Pretraga

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU je 2006. godine obilježio dva značajna događaja, četrdesetpetu obljetnicu uspješnog djelovanja te prvu godinu primjene posvema novih, bolonjskom procesu prilagođenih obrazovnih programa. Za tu prigodu, koja je predstavljala prijelomni trenutak u postojanju Fakulteta, uselili smo se u nove prostore koji su osigurali, zajedno s postojećima, izuzetno visoke standarde za još kvalitetniji rad. Na taj način upravo će i naredne generacije studenata moći dobiti vrhunsko obrazovanje primjereno zahtjevima i potrebama na samom početku trećeg tisućljeća.
Novi prostori (1.600 m2) donijeli su devet novih dvorana, 14 novih kabineta, komunikacijske prostore i najsuvremeniju opremu za izvođenje nastave po najvišim standardima. Biblioteka s fundusom knjiga i časopisa, te čitaonicom s virtualnim odjelom za internetski pristup svim relevantnim svjetskim bazama podataka na preko 100 računalskih mjesta, mogućnost bežičnog pristupa Internetu, posebne predavaonice za poslijediplomske studije, te potpuno informatizirana studentska služba s kojom studenti za sve svoje potrebe komuniciraju gotovo isključivo putem Interneta, daje mogućnost da svi zaposleni, njih osamdesetak s dvadesetak vanjskih suradnika, te s preko 5.000 studenata, mogu zajedno odgovoriti pozivu struke i najnovijim metodama teoriju pretvoriti u stvarnost.
Ovaj je Fakultet odigrao znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske. Do 2006. je diplomiralo 7.650 studenata, 373 je magistriralo, te 98 doktoriralo. Fakultet teži svojem pozicioniranju kao autonomnom, modernom, komparativno-kompetitivnom, bliskom europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada. Rezultati toga nastojanja očituju se ponajprije u oživljavanju i znakovitom podizanju razine međunarodne i ine suradnje s okruženjem, u čemu u sve većoj mjeri sudjeluju i studenti različitih razina edukacijskih programa i godišta.
Upravo činjenica da je Ekonomski fakultet u Osijeku osnovan prije ravno 47 godina, kao jedna od prvih visokoškolskih institucija u Gradu i Regiji, te bio jedna od okosnica osnutka Sveučilišta u Osijeku, zasigurno ukazuje da bogata tradicija i sadašnji intelektualni potencijal Fakulteta mogu i u budućnosti biti snažna potpora razvoju gospodarstva Regije pa i Republike Hrvatske kao cjeline.
DEKAN
prof. dr. sc. Željko Turkalj
Povijest fakulteta
Ekonomski fakultet u Osijeku, razvojno gledajući, nastao je transformacijom Centra za ekonomske studije. Centar za ekonomske studije osnovan je 25. lipnja 1959. u Osijeku kao jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na početku prve godine djelovanja u Centru za ekonomski studij u Osijeku upisalo se ukupno 293 studenta. Nakon dvije godine, tj. 14. lipnja 1961. Centar za ekonomski studij transformira se u Ekonomski fakultet u Osijeku. Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku (1975.) Ekonomski fakultet u Osijeku postaje njegova članica. Ekonomski fakultet u Osijeku sve do 1999. ima ubrzani rast i sa stajališta broja upisanih studenata, polaznika poslijediplomskog studija, doktoranata i nastavnog osoblja.
Ekonomski fakultet u Osijeku odigrao je znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske, budući da je na njemu diplomiralo preko 6.600 studenata. Trenutno na Fakultetu studira oko 1.600 redovitih studenata. Prema novom nastavnom planu i programu na četverogodišnjem studiju u cijelosti usvojenom od strane Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u proljeće 1997. godine, postoje dva smjera, financijski management i marketing management, na kojima će se obrazovati kvalitetni kadrovi koji evidentno nedostaju ratom posrnulom gospodarstvu ovog područja. Ekonomski fakultet se na taj način profilira kao poslovni fakultet, odnosno fakultet za poslovno upravljanje.
Potrebe gospodarstva za pojedinim profilima ekonomskih stručnjaka u dijelu Republike Hrvatske koji gravitira Ekonomskom fakultetu u Osijeku su trenutno u svakom slučaju nepoznanica, već i zbog činjenice što je u njemu tek u završetku proces pretvorbe i privatizacije, a u začetku i proces restrukturiranja gospodarstva, koji tek potpunim reintegriranjem hrvatskog Podunavlja mogu imati svoj puni smisao. Do tog vremena, a osobito do vremena kada će gospodarstvo, u ovom slučaju gospodarstvo u ovom području, uspjeti prevladati posljedice rata i ravnopravno se uključiti u tržišnu utakmicu na hrvatskom, a naravno i europskom tržištu, bit će objektivno teško, a ponajprije i nezahvalno utvrditi ekonomske profile potrebne gospodarstvu. Do tada, što ne držimo i osobito znakovitim problemom, gospodarstvo će morati zapošljavati profile koji će biti specijalizirani za marketing management ili financijski management, a koji će pri tome ipak u svakom slučaju imati potrebnu širinu obrazovanja kojom će u najvećem dijelu moći zadovoljiti predvidive potrebe gospodarstva. Po normaliziranju gospodarske situacije i razrješavanju kadrovskih i inih problema Ekonomski fakultet u Osijeku će, vjerujemo, biti u mogućnosti nominirati, vjerojatno, još najmanje jedan smjer na sveučilišnom studiju, naravno, ponajprije na temelju objektivno istraženih dugoročnih potreba gospodarstva u ovom dijelu Republike Hrvatske.
Budući da se naš Fakultet bavi obrazovanjem za potrebe gospodarstva, novi Nastavni plan i program temelji se na tri bitna postulata gospodarskog sustava. Prepoznatljivost djelatnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku izraz je raspoloživosti resursa Istočne Hrvatske, iz koje je najveći broj studenata i gdje se naši studenti najviše zapošljavaju. Novi nastavni plan i program sadrži i znanstvene discipline (npr. Međunarodna ekonomija, Međunarodni marketing, Međunarodni financijski management itd.) koje proširuju znanja, kako bi diplomirani studenti imali i europsku orijentaciju. Svjesni dosadašnjeg stupnja razvoja Ekonomskog fakulteta u Osijeku i vjerujući u dodatne impulse (investicijska ulaganja, kadrovi) i potrebe za ekonomistima u Istočnoj Hrvatskoj (obnova i razvoj), ovaj Fakultet ima opravdanja za budući i brži razvoj.
Fakultet će pri tome težiti k pozicioniranju prema autonomnom, modernom, komparativno kompetentnom fakultetu, bliskom europskoj i svjetskoj kvaliteti nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada. Rezultirat će to ponajprije iz oživljavanja i znakovitog podizanja razine međunarodne suradnje, u čemu će u mnogo većoj sudjelovati i studenti svih godišta. Od studenata koji se na Fakultet upisuju zbog toga se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, samoinicijativnost i osobito zanimanje za praktičnu primjenu stečenih ekonomskih znanja, kao i korištenje svih mogućnosti koje, uz poznavanje stranih jezika, pružaju suvremene informatičke tehnologije. Fakultet će im u tom pravcu pružiti maksimalno moguću pomoć.
Naša vizija je biti prepoznati kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgraditi i održati vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.
Naša misija je jačati kvalitetu visokoškolskog obrazovanja kroz nastavu, znanstveno-istraživački rad, te kontinuiranu suradnju s drugim visokoškolskim institucijama i gospodarskim subjektima.
Ekonomski fakultet u Osijeku nudi 7 različitih smjerova na preddiplomskom i diplomskom studiju, 2 smjera na stručnom studiju, te 4 smjera na poslijediplomskom specijalističkom studiju, na kojima je moguće birati velik broj kolegija prema vlasititim preferencama polaznika studija.
Nastava se odvija u suvremeno opremljenom prostoru. Studentima je na raspolaganju 5 informatičkih učionica, sa ukupno oko 200 računala) sa instaliranim paketima MS Office, programima za statističke obrade, inteligentne sustave, te raznim drugim aplikacijama, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNet mreže.
Razine obrazovanja
 
Fakultet treba osigurati u datim uvjetima moguću individualizaciju obrazovanja (imajući u vidu vlastiti trade-off stvaranja prestiža i racionalnosti poslovanja) kroz djelomično modularno definiranje obrazovnih sadržaja: osnovni (obvezni) sadržaji + izborni sadržaji. Struktura obrazovnih programa treba osigurati ekonomsko obrazovanje kao primarno i dopunsko za ekonomiste i neekonomiste.
Od 2005. godine na fakultetu se nastava odvija prema novom nastavnom planu i programu sastavljenom na principima Bolonjskog procesa. Prema tom programu postoji nekoliko razina obrazovanja.
Pogledajte shema studiranja prema Bolonjskom procesu (pdf).

Razine obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku su:
Sveučilišni studij (u trajanju od 3+2+2g)
Preddiplomski studij (u trajanju od 3 godine) nakon kojeg se stječe naziv prvostupnik/prvostupnica ekonomije
Diplomski studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv magistar ekonomije
Poslijediplomski specijalistički studij (u trajanju od 3 semestra, za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski studij po starom nastavnom programu) nakon kojeg se stječe naziv magistar specijalista društvenih znanosti
Poslijediplomski ili doktoralni studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv doktor ekonomije
Na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju studenti mogu birati između sedam smjerova za koje Fakultet ima dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Stručni studij
Dodiplomski stručni studij (u trajanju od 2 godine)
Studij je namijenjen i redovitim studentima i studentima uz rad, trajanje studija je 4 semestra (dvije školske godine), a nakon završenog studija stječe se zvanje “Ekonomist”. Dodiplomski stručni studij nema klasifikacijski ispit i može se upisati sa tri godine srednjoškolskog obrazovanja.
Stručni studij izvodi se u Osijeku, a od 2001/2002. šk.god. i u Varaždinu.
Uz postojeći stručni studij u Osijeku, ovo je samo dokaz upornosti i prije svega sposobnosti svih djelatnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku da naš fakultet bude “prisutan” u cijeloj državi, pružajući svoje usluge ukupnoj studentskoj populaciji i da jednostavno bude jedan od najvećih, ne u kvantiteti nego u kvaliteti obrazovanja, što zasigurno uspijeva u najpozitivnijem smislu te riječi.
Stručni studij izvodi se u dva smjera.
Pravila studiranja prema Bolonjskom procesu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
Povremeni obrazovni seminar
Fakultet organizira i izvodi i povremene obrazovne seminare.
Studij omogućava vertikalnu “prohodnost”, ali uvijek zadržava karakteristiku individualizacije kroz dijelom modularno građenje cjeline obrazovnog programa. “Prohodnost” studija treba biti i prema nastavku studija na kompetentnim studijima Zapadne Europe i SAD. Ostvarivanje takve “prohodnosti” prema sredinama s razvijenijim gospodarstvima i visokim obrazovnim standardima trebalo bi biti i jedno od najznačajnijih mjerila kompetencije našeg Fakulteta unutar Republike Hrvatske.
Međunarodna suradnja
Dugogodišnja međunarodna suradnja sa Hochschule Pforzheim, u okviru koje se svake godine organizira Wissenschaftliches Symposium.
Partnerstvo u okviru Tempus ICES (International Centre for Entrepreneurial Studies) projekta sa:
 • University of Turku, Turku School of Economics, Finland
 • University of Durham, Durham Business School, Great Britain
 • Alpe-Adria University of Klagenfurt, Austria
 • University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute for entrepreneurship and small business management, Slovenia
 • Partnerstvo u okviru 3EP(European Entepreneurship Educators) projekta financiranog od strane Europske komisije:
 • National Council for Graduate Entrepreneurship, Great Britain
 • University of Turku, Turku School of Economics, Finland
 • Aarhus University, Denmark
Mobilnost studenata i nastavnika
Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku od akademske godine 2009./2010. sudjeluju u Erasmus programu mobilnosti. Program Erasmus mobilnosti potiče razmjenu, suradnju i studentsku mobilnost na području Europe. Razmjenom studenata pridonosi se internacionalizaciji i interdisciplinarnosti upisanog studijskog programa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a studenti razvijaju stručne i interpersonalne kompetencije u multikulturalnom okruženju.
Studenti se na inozemnim partnerskim učilištima i institucijama uključuju u pohađanje nastave i polaganje predmeta u vrijednosti od 30 ECTS bodova po jednom semestru nastave. Osim toga, pruža im se mogućnost petomjesečnog studijskog boravka u svrhu provedbe istraživanja, pisanja završnih radova, ili obavljanja stručne prakse u nekoj inozemnoj organizaciji. Ukupno u inozemstvu mogu ostvariti boravak u trajanju od maksimalno 10 mjeseci (jedna akademska godina).
Prostor i opremljenost Fakulteta
Ukupna površina zgrade Ekonomskog fakulteta danas iznosi 5.050 m2 od čega je 3.450 m2 starog prostora  i 1.600 m2 potpuno novog prostora izgrađenog krajem 2005. godine. Izgradnju novog prostora ukupne vrijednosti od 14,700.000 kuna financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa udjelom od 2/3 dok su preostalo vlastita sredstva Fakulteta. 

