Prva srednja škola Beli Manastir

O nama Upisi Kontakt

Prva srednja škola Beli Manastir nalazi se na lokaciji triju srednjih škola u Baranji. Škola je strukovna i tehnička što znači obrazovanje u programima u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Od 1998. godine Prva srednja škola Beli Manastir je pravni subjekt koja je baštinila obrazovanje mladih u obrtničkim i tehničkim zanimanjima. To je obrazovna tradicija koja se u Baranji razvija od 1947. godine. Područja obrazovanja u kojima obrazuje Prva srednja škola Beli Manastir su: elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo te promet i logistika.

Od 1997./ 98. godine, kada je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izvršena rekonstrukcija svih školskih prostora, poboljšavaju se materijalni i prostorni uvjeti za izvođenje nastave. U realizaciji nastavnih sadržaja Škola koristi 20 učionica među kojim su tri kabineta informatike opremljena novim računalima, kabinet fizike, kabinet kemije i biologije, te kabineti elektrotehnike i strojarstva. Učionice općeobrazovnih predmeta lako se mogu pretvoriti u prostor za multimedijalni oblik izvođenja nastave što zavisi o inventivnosti nastavnika i interesa učenika. Za to postoje audio-vizualna sredstva – televizori, digitalni projektori, grafoskopi.

Posebno važnu komponentu u redovnom obrazovanju učenika svih zanimanja čini naša radionica koja je opremljena za sve programe/zanimanja koja već godinama obrazujemo. Radionički prostor je dislociran od školskog prostora i nalazi se u krugu REMONT -servisa u Belom Manastiru. Raspolaže praktikumima za strojnu i ručnu obradu, praktikumom za tzv. cjevasta zanimanja ( vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije), te praktikumom za elektrotehnička zanimanja. U realizaciji praktične nastave, bez čega je nezamislivo kvalitetno strukovno obrazovanje, neophodna je i dobra suradnja s baranjskim obrtima i poduzećima.

Ocjenjujemo da se ta suradnja već dugi niz godina uspješno razvija. Važnost te suradnje još više naglašava prelazak gotovo svih trogodišnjih zanimanja u jedinstveni model obrazovanja. U nastavi je angažiran 41 nastavnik i stručni učitelji koji svojim djelovanjem omogućavaju uspješnu i kvalitetnu realizaciju odobrenih nastavnih planova i programa.

CNC operater / CNC operaterka 

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke.

Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Elektromehaničar

Izrađuje i montira dijelove za elektrouređaje, vrši popravke te ispituje njihovu ispravnost. Područje rada prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Također, proizvodi popravlja i održava opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavlja i održava postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija te proizvodi i popravlja transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Montira i održava pokretne stepenice i dizala.

Elektromehaničar bi trebao imati razvijenu sposobnost rješavanja tehničkih problema, prostornog predočavanja, usmjerenost na detalje, dobro razvijenu spretnost ruku i prstiju te okulomotornu koordinaciju. S obzirom na sve izraženiju kompjuterizaciju sustava (primjerice klime i ventilacije), važno je poznavanje računalnih sustava i praćenje novih tehnologija u struci – sustava za centralni nadzor i upravljanje. U uslužnim djelatnostima poželjne su razvijene komunikacijske vještine i vještine prodaje. Zapreke u obavljanju navedenih poslova mogu biti bolesti mišićno-koštanog sustava i dišnih organa te smetnje vida i sluha kao i nemogućnost raspoznavanja boja.

Strojarski tehničar

Srojarski tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima. To je složen posao koji zahtijeva iznalaženje optimalnih rješenja u pogledu opterećenja, brzine i dimenzija stroja te sigurnosti i lakoći njegove upotrebe.

Strojarski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Prvo se izrađuje skica nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom se određuje mjesto izloženosti najvećim naprezanjima – tzv. “opasni presjeci”, proračunavaju dimenzije “opasnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije, te određuje konačan oblik elementa stroja i njegova uklapanja u stroj. Uz navedeno, treba odabrati i materijal za izradbu elementa stroja (željezo, obojeni metali, legura i sl.), i to na temelju konstrukcijskih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja (na vlak, tlak, izvijanje, savijanje i sl.). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te o standardizaciji elemenata strojeva. Pri konstrukciji alata strojarski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uvjetima i vrsti obradbe, po tomu određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata.

Za sve proračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski se tehničar sve češće koristi računalom i primjerenim programskim paketima. U pripremi proizvodnje alata i strojeva strojarski se tehničar služi konstrukcijskim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijal, alate, kapacitet strojeva, utvrđuje način obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja strojarski tehničar temelji na raznovrsnim mjerenjima (površine, dužine, obujma, težine, sile, tlaka, brzine okretaja, snage, prenosnih odnosa i sl.) u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije).

Dobiveni podaci služe za davanje atesta za stroj i za izradbu uputa za pravilno rukovanje. Strojarski tehničar osposobljen je i za rad s numerički upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalskim programom. Pri tomu se koristi gotovim programima ili program izrađuje sam prema postavljenom zadatku vrste izratka i preciznosti obradbe.

