Pretraga

Novi stegovni propisi za osječke studente: Ukidaju se anonimne prijave i uvodi nova kazna oduzimanja indeksa

A- A+

Na javnoj raspravi do 15. siječnja nalazi se prijedlog novoga Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata na osječkom Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera. Prema tom prijedlogu, uvodi se nova stegovna mjera u vidu privremenog oduzimanja indeksa. Anonimne prijave za počinjenje stegovnog djela više se neće razmatrati, a sjednice Stegovnog povjerenstva bit će isključivo javne te tonski snimane. Žalbu na odluku Povjerenstva o stegovnoj mjeri moći će podnijeti samo student protiv kojeg je donesena odluka, ali više ne i dekan fakulteta.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donosi novi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata. On se do 15. siječnja nalazi na javnoj raspravi i predviđa neke novitete za osječke studente koji će podlijegati stegovnoj odgovornosti.

Privremeno oduzimanje indeksa kao novitet: Podrazumijeva zabranu polaganja ispita, ali i zabranu predaje završnog ili diplomskog rada

Vrste povreda studentskih obveza i/ili neispunjavanja obveza, kao i u dosadašnjem Pravilniku, dijele se na lakše i teže i u njihovom definiranju nema većih promjena. No, uvedena je jedna nova, privremena stegovna mjera. Osim dosadašnje privremene zabrane sudjelovanja u nastavnom procesu (upisa ponavljanja godine studija, upisa u višu godinu studija, polaganja ispita, pohađanja nastave), uvodi se i privremeno oduzimanje indeksa kao dodatne evidencijske isprave.

Odluka o privremenom oduzimanju indeksa može se donijeti ako postoji osnovana sumnja da je student počinio težu povredu krivotvorenja potpisa nastavnika na dokumentima i ispravama (uvjerenja i potvrdnice).

Što podrazumijeva privremeno oduzimanje indeksa?

Oduzeti indeks zadržava se do okončanja stegovnog postupka, a oduzimanje indeksa podrazumijeva zabranu polaganja ispita, upisa, predaje završnog, odnosno diplomskog rada, polaganje kolokvija te pristupa drugim oblicima nastave ili provjere znanja. Ipak, odlukom o oduzimanju indeksa neki se oblik nastave ili provjere znanja može izuzeti od zabrane.

Značajno produljen rok za podnošenje prijava, a anonimne prijave više ne dolaze u obzir

Pisana prijava za povredu stegovne odgovornosti po novom će se Pravilniku moći podnijeti u roku od šest mjeseci od saznanja za počinjeno stegovno djelo i za počinitelja. Dosad je taj rok bio samo tri dana. Prijava se iznimno može podnijeti i usmeno, o čemu se sastavlja službena zabilješka, potpisana od strane podnositelja. Novitet kod podnošenja prijava jest da one više neće moći biti podnošene anonimno. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja, a anonimne prijave neće se razmatrati.

Na temelju prijave, dekan/pročelnik pokreće stegovni postupak najkasnije u roku od 15 dana. On podnosi zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Stegovnom povjerenstvu, koje pak u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dekana mora održati sjednicu.

Sjednice Stegovnog povjerenstva postaju isključivo javne i tonski snimane

Novitet sjednica Stegovnog povjerenstva jest to što će biti tonski snimane, no isključivo u svrhu sastavljanja zapisnika u pisanom obliku. Tonski se zapis neće moći koristiti niti u jednu drugu svrhu. Osim toga, sjednice Povjerenstva bit će isključivo javne, s time da se javnost isključuje tijekom vijećanja i glasovanja radi donošenja odluke. U dosadašnjem Pravilniku, u iznimnim slučajevima rasprava je mogla biti tajna i to odlukom članova Povjerenstva koju su donosili konsenzusom.

Na odluku Stegovnog povjerenstva, moći će se žaliti samo student protiv kojeg je donesena odluka, a žalbu više neće moći ulagati dekan/pročelnik. Osim toga, žalba se odsada podnosi Stručnom vijeću sastavnice, umjesto dosadašnjem Visokom stegovnom sudu. Student žalbu može uložiti u roku od osam dana od dana primitka odluke Stegovnog povjerenstva o stegovnoj mjeri. Žalba studenta rješavat će se na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Stručnoga vijeća. Odluka Stručnoga vijeća je potom konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.

Primjedbe na prijedlog Pravilnika šalju se do 15. siječnja Studentskom zboru

Posljednji novitet Pravilnika jest i odredba o mirovanju rokova. Naime, rokovi u stegovnim postupcima neće teći u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.

Javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata osječkog sveučilišta otvorena je do 15. siječnja, a sudionici javne rasprave svoje primjedbe na Pravilnik mogu dostaviti sveučilišnom Studentskom zboru na e-mail [email protected] s naznakom „Javna rasprava – Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata“.

Prijedlog novoga Pravilnika možete u cijelosti pročitati OVDJE.