Fakultet na raspolaganju ima:
 • dvoranu 1 od 263,80 m2 i 363 sjedećih mjesta
 • dvoranu 2 od 256,65 m2 i 283 sjedećih mjesta
 • dvoranu 3 od 260,26 m2 i 208 sjedećih mjesta
 • dvoranu 4 od 85,14 m2 i 82 sjedećih mjesta
 • dvoranu 5 od 75,90 m2 i 58 sjedećih mjesta
 • dvoranu 6a  od 44 m2 i 30 sjedećih mjesta 
 • dvoranu 6b od 53,5 m2 i 36 sjedećih mjesta 
 • dvoranu 7 od 133,24 m2 i 66 sjedećih mjesta 
 • dvoranu 8 od 73,40 m2 i 54 sjedećih mjesta
 • dvoranu 9 od 51,75 m2 i 34 sjedećih mjesta
 • dvoranu 10 od 87,55 m2 i 64 sjedećih mjesta
 • dvoranu 11 od 95,16 m2 i 56 sjedećih mjesta
 • dvoranu 12 od 57 m2 i 30 sjedećih mjesta
 • dvoranu 13 od 80,30 m2 i 52 sjedećih mjesta
 • dvoranu 14 od 71,25 m2 i 66 sjedećih mjesta
 • dvoranu na Katedri za marketing od 33,60 m2 i 25 sjedećih mjesta
 • vijećnicu od 81,00 m2 i 60 sjedećih mjesta
To ukupno iznosi 1.870 m2 i 1.630 sjedećih mjesta.
U sklopu rekonstrukcije i obnove Fakulteta uređen je suteren  koji ima 580 m2 korisne površine. U suterenskom prostoru smješteni su skriptarnica, čitaonica, restoran za studente, društvena prostorija za osoblje Fakulteta i prostorija za pomoćno-tehničko osoblje, te kotlovnica i priručna arhiva. U međukatnim prostorima uređena je arhiva površine 280 m2
U prizemlju stare zgrade na površini od 580 m2 korisnog prostora smještene su Uprava fakulteta i stručne službe (dekan i prodekani, Tajništvo, Knjižnica, Opći poslovi, Računovodstvo, Studentska referada i recepcija). Fakultet ima svoj parkirališni prostor za oko 30 automobila.
Vrijedno je napomenuti da se pri rekonstrukciji i dogradnji Ekonomskog fakulteta u Osijeku osobito vodila briga o hendikepiranim osobama kojima je omogućen pristup invalidskim kolicima s dvorišne strane, kao i dizalom na vise katove. Fakultet je klimatiziran i opremljen video-nadzorom.

Računalni centar i računalna infrastruktura
Računalni centar Ekonomskog fakulteta u Osijeku osnovan je i razvija se s ciljem potpore poslovnim procesima Fakulteta, unapređenja obrazovnog procesa i znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu. Temeljna djelatnost centra jest razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture koja obuhvaća planiranje, uvođenje i održavanje računalne, mrežne i programske opreme i s njom povezanih tehničkih sredstava za unapređenje obrazovnog procesa i poslovnih aktivnosti.
Informacijsko-komunikacijsku strukturu Fakulteta danas čini:
 • 14 poslužitelja (4 web-poslužitelja, 1 mail-poslužitelj, po jedan nastavnički i studentski datotečni poslužitelj, 1 print poslužitelj, 2 poslužitelja za kontrolu i nadzor prometa, backup poslužitelj, 3 aplikacijska poslužitelja),
 • preko 400 osobnih računala,
 • 50-tak pisača te ostale opreme (skeneri, digitalne i video kamere, prijenosna računala) raspoređenih u učionicama, specijaliziranim informatičkim laboratorijima, fakultetskim službama i nastavničkim kabinetima.
 • Studentima je na raspolaganju više od 200 osobnih računala raspoređenih u 5 dvorana i čitaonici. 
 • Sve učionice Ekonomskog fakulteta opremljene su multimedijalnom opremom za kvalitetno izvođenje obrazovnog procesa (računalo priključeno na Internet, projektor i ozvučenje). Oprema se kontinuirano obnavlja i prilagođava softverskom i hardverskom tehnološkom progresu. 
 • Lokalna računalna mreža, u čijoj je pasivnoj strukturi kombinacija optičkih i žičanih kablova, podržana najsuvremenijom aktivnom opremom, (12 preklopnika od čega tri sa sofisiticiranom programskom podrškom za upravljanje prometom) obuhvaća sve radne prostorije (učionice, kabinete, biblioteku, administrativne službe i javne prostorije (holove) u kojima se zadržavaju studenti, s ukupno s više od  450  priključaka. Mreža je segmentirana na pet virtualnih LAN-ova  Također je puštena u rad i bežična infrastruktura (WLAN)  kojom je obuhvaćena višenamjenska specijalizirana učionica. Sva računala imaju, putem Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET pristup Internetu stalnom vezom visoke propusnosti (lokalno 100 Mbs, eksterno 2 Gbs).
Informatičke učionice

Fakultet raspolaže s:
 • 2 informatičke učionice na II katu (6A i 6B) s ukupno 46 radnih mjesta u kojima se izvode vježbe i seminarska nastava, a u slobodno vrijeme svakog dana, osim nedjelje, na raspolaganju su studentima u vremenu od 7 do 21 sat.
 • 3 informatičke učionice na I katu novog dijela zgrade s ukupno oko 110 radnih mjesta u kojima se izvode vježbe i seminarska nastava,
 • šk. god. 2005/2006. u novom dijelu objekta Fakulteta uređena je virtualna čitaonica s 36 računala i bežičnom mrežom.
 •  
Softver
Softverska platforma  na koju se oslanja informacijsko-komunikacijska infrastruktura obuhvaća operacijske sustave otvorenog koda Linux, Windows server 2003 i 2010. Dio aplikacija temelji se na SQL serveru, Na osobnim računalima instaliran je Windows XP i Windows 7 operacijski sustav, a od višenamjenskih aplikacija koristi se Microsoft Office XP i MS Office 2007, te znatan broj programa za specifične svrhe na pojedinim kolegijima u sklopu obrazovnog procesa (statistički programi, neuronske mreže, ekspertni sustavi, sustavi za poslovnu inteligenciju, upravljanje projektima, modeliranje poslovnih procesa i informacijskih sustava, poslovno planiranje i financijsko upravljanje). Fakultet je nakon potpisa sporazuma s Microsoftom Dynamics NAV i Storm Computers 2010/2011 postao testni centar za kompleksne poslovne ERP sustave.Na fakuletu se koristi e-learning sustav otvorenog koda Moodle. 
Web portal fakulteta temelji se na najnovijim tehnologijama web tehnologijama i CMS sustavima, kontinuirano se održava i predstavlja osnovu za informiranost i razmjenu informacijskih sadržaja svih sudionika u nastavnom procesu. 
Poslovni softver koji se koristi u knjigovodstvu je vanjskog porijekla a već spomenuti ISVU koristi se u vođenju obrazovno-nastavnog procesa (moduli studiji i studenti, ispiti, studomat, razredbeni postupak, raspored sati, skladište podataka, nastavnički web-portal)
U strateškim opredjeljenjima Ekonomskog fakulteta u Osijeku posebna pozornost posvećena je daljnjem kontinuiranom unapređenju ICT-a i proširenju obrazovnih sadržaja koji se neposredno oslanjaju na iskorištavanje ICT-a (marketinški, logistički, financijsko-računovodstveni i upravljački sustavi, te sustavi planiranja itd.). Primjena Bolonjske deklaracije rezultirala je uvođenjem novih obrazovnih sadržaja u kojima će se poticati kreativno korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Posebna pozornost poklanjat će se poboljšanju sigurnosti u pristupu i korištenju informacijskih resursa. Za sada nepovezana ili slabo povezana rješenja ISVU-a i ostalih poslovnih modula ubuduće će se integrirati u jedinstveno ERP rješenje koje će osim kvalitetnom odlučivanju i upravljanju fakultetskim poslovnim sustavom poslužiti za sve zahtjevnije analize podataka. Otvorenost Fakulteta svim oblicima suradnje u znanstveno-istraživačkom i nastavnom procesu potakla je napore u realizaciji daljinskih predavanja i tele-konferencija. Obzirom na razinu razvijenosti postojećih informacijsko-komunikacijskih resursa, planiraju se programi cjeloživotnog obrazovanja u primjeni i razvitku informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Uloga Studentske referade:
 • pruža sve informacije o prijavi, klasifikacijskim ispitima i upisu na Fakultet,
 • prima prijave za upis na Fakultet,
 • provodi upis na Fakultet,
 • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
 • prima zahtjeve studenata za premještaj na drugi smjer ili status
 • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu.
Radno vrijeme Studentske referade: radnim danom od 9 do 12 h
Zašto upisati EFO
 
Naša vizija je biti prepoznati kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgraditi i održati vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.
Naša misija je jačati kvalitetu visokoškolskog obrazovanja kroz nastavu, znanstveno-istraživački rad, te kontinuiranu suradnju s drugim visokoškolskim institucijama i gospodarskim subjektima.
Uključite se u našu misiju i viziju tako što ćete kao student Ekonomskog fakulteta u Osijeku raditi na osobnom razvoju, te doprinositi razvoju našeg društva u cjelini.

Nekoliko je razloga zašto Vam baš ovaj fakultet može u tome pomoći:
 • naši su nastavnici (redoviti izvanredni profesori, docenti, asistenti, te suradnici) Vama na raspolaganju kako za nastavu, tako i za konzultacije, istraživački rad kroz projekte, te brojne druge aktivnosti,
 • nudimo 7 različitih smjerova na preddiplomskom i diplomskom studiju, 2 smjera na stručnom studiju, te 4 smjera na poslijediplomskom specijalističkom studiju, na kojima možete birati velik broj kolegija prema vlasititim preferencama i sami kombinirati svoja specijalizacijska područja
 • naše su informatičke učionice jedne od najopremljenijih na Sveučilištu J.J. Strossmayera (na raspolaganju su Vam za nastavu i slobodan rad 5 informatičkih učionica, sa ukupno oko 200 računala) sa instaliranim paketima MS Office, programima za statističke obrade, inteligentne sustave, te raznim drugim aplikacijama, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNet mreže
 • za vrijeme studija možete se uključiti u studentsku organizaciju AIESEC koja nudi priliku za stjecanje međunarodnih iskustava i znanja iz područja ekonomije, te u sportsko društvo EFOS koje godinama uvijek ponovno dokazuje timsku uspješnost naših studenata kroz brojne osvajene medalje,
 • mogućnosti zapošljavanja naših studenata su brojne (u tvrtkama, državnim i javnim ustanovama, financijskim institucijama, i drugdje)
 • i nakon diplome, nećemo Vas zaboraviti – tu su razni povremeni obrazovni seminari i  ALUMNI udruženje kroz koje možete i dalje nastaviti obogaćivati, ali i prenositi novim  generacijama svoja znanja i vještine u suradnji s nama!
Ekonomski fakultet u Osijeku dobio je nekoliko priznanja i akreditacija međunarodnih i domaćih institucija koje odražavaju njegovu kvalitetu:
 • Akreditacija Eduniversal Ranking (GOOD BUSINESS SCHOOLS with regional influence, 2 PALMES)
 • Akreditacija CEEMAN International Quality Accreditation (IQA)
 • Akreditacija Agencija za znanost i visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, tehnologije i športa u akademskoj godini 2010./2011. (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
 • Webometrics rangiranje „Ranking web of World Business Schools“ (53. mjesto na ljestvici Top Europe Business Schools)
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku osnovana je 1961.godine i djeluje u sastavu Fakulteta kao posebna organizacijska jedinica. Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba i čuvanje stručne i znanstvene literature potrebne za studij ekonomskih znanosti i znanstveno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Knjižnica je smještena prizemno u centralnom dijelu zgrade Ekonomskog fakulteta.
Knjižnica posjeduje danas već blizu 40.000 knjiga; a sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike i priručnike i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti, zatim enciklopedije (domaće i inozemne), leksikone, rječnike, studije, baze podataka, CD ROM-ove, te domaće i inozemne stručne i znanstvene časopise (knjižnica nabavlja godišnje oko 200 naslova časopisa). Glavnina knjižničnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio dobiva se u vidu poklona, razmjene ili od fondacija.
Sva knjižnična građa dostupna je korisnicima za rad u čitaonici ili za posudbu.
Korisnici knjižnice su:
 • studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (redoviti, izvanredni, poslijediplomci),
 • profesori, nastavnici, asistenti i suradnici,
 • diplomirani ekonomisti, manageri i gospodarstvenici.
Korisnicima je omogućen slobodan pristup knjižničnom fondu, kao i svima katalozima, radi stjecanja uvida u sadržaj fonda.
Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku uspješno surađuje s knjižnicama ostalih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj (Dubrovnik, Opatija, Pula, Rijeka, Split,Varaždin, Zagreb); kao i s pojedinim knjižnicama u inozemstvu (Augsburg, Beč, Budapest, Ljubljana, Maribor, Pecs, Pforzheim). Međuknjižnička suradnja obuhvaća razmjenu stručnih knjiga i časopisa, kao i razmjenu svih informacija, a sa ciljem unapređivanja knjižničarstva i uvođenja novih medija u rad knjižnice i bržeg pristupa stručnim i znanstvenim informacijama.
Preddiplomski studij
Trajanje preddiplomskog studija je 3 godine (6 semestara), titula koja se stječe po završetku je baccalaureus ekonomije (prvostupnik / prvostupnica ekonomije). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim razredbenim ispitom.
Uspješno završen preddiplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na svim diplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim studijima u zemlji i inozemstvu.
NAPOMENA: Brošura sadrži nastavni plan i program u obliku u kojem je prijavljen, za koji je dobivena dopusnica i koji je podložan povremenim djelomičnim izmjenama. Nastavni plan koji se trenutno izvodi raspoloživ je pod linkom “Izvedbeni plan”.
1. Financijski menadžment
2. Marketing
3. Menadžment
4. Poduzetništvo
5. Poslovna informatika
 
