Pretraga

[Kurikulum] PiG će razvijati vještine za informirano, odgovorno i aktivno sudjelovanje u javnom životu

A- A+

Seriju tekstova o novim konceptima i provedbi srednjoškolskih predmeta nakon kurikularne reforme nastavljamo s predmetom Politika i Gospodarstvo. S profesoricom Zlatom Paštar, članicom Stručne radne skupine za izradu Predmetnog kurikuluma za ovaj predmet, razgovarali smo o tome što bi kod PiG-a trebalo biti novo, kako će se predmet izvoditi i što će učenici dobiti od ovog premeta.

Markov trg; Wikipedija

Izdvojeni članak

[Kurikulum] Kroz nastavu iz Fizike učenici će raditi brojne eksperimente, pokuse i istraživanja

Profesorica Zlata Paštar u zagrebačkoj I. Gimnaziji predaje sociologiju, politiku i gospodarstvo, etiku  i svjetske religije. Kao vanjska suradnica radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje na poslovima savjetnice za sociologiju i politiku i gospodarstvo.

Članica je Stručne radne skupine za sociologiju u NCVVO. Sudjelovala je u Stručnoj radnoj skupini za izradu Predmetnog kurikuluma nastavnoga predmeta Politika i gospodarstvo i Stručnoj radnoj skupini za izradu Predmetnog kurikuluma nastavnoga predmeta Sociologija.

Što će biti novo i drugačije nego do sada?

Novo i drugačije je to što je sada učenik u središtu nastavnoga procesa. Učenje i poučavanje usmjereno je na ostvarivanje ishoda te sposobnosti i mogućnosti učenika, a ne samo na sadržaje. Riječ je o stjecanju znanja, razvoju vještina i sposobnosti te izgradnji stavova za informirano, aktivno i odgovorno djelovanje u javnom životu lokalne, nacionalne, europske i globalne zajednice, promičući ljudska prava i njegujući suživot u različitosti. Osim razvoja intelektualnih vještina poput sposobnosti kritičkog promišljanja kao jednog od najvažnijih ciljeva političkog obrazovanja, kod učenika se također potiče razvoj participacijskih vještina koje omogućavaju utjecaj na donošenje političkih odluka.

Potiče se razvoj komunikacijskih sposobnosti, ali također i sposobnost suradnje s drugim građanima kako bi se ostvarili zajednički ciljevi te s tim povezane sposobnosti djelovanja u grupi i njenog održavanja kao i sposobnosti zagovaranja i pregovaranja.
U planiranju ostvarivanja ishoda nastavnik će, gdje god je to moguće, koristiti resurse lokalne zajednice, a ako postoje uvjeti mogu se planirati posjeti institucijama na razini države, suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama te političkim i ekonomskim institucijama.

U prijedlogu piše kako će se kroz predmet poticati razvijanje političkog mišljenja, stvaranje demokratske i građanske svijesti. Kako će se to poticati?

Neki od načina su da se učenika usmjerava prema aktualnim društvenim, političkim i gospodarskim temama u neposrednom okruženju i široj zajednici. Potiče ga se na samostalno pronalaženje informacija iz različitih izvora, kritičko promišljanje, raspravljanje i izgrađivanje osobnih stavova. Učenik tako postaje kreator svog znanja. Učenici mogu predlagati načine ostvarivanja ishoda, metode i oblike rada, procjenjivati vlastiti doprinos u radu. Problemska nastava, suradnja s lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva te drugim institucijama, odnosno iskustvena nastava i uključivanje u razne projekte mogu itekako potaknuti učenike na brigu o zajednici u kojoj žive i osobni angažman za opće dobro.

Kako će izgledati nastava?

Učenje i poučavanje izvodi se u učionicama ili drugim didaktički opremljenim prostorima koji posjeduju odgovarajuću informatičku tehnologiju. Koliko god je moguće, učenje i poučavanje usmjerava se na iskustvenu nastavu, odnosno izvanučioničku nastavu u suradnji s političkim i gospodarskim subjektima na svim razinama društva.

Bitna je razlika od dosadašnjeg načina rada veća autonomija nastavnika u odabiru sadržaja, tema, kriterija, metoda, oblika i tehnika učenja koji će također biti usmjereni prema interesima i sposobnostima učenika. Nastavnicima se nude preporučeni sadržaji i teme za ostvarivanje ishoda, no oni mogu birati i druge koji nisu navedeni ovisno o interesima učenika.

Koji su ishodi učenja?

Važno je napomenuti da su ishodi određeni najvišom (iznimnom) razinom usvojenosti, no to ne znači da svi moraju dosegnuti tu razinu. Razine usvojenosti su određene u kurikulumu od zadovoljavajuće do iznimne i ne znače i razine vrednovanja odnosno ocjenjivanja.

Ishodi učenja i poučavanja su:

– Učenik argumentirano objašnjava obilježja političke zajednice i položaj građana u njoj

– Učenik analizira i procjenjuje različite strukture vlasti i koncept vladavine prava
– Učenik argumentirano objašnjava obilježja ekonomske zajednice i položaj građana u njoj

– Učenik procjenjuje izazove ekonomije u sklopu održivoga gospodarskoga razvoja

– Učenik analizira ekonomske potencijale lokalne zajednice i procjenjuje društvenu odgovornost poduzetništva te mogućnost poduzetničke inicijative

– Učenik procjenjuje i promiče zaštitu i razvoj ljudskih prava te sudjelovanje građana u razvoju demokratskih odnosa

– Učenik argumentirano objašnjava povezanost političkog i ekonomskog sustava Republike Hrvatske i položaj građana u njoj

– Učenik primjenjuje participacijske vještine u aktivnostima civilnoga društva

 Što će sve odličan učenik morati znati i moći?

Već je naglašeno kako razine usvojenosti ishoda nisu direktno vezane uz razinu ocjenjivanja. Jasno je da će se većina odličnih učenika kretati prema razinama usvojenosti od dobre do iznimne.

Sve ovisi o njihovim individualnim potencijalima i mogućnostima. Konačna (zaključna ocjena) proizlazi iz sumarne procjene usvojenosti ishoda učenja i poučavanja, a uz zaključnu ocjenu, nastavnik daje procjenu razvijenosti sljedećih elemenata: odgovornost, samostalnost i samoinicijativnost, komunikacija i suradnja. U tu svrhu koristit će se lista procjene i ljestvica od tri stupnja: potrebna podrška, dobro, izvrsno.

Koja je uloga profesora u nastavnom procesu?

Uloga nastavnika je motivirati, poticati i ohrabriti učenika u procesu razvoja političke i ekonomske pismenosti. Stvarati kontekst za učenje i odabirati pristupe kojima osigurava poštovanje različitosti učenika i njihovih stilova učenja, poticati osjećaj zajedništva u učionici da se učenik osjeća uključen i prihvaćen.

Uloga učitelja je organizirati i usmjeravati proces učenja, predlagati aktivnosti, upućivati na resurse i prikladne materijale za učenje. Također, gdje god je to moguće, uključivati učenika u odabir.