Pretraga

Traži se novi ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, evo koje uvjete mora zadovoljiti i što će raditi

A- A+

Agencija za odgoj i obrazovanje, u čijoj su nadležnosti, među ostalim, napredovanja nastavnika i provedba natjecanja za učenike, bira novog ravnatelja ili ravnateljicu. Natječaj je otvoren proteklog tjedna, a njime se bira čelna osoba te institucije na mandat od četiri godine. Oni koji se prijavljuju moraju zadovoljiti određeni stupanj obrazovanja te imati odgovarajuće iskustvo rada u obrazovanju.

Foto: Martina Gelenčir|srednja.hr

Na čelu Agencija za odgoj i obrazovanje trenutno je Dubravka Brezak Stamać, koja je za ravnateljicu te institucije izabrana 2019. godine. Njen četverogodišnji mandat pred istekom je pa je Agencija na svojim stranicama 7. lipnja objavila natječaj za novog ravnatelja, koji se također imenuje na četiri godine.

Koji su uvjeti prijave?

Kako stoji u natječaju, kandidat mora imati završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij. Uvjet je i najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja. U natječaju piše i da je potrebno zadovoljiti uvjete propisane člankom 20. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, odnosno uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ti članci spomenutih zakona propisuju koja su kaznena djela zapreke za zapošljavanje na ovo radno mjesto.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, detaljan opis dosadašnjeg rada i  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja. Obvezno moraju poslati i dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, zatim uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje i potvrdu nadležnog područnog ureda zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djece. Potrebno je priložiti i program rada ravnatelja za mandatno razdoblje.

– Kandidati koji će se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, navedeno je, među ostalim, u otvorenom natječaju.

Izdvojeni članak
Učiteljica ocjenjuje ispit

Učiteljica dobila prigovor savjetnice zbog poteza na satu pa napustila školu, AZOO: Nije se žalila na mišljenje

AZOO objavio i koje su zadaće ravnatelja

Kandidati za prijavu imaju 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Naglašeno je i da se uredno prijavom smatra ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju navedenu u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu, urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, stoji u tekstu natječaja, ne smatra se kandidatom.

Agencija je uz natječaj objavila i opis poslova ravnatelja:

 •  organizira i vodi poslovanje i stručni rad Agencije,
 • predstavlja i zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,
 • predlaže Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu i poslovanju Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja i predstojnika podružnica,
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
 • kao tijelo prvog stupnja, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije,
 • bira vanjske suradnike iz reda znanstvenika i stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova u svezi s djelatnošću i poslovanjem Agencije,
 • usvaja izvješća predstojnika podružnica i voditelja odjela o radu podružnice odnosno odjela.

U dokumentu ispod detaljno možete proučiti tekst natječaja za izbor ravnatelja AZOO-a, a ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.