Preddiplomski i diplomski studijski program smjera Financijski menadžment ima svoju svrhu u činjenici da financijski sustav sa svojim tržištima, te poslovi vezani za financije (financijska operativa, planiranje, investicijski proračun, itd.), poslovi računovodstvene evidencije, revizije, poreznog savjetovanja, i slični u svjetskom gospodarstvu imaju veliku važnost i apsorbiraju velik dio kontingenta novozaposlenih. U gospodarstvima u razvoju, kakvo je Hrvatsko, ovi poslovi su do sada bili neodgovarajuće tretirani, a s razvojem se to ispravlja, pa su potrebe za ovim kadrovima veće nego za nekim drugim strukama.
Stoga je i potražnja za kadrovima ove struke značajna, a njihovo mjesto je na poslovima u bankama, osiguravajućim društvima, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, društvima za upravljanje investicijski i mirovinskim fondovima, brokerskim kućama, investicijskim savjetnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, financijskim stručnjacima u trgovačkim društvima svih veličina. S obzirom na karakteristike studijskog programa i mogućnosti izbornih sadržaja, studenti koji uspješno završe ovaj studijski program mogu  raditi također u javnom i državnom sektoru, te u lokalnoj upravi na financijskim, računovodstvenim i poreznim poslovima. Studenti koji su u dosadašnjem programu završili diplomski studij smjera Financijski menadžment i do sada su se zapošljavali na ovim poslovima u privatnom, javnom i državnom sektoru kod različitih  poslodavaca.
Studijski program smjera Financijski menadžment sastavni je dio dosadašnjih programa diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Za ovaj smjer postoji  kod studenata izražen interes što dokazuje višegodišnje iskustvo u nastavi  ovog smjera kojega izabire na diplomskom studiju 60-70% upisanih studenata (120-160 studenata godišnje) treće godine studija. Na poslijediplomskom studiju Financije i bankarstvo također postoji izražen interes, a do sad su upisane dvije generacije s oko 70 studenata.
Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti na srodnim diplomskim programima u Hrvatskoj i  Europi. Dosadašnji diplomski studijski program Financijski menadžment je već prihvaćen i diploma ovog smjera je nostrificirana na Sveučilištu Lund Švedska. Kako su programski sadržaji usklađeni tako da su analogni s programima referentnih  europskih sveučilišta, može se očekivati da će studenti moći prelaziti  i na druga sveučilišta. Studenti koji završe preddiplomski program drugih studijskih programa za prelazak na diplomski studij Financijski menadžment polagati će razliku ispita s preddiplomskog studija.
Opće informacije

Naziv studija: Financijski menadžment
Predlagatelj i nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izvođač studija: Ekonomski fakultet u Osijeku
Trajanje studija: Preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara), a diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra).
Uvjeti upisa na studij: Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim klasifikacijskim ispitom.
Svi poslovni sustavi bez obzira na oblik organizacije moraju imati zaposlenike koji posjeduju znanja iz područja financija. To vrijedi za velike kompanije, banke ili osiguravajuća društva. Ali to vrijedi i za vlasnike malih tvrtki, ili trgovce pojedince, bez obzira započinju li svoj poduzetnički pothvat, ili već duže vrijeme posluju, za menadžere koji upravljaju gradom, njegovim javnim poduzećima, te za institucije društvenih djelatnosti u vlasništvu gradova ili države. Do završetka  preddiplomskog studija smjera “Financijski menadžment” studenti bi trebali savladati discipline studija financija i funkcioniranja financijskih tržišta. Oni će također steći sposobnost primjene odgovarajućih analitičkih i kvantitativnih tehnika, te posjedovati relevantne  vještine u području menadžmenta i financija i biti osposobljeni za odgovarajuće oblike komunikacija.  Na smjeru se stječu znanja iz područja monetarne i kreditne politike, javnih financija, računovodstva, financijske analize i  planiranja, financijskog menadžmenta, te informatičkih tehnologija u financijama i računovodstvu. Time se studente priprema za karijere u trgovačkim društvima, bankama, osiguravajućim društvima, te javnom sektoru na  računovodstvenim i financijskim poslovima. Po završetku ovog preddiplomskog program studenti mogu nastaviti diplomski program istog naziva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ali i na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji imaju analogne diplomske smjerove (financije i računovodstvo, financije, financijski menadžment).

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Preddiplomski studij: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Opće informacije

Naziv studija: Marketing
Nositelj i predlagač studija je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dok je izvođač studija Ekonomski fakultet u Osijeku.
Predviđeno trajanje studija je za preddiplomski studij tri godine (šest semestara)
Pravo na upis na studije ima svaka osoba koja je ispunila zakonske uvjete NN 21.7.2004, čl. 77.)i u okviru utvrđenog kapaciteta. Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: vrsta završenog školovanja, uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu ili drugom ispitu, te drugi kriteriji (posebna znanja, vještine ili sposobnosti) koje utvrdi Sveučilište ili Fakultet.
Završetkom preddiplomskog studija “Marketing” studenti stječu osnovna i ekonomska znanja i određena specijalistička teorijska i praktična znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje složenijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti.
Akademski naziv koji se stječe završetkom preddiplomskog studija je prvostupnikpristupnica ekonomije.
Tržišno organizirano gospodarstvo konačno nezaustavljivo postaje bitnom značajkom Republike Hrvatske, koja je kao zemlja u tranziciji odoljela izuzetno velikim ratnim i poslijeratnim iskušenjima. Marketing je, ponajprije kao poslovna koncepcija gospodarskih subjekata, neodvojiv od tržišno organiziranoga gospodarstva. Ova u cijelosti prirodna simbioza u budućnosti će donijeti još veću afirmaciju marketinga, ne samo kao poslovne funkcije već i kao osebujnog načina promišljanja života uopće.

Razlozi pokretanja studija
Unatoč svim poteškoćama u kojima se Hrvatska objektivno nalazi i koje s više ili manje uspjeha pokušava razriješiti, zasigurno se odvija kretanje prema tržišno organiziranom gospodarstvu u sklopu tzv. ekonomije prijelaznog razdoblja, koje se, ponajprije, očituje začetim procesom ekonomske tranzicije, odnosno pretvorbe društvenih poduzeća. U Republici Hrvatskoj se proces tranzicije odnosi na proces transformacije u tržišno organizirano gospodarstvo u pravom smislu te riječi. Ključnu ulogu u budućem razvoju imat će, na temelju toga, privatno vlasništvo i suvlasništvo slobodnih gospodarskih subjekata, otvoreno tržište, slobodno poduzetništvo, stabilno i uravnoteženo gospodarstvo te višestranački parlamentarni demokratski politički sustav. Ovaj proces ekonomske tranzicije neumitno se mora provesti u uvjetima cjelovito otvorenih tržišnih mogućnosti gospodarenja, jer se jedino u tim i takvim uvjetima ujedno i otvaraju realne pretpostavke cjelovitog i adekvatnog restrukturiranja cjelokupnoga gospodarstva. To implicira tržišno ponašanje u svim segmentima življenja, kako u gospodarskim, tako i u izvangospodarskim. Sa čisto ekonomskog stajališta novo društveno-ekonomsko i političko stanje do kojeg proces tranzicije treba dovesti, mora pritom predstavljati ekonomski stabilniji sustav.
Temeljno je pitanje za zemlje tranzicije nedvojbeno razvoj. Marketing u tom pravcu može odigrati izuzetno veliku ulogu. Štoviše, on može i mora pripomoći pri restrukturiranju gospodarstva iznalaženjem marketabilnih i profitabilnih proizvodnji, koje se procesom privatizacije trebaju što brže staviti u funkciju općega gospodarskog razvoja. U tu svrhu marketing bi, osobito istraživanjem tržišta, mogao pripomoći pri ustanovljavanju potencijalno izvoznih tržišta, a dijelom i prioritetnih pravaca gospodarskog razvoja, utemeljenih, ponajprije, na konkurentnosti, čime će ujedno biti moguće i povećati ukupnu ekonomsku efikasnost i poslovnu profitabilnost. Valja pritom istaknuti kako bi se način poslovnog promišljanja, počevši od državne razine, trebao kretati iz danas prevladavajućeg trgovinsko-uvoznog, u pravcu proizvodno-izvoznog modela.
Empirijska snimka postojeće prakse u Hrvatskoj nedvojbeno ukazuje na znakovito zaostajanje u managementu u odnosu na zemlje razvijenih tržišnih ekonomija, ali i druge europske zemlje koje se također nalaze u tranzicijskom procesu. Rezultat je to, ponajprije, netržišnosti prošlog sustava i potpunoj nedorečenosti vlasničkih odnosa koji su u njemu vladali. Strateški modeli upravljanja gospodarstvom u takvoj situaciji su zapravo inkompatibilni dok temeljni postulat tržišnosti i konkurentnosti, koji se očituje u ekonomiji ponude, gotovo u cijelosti ne funkcionira. Sve je to rezultiralo autarkičnom i nekonzistentnom ekonomijom “kratkog daha” koja se, dinamički gledano, sastojala od slijeda manjih ili većih, u pravilu neuspješnih, stabilizacijskih zahvata u disproporcijski sve više metastazirano gospodarsko tkivo. Osim u ekonomskom, značajno se zaostajalo i tehnološkom razvoju, a gospodarstvom je preovladavala monopolno-oligopolna struktura, državno-voluntaristički usmjeravana i nadzirana, bez većih mogućnosti dokazivanja i preispitivanja kako na unutarnjem, tako i posebice na inozemnom tržištu. Istodobno, poznato je kako su ratna događanja kojima je Hrvatska četiri godine bila izložena, kao i razdoblje obnove ratom razrušenih područja, znakovito zaustavila potencijalno pozitivne procese u podizanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih izvoznih proizvoda, barem u odnosu na korespondentne proizvode iz drugih zemalja obuhvaćenih tranzicijom.
Samostalnost gospodarskog subjekta znači i maksimiziranje konkurencije između gospodarskih subjekata na tržištu, što u svojoj daljnjoj konzekvenci od  gospodarskog subjekta zahtijeva i isključivo snošenje rizika koji se javljaju u uvjetima pune tržišne konkurencije. To ujedno podrazumijeva i punu mobilnost gospodarskih subjekata u smjeru donošenja učinkovitih odluka koje će rizik eventualnih negativnih posljedica svesti na najmanju mjeru. O kakvom je, dakle, kvalitativnom pomaku u odnosu na prijašnje stanje riječ, nije potrebno posebice raspravljati. Naravno, u tu je svrhu neophodno razviti i suvremen proces, kao i instrumentarij marketing-odlučivanja, a koji će, ovisno o svojoj učinkovitosti, imati izravne posljedice na egzistenciju i daljnji rast i razvoj gospodarskih subjekata.
Zbog svega navedenoga potrebno je stvoriti odgovarajuće ozračje među zaposlenicima gospodarskih subjekata kako bi oni u cijelosti shvatili “pravila igre” koja vladaju unutar tržišno organiziranog gospodarstva. Međutim, ključni problem počiva u činjenici što kritična masa ljudi u našim gospodarskim subjektima ima vrlo nizak stupanj znanja potrebnih za efikasno marketinško, pa i poslovno odlučivanje. Zato, da bismo uspjeli u operativnoj implementaciji marketinga, te samim tim i efikasnijem marketing-odlučivanju u gospodarskim subjektima, moramo na ključnim mjestima, mjestima donošenja marketing-odluka, imati i ljude koji će po načelu “znam – hoću – mogu” biti u stanju u cijelosti i ostvariti ovo htijenje. Upravo je sve prethodno navedeno i razlog da se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predloži smjer “Marketing” na preddiplomskom i poslijediplomskom studiju,  jer je uspješno djelovanje marketing-managera potpuno nezamislivo bez stvaranja visoke  razine njihovih znanja u kreativnom i aplikativnom smislu.
Gospodarski subjekti, osobito u Slavoniji i Baranji, nužno trebaju ljudske resurse iz područja obrazovane iz područja marketinga, jer je marketing preduvjet njihovog uspješnog poslovanja. Tržište rada je u tom smislu na ovom području poprilično nesaturirano i potencijal ovog tržišta rada je u dugoročnom smislu razmjerno velik.Kako bi se uspjelo u stvaranju visoke razine znanja polaznika kako preddiplomskog, tako i poslijediplomskog studija, u nastavni plan su kao obvezni, a još u većoj mjeri i kao izborni predmeti uvedeni predmeti koji su temeljeni na suvremenim znanstvenim spoznajama današnjeg marketinga, kao i na njima temeljene vještine koje suvremeni marketing-manager treba ovladati.
Budući da je kolijevka marketinga u teorijskom i praktičnom smislu SAD, te da je marketinška znanstvena misao upravo najrazvijenija u SAD, za koncipiranje studija korišteni su programi sljedećih visokih učilišta u SAD:
1.      Anderson School, UCLA University, Los Angeles, SAD.
2.      Business School, University of Michigan, Ann Arbor, SAD.
3.      Columbia Business School, Columbia University, New York, SAD.
4.      Fuqua School of Business, Duke University, Durham, SAD.
5.      School of Business and Administration, Saint Louis University, St. Louis, SAD.
6.      School of Business Administration, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, SAD.
7.      Stanford Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, SAD.
Kompilacijom prethodno spomenutih programa dobivena je predložena struktura predmeta, uz napomenu da se slični programi izvode na preddiplomskim i diplomskim studijima zemalja Europske unije. Primjerice, na London Business School (Velika Britanija) i Ghent University (Nizozemska).
 Dosadašnja iskustva
Vrijedno je napomenuti kako je Ekonomski fakultet u Osijeku do Domovinskog rata na dodiplomskom studiju imao preko jednog desetljeća studijski sm,jer “Razmjena i tržište”, a od Domovinskog rata studijski smjer “Marketing management”. Jednako tako, poslijediplomski studij “Marketing” pokrenut je još davne 1973. godine, koji je također djelovao do Domovinskog rata, a inoviran je počevši od 2002. godine i do sada su upisane tri generacije polaznika. Osobito je važno da su članovi Katedre za marketing bili, a osobito su i sada cijenjeni teoretičari i praktičari i kao takvi sudjeluju u izvođenju nastave osobito poslijediplomskih studija na doslovno svim ekonomskim fakultetima Republike Hrvatske. Broj objavljenih knjiga, znanstvenih članaka u časopisima, kao i respektabilni broj referata na međunarodnim konferencijama u zemlji i na svim kontinentima rezultat je rada članova Katedre za marketing i ujedno jamstvo da će se nastava preddiplomskog i diplomskog studija na smjeru “Marketing” odvijati na visokoj znanstvenoj i stručnoj razini.
 Mogući partneri izvan visokoškolskog sustava
S druge strane, postoji nedvojbeno zanimanje gospodarskih subjekata gravitirajućih pet slavonsko-baranjskih županija za dodatno obrazovanje zaposlenika na diplomskom studiju smjera “Marketing” što se očituje kroz do sada iskazano zanimanje za upis na trenutno postojeći poslijediplomski znanstveni studij “Marketing”.
 Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata
Studij na smjeru “Marketing” zamišljen je kao cjelovit studij koji se sastoji od preddiplomskog i diplomskog studija budući da se na taj način postiže puna obrazovna vertikala i maksimalno mogući učinci u stjecanju cjelovitih i konkretnih znanja s područja marketinga. Na taj način bi bila osigurana i vertikalna pokretljivost studenata, a jednako tako, zahvaljujući mogućem prijenosu ECTS bodova bila bi osigurana i horizontalna pokretljivost studenata između pojedinih izvođača istovrsnih studija u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije.
 
