Pretraga

Pročitajte novi Pravilnik o dodjeli državnih stipendija

A- A+

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju, a objava natječaja očekuje se početkom sljedeće godine. Kroz državnu stipendiju koja se dodjeljuju kroz tri kategorije studenti mogu dobiti kroz najmanje devet mjesečnih rata najmanje 1.200 kuna. Riječ je o minimalnom iznosu od 10.800 kuna.

Natječaj provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar, a ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata i to dva predstavnika studenata sveučilišta te jedan predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sastav Povjerenstva objavit će se u natječaju.

Privremene rang liste će biti objavljene po zaključenju natječaja, a studenti će imati osam dana vremena za žalbe. U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju. Iznimka su studenti na razmjeni u inozemstvu.

Prijave za E i D-1 kategoriju stipendija podnose se Internetom na elektroničkome obrascu koji prijavitelj nakon ispunjavanja vlastoručno potpisuje, ispisuje, ovjerava na visokom učilištu i uz natječajem propisanu dokumentaciju poštom dostavlja Ministarstvu.

Prijava za P kategoriju stipendije podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima s internetske stranice Ministarstva. Student je obvezan prijavni obrazac ovjeriti na visokom učilištu te ga uz propisanu dokumentaciju dostaviti poštom Ministarstvu.

Pravo na stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU

Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski
državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji
imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, koji su upisani na
visokim učilištima:

– na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima,
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim
studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim
studijima

– studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na
poslijediplomske sveučilišne studije

Državna stipendija dodjeljuju se u tri kategorije:

I. D-1

Studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

Uvjeti za kategoriju su:

1) prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

2) priložen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;

3) dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

II. E

Studenti slabijega socio-ekonomskoga statusa;

1) da prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

2) dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

3. P

Studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

1) dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje za studente s invaliditetom, a za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi potvrda da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, izdana od nadležnog tijela državne uprave RH;

2) upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;

3) bez zasnovanoga radnog odnosa, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;

4) za studente s invaliditetom prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva studenta ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

5) za studente s invaliditetom dostavljena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva. Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji:

1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, osim ako je student upisan prvi put na prvu godinu studija;

2) koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 45, ne uključujući tekuću akademsku godinu;

3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);

4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija.

U uvjete ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.
Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa provodi se na sljedeći način:

1) Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna priznaje se 1.350 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna priznaje se 1.200 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna priznaje se 1.050 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.800,01 do 2.161,90 kuna priznaje se 150 bodova.

2) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete.

3) Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi priznaje se 600 bodova.

4) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu.

5) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova.

6) Za studenta čija je obitelj korisnik stalne pomoći za uzdržavanje prema zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu.

7) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu.
8) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu.

Cijeli Pravilnik možete pročitati ovdje.