Elektrotehničar

Obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova.

Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata. U radu je važna sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja tehničkih problema, razvijena motorika ruku i prstiju, spretnost, sistematičnost, preciznost. Zapreke u obavljanju poslova su smetnje vida i sluha, nemogućnost raspoznavanja boja, epilepsija, znojenje ruku.

Vozač motornog vozila

Upravlja vozilom unutar gradskog područja te u međumjesnom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti. Nakon završetka obrazovanja i određenog radnog iskustva polaznik se kroz stručno usavršavanje može osposobiti za vozača autobusa, taksi vozača i autodizaličara.

Vozač mora imati vrlo dobre senzorne, mentalne i psihomotorne sposobnosti što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledima. Zapreke za obavljanje navedenih poslova su teže bolesti unutrašnjih organa, oštećenja udova i kralježnice, poremećaji vida i teška oštećenja sluha, epilepsija, teži oblici šećerne bolesti, alergijske i kronične bolesti dišnog sustava, psihoze. Potrebna je dobra emocionalna stabilnost.

Tehničar cestovnog prometa

Prikuplja, analizira i prati podatke za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Također sudjeluje u izradi izračuna cijena putničkog i teretnog prijevoza te u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prometu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničkošpediterskih obveza i obavlja administrativne poslove osiguranika putnika i tereta. Ovisno o mjestu rada, vodi brigu o dovozu i odvozu putnika i tereta, organizira rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta, vodi brigu o ekonomičnosti i ispravnosti voznog parka, statističke evidencije te prati podatke vezane uz odvijanje prometa. U radu koristi prilagođene računalne programe, prometne i cestovne karte.

Neke poslove radi u uredima, neke u garažama, servisima i stanicama za tehnički pregled vozila, gdje može biti prisutna buka i povećana koncentracija štetnih plinova. Poželjne osobine za ovo zanimanje su okretnost, snalažljivost, dobre organizacijske sposobnosti, savjesnost i pedantnost u radu te komunikativnost. Poželjno je da budesmirena i staložena osoba, otporna na stres.

Automehaničar

Popravlja i održava motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama. Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i poslove koji se odnose na djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Za obavljanje ovog posla potrebana je sposobnost razumijevanja mehaničkih odnosa, dobar vid i sluh, sposobnost razlikovanja boja, te prosječna spretnost ruku i prstiju. Zapreke za rad na poslovima automehaničara mogu biti alergije, epilepsija, bolesti dišnih organa te oboljenja kralježnice.

Tehničar za računarstvo

Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.). Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl. Za održavanje računalnih uređaja nužna su stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja – tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehnički materijali i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehanička tehnika.

Važno je stalno stručno usavršavanje. Ovi poslovi zahtijevaju dobar vid na blizinu, sposobnost prostornog predočavanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim komponentama. Radi znatnog naprezanja vida, osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati navedene poslove. Ujedno je poželjna i sposobnost rješavanja tehničkih problema, urednost i savjesnost u radu.

Bravar

Bavi se proizvodnjom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, prozora, vrata, metalnog namještaja i drugih metalnih građevinskih elemenata. Po predloženom ili vlastitom nacrtu crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje potom ručno ili strojno izrezuje. Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem, bušenjem, rezanjem navoja, glodanjem, brušenjem, zakivanjem, zavarivanjem i drugim postupcima obrade te ih ugrađuje. Za obavljanje navedenih poslova potrebna je spretnost ruku, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za rješavanje tehničkih problema. Velik dio posla obavlja stojeći, može biti izložen buci strojeva i metalnoj prašini.

Pri radu postoji povećana mogućnost ozljeđivanja, osobito ruku i očiju. Nužno je strogo uvažavanje mjera zaštite na radu i korištenja zaštitnih sredstava – zaštitnih naočala, pregača, rukavica, posebnih zaštitnih cipela i sl. Pri obradi materijala treba biti precizan i točan. Kontraindikacije za obavljanje ovog zanimanja su kronične bolesti unutrašnjih organa (poput srčanih teškoća i bolesti dišnog sustava), oštećenja i bolesti vida, sluha, te mišićno-koštanog sustava.

Web stranica:Prva srednja škola Beli Manastir

Telefon: 031/700-032

Školska 3, Beli Manastir Baranja, 31300

E-mail:
ured@ss-prva-bm.skole.hr

Telefon:
031/700-032

Fax:
031/702-655

Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr
Ocjene Glasova: 2 Ocjena: 2.56
Kvaliteta nastave 2.5
Opremljenost učionica 2.5
Knjižnica 2.5
Izvannastavne aktivnosti 2.5
Dostupnost interneta 2.5
Prostori za druženje 2.5
Mogućnosti zapošljavanja 2.5
Preporuka upisa 3

Pregled ocjena za prijašanje školske godine

2014/2015 Glasova: 1 Ocjena: 5

Profesori

Ime i prezime Predmet Ocjena
Imre Bač Strojarstvo 3.83

Odgovori