Opće informacije
Naziv studija je studij Poslovne ekonomije, smjer “Menedžment”
Trajanje studija
Predvidjeno trajanje studija je za preddiplomski studij tri godine ( šest semestara ), a za diplomski studij dvije godine ( četiri semestra ).
Uvjeti upisa na studij
Uvjeti upisa na studij propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Preddiplomski studij
Predloženi  preddiplomski studij “Menedžment” organiziran je fleksibilno, tj. s mogućim izborom kolegija koji daju stvarnu završnost – osposobljenost za zapošljavanje
(employability) ili s izborom kolegija koji pripremaju studente za izravan nastavak 
diplomskog studija. Završetkom preddiplomskog studija ” Menadžment ” studenti stječu
temeljna ekonomska znanja i specijalistička znanja ( teorijska i praktična ) iz područja
menedžmenta, financijskog menedžmenta, marketing menedžmenta i menedžmenta
trgovine.
Preddiplomski i diplomski dijelovi
Preddiplomski studij i diplomski studij jesu obrazovna vertikala, ali se izvode stupnjevano (model 3+2 ).
Stručni ili akademski nazivi
Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija ” baccalaureus – studija ” stječe se stručni naziv – prvostupnik/prvostupnica ekonomije – smjer ” Menadžment “.
Dinamika i neizvjesnost okruženja stavlja pred nas nove izazove i traži nova znanja, koja će biti u stanju odgovoriti na postavljene izazove.Globalizacija u procesu poslovanja bitno utječe na poslovanje i poslovne aktivnosti. Taj svjetski proces temeljito mijenja tržište i odnos prema konkurenciji i od menadžera traži promjene u načinu reagiranja i rješavanja problema. Pokretanje prijedloga vertikale preddiplomskog i diplomskog studijskog programa ” Menedžment ” odgovor je na izazove vremena u kojem živimo. Prijedlog prediplomskog i diplomskog studijskog programa ” Menedžment ” uz najnovije spoznaje u ekonomskoj teoriji i praksi i zahtjeva gospodarskog trenutka, te statusa Republike Hrvatske kao zemlje kandidata Europske Unije nameće potrebu dinamiziranja znanja iz menedžmenta, kao uvjeta uključivanja u suvremene razvojne trendove. Globalna ekonomija mijenja stare i postavlja nove uvjete za osobni i poslovni uspjeh obrazovanja menedžera.

Procjena svrhovitosti studija
Sukladno novom trendu Ekonomski fakultet u Osijeku preoblikuje svoj pristup. Uz pomoć vlastitog stečenog iskustva, akademske dubine i razvijene mreže akademskih partnera, Ekonomski fakultet u Osijeku kreira prijedlog novog studijskog programa poslovne ekonomije – smjera “Menadžment ” i tako se aktivno i komparativno pridružuje standardima europskih sveučilišta u promicanju potrebne europske dimenzije u visokom obrazovanju  u Republici Hrvatskoj. Novo nas vrijeme stavlja pred nove izazove i traži ne samo nova znanja, nego i nove ljude (menedžere) koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. Ekonomski fakultet u Osijeku uvijek je uspješno odgovarao na izazove vremena, usklađujući svoje nastavne planove i programe na svim razinama obrazovanja, s najnovijim spoznajama u ekonomskoj teoriji i praksi kao i sa zahtjevima aktualnog gospodarskog trenutka
Ciljevi obrazovanja
Ekonomski fakultet u Osijeku nastoji ispuniti povećanu potražnju za obrazovanjem visoke sveučilišne kvalitete koje se temelji na znanstvenim i istraživačkim aktivnostima u uskoj povezanosti s poslovnim okruženjem uz korištenje međunarodnih veza.
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij sastoji se od šest semestara. Prva tri semestra daju temeljna ekonomska i interdisciplinarna znanja. Ona su planom i programom uskladjena i jednaka ( po obimu i sadržaju ) sa ostalim predloženim studijskim programima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te čine grupu tzv. “zajedničkih” predmeta. Peti semestar uz obvezatne zajedničke predmete, uvodi i specijalističke predmete modula ” Menadžment “, te daje mogućnost izbora  ponudjenih modula iz ostalih studijskih smjerova. Šesti semestar cizelira specijalističke predmete modula, te uz studijski izbor smjerovskih modula nudi i mogućnost izbora modula drugih studija.  
Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama
Diplomski studij “Menadžment” oslanjat će se na sadašnji poslijediplomski studij “Management” koji je temeljen na najboljim iskustvima prošlih generacija i najnovijim postavkama vodećih sveučilišta na polju poslovne ekonomije.
Nastavničko osoblje diplomskog studija “Menadžment” koje ima visoka akademska znanstvena znanja u neprekidnom je dodiru s znanstvenim spoznajama struke preko prisustvovanja i aktivnog sudjelovanja u radu međunarodnih znanstvenih skupova, u organizaciji takvih skupova, izdavanju knjiga i zbornika zajedno s međunarodnim partnerima, izvođenju nastave izvan matičnog fakulteta i uključivanju studenata u međunarodne projekte. To su ujedno i izvori novih znanstvenih spoznaja i potrebnih organizacijskih oblika važnih za razvoj diplomskog studija, istovremeno i dvosmjerna mogućnost diseminaciji znanja. Uključivanje inozemnih profesora (naših stalnih i povremenih partnera u program studija podvlači aspekte međunarodnog poslovanja i znanja koje potiče i razvija domaće učenje i razvojne mogućnosti. Nastojanja da naše studente ne ograničavamo u međunarodnim kontaktima jedna je od važnih karakteristika ovog diplomskog studija. Uspostavljanje veza s Trgovačkom komorom u Pforzheimu i Friedberg-Giessenu, Sveučilištem u Augsburgu i Pečuhu i drugim partnerima je moćan put u razvoju znanja o globalnom poslu. Na sadašnjem poslijediplomskom studiju ( a tako će biti i na budućem diplomskom) u fazi realizacije je globalni projekt u kojem sudjeluju poslijediplomski studenti (mahom praktičari), profesori iz Hrvatske, Njemačke i Poljske koji u svojim radovima dodiruju glavne strategijske pravce kompanija u kojima rade, a koji će biti predstavljen u Pforzheimu i Parizu (University Leonardo de Vinci) u travnju 2005. godine. Povezivanje s znanstvenim i projektnim institutima također je jedna od mogućnosti stjecanja znanja potrebnog za dobro vođenje predloženog studija.
Opće informacije
Trajanje studija: 3 godine (preddiplomski)
Uvjeti upisa na studij: završena srednja škola, 12-godišnje obrazovanje
Preddiplomski studij: završetkom preddiplomskog studija iz PODUZETNIŠTVA student stječe kompetencije za pokretanje poslovnog pothvata, tj. za samozapošljavanje (razumijevanje procesa povezivanja ideje i prilike u poslovni pothvat, iskustvo kroz sudjelovanje u izboru za najbolji poslovni plan i vođenje vlastitog studentskog poduzeća u okviru radioničkog dijela nastave)
Akademski naziv: Baccalareus, baccalaurea ekonomije, završetkom preddiplomskog studija
Razlozi za pokretanje studija
Tri su temeljna razloga za strategijsko opredjeljenje prema poduzetništvu:
 • Nezadovoljene potrebe za poduzetničkim obrazovanjem (potražnja)
 • Nezadovoljavajuća ponuda
 • “Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu
Visoka nezaposlenost u Hrvatskoj i iznadprosječna nezaposlenost u istočnoj Hrvatskoj očito zahtijevaju promjenu u osposobljavanju mladih: potrebno je povećati kapacitet mladih za samozapošljavanje, a zatim kapacitet zaposlenih za upravljanje rastom poduzeća temeljeno na znanju i inovacijama. Proces restrukturiranja velikih javnih poduzeća, te restrukturiranje vojnih snaga intenzivirat će problem osposobljavanja za samozapošljavanje i upravljanje malim i srednjim poduzećima s potencijalom rasta. Istovremeno, istočnu Hrvatsku obilježava najniža razina poduzetničke aktivnosti mjereno TEA indeksom: na 1 novoosnovano poduzeće na 100 odraslih stanovnika (18-64 godina starosti) u istočnoj Hrvatskoj dolazi 4,3 u Zagrebu i 3,1 istih takvih poduzeća u Istri.
U Hrvatskoj nema preddiplomskih studija niti diplomskih studija iz poduzetništva. Jedino na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u okviru ponude  Ekonomskog fakulteta u Osijeku postoji program za stjecanje magisterija znanosti iz poduzetništva.
Preddiplomski i diplomski iz poduzetništva bit će vođen od strane grupe nastavnika sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku: na preddiplomskom studiju prvenstveno će sudjelovati nastavnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dok će na diplomskom studiju sudjelovati pored nastavnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku i nastavnici sa drugih sastavnica sveučilišta, kao što su Pravni, Prehrambeno-tehnološki, Poljoprivredni, Strojarski fakultet, te Odjel za matematiku. Grupa nastavnika sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku ima petogodišnje iskustvo u vođenju magistarskog studija iz poduzetništva, a pojedini nastavnici imaju i dugogodišnje iskustvo u vođenju istraživačkih projekata, magistarskih i doktorskih radova iz područja poduzetništva.
U izvođenju diplomskog studija iz poduzetništva bit će uključeni strani profesori, kao što je Allan Gibb, profesor emeritus, Durham University, UK; David Pistrui, DePaul University, SAD; Sanda Erdelez, University of Missouri,  koji su i do sada sudjelovali u  magistarskog studija iz poduzetništva. U toku je priprema TEMPUS projekta u suradnji sa Turku University iz Finske, Strathclyde University iz UK, Durham University iz UK kojim se traži sufinanciranje razvoja diplomskog i doktoralnog studija iz poduzetništva, u partnerstvu ovih sveučilišta.
U preddiplomskom studiju postoji visoka pokretljivost studenata prema drugim studijskim smjerovima na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj.
U diplomskom studiju, s obzirom na profiliranost studija, pokretljivost studenata je vrlo mala.
 
