Pretraga

Provjerite što sve očekuje maturante na prijemnom za Učiteljski fakultet

Na fakultetima koji provode dodatne provjere za upise, prijemni ispiti u punom su jeku. Razredbenom postupku kojime će se provjeravati i bodovati posebna postignuća moraju pristupiti i maturanti koji na svom popisu imaju neki od studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ukupno maturant može prilikom upisa imati maksimalno 1.000 bodova, a najviše 100 bodova može se ostvariti putem ovog razredbenog postupka.

Foto: Srednja.hr

Provjerom posebnih sposobnosti na Učiteljskom fakultetu provjeravaju se predispozicija za razvoj likovno-kreativnih sposobnosti, predispozicija za razvoj glazbenih sposobnosti, govorne sposobnosti i procjenjuju motoričke sposobnosti. Svaka od ovih provjera donosi 25 bodova.

Provjera predispozicija za razvoj glazbenog sluha i ritma

Test se sastoji se od više specifičnih testova koji ispituju razinu razvijenosti točne intonacije, ritma, osjećaja za tonalitet, dinamiku i izražajnost pri pjevanju kao i glazbeno pamćenje, glazbeni nastup i slično. Provode ga glazbeni pedagozi s dugogodišnjim iskustvom u glazbenoj nastavi i samoj reprodukcijskoj glazbenoj umjetnosti.

Način vrednovanja (bodovanja):

1. Uspješna interpretacija samostalno odabrane pjesme:

a. točnost intonacije – 2 boda
b. točnost ritma – 2 boda

c. razumljivost dikcije -2 boda
d. samopouzdanje – 2 boda

2. Uspješna reprodukcija ritmičkog obrasca:

a. jednostavni primjer – 4 boda

b. složeni (sinkopirani) primjer – 5 boda

3. Uspješna reprodukcija melodijskog obrasca:

a. 1. fraza – 4 boda

b. 2. fraza – 4 boda

Ukupno se u ovom dijelu može ostvariti najviše 25 bodova, a testiranje traje 3 minute.

Test likovnih sposobnosti – kreativnog mišljenja

Test kreativnog mišljenja putem likovnog oblikovanja ima zadatak slikanja voštanim pastelama s određenim slikovnim poticajem. Motiv na A4 formatu je nepotpun i nema značenje te se od pristupnika očekuje da postojeći likovni zapis integrira u svoj rad po volji i potpuno slobodno te postigne što veću fleksibilnost kao imperativ kreativnosti.

Postavljeno je pet kriterija za ocjenjivanje testa koji odražavaju otvorenost prema novim iskustvima te se njima ispituje kvaliteta likovnog odgovora pristupnika, a to su osjećaj za kompoziciju, tretman boje, originalnost koncepta, nekonvencionalnost, prikaz prostora i sposobnost iskorištavanja kreativno-tehničkog aspekta likovnog sredstva.

Provjera predispozicija za razvoj kinezioloških vještina

Obavit će se analiza mjernih karakteristika dva standardna mjerna instrumenta iz područja koordinacije – poligon natraške i koraci u stranu.
Dobiveni rezultati raspoređuju se uniformnom razdiobom na način da je uzet minimalan i maksimalan rezultat i raspon razdijeljen na broj bodova. Postupak se ponavlja za svaki test posebno. Razdioba se obavlja posebno za djevojke i posebno za mladiće.

Od mogućih 25 bodova veći broj bodova, njih 15, dodjeljuje se testu poligon natraške jer se smatra kako ga je većina kandidata kroz školovanje prolazila, te će im tako uvježban pružiti mogućnost osvajanja najvećeg broja bodova.

Za test koraci u stranu dodjeljuje se 10 bodova, što ukupno čini 25 bodova, koliko je i predviđeno za svako od područja provjere. Ova provjera traje otprilike 2 minute po pristupniku.

Provjera govornih sposobnosti

Ova provjera je kraći razgovor sa svakim pristupnikom koji se sastoji od dva dijela:

1. čitanje ulomka književno-umjetničkoga teksta naglas, na temelju kojega se utvrđuje izražajnost, razumljivost, primjeren ritam govora, uporaba govornih vrednota kao što su intonacija, intenzitet, stanke, tempo govora;

2. razgovor o pročitanome tekstu na temelju kojega se utvrđuje razina komunikacijske kompetencije te sposobnost samostalnoga izražavanja u skladu s pravogovornom, gramatičkom, leksičkom i stilističkom normom hrvatskoga standardnoga jezika, kao i moguća odstupanja u govoru.

Način vrednovanja (bodovanja):

1. 10 bodova se odnosi na prvi dio provjere (izražajno čitanje s razumijevanjem): 5 bodova za izražajno čitanje teksta te 5 bodova za razumijevanje pročitanoga teksta.

2. 15 bodova na drugi dio provjere (utvrđivanje mogućih odstupanja u govoru).
Za utvrđena odstupanja u ovome dijelu provjere oduzimaju se bodovi, od dva do petnaest, ovisno o vrsti odstupanja (npr. prenaglašena uporaba nestandardnojezičnih idioma, neprikladan vokabular, nepravilan izgovor glasa ili glasovnih skupina, nemogućnost samostalnoga izražavanja, zamjetne govorne teškoće…).

Trajanje provjere je 5 – 10 minuta po pristupniku.