Pretraga

Po ovom principu preračunavate bodove s više na nižu razinu mature

A- A+

Dio maturanata odlučio je polagati ispite državne mature na višoj razini, iako postoji mogućnost da će upisati fakultet koji zahtjeva nižu raznu. U tom slučaju provjerite na koji način bodove s A razine određenog obaveznog predmeta preračunavate na B razinu.

Budući da se bliži kraj provedbe ispita na ljetnom roku državne mature, a veći dio pristupnika već je gotov s izlaskom na ispite, mnogi maturanti zapitkuju detalje oko računanja bodova. Pristupnici su najviše zbunjeni oko preračunavanja bodova iz više u nižu razinu obaveznih predmeta. Ako ste i vi među maturantima koji su polagali A razinu, ali ste na listu prioriteta stavili i neku visoku školu koja zahtjeva nižu razinu, evo kako vam se preračunavaju bodovi i kako funkcionira prelazak između razina.

Izdvojeni članak

Najvažniji datumi na maturi nakon provedbe ispita

Kad imate mogućnost preračunavanja bodova

Prije nego što se bacite na preračunavanje morate imati na umu da položena viša razina obveznoga predmeta omogućuje učeniku pristup i onim studijskim programima koji traže minimalno osnovnu razinu, ali ne i obrnuto. Dakle, učenici koji polože osnovnu razinu nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu.

– Ako neko visoko učilište kao uvjet pristupa nekom studijskom programu zahtjeva položenu osnovnu (B) razinu, to ne znači da za tu razinu ispita daje maksimum bodova koje je odredilo za taj ispit već da učenik s položenom osnovnom (B) razinom ima pravo upisa na taj studijski program, dok maksimum bodova daje najboljemu kandidatu s položenom višom (A) razinom, navedeno je u brošuri državne mature.

Također treba napomenuti da se nedovoljna ocjena iz ispita A razine, ne može preračunati u prolaznu ocjenu na B razini.

Izdvojeni članak

NCVVO poništio ispit maturanta koji je uslikao test, a prepisivalo se i ove godine naveliko

Princip pretvaranja bodova s više na nižu razinu

Formula po kojoj se svi rezultati preračunavaju u bodove glasi:

  • broj bodova = rezultat*najveći mogući broj bodova / najveći mogući rezultat

Pritom, rezultat označava postotak riješenosti ispita državne mature koji se u određenim slučajevima množi s koeficijentom. Najveći mogući broj bodova je maksimalni broj bodova koji je moguće ostvariti polaganjem određenoga ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (npr. 20 posto = 200 bodova), a najveći mogući rezultat označava najveći mogući postotak riješenosti određenoga ispita državne mature pri upisu na pojedini studijski program (100 ili 160)

Maksimalno se može riješiti 100 posto ispita i na višoj i na osnovnoj razini, s tim da je ispit A razine zahtjevniji od ispita B razine. Zbog toga se postotak riješenosti ispita ostvaren na ispitu više razine množi s koeficijentom 1,6.

Screen shot brošure za maturu

Objašnjenje na primjeru

U slučaju da je učenik položio matematiku na višoj razini i ostvario 68,75 posto, iako mu za upis na željeni fakultet treba niža razina, prema navedenoj formuli preračunavanje se provodi na sljedeći način:

Ostvarenih 68,75 posto bodova množite s koeficijentom 1,6 što iznosi 110 posto. Kako je na matematici moguće maksimalno osvojiti 50 bodova onda se 110 dijeli sa 160 i množi s 50. [110/160*50 = 34,4]. Stoga učenik na B razini ima 34,4 boda.

Da je ovaj učenik tih istih 68,75 posto bodova ostvario na ispitu osnovne razine matematike dobio bi 68,75/160*50 = 21,5 bodova.