Opće informacije
Trajanje studija: 6 semestara
Uvjeti upisa na studij: Položen klasifikacijski ispit za upis na jednom od konomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Mogućnost izbora studijskog smjera Poslovna informatika započinje izborom dva studijska predmeta (Upravljanje informacijskim resursima i Elektroničko poslovanje) u 4. semestru. Uvjet za izbor ovog studijskog smjera je položen ispit predmeta Informatika s prve studijske godine.
Preddiplomski studij
Završetkom preddiplomskog studija Poslovna Informatika student stječe osnovna i specifična znanja iz poslovne ekonomije i specifična znanja koja ga čine kompetentnim za razumijevanje informacijskih tokova u poslovnim sustavima, upotrebu informacijskih tehnologija u poslovnom informacijskom sustavu i pojedinim specifičnim podsustavima, kreiranje i prilagođavanje poslovnih aplikacija, pokretanje specifičnih na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama zasnovanim poslovnih operacija i procesa, gospodarenje informacijskim resursima i njihovu efikasnu eksploataciju, upravljanje informacijsko-komunikacijskim resursima i njihovu implementaciju. Poslovi za koje se student osposobljava su od operatera na računalu, programera poslovnih aplikacija, administratora i organizatora baza podataka, organizatora, voditelja i projektanta informacijskih sustava. Integrirana znanja poslovne ekonomije i informacijsko komunikacijskih tehnologija čine ga kompetenetnim i za ostale složenije poslove u poslovnim sustavima i javnom sektoru.
Program je koncipiran na stupnjevanom produbljivanju i proširivanju znanja iz područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije  u poslovnoj praksi. U koncipiranju sadržaja polazi se od razvijanja znanja i sposobnosti za prepoznvanje potrebnog znanja, diferencijacije u kontekstu, sposobnosti za zaključivanje, ekstrapolaciju i korištenje stečenog znanja primjenu stečenog znanja te sposobnosti za analizu, sintezu i evaluaciju postojećeg i potrebnog novog znanja. Na predidplomskom studiju realno je očekivati razvoj znanja i sposobnosti do četvrte razine (sposobnosti za primjenu stečenog znanja) koja predstavljaju poželjnu ulaznu razinu znanja za praksu odnosno dalje usavršavanje.
Završetkom studija student stječe stupanj baccalaureus ekonomije (prvostupnik/prvostupnica) smjera Poslovna informatika.
Znanja stečena na preddiplomskom studiju omogućit će studentu nastavak studija na ustanovi predlagaču na diplomskom studiju Poslovne informatike kao i na ostalim diplomskim studijima ustanove predlagača. Student će uz adekvatan izbor studijskih i izbornih disciplina također biti osposobljen za nastavak obrazovanja na svim diplomskim studijima Poslovne ekonomije i diplomskim studijima informacijskog managementa u Republici Hrvatskoj i srodnim studijima u Europi.
Sva područja poslovne ekonomije odnosno suvremeni poslovni sustavi, od malih preko srednjih do velikih i multinacionalnih korporacija, svoju efikasnost temelje na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji i kadrovima obrazovanim za njezino cjelovito iskorištenje. Osnova konkurentnosti suvremenih poslovnih sustava proizlazi iz njihove sposobnosti da na najbolji način iskoriste interne i eksterne poslovne podatke i pretvore ih putem dobro koncipiranih informacijskih sustava u osnovu za odlučivanje i upravljanje. Putem informacijsko komunikacijskih tehnologija uspostavljaju se i održavaju odnosi s klijentima, upravlja složenim logističkim sustavima, brzo izvode i najsloženije poslovne analize ili efikasno izvršavaju transakcijski procesi. Što više, temeljem informacijsko komunikacijske tehnologije i njene iskoristivosti od strane obrazovanih kadrova koji su sposobni povezati znanja iz poslovne ekonomije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mnoge firme stiču strateške prednosti na tržištima. Slični se trendovi dešavaju i u javnom sektoru (obrazovanju, zdravstvu, školstvu, javnoj upravi i slično).
Sva dosadašnja iskustva pokazuju da se najbolji poslovni rezultat postiže integracijom znanja i vještina iz poslovne ekonomije i znanja i vještina u kreiranju, eksploataciji i unapređenju informacijsko komunikacijskih tehnologija. Studenti studija poslovne ekonomije nisu u nas imali prilike sustavno se obrazovati u području informacijskih znanosti i relevantnih tehničkih disciplina. S druge strane, studenti tehničkih fakulteta nisu sustavno obrazovani u području poslovne ekonomije što je rezultiralo nedostatnom kvalitetom informacijskih sustava i poslovnih aplikacija ili lošim iskorištenjem i niskom efikasnošću u eksploataciji i razvoju takvih sustava.
Suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije ukidaju granice poslovanja i otvaraju neslućene mogućnosti u stvaranju novih poslovnih relacija, izvođenje, kontrolu i upravljanje poslovnim procesima i operacijma na efikasniji i humaniji način.
U poslovnim sustavima postoji neprestana potreba za kadrovima koji su obrazovani za kreiranje, korištenje i upravljanje informacijskom tehnologijom. Na postojećem tržištu rada kako u RH tako i u europskim zemljama potražnja za takvim kadrovima višestruko nadilazi ponudu.
Program studija Poslovne informatike (poslovnih informacijskih sustava ili informacijskog managementa)  može se pronaći na ogromnom broju studija poslovne ekonomije, managementa  i srodnih studija sveučilišta, visokih škola i politehnika u Europi, SAD, Kanadi, Australiji i istočnoj Aziji. (Erasmus University, Roterdam, London School of Economics, Bocconi University, Milano, Zurich University of Applied Sciences, Technikum, Wien, West-Hungarian University, Vrije Universiteit Amsterdam, University of Brighton)
Program je napravljen vodeći se idejom o poželjnoj usporedivosti sa slicnim programima i uvažavajući preporuke profesionalnih udruženja (IEEE, AAIS) i lidera u stvaranju poslovnih aplikacija, o potrebnim znanjima i načinu njegova sukcesisvna proširenja u dubinu i širinu.
Interes za pokretanje programa iskazuju vodeće informatičke tvrtke u svijetu (Microsoft, Oraclee, SAP) kao i domaće informatičke tvrtke koje razvijaju poslovne aplikacije spremnošću za doniranje ili znatno cjenovno sniženje svojih programaskih rješenja.
Prema usuglašenosti programa s navedenim kao i nenavedenim ustanovama iz inozemstva kao i usuglašenosti programa sa studijima Poslovne informatike koje predlažu Studiji poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, postoji mogućnost za izvanrednu pokretljivost studenata. Pokretljivost se ogleda i u mogućnostima izbora programa cjeloživotnog obrazovanja kojeg pokreću neakademske visokospecijalizirane ustanove ili privatne institucije.
 
Diplomski studij
Trajanje diplomskog studija je 4 semestra, titula koja se stječe po završetku je magistar/magistra ekonomije (mag.). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenim preddiplomskim studijem. Uspješno završen diplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na doktoralnim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim doktoralnim studijima u zemlji i inozemstvu.
1. Financijski menadžment
2. Marketing
3. Menadžment
5. Poduzetništvo
6. Poslovna informatika
 
