.

Ako dolazite autobusom iz Zagreba, dođete do autobusnog kolodvora u Samoboru, te presjednete na autobus za Breganu. Siđete na petoj stanici, prijeđete cestu i krenete pješice u smjeru prema autoputu.

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
Share via
Copy link
Powered by Social Snap