Pretraga

Često postavljana pitanja: Kalkulator bodova za srednju

Često postavljana pitanja o kalkulatoru bodova za srednju kojeg smo napravili u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija.

kalkulator bodova srednja.hr

kalkulator bodova srednja.hr

Što je Kalkulator bodova za srednju školu?

Kalkulator bodova za srednju školu služi za preračunavanje prosjeka ocjena iz osnovne škole u bodove za upis u srednju školu.

Kako mogu izračunati bodove za upis gimnazije?

Učenici koji upisuju gimnazije preračunavaju bodove iz zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda te zaključnih ocjena šest predmeta u 7. i 8. razredu. Tri predmeta su obvezna za sve škole: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik. Dva dodatna bitna predmeta se određuju ovisno o programu škole, a posljednji i ukupno šesti predmet bitan za izračun prosjeka određuje sama škola.

Kako mogu izračunati bodove za upis strukovne škole?

Učenici koji upisuju strukovne škole preračunavaju bodove iz zaključnih ocjena od 5. do 8. razreda te zaključnih ocjena tri predmeta u 7. i 8. razredu. Tri predmeta koja se gledaju za upis: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Mogu li odabrati program željene srednje škole?

Da. Prilikom odabira željene srednje škole, sustav u drugom padajućem izborniku automatski nudi i programe koje odabrana škola ima. Kada odaberet školu, moći ćete vidjeti i detaljnije predstavljanje škola kroz naš online projekt predstavljanja škola.

Hoću li znati koliko je bodova za upis željene srednje škole bilo potrebno prošle godine?

Da. Nakon što odaberete željenu školu, odmah će vam se pojaviti obavijest o četiri posljednje godine i broju bodova koji su bili potrebni za upis kroz – minimalni broj bodova, maksimalan broj bodova te prosječan broj bodova kojeg su ostvarili oni koji su upisali tu srednju školu.

Hoću li dobiti povratnu informaciju o mojim bodovima u odnosu na druge?

Da. Nakon što upišete sve tražene podatke i kliknete ‘Izračunaj’ dobit će skočni prozor u kojem će pisati vaš broj bodova te koliko ste bolji/lošiji od prosječnih kandidata za tu školu. Također, dobit ćete informaciju koje sve škole možete upisati s brojem bodova koji imate. Međutim, tada morate posebno paziti pri izračunu bodova na izborne predmete koje svaka škola traži.

Jesu li podaci u kalkulatoru bodova točni, odnosno ažurirani?

Trenutačno vidljivi podaci vrijede za posljednjih pet školskih godina: 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022.

Što ako ne znam koji mi je prosjek ocjena na kraju 8. razreda jer još nije završila školska godina?

Nema veze. Možeš upisati ocjenu koju očekuješ ili koju želiš imati na kraju školske godine. Ovo će onda biti i dobar način da se motiviraš kako bi ta ocjena bila što bolja!


Na čemu se, osim na zajedničkom elementu, mogu prikupiti bodovi za upis srednje škole?
Osim zajedničkog elementa, škole mogu bodovati i dodatni element kojeg čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti
• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju
• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

Smiju li škole same provoditi prijemne ispite za upis svojih srednjoškolskih programa?

Kratko i jasno – da! Škole mogu provoditi, a neke i provode, dodatne provjere znanja koje su važne za savladavanje gradiva u tom programu. Primjerice, zagrebačka XV. gimnazija već godinama provodi prijemni iz matematike. No, taj ispit ne smije biti eliminacijski, a putem njega kandidati mogu ostvariti najviše pet bodova.

Vrlo sam uspješna na natjecanjima u znanju. Mogu li temeljem toga ostvariti dodatne bodove za upis u srednju školu?

Da. Prilikom upisa u srednje boduju se rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira AZOO.

Pravilnik Ministarstva kaže da pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na:

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
• natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;
• jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Za prvo, drugo ili treće mjesto koje ste na državnom ili međunarodnom natjecanju osvojili kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovne imate pravo na izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis). Ako ste u istim razredima na državnom ili međunarodnom natjecanju nastupili kao član skupine i osvojili prvo mjesto dobivate četiri boda, za drugo tri boda, a za treće dva boda. Samo sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu na državnom/međunarodnom natjecanju može vam donijeti jedan bod.

Mogu li zbog svojih zdravstvenih teškoća dobiti dodatne bodove za upis u srednju školu?

Da, ali ne za sve zdravstvene poteškoće. Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je onaj kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga programa obrazovanja. Takvom kandidatu može se na upisima dodijeliti jedan bod, a kako bi kandidat mogao ostvariti pravo na njega, potrebno je priložiti stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Je li moguće na upisima u srednje ostvariti dodatan broj bodova ako živimo u socijalno ugroženoj obitelji?

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, ostvaruje dodatan jedan bod. Taj bod može ostvariti učenik:

• koji živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
• koji živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
• živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
• kojemu je jedan roditelj preminuo;
• koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.
Kako bi ostvario dodatan bod, učenik mora priložiti, neki od sljedećih dokumenata: liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja; potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja; potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje; ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba; potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Koliko obrazovnih programa mogu prijaviti u informatičkom sustavu upisa u srednje škole?

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše šest srednjoškolskih programa obrazovanja.

Što ako ne upadnem u srednju školu u ljetnom upisnom roku?

Ako u ljetnom upisnom roku ne zadovoljite uvjete niti za jedan od šest odabranih programa, drugu priliku dobivate na jesenskom roku za kojeg se obično prijavljujete tijekom kolovoza. Osim jesenskog, Ministarstvo može donijeti i odluku o održavanju trećeg, izvanrednog upisnog roka u srednje škole. Isto kao i na jesenskom i na izvanrednom upisnom roku moguće je upisati samo one srednje škole u kojima je ostalo mjesta nakon prethodnog roka upisa.

Mogu li prilikom upisa u srednju kao prvi strani jezik odabrati njemački, ako ga u osnovnoj školi uopće nisam učio?

To je moguće. Naime, kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika. Tu provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje.

Tko se može upisati u razredne odjele za sportaše?

Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang-listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.

Kako se boduju kandidati koji upisuju programe za sportaše?

Prema pravilima Ministarstva, kandidat koji upisuje sportske programe maksimalno može ostvariti 160 bodova. Od navedenoga maksimalnog broja bodova, do 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju kriterija sportske uspješnosti. Preostalih najviše 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja uspjeha u prethodnom školovanju. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Izračun broja bodova kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti uzima u obzir sljedeće parametre:
• položaj pojedinoga kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;
• ukupan broj kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;
• skupina u koju je pojedini sport razvrstan, sukladno odluci Povjerenstva za upis učenika u I. razred srednje škole u tekućoj školskoj godini za razredne odjele za sportaše.
• rang-liste kandidata za svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da obuhvaćaju i ženske i muške kandidate.
Mogu li bez plaćanja školarine upisati srednju školu u Hrvatskoj ako sam iz Bosne i Hercegovine ili neke druge zemlje izvan EU?
Da, ali pod određenim uvjetima. Prema pravilniku Ministarstva, Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
• ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;
• ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
• ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
• ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;
• ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
• ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
• ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;
• ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od poviše navedenih, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.