Trajanje studija: 2 godine (4 semestra).
Uvjeti upisa na studij: Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim klasifikacijskim ispitom.
Završetkom diplomskog studija student stječe dodatna znanja u polju financija, a ukoliko želi jače usmjerenje na područje računovodstva, to ostvaruje kroz izborne predmete smjera. Diplomski studij nadalje treba dati studentima znanja u suvremenim analitičkim tehnikama i novim vještinama kako bi im se stvorila solidna osnova za financijsko odlučivanje, te pomoglo da se poveća njihova individualna učinkovitost u području financija. Nakon završetka ovog programa student će biti osposobljen za poslove financijskog planiranja i menadžment, investicijsko planiranje, upravljanje novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditno savjetovanje u bankama, korporativne financije, upravljanje rizikom i osiguranje, trgovanje vrijednosnicama, upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, računovodstveni i revizijski poslovi. Ovakve kompetencije će omogućiti zapošljavanje u privatnom, javnom i državnom sektoru.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija je magistar/magistra ekonomije (mag.)
Preddiplomski i diplomski studijski program smjera Financijski menadžment ima svoju svrhu u činjenici da financijski sustav sa svojim tržištima, te poslovi vezani za financije (financijska operativa, planiranje, investicijski proračun, itd.), poslovi računovodstvene evidencije, revizije, poreznog savjetovanja, i slični u svjetskom gospodarstvu imaju veliku važnost i apsorbiraju velik dio kontingenta novozaposlenih. U gospodarstvima u razvoju, kakvo je Hrvatsko, ovi poslovi su do sada bili neodgovarajuće tretirani, a s razvojem se to ispravlja, pa su potrebe za ovim kadrovima veće nego za nekim drugim strukama.
Stoga je i potražnja za kadrovima ove struke značajna, a njihovo mjesto je na poslovima u bankama, osiguravajućim društvima, štedionicama i štedno-kreditnim zadrugama, društvima za upravljanje investicijski i mirovinskim fondovima, brokerskim kućama, investicijskim savjetnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, financijskim stručnjacima u trgovačkim društvima svih veličina. S obzirom na karakteristike studijskog programa i mogućnosti izbornih sadržaja, studenti koji uspješno završe ovaj studijski program mogu  raditi također u javnom i državnom sektoru, te u lokalnoj upravi na financijskim, računovodstvenim i poreznim poslovima. Studenti koji su u dosadašnjem programu završili diplomski studij smjera Financijski menadžment i do sada su se zapošljavali na ovim poslovima u privatnom, javnom i državnom sektoru kod različitih  poslodavaca. 
Ovaj program je usko povezan s suvremenim znanstvenim spoznajama što je bio i slučaj s postojećim diplomskim programom koji je nastao početkom devedesetih godina nakon početka procesa gospodarske prilagodbe hrvatskog gospodarstva tržišnoj privredi. Velik dio te prilagodbe je upravo  u financijskom sustavu i bio je i najbrži upravo u financijskom sustavu, što je generiralo potrebe za ovakvim znanjima i stručnjacima ovog profila. Budući da je ovaj razvoj stvorio novi zakonski okvir, ali i nove institucije (burze, investicijske i mirovinske fondove, potaknuo komercijalnu, ali i državnu reviziju) te zahtijevao više znanja u području menadžmenta, predloženi preddiplomski i diplomski program je uključio inovacije koje obuhvaćaju i ove nove okolnosti, ali je anticipirao i one promjene koje će se tek događati u financijskom sustavu Republike Hrvatske u budućnost, a već su sastavnica razvijenih financijskih sustava. Kako bi studenti prema svojim preferencijama mogli stjecati dodatna znanja nude im se veći broj izbornih predmeta smjera, koji im omogućavaju da stječu dodatna znanja i usmjerenja u području računovodstva, ili drugih financijskih disciplina, a izborom predmeta drugih studija mogu se dodatno profilirati u informatičkim tehnologijama, menadžmentu, marketingu itd. Ove izborne mogućnosti posebno su izražene na diplomskom studijskom programu. Proces obrazovanja kroz preddiplomski i diplomski studije će uz opće i metodološke discipline, obuhvatiti suvremene teorijske spoznaje  iz područja mikro i makroekonomije, menadžmenta, marketinga, te međunarodnih gospodarskih odnosa, računovodstva, javnih i monetarnih financija, bankarstva, financijskog menadžmenta, financijske analize,  investicija, teorije i menadžmenta portfelja, revizije, osiguranja, i drugo, ali i razvijati praktične vještine koje će studentima biti od koristi u svakodnevnim poslovima. Program je analogan programima New York University SAD,  Southern Illinois University SAD,  te The University of Liverpool  Velika Britanija.
Studijski program smjera Financijski menadžment sastavni je dio dosadašnjih programa diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Smjer Financijski menadžment postoji od 1997. godine, a prije njega je postojao smjer Financija.  Za ovaj smjer postoji  kod studenata izražen interes što dokazuje višegodišnje iskustvo u nastavi  ovog smjera kojega izabire na diplomskom studiju 60-70% upisanih studenata (120-160 studenata godišnje) treće godine studija. Na poslijediplomskom studiju Financije i bankarstvo također postoji izražen interes, a do sad su upisane dvije generacije s oko 70 studenata. Za preddiplomski studij postoji potpuna pokrivenost predmeta nastavnicima u odgovarajućem izboru i u punom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a za diplomski studij je većina predmeta popunjena vlastitim nastavnicima. Kako se kod diplomskog studija radi o tri do četiri godine za početak realizacije programa, a u međuvremenu će nekoliko asistenata steći odgovarajuća znanstvenonastavna zvanja, to će do tada popunjenost biti potpuna stalnim nastavnicima Ekonomskog fakulteta u Osijeku. No suradnja sa nastavnicima drugih domaćih i stranih sveučilišta biti će stalni dio nastavnog procesa.
Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti na srodnim diplomskim programima u Hrvatskoj i  Europi. Dosadašnji diplomski studijski program Financijski menadžment je već prihvaćen i diploma ovog smjera je nostrificirana na Sveučilištu Lund Švedska. Kako su programski sadržaji usklađeni tako da su analogni s programima referentnih  europskih sveučilišta, može se očekivati da će studenti moći prelaziti  i na druga sveučilišta. Studenti koji završe preddiplomski program drugih studijskih programa za prelazak na diplomski studij Financijski menadžment polagati će razliku ispita s preddiplomskog studija.
Naziv studija: Marketing
Predviđeno trajanje studija je za diplomski studij dvije godine (četiri semesetra), dok će doktorski studij trajati 3 godine (šest semestara).
Pravo na upis na studije ima svaka osoba koja je ispunila zakonske uvjete NN 21.7.2004, čl. 77.) i u okviru utvrđenog kapaciteta. Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati jesu: vrsta završenog školovanja, uspjeh u prethodnom školovanju, uspjeh na razredbenom ispitu ili drugom ispitu, te drugi kriteriji (posebna znanja, vještine ili sposobnosti) koje utvrdi Sveučilište ili Fakultet.
Završetkom diplomskog studija “Marketing” studenti stječu konkretnija, osobito upravljačka ekonomska znanja, kao i znanja s područja managementa, te vrlo konkretizirana teorijska i praktična specijalistička znanja s područja marketinga i na taj su način osposobljeni za obavljanje najsloženijih marketinških poslova u subjektima gospodarskih i izvangospodarskih djelatnosti, a osobito onih koja se nalaze u najgornjoj razini managementa.
Akademski naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije.
Tržišno organizirano gospodarstvo konačno nezaustavljivo postaje bitnom značajkom Republike Hrvatske, koja je kao zemlja u tranziciji odoljela izuzetno velikim ratnim i poslijeratnim iskušenjima. Marketing je, ponajprije kao poslovna koncepcija gospodarskih subjekata, neodvojiv od tržišno organiziranoga gospodarstva. Ova u cijelosti prirodna simbioza u budućnosti će donijeti još veću afirmaciju marketinga, ne samo kao poslovne funkcije već i kao osebujnog načina promišljanja života uopće.
Razlozi pokretanja studija
Unatoč svim poteškoćama u kojima se Hrvatska objektivno nalazi i koje s više ili manje uspjeha pokušava razriješiti, zasigurno se odvija kretanje prema tržišno organiziranom gospodarstvu u sklopu tzv. ekonomije prijelaznog razdoblja, koje se, ponajprije, očituje začetim procesom ekonomske tranzicije, odnosno pretvorbe društvenih poduzeća. U Republici Hrvatskoj se proces tranzicije odnosi na proces transformacije u tržišno organizirano gospodarstvo u pravom smislu te riječi. Ključnu ulogu u budućem razvoju imat će, na temelju toga, privatno vlasništvo i suvlasništvo slobodnih gospodarskih subjekata, otvoreno tržište, slobodno poduzetništvo, stabilno i uravnoteženo gospodarstvo te višestranački parlamentarni demokratski politički sustav. Ovaj proces ekonomske tranzicije neumitno se mora provesti u uvjetima cjelovito otvorenih tržišnih mogućnosti gospodarenja, jer se jedino u tim i takvim uvjetima ujedno i otvaraju realne pretpostavke cjelovitog i adekvatnog restrukturiranja cjelokupnoga gospodarstva. To implicira tržišno ponašanje u svim segmentima življenja, kako u gospodarskim, tako i u izvangospodarskim. Sa čisto ekonomskog stajališta novo društveno-ekonomsko i političko stanje do kojeg proces tranzicije treba dovesti, mora pritom predstavljati ekonomski stabilniji sustav.
Temeljno je pitanje za zemlje tranzicije nedvojbeno razvoj. Marketing u tom pravcu može odigrati izuzetno veliku ulogu. Štoviše, on može i mora pripomoći pri restrukturiranju gospodarstva iznalaženjem marketabilnih i profitabilnih proizvodnji, koje se procesom privatizacije trebaju što brže staviti u funkciju općega gospodarskog razvoja. U tu svrhu marketing bi, osobito istraživanjem tržišta, mogao pripomoći pri ustanovljavanju potencijalno izvoznih tržišta, a dijelom i prioritetnih pravaca gospodarskog razvoja, utemeljenih, ponajprije, na konkurentnosti, čime će ujedno biti moguće i povećati ukupnu ekonomsku efikasnost i poslovnu profitabilnost. Valja pritom istaknuti kako bi se način poslovnog promišljanja, počevši od državne razine, trebao kretati iz danas prevladavajućeg trgovinsko-uvoznog, u pravcu proizvodno-izvoznog modela.
Empirijska snimka postojeće prakse u Hrvatskoj nedvojbeno ukazuje na znakovito zaostajanje u managementu u odnosu na zemlje razvijenih tržišnih ekonomija, ali i druge europske zemlje koje se također nalaze u tranzicijskom procesu. Rezultat je to, ponajprije, netržišnosti prošlog sustava i potpunoj nedorečenosti vlasničkih odnosa koji su u njemu vladali. Strateški modeli upravljanja gospodarstvom u takvoj situaciji su zapravo inkompatibilni dok temeljni postulat tržišnosti i konkurentnosti, koji se očituje u ekonomiji ponude, gotovo u cijelosti ne funkcionira. Sve je to rezultiralo autarkičnom i nekonzistentnom ekonomijom “kratkog daha” koja se, dinamički gledano, sastojala od slijeda manjih ili većih, u pravilu neuspješnih, stabilizacijskih zahvata u disproporcijski sve više metastazirano gospodarsko tkivo. Osim u ekonomskom, značajno se zaostajalo i tehnološkom razvoju, a gospodarstvom je preovladavala monopolno-oligopolna struktura, državno-voluntaristički usmjeravana i nadzirana, bez većih mogućnosti dokazivanja i preispitivanja kako na unutarnjem, tako i posebice na inozemnom tržištu. Istodobno, poznato je kako su ratna događanja kojima je Hrvatska četiri godine bila izložena, kao i razdoblje obnove ratom razrušenih područja, znakovito zaustavila potencijalno pozitivne procese u podizanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih izvoznih proizvoda, barem u odnosu na korespondentne proizvode iz drugih zemalja obuhvaćenih tranzicijom.
Samostalnost gospodarskog subjekta znači i maksimiziranje konkurencije između gospodarskih subjekata na tržištu, što u svojoj daljnjoj konzekvenci od  gospodarskog subjekta zahtijeva i isključivo snošenje rizika koji se javljaju u uvjetima pune tržišne konkurencije. To ujedno podrazumijeva i punu mobilnost gospodarskih subjekata u smjeru donošenja učinkovitih odluka koje će rizik eventualnih negativnih posljedica svesti na najmanju mjeru. O kakvom je, dakle, kvalitativnom pomaku u odnosu na prijašnje stanje riječ, nije potrebno posebice raspravljati. Naravno, u tu je svrhu neophodno razviti i suvremen proces, kao i instrumentarij marketing-odlučivanja, a koji će, ovisno o svojoj učinkovitosti, imati izravne posljedice na egzistenciju i daljnji rast i razvoj gospodarskih subjekata.
Zbog svega navedenoga potrebno je stvoriti odgovarajuće ozračje među zaposlenicima gospodarskih subjekata kako bi oni u cijelosti shvatili “pravila igre” koja vladaju unutar tržišno organiziranog gospodarstva. Međutim, ključni problem počiva u činjenici što kritična masa ljudi u našim gospodarskim subjektima ima vrlo nizak stupanj znanja potrebnih za efikasno marketinško, pa i poslovno odlučivanje. Zato, da bismo uspjeli u operativnoj implementaciji marketinga, te samim tim i efikasnijem marketing-odlučivanju u gospodarskim subjektima, moramo na ključnim mjestima, mjestima donošenja marketing-odluka, imati i ljude koji će po načelu “znam – hoću – mogu” biti u stanju u cijelosti i ostvariti ovo htijenje. Upravo je sve prethodno navedeno i razlog da se na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predloži smjer “Marketing” na preddiplomskom i poslijediplomskom studiju,  jer je uspješno djelovanje marketing-managera potpuno nezamislivo bez stvaranja visoke  razine njihovih znanja u kreativnom i aplikativnom smislu.
Gospodarski subjekti, osobito u Slavoniji i Baranji, nužno trebaju ljudske resurse iz područja obrazovane iz područja marketinga, jer je marketing preduvjet njihovog uspješnog poslovanja. Tržište rada je u tom smislu na ovom području poprilično nesaturirano i potencijal ovog tržišta rada je u dugoročnom smislu razmjerno velik.Kako bi se uspjelo u stvaranju visoke razine znanja polaznika kako preddiplomskog, tako i poslijediplomskog studija, u nastavni plan su kao obvezni, a još u većoj mjeri i kao izborni predmeti uvedeni predmeti koji su temeljeni na suvremenim znanstvenim spoznajama današnjeg marketinga, kao i na njima temeljene vještine koje suvremeni marketing-manager treba ovladati.
Naziv studija: studij Poslovne ekonomije, smjer “Menadžment”
Predvidjeno trajanje studija je za preddiplomski studij tri godine ( šest semestara ), a za diplomski studij dvije godine ( četiri semestra ).
Diplomski studij
Diplomski studij « Menadžment « čini vertikalu preddiplomskog studija. Tijekom prva dva semestra produbljuju se temeljna ekonomska znanja, uz široku paletu mogućnosti izbora specijalističkih znanja. U trećem i četvrtom semestru produbljuju se specijalistička znanja iz menadžmenta i otvara se mogućnost proširivanja specijalkističkih znanja kroz izborne predmete studija. Područje obrazovanja diplomskog studija «Menadžment» otvara daljnje mogućnosti uključivanja i srodnih preddiplomskih studija tako da gradi centar izvrsnosti znanja i vještina u menadžmentu.
Završetkom dvogodišnjeg diplomskog studija stječe se akademski naziv – magistar ekonomije – iz područja « Menadžment» -a ( mag.).
Dinamika i neizvjesnost okruženja stavlja pred nas nove izazove i traži nova znanja, koja će biti u stanju odgovoriti na postavljene izazove.Globalizacija u procesu poslovanja bitno utječe na poslovanje i poslovne aktivnosti. Taj svjetski proces temeljito mijenja tržište i odnos prema konkurenciji i od menadžera traži promjene u načinu reagiranja i rješavanja problema. Pokretanje prijedloga vertikale preddiplomskog i diplomskog studijskog programa “Menedžment” odgovor je na izazove vremena u kojem živimo. Prijedlog prediplomskog i diplomskog studijskog programa “Menedžment” uz najnovije spoznaje u ekonomskoj teoriji i praksi i zahtjeva gospodarskog trenutka, te statusa Republike Hrvatske kao zemlje kandidata Europske Unije nameće potrebu dinamiziranja znanja iz menedžmenta, kao uvjeta uključivanja u suvremene razvojne trendove. Globalna ekonomija mijenja stare i postavlja nove uvjete za osobni i poslovni uspjeh obrazovanja menedžera.
Procjena svrhovitosti studija
Sukladno novom trendu Ekonomski fakultet u Osijeku preoblikuje svoj pristup. Uz pomoć vlastitog stečenog iskustva, akademske dubine i razvijene mreže akademskih partnera, Ekonomski fakultet u Osijeku kreira prijedlog novog studijskog programa poslovne ekonomije – smjera “Menadžment” i tako se aktivno i komparativno pridružuje standardima europskih sveučilišta u promicanju potrebne europske dimenzije u visokom obrazovanju  u Republici Hrvatskoj. Novo nas vrijeme stavlja pred nove izazove i traži ne samo nova znanja, nego i nove ljude (menedžere) koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. Ekonomski fakultet u Osijeku uvijek je uspješno odgovarao na izazove vremena, usklađujući svoje nastavne planove i programe na svim razinama obrazovanja, s najnovijim spoznajama u ekonomskoj teoriji i praksi kao i sa zahtjevima aktualnog gospodarskog trenutka
Ciljevi obrazovanja
Ekonomski fakultet u Osijeku nastoji ispuniti povećanu potražnju za obrazovanjem visoke sveučilišne kvalitete koje se temelji na znanstvenim i istraživačkim aktivnostima u uskoj povezanosti s poslovnim okruženjem uz korištenje međunarodnih veza.
Struktura nastavnog plana
Diplomski studij 
Diplomski studij « Menadžment « vertikala je preddiplomskog studija.Strukturiran je kroz četiri semestra. Fleksibilno povezuje sve elemente vertikale i osnova je dogradnje budućeg doktoralnog studija. Prvi  i drugi semestar sastoje se od osnovnih i izbornih predmeta smjera, te izbornih predmeta koji su ponudjeni iz šire palete specijalističkih predmeta studija. Treći i četvrti semestar produbljuje znanja iz menedžmenta odabirom inovativnih predmeta i na taj način zaokružuje prepoznatljivost u europskim okvirima.
Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama
Diplomski studij «Menadžment» oslanjat će se na sadašnji poslijediplomski studij «Management» koji je temeljen na najboljim iskustvima prošlih generacija i najnovijim postavkama vodećih sveučilišta na polju poslovne ekonomije.
Nastavničko osoblje diplomskog studija «Menadžment» koje ima visoka akademska znanstvena znanja u neprekidnom je dodiru s znanstvenim spoznajama struke preko prisustvovanja i aktivnog sudjelovanja u radu međunarodnih znanstvenih skupova, u organizaciji takvih skupova, izdavanju knjiga i zbornika zajedno s međunarodnim partnerima, izvođenju nastave izvan matičnog fakulteta i uključivanju studenata u međunarodne projekte. To su ujedno i izvori novih znanstvenih spoznaja i potrebnih organizacijskih oblika važnih za razvoj diplomskog studija, istovremeno i dvosmjerna mogućnost diseminaciji znanja. Uključivanje inozemnih profesora (naših stalnih i povremenih partnera u program studija podvlači aspekte međunarodnog poslovanja i znanja koje potiče i razvija domaće učenje i razvojne mogućnosti. Nastojanja da naše studente ne ograničavamo u međunarodnim kontaktima jedna je od važnih karakteristika ovog diplomskog studija. Uspostavljanje veza s Trgovačkom komorom u Pforzheimu i Friedberg-Giessenu, Sveučilištem u Augsburgu i Pečuhu i drugim partnerima je moćan put u razvoju znanja o globalnom poslu. Na sadašnjem poslijediplomskom studiju ( a tako će biti i na budućem diplomskom) u fazi realizacije je globalni projekt u kojem sudjeluju poslijediplomski studenti (mahom praktičari), profesori iz Hrvatske, Njemačke i Poljske koji u svojim radovima dodiruju glavne strategijske pravce kompanija u kojima rade, a koji će biti predstavljen u Pforzheimu i Parizu (University Leonardo de Vinci) u travnju 2005. godine. Povezivanje s znanstvenim i projektnim institutima također je jedna od mogućnosti stjecanja znanja potrebnog za dobro vođenje predloženog studija.
Trajanje studija: 3 godine (preddiplomski) + 2 godine (diplomski)

