Pretraga

Seksualna edukacija i dalje je slabo zastupljena u školama: Učenici ove teme žele obrađivati sa stručnjacima

A- A+

Na konferenciji naziva Cjelovita seksualna edukacija u školama koja je održana prošlog tjedna, predstavljeni su rezultati projekta Zdrave veze. U istraživanju je istraženo što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici, roditelji i školsko osoblje. Uz rezultate, predstavljene su i preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Kondom

Kondom | foto: Canva

Prošlog tjedna održana je konferencija naziva Cjelovita seksualna edukacija u školama te sastanak s predstavnicama jedinica regionalnih i lokalnih samouprava na kojemu s u predstavljene smjernice i preporuke za uvođenje cjelovite seksualne edukacije u škole. Predstavljeni su i rezultati projekta Zdrave veze. Istraživanje je obuhvatilo 248 predstavnika školskog osoblja, 41 učenika te šest roditelja iz Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije.

O temama seksualne edukacije se uči vrlo općenito

Rezultati su pokazali da se cjelovita seksualna edukacija prema UNESCO-ovim smjernicama ne provodi na sustavno na kuirikularnoj razini u školama u ove tri županije. Također, iako su ove teme prisutne u kurikulumima, njihova je zastupljenost ograničena, odnosno adresira ju samo 13 posto sadržaja.

Područje seksualne edukacije koje je najviše obuhvaćeno kurikulumom je ‘Vrijednost, prava, kultura i seksualnost’, ali treba napomenuti da se o tome uči vrlo općenito te da se ishodi ne ostvaruju. Najmanje je obuhvaćeno područje ‘Seksualnost i seksualno ponašanje’, koje učenici i učenice žele obrađivati s posebno educiranim osobama. S obzirom na dob i razvojne promjene, posebno zabrinjava podatak o malom broju sadržaja i iskazanoj razini poznavanja područja ‘Ljudsko tijelo i razvoj’ te ‘Seksualno i reproduktivno zdravlje’ o kojima su se učenici izrazili na fokusnim grupama.

Izdvojeni članak
seksualni odgoj, seksualna edukacija

Pitali smo vas podržavate li uvođenje seksualnog odgoja u školama, ovo su rezultati ankete

Previše pažnje odlazi na teorijska znanja

O cjelovitoj seksualnoj edukaciji najviše se priča na nastavi Prirode, odnosno Biologije, satu razrednika, na obilježavanju specifičnih datuma kao što su Dan borbe protiv AIDS-a, Valentinovo i slično te u sklopu projekata koji se provode s organizacijama i institucijama iz zajednice. Također, učenici i učenice ističu kako se u školama previše pažnje pridaje teorijskim znanjima.

Stavovi školskog osoblja prema cjelovitoj seksualnoj edukaciji variraju, ali su općenito blago pozitivni te ispitanice na ovu temu gledaju pozitivnije nego ispitanici. Kao najbolji oblik provedbe cjelovite seksualne edukacije u školama, osoblje ističe međupredmetnu provedbu te izborni predmet, na primjer Zdravlje. Kada je riječ o kompetentnosti školskog osoblja da učenike obrazuje o ovim temama, ispitanici svoje sposobnosti ocjenjuju ocjenama manjima od trojke, a otprilike trećina ispitanika smatra da im je potrebna dodatna podrška i edukacija na tu temu.

Izdvojeni članak
dijete sa skicom maternice i odrasla osoba koja drži pakete kondoma

Pitamo vas: Treba li uvesti seksualni odgoj u škole kao zaseban predmet?

Roditelji podržavaju uvođenje seksualne edukacije u škole

Roditelji podržavaju uvođenje cjelovite seksualne edukacije u škole na način koji je u skladu s UNESCO-ovim smjernicama te uključuje suradnju škole s relevantnim stručnjacima i stručnjakinjama. Kao najbolji oblik provedbe smatraju izborni predmet. Nakon rezultata istraživanja, predstavljene su i preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Neke od preporuka su osigurati stručna usavršavanja u području cjelovite seksualne edukacije za nastavno i stručno osoblje te podržati međusektorsku suradnju.

Aktivnosti su organizirale Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta u okviru projekta ‘Zdrave veze’.

S obzirom na to da je ovo sve češća tema, među našim čitateljima smo proveli anketu u kojoj smo ih upitali treba li u hrvatske škole uvesti seksualni odgoj kao zaseban predmet. Čak 80 posto njih podržava tu ideju dok ostatak smatra da za to nema potrebe i da se mladi o svemu mogu informirati na internetu.