Pretraga

Što vas očekuje na državnoj maturi – jezik

U drugoj ispitnoj cjelini iz hrvatskog jezika na državnoj maturi uz književnost nalazi se i test iz jezika koji ispituje usvojenost jezičnih znanja kod pristupnika. Tu će vas dočekati 25 zadataka višestrukog izbora koji nose 25 bodova. Donosimo što se sve očekuje od vas da znate u tom dijelu ispita.

Nakon što smo objavili književna djela koja morate spremiti kako biste uspješno riješili školski esej na državnoj maturi, ali i tekst o tome što se od vas očekuje u dijelu ispita koji testira znanje iz književnosti, danas donosimo sve što trebate znati kako biste dobro prošli provjeru jezičnih znanja.

Kako bi uspješno riješili jezik, morat ćete što točnije riješiti 25 zadataka višestrukog izbora, koji će nositi 25 bodova. Tim se zadacima ispituje znanje hrvatskog standardnog jezika. Niže navodimo sve što trebate znati na višoj i osnovnoj razini ispita kojeg ćete polagati.

Viša razina ispita: Što trebate znati

1. Poznavati i primjenjivati pravopisnu normu hrvatskog standardnog jezika prema Hrvatskom pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, www.ihjj.hr, 2013.

2. Razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove

3. Prepoznati fonetske i fonološke jedinice hrvatskog standardnog jezika, odnosno glasove (njigova artikulacijska i akustička obilježja), slogove i prozodiju te njihovu raspodjelu

4. Razlikovati značenje pojmova fon, fonem, alofon i grafem; morf, morfem i alomorf te ih prepoznati na primjerima

5. Na primjerima prepoznati i razumjeti sljedeće glasovne promjene: sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a, vokalizaciju, jednačenje po mjestu tvorbe, jednačenje glasova po zvučnosti, gubljenje glasova, alternacije ije/je/e/i

6. Razlikovati obilježja čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja te razumjeti njihovu ulogu u hrvatskoj kuluti, odnos prema standardu te položaj etnografskih dijaletkizama u standardnome jeziku

7. Razumjeti razloge jezične razjedinjenosti u hrvatskoj književnosti i pokušaje grafijskoga ujednačavanja

8. Razlikovati gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi (rod, broj, padež, lice, vrijeme, vid, način, stupanj i određenost), te ih funkcionalno primjenjivati

9. Poznavati i razlikovati nepromjenjive vrste riječi

10. Prosuditi stilsku obilježenost glagolskih i imenskih oblika

11. Razumjeti tipove odnosa među sastavnicama spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje) te ih prepoznati na primjerima

12. Analizirati rečenično ustrojstvo: predikat, subjekt, objekt, priložne oznake, atribut i apoziciju

13. Razumjeti vrste nezavisnosloženih i zavisnosloženih rečenica

14. Razumjeti leksičko-semantičke pojmove: metagoru, metonimiju, sinonime, antonime, homonime, arhaizme i historizme, antroponime, toponime

15. Razumjeti značenje čestih frazema u hrvatskom jeziku te njihov odnos prema frazemima u drugim jezicima

16. Razumjeti razloge jezičnog posuđivanja, razlikovati vrste posuđenica i pravilno pisati posuđenice

17. Razumjeti tvorbene načine u hrvatskom jeziku i funkcionalne stilove hrvatskog standardnog jezika te strukturu rječnika i leksikografske jedinice

18. Razumjeti i poznavati povijesni razvoj hrvatskog jezika.

Osnovna razina ispita: Što trebate znati

1. Poznavati i primjenjivati pravopisne norme hrvatskog standardnog jezika (prema Hrvatskom pravopisu Instituta za Hrvatskih jezik i jezikoslovlje, www.ihjj.hr, 2013.)

2. Razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove

3. Prepoznati fonetske i fonološke jedinice hrvatskog standardnog jezika, tj. glasove (njihova artikulacijska i akustička obilježja), slogove i prozodiju te njihovu raspodjelu

4. Razlikovati značenje pojmova fon, fonem, alofon i grafem; morf, morfem i alomorf te ih prepoznati na primjerima

5. Na primjerima prepoznati i razumjeti sljedeće glasovne promjene: sibilarizaciju, palatalizaciju, jotaciju, nepostojano a, vokalizaciju, jednačenje glasova po mjestu tvorbe, jednačenje glasova po zvučnosti, gubljenje glasova, alternacije ije/je/e/i

6. Razlikovati obilježja književnoga i neknjiževnoga teksta

7. Na primjerima prepoznati osnovna obilježja čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja te razumjeti njihovu ulogu u hrvatskoj kulturi, odnos prema standardu te položaj etnografskih dijalektizma u standardnom jeziku

8. Prepoznati i razumjeti obilježja i razvoj hrvatskog jezika i pisma od Bašćanske ploče do danas 

9. Razumjeti razloge jezične razjedinjenosti u hrvatskoj književnosti i pokušaje grafijskog ujednačavanja

10. Ralikovati gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi (rod, broj, padež, lice, vrijeme, vid, način, stupanj i određenost) te ih funkcionalno primjenjivati

11. Poznavati i razlikovati nepromjenjive vrste riječi i analizirati rečenično ustrojstvo: predikat, subjekt, objekt, priložne oznake, atribut i apoziciju

12. Razumjeti vrste nezavisnosloženih i zavisnosloženih rečenica

13. Razumjeti leksičko-semantičke pojmove: metaforu, metonimiju, sinonime, antonime, homonime, arhaizme i historizme

14. Razumjeti značenje čestih frazema u hrvatskom jeziku te njihov odnos prema frazemima u drugim jezicima

15. Razumjeti razloge jezičnog posuđivana, razlikovati vrste posuđenica i pravilno pisati posuđenice

16. Razumjeti funkcionalne stilove hrvatskog standardnog jezika

17. Razumjeti strukturu rječnika i leksikografske jedinice.