Uvjeti upisa na studij:  završen preddiplomski studij (studenti sa završenim preddiplomskim usmjerenjenjem iz poduzetništva i ostalih smjerova na ekonomskom studiju upisuju se na diplomski studij iz poduzetništva bez dodatnih zahtjeva; ukoliko se upisuju studenti sa drugim preddiplomskim studijima, bit će određeni predmeti koje će student morati upisati – prerequisites)
Diplomski studij: završetkom diplomskog studija iz PODUZETNIŠTVA student stječe kompetencije razumijevanja procesa rasta poslovnog pothvata temeljeno na znanju i inovacijama, tj. osposobljava se za vođenje poslovnih sistema s potencijalom rasta.
Akademski naziv: Magistar, magistra (mag.) ekonomije, završetkom diplomskog studija
U skladu s uočenim regionalnim i nacionalnim potrebama, Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je prihvatilo koncepciju pokretanja 5. svibnja 2004. godine Zavoda za međunarodne poduzetničke studije, kao studijskog smjera na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji će obuhvaćati:
 • obrazovnu vertikalu od preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija
 • Life Long Learning program – kratke obrazovne programe za poduzetnike (u suradnji sa Centrom za poduzetništvo u Osijeku)
 • istraživačke (znanstvene i aplikativne) aktivnosti iz poduzetništva
Razlozi za pokretanje studija:
Tri su temeljna razloga za strategijsko opredjeljenje prema poduzetništvu:
 • Nezadovoljene potrebe za poduzetničkim obrazovanjem (potražnja)
 • Nezadovoljavajuća ponuda
 • “Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu
Nezadovoljene potrebe/potražnja
– visoka nezaposlenost u Hrvatskoj i iznadprosječna nezaposlenost u istočnoj Hrvatskoj očito zahtijevaju promjenu u osposobljavanju mladih: potrebno je povećati kapacitet mladih za samozapošljavanje, a zatim kapacitet zaposlenih za upravljanje rastom poduzeća temeljeno na znanju i inovacijama. Proces restrukturiranja velikih javnih poduzeća, te restrukturiranje vojnih snaga intenzivirat će problem osposobljavanja za samozapošljavanje i upravljanje malim i srednjim poduzećima s potencijalom rasta. Istovremeno, istočnu Hrvatsku obilježava najniža razina poduzetničke aktivnosti mjereno TEA indeksom: na 1 novoosnovano poduzeće na 100 odraslih stanovnika (18-64 godina starosti) u istočnoj Hrvatskoj dolazi 4,3 u Zagrebu i 3,1 istih takvih poduzeća u Istri.
Nezadovoljavajuća ponuda
U Hrvatskoj nema preddiplomskih studija niti diplomskih studija iz poduzetništva. Jedino na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u okviru ponude  Ekonomskog fakulteta u Osijeku postoji program za stjecanje magisterija znanosti iz poduzetništva.
“Hvatanje” koraka s tendencijama u razvijenom svijetu
U SAD postoji oko 500 sveučilišnih programa iz područja poduzetništva, i to prvenstveno na svim najbolje rangiranim sveučilištima. U Evropi, prednjači Velika Britanija i skandinavske zemlje. Razlog takvim tendencijama je u prepoznavanju potreba razvoja poduzetničke kulture i sektora malih i srednjih poduzeća, koji je u svim tim zemljama dominantan izvor zapošljavanja (oko 90 %).
Europska unija je prepoznala prioritetnu važnost poduzetničke kulture u stvaranju konkurentnosti, te su pokrenute brojne inicijative za jačanje sveučilišnog obrazovanja za poduzetništvo. Dva su temeljna dokumenta EU koja obvezuju i Hrvatsku:
 • European Charter for Small Enterprises, 2000. – Hrvatska je potpisala prihvaćanje obveza iz tog dokumenta 2003. godine. Od deset točaka, prva je obrazovanje i training za poduzetništvo (Education and training for entrepreneurship) za podizanje poduzetničke kulture.
 • Entrepreneurship in Europe, Green Paper, European Commission, 2003., koji definira poduzetništvo kao način mišljenja i proces kreiranja i razvoja ekonomske aktivnosti kroz kombiniranje preuzimanja rizika, kreativnosti i/ili inovacija sa kvalitetnim upravljanjem, unutar novog ili već postojećeg poslovnog sistema.
Trajanje studija: 4 semestra
Uvjeti upisa na studij: Prikupljenih minimalno 180 ECTS bodova. Uz program za svaki kolegij navedeni su potrebni (poželjni) uvjeti za upis.
Diplomski studij Poslovna informatika organizira se kroz četiri semestra u kojima student proširuje i produbljuje znanja o poslovnim informacijskim sustavima, novim i postojećim informacijsko komunikacijskim tehnologijama  i upoznaje se s novim metodama i alatima za kreiranje poslovnog softvera. Također proširuje svoja znanja u primjeni informacijskih tehnologija u specifičnim poslovnim procesima i funkcijma kao i poslovima i procesima u javnom sektoru.  Sadržaji osiguravaju kompetencije za upravljanje složenim informacijskim sustavima, za projektiranje i upravljanje računalnih mreža, stvaranje suvremenih upravljačkih informacijskih sustava temeljenih na novoj poslovnoj inteligenciji te primjeni elektroničkog poslovanja. Studij omogućuje i sticanje i proširivanje znanja iz drugih disciplina poslovne eknomije koje će ga zajednosa specijaliziranim znanjima iz područja informacijsko komunikacijske tehnologije činiti kompetentnim za poslove upravljanja i rukovođenja, projektiranja i strateškog planiranja informacijskih sustava i  razvoja novih poslovnih aktivnosti temeljenih na upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Diplomski i preddiplomski studij Poslovne informatike nisu objedinjeni u jednu cjelinu i mogu se studirati neovisno.
Završetkom diplomskog studija (VII/I stupanj obrazovanja) Poslovna informatika student stječe zvanje Magistar Poslovne ekonomije iz područja Poslovne informatike.
Razlozi za pokretanje studija

Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada
Sva područja poslovne ekonomije odnosno suvremeni poslovni sustavi, od malih preko srednjih do velikih i multinacionalnih korporacija, svoju efikasnost temelje na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji i kadrovima obrazovanim za njezino cjelovito iskorištenje. Osnova konkurentnosti suvremenih poslovnih sustava proizlazi iz njihove sposobnosti da na najbolji način iskoriste interne i eksterne poslovne podatke i pretvore ih putem dobro koncipiranih informacijskih sustava u osnovu za odlučivanje i upravljanje. Putem informacijsko komunikacijskih tehnologija uspostavljaju se i održavaju odnosi s klijentima, upravlja složenim logističkim sustavima, brzo izvode i najsloženije poslovne analize ili efikasno izvršavaju transakcijski procesi. Što više, temeljem informacijsko komunikacijske tehnologije i njene iskoristivosti od strane obrazovanih kadrova koji su sposobni povezati znanja iz poslovne ekonomije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mnoge firme stiču strateške prednosti na tržištima. Slični se trendovi dešavaju i u javnom sektoru (obrazovanju, zdravstvu, školstvu, javnoj upravi i slično).
Sva dosadašnja iskustva pokazuju da se najbolji poslovni rezultat postiže integracijom znanja i vještina iz poslovne ekonomije i znanja i vještina u kreiranju, eksploataciji i unapređenju informacijsko komunikacijskih tehnologija. Studenti studija poslovne ekonomije nisu u nas imali prilike sustavno se obrazovati u području informacijskih znanosti i relevantnih tehničkih disciplina. S druge strane, studenti tehničkih fakulteta nisu sustavno obrazovani u području poslovne ekonomije što je rezultiralo nedostatnom kvalitetom informacijskih sustava i poslovnih aplikacija ili lošim iskorištenjem i niskom efikasnošću u eksploataciji i razvoju takvih sustava.
Suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije ukidaju granice poslovanja i otvaraju neslućene mogućnosti u stvaranju novih poslovnih relacija, izvođenje, kontrolu i upravljanje poslovnim procesima i operacijma na efikasniji i humaniji način.
U poslovnim sustavima postoji neprestana potreba za kadrovima koji su obrazovani za kreiranje, korištenje i upravljanje informacijskom tehnologijom. Na postojećem tržištu rada kako u RH tako i u europskim zemljama potražnja za takvim kadrovima višestruko nadilazi ponudu.
Povezanost sa suvremenim spoznajama i/ili na njima temeljenim vještinama
Diplomski studij Poslovna informatika temelji se na suvremenim spoznajama poslovne ekonomije, managementa i informacijskih znanosti i razvijanju sposobnosti  za korištenje informacijsko- komunikacijskih tehnologija kao osnove za efikasno izvođenje poslovnih procesa. Znanja i vještine koje se planiraju ponuditi  u programu predstavljat će produbljivanje i proširivanje temeljnih i razvojnih znanja stečenih prvenstveno na preddiplomskom studiju Poslovne informatike i sličnim   preddiplomskim studijima kao i proširivanje i produbljivanja znanja stečenih u praksi i/ili na drugim studijima.
 Usporedivost s programima drugih visokih učilišta
Program studija Poslovne informatike (poslovnih informacijskih sustava ili informacijskog managementa)  može se pronaći na ogromnom broju studija poslovne ekonomije, managementa  i srodnih studija sveučilišta, visokih škola i politehnika u Europi, SAD, Kanadi, Australiji i istočnoj Aziji. (Erasmus University, Roterdam, London School of Economics, Bocconi University, Milano, Zurich University of Applied Sciences, Technikum, Wien, West-Hungarian University, Vrije Universiteit Amsterdam, University of Brighton)
Program je napravljen vodeći se idejom o poželjnoj usporedivosti sa slicnim programima i uvažavajući preporuke profesionalnih udruženja (IEEE, AAIS) i lidera u stvaranju poslovnih aplikacija, o potrebnim znanjima i načinu njegova sukcesisvna proširenja u dubinu i širinu.
Dosadašnja iskustva predlagača u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa
Neposredni inicijator i predlagač ovog studija je Katedra za kvantitativne metode i informatiku na kojoj postoji dovoljna kritična masa osposobljenih osoba u zvanju docenta, izvanrednih ili redovitih profesora koji su na dosadašnjim programima ostalih preddiplomskih i diplomskih studija bili angažirani na predmetima informatičkih sadržaja. Iskustva u kreiranju i vođenju konkretnih informatičkih projekata značajno će doprinijeti održavanju razine potrebne kvalitete studija, prepoznavanje realnih problema poslovno-informatičke prakse i vođenja kandidata kroz zasebne projektne zadatke sve do izrade diplomskih radova.
Interes partnera iz okoline
Interes za pokretanje programa iskazuju vodeće informatičke tvrtke u svijetu (Microsoft, Oraclee, SAP) kao i domaće informatičke tvrtke koje razvijaju poslovne aplikacije spremnošću za doniranje ili znatno cjenovno sniženje svojih programaskih rješenja. Interes postoji i među sadašnjim studentima ko i zaposlenima koji  intenzivno koriste ili to planiraju koristiti suvremene tehnologije u poslovanju (banke, javna uprava)
Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Prema usuglašenosti programa s navedenim kao i nenavedenim ustanovama iz inozemstva kao i usuglašenosti programa sa studijima Poslovne informatike koje predlažu Studiji poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, postoji mogućnost za izvanrednu pokretljivost studenata. Pokretljivost se ogleda i u mogućnostima izbora programa cjeloživotnog obrazovanja kojeg pokreću neakademske visokospecijalizirane ustanove ili privatne 
Načela izrade programa
U koncipiranju programa diplomskog studija polazilo se od slijedećih načela:
 • afirmiranje identiteta Studija poslovne ekonomije odnosno Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Osijeku: definiranjem skupa zajedničkih predmeta   za sve diplomske studije: student izabire u prva tri semestra po dva a u četvrtom semestru jedan predmet s drugog studijskog smjera koji nose svaki po 5 ECTS bodova.
 • kada je god bilo moguće povezivanje i prožimanje svih studija Poslovne ekonomije s ciljem racionalizacije raspoloživih resursa
 • predmeti su jednosemestralni
 • uz raspoložive resurse ponuditi što je više moguće izbornost i omogućiti studentima da studij oblikuju po vlastitim potrebama i afinitetima; ponuđena je mogućnost izbora 7 izbornih predmeta s drugih studija i izbor 4  izbornih predmeta smjera.
 • diplomski rad vrednuje se sa 10 ECTS bodova
 • za što veći broj predmeta nastojalo se s jedne strane ne nametati restrikcije da bi studij bio atraktivan i drugim smjerovima Poslovne ekonomije ali i drugih studija, dok se s druge strane vodilo računa da većina ključnih predmeta ima razinu težine barem «napredni» što znači da je trebalo uvesti neke minimalne preduvjete da bi se ti predmeti mogli kvalitetno pratiti i položiti.
 • uz svaki predmet navedeni su uvjeti za upis koji su potrebni (poželjni).  Ti uvjeti se za sada tretiraju više u sadržajnom nego li u formalnom (strogo po nazivu predmeta) smislu i bit će regulirani zakonskim aktima odnosno aktima visokog učilišta.
Vrste studijskog opterećenja i ECTS bodovi
Diplomski studiji na Ekonomskom fakultetu u Osijeku organizirani su kroz četiri semestra. U prva tri semestra izvodi se po šest kolegija u semestru od kojih je svaki vrednovan s 5 ECTS bodova. U četvrtom semestru izvode se maksimalno još 4 kolegija i izrađuje diplomski rad koji se vrednuje sa 10 ECTS bodova. Maksimalni broj ECTS bodova po semestru je 30.  Opisani način dodjele ECTS ne reflektira neposredno opterećenje fondom sati izvođenja niti smjerovsku razlikovnost pojedinog predmeta ali reflektira stav da se svaki kolegij izvodi na visokoj razini kakvoće i uvode opterećenja kroz druge oblike angažiranja studenta u nastavnom procesu. Sustav omogućuje dobru mobilnost  u izboru studijskih disciplina i jednostavan način planiranja  pojedinih izbornih predmeta studija.
Kolegiji su obzirom na značaj i razinu složenosti podijeljeni na kategorije  razvojni i napredni.
Poslijediplomski specijalistički studiji
Poslijediplomski specijalistički studiji omogućavaju stjecanje magistra specijaliste društvenih znanosti, a mogu ih upisati osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij (dodiplomski studij) u četverogodišnjem trajanju odnosno osam i više semestara.
1. Organizacija i management, voditelj prof. dr.sc. Željko Turkalj
2. Poduzetništvo, voditelj prof. dr.sc. Slavica Singer
3. Marketing u informatičkom okruženju, voditelj prof. dr.sc. Marcel Meler
4. Upravljanje javnim službama , voditelj prof. dr.sc. Vladimir Srb
5. Upravljanje ekonomskim razvojem, voditelj prof.dr.sc. Đula Borozan
6. Financije i bankarstvo, voditelj prof.dr.sc. Branko Novak
7. Marketing posebnih područja , voditelj prof.dr.sc. Drago Ružić

Studentski zbor

Studentski zbor je pravna osoba s temeljnim zadaćama sudjelovanja studenata u tijelima Fakulteta, kao i briga o organiziranju programa na području naobrazbe, sporta, kulture i dr., organiziranju izvođenju programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata; davanje poticaja za donošenje propisa od interesa za studente i imenovanje predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija, kojih je član Republika Hrvatska.
Uloga Studentskog zbora je briga za studentski standard i pitanja vezana za studente, te nastoji pomoći svakom pojedinom studentu ukoliko mu je potreban savjet ili pomoć.
Nakon što je Sabor Republike Hrvatske krajem 2007. godine donio novi Zakon o Studentskom zboru, u akademskoj godini 2007./2008. provedeni su prvi demokratski izbori , prema navedenom  zakonu.
Na studentskim izborima, koji se održavaju svake dvije godine, studenti biraju svoje predstavnike u Fakultetsko vijeće matičnog fakulteta, gdje su predstavnici studenata ravnopravni članovi s punim pravom glasa pri donošenju svih odluka, osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti.
Predsjedništvo Zbora nastoji pomoći svakom pojedinom studentu ukoliko mu je potreban savjet ili pomoć. Stoga, nemojte se ustručavati zatražiti pomoć, jer smo tu zbog Vas!

SSD “EFOS”

Studentsko sportsko društvo EFOS
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku djeluje Studentsko sportsko društvo “EFOS” kojemu je cilj unapređivanje i promicanje sporta među studentima, kao i poticanje međusobnog druženja studenata Fakulteta.
Formalno, društvo je osnovano 19. studenog 2001.godine, međutim studenti našeg Fakulteta i prije toga su postizali značajne uspjehe u natjecanjima na sveučilišnoj razini.
Društvo se udružilo u Zajednicu studentskih sportskih klubova Sveučilišta J.J. Strossmayera sa ostalim sportskim društvima Sveučilišta.
Djelatnost društva je da:
 • Potiče i promiče sport na Fakultetu
 • Osigurava uvjete svojim članovima za trening
 • Brine o stručnom i pedagoškom usavršavanju članova
 • Osigurava nesmetano natjecanje
 • Surađuje s drugim studentskim klubovima i društvima, te drugim sportskim klubovima i udrugama
 • Obavlja i druge zadaće koje su utvrđene Statutom, te propisima i pravilima, a od interesa su za studentski sport u Republici Hrvatskoj.

Studentske novine “INFOEFO”

Studentske novine “INFOEFO” su zapravo ostvarenje dugogodišnjeg projekta Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
Temeljna zamisao, odnosno cilj koji se želi postići je da studenti prihvate novine kao osobni izazov za izražavanje svojih želja, mišljenja, te za objavljivanjem svojih radova iz različitih područja koja ih zanimaju i da pridonesu intelektualnom obogaćivanju čitatelja.
Ako Vam je neugodno napisati neku svoju misao, stih ili pjesmu, kako Vam je tek onda neugodno to izreći?
Studentske novine “INFOEFO” su zaživjele i živjet će dok god je velike podrške Fakulteta, a Fakultet smo i svi Mi.
Pridružite nam se !!!
Svi zainteresirani koji žele biti dio tima InfoEfo; imaju ideje, prijedloge i članke mogu poslati na infoefo@gmail.com. Izbor teme je vaša sloboda ali da je vezano za studente, akutalnosti i struku…

IAESTE

Što je IAESTE?
The International Association for Exchange of Students for Technical Experience
Naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi HUMRSPTZ – Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti
Ciljevi  Udruge :
 • Osigurati studentima stručno praktično iskustvo u inozemstvu sa ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija steknu praktično iskustvo koje je važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja.
 • Potencirati promidžbu međunarodnog razumijevanja i dobre volje među studentima svih nacionalnosti bez obzira na rasu, boju, spol ili vjeru.
 • Pružiti hrvatskim poslodavcima visokokvalificirane i motivirane strane studente
 • Biti izvor kulturnog bogatstva hrvatskim i stranim studentima te široj zajednici.

Poduzetnici bez granica

O nama

Prije tri godine započeli smo suradnju s jednim od najprestižnijih američkih sveučilišta University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), koji prednjači u poduzetničkom obrazovanju u SAD-u. Rezultat te suradnje je nastanak organizacije Poduzetnici Bez Granica (engleski naziv Entrepreneurs Without Borders – EWoB).
U tom razdoblju organizirana je posjeta velikog broja američka studenta Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom njihova boravka u Osijeku organiziran je niz posjeta institucijama koje doprinose promicanju poduzetničkog duha i samozapošljavanju (Centar za poduzetništvo Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS, Štedno-kreditna unija NOA i dr.). Također američki studenti zajedno sa studentima ekonomskog fakulteta sudjelovali su u nastavi konzaltinga, te su odradili savjetovanje i konzalting za nekoliko uspješnih malih poduzeća s područja grada Osijeka.
Suradnja se nastavila i idućih godina kroz odlazak naših studenata u posjetu UIUC. Program posjete bio je fokusiran na utvrđivanje mogućnosti franšiznog povezivanja američkih i hrvatskih poduzetnika, te primjenu američkih franšiza u Hrvatskoj, ali i hrvatskih u Americi, uvjetima mikrokreditiranja, mogučnostima za povećanje poduzetničkog djelovanja kod studenata itd. 
Redovito sudjelujemo  i u obilježavanju Globalnog tjedna poduzetništva, te  Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva. Kroz različite radionice i organiziranje okruglog stola pokušavamo studentima približiti svijet poduzetništva.
Organizacija nastavlja s radom i ove godine, te se pripremamo za ponovni posjet američkih studenata kada će biti organizirano natjecanje u konzaltingu za mala i srednja poduzeća.
Ciljevi udruge jesu:
 • doprinos razvoju poduzetničkog sveučilišta,
 • povezivanje i suradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijekui izvan.
 • promoviranje poduzetničkog razmišljanja i djelovanja u svim društvenim kontekstima
Kako doći do nas?

Grad Osijek je smješten u istočnom dijelu Hrvatske, glavni je grad Osječko-baranjske županije.
Ukoliko dolazite iz druge zemlje avionom do Zagreba, u Osijek možete stići auto-cestama A3, zatim A5
Kad se nalazite u Osijeku, slijedite upute za dolazak u Centar grada, Fakultet je smješten na Gajevom trgu preko puta Glavne gradske tržnice. Ispred fakulteta nalazi se parkiralište za automobile koje se naplaćuje.
Do Fakulteta možete stići javnim gradskim prijevozom autobusima koji vode do Gajevog trga – pogledajte vozni red Gradskog prijevoznog poduzeća (GPP – polasci)
Adresa

Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7, 31000 Osijek
tel: 031 224 400
fax: 031 211 604

Izračun bodova za upis na fakultet na Srednja.hr

Izračunaj